3
Ya pêtêg pangamatinêk
Mapatêl lay, amêsên matula kaw gawan sa pamikibêtêk yu sa Panginuun. A ku sumawan isulat manguman kamuyuy in-aral ku sabitun nuna, ta abiin na mangillag kamuyu nu dilag mangaral kamuyun alwan pêtêg.
Mangillag kaw sa mani tawuy napakaugalin asu. Nadawak ka pandaygên la ta pan-ipilit lan ipatuli pun na mani alwan Judio amên miligtas sila. Nuwa sabay sikitamuy pêtêg tinuli,* tagawan mangulimên kitamu kan Bapan Namalyari sa sawup Ispiritu na buy pan-ipagmaragul tamuy dinyag Cristu Jesus. Buy a kitamu nagtiwala ya miligtas kitamu sa kapamilatan pagpatuli o sa kaatag pun na naugalyan ya pansunulun mani tawu. Ta nu kay abiin na pisasabyan, idi êt kangkuy abiin. Kabay nu dilag magsabin miligtas sina sa kapamilatan panunul na sa naugalyan mani Judio, luyang ngakina. Tagawan sabitun waluy allu ku pun sa pamianak kangku, tinuli yakina. Alwa pun êt kay abiin, ta pêtêg Hebreo ya mangatwa ku. Pêtêg êt ta Israelita ku ta ubat taku sa layin Benjamin. Nu kay panunul sa Kautusan ya pisasabyan tamu, masipit kun pansunulun na abiin, ta gisa kun Pariseo. Nu kay panunul ku sa paniwala yan mani Judio, buun nakêm kun pinasakit ya mani manampalataya kan Jesus, gawan indap ku nu abituy makapatula kan Bapan Namalyari. Buy nu tungkul laman sa panunul sa Kautusan tamu, ayin makitan na nadawak kangku. Abiin silay mani bagay ya indap ku nu makakangêd kangku sabitun nuna. Nuwa amêsên, ayin nan pukat kangkuy abiin ta ya maulaga kangku, sabay ya pangilala ku kan Jesu Cristu. 8-9 Buy alwan kay abiin, ta para kangku, abituy kaganawan bagay ya dinyag ku ya indap ku nu makapasaya kan Bapan Namalyari, intuwad kinan ayin pukat buy madinat amên na kuta makilala buy makapikibêtêk kan Jesu Cristu ya Panginuun ku. Ta para kangku, pinakamaulaga ya pangilala ku kana kaysa sa mani dinyag ku sabitun nuna. A ku pan-isipin na ituwad dakun matinêk gawan sa panunul ku sa Kautusan, nun a sa panampalataya ku kan Jesus. 10 Kabay ya labay ku amêsên, luyang ku pun makilala si Cristu. Buy labay ku êt madanasan na kapangyarian Cristu sabitun nanguman yan nabyay. Buy labay ku êt madanasan na kasakitan kaparisun kasakitan ya dinanasan na buy maituwad daku kana sa pangamati na. 11 Sa pakapakun baydu, agyan mati yaku man, mabyay yakun manguman.
Isundu anggan asê matanggap pa gantimpalan Bapan Namalyari
12 A ku pansabin na nadyag kinan kaganawan na abiin. A ku êt masabi ya ganap pakina. Nuwa ya pandaygên ku amêsên, pagpilitan kun maduwang nga abiin gawan abiin na sangkan pamêg Cristu Jesus kangku. 13-14 Mapatêl lay, a ku êt masabi ya ganap pakina. Nuwa ya pandaygên ku amêsên, panlitêpên kuy mana kun mani nadyag. Kaparisun gisay mamwayu, pagpilitan kun misadsad sa katganan amên makwa kuy gantimpala. Ya gantimpalan abiin, ayin kaatag nun a ya pamêg kangkun Bapan Namalyari ya bumyay yaku sa langit kaawyun na sa kapamilatan Cristu Jesus.
15 Parabaysên na sêpat tamun isipin, sikitamuy napas-êy ya panampalataya. Nuwa nu alwan parabayduy pan-isipin yu, ipatandan Bapan Namalyari kamuyuy ustu. 16 Paraman baydu, ya maulaga, isundu tamuy panunul tamu sa kapêtêgan na natandan tamina.
17 Mapatêl lay, mibêbêtêk yun pakitbusan na alimbaway impakit ku kamuyu buy pakitbusan yuy kaatag makitbus kanyan. 18 Pawa kinan pansabin kamuyu buy amêsên, katangis sakun umanên sabin kamuyu ya malakêy tawuy magsabin manampalataya sila kan Jesus, pakan manalungat sila sa pangamatin Cristu sa kurus sa kapamilatan pamibiyaybiyay la sa kadawakan. 19 Nuwa ya kapilakwan la sabay ya ayin katganan na kaparusan. Tagawan ya kalabayan lawini lay sabay ya pandaygên lan namalyari la buy pan-ipalangka lay mani bagay ya sêpat la dayin ikadêng-êy. Ayin silan kaatag pan-isipin nun a ya mani bagay baydi sa babun luta. 20 Nuwa sikitamu, alwan parabaydu, ta ya pêtêg bibiyan tamu, baydu sa langit. Buy nasabêk tamun pan-êtêngên ubat ta baydu ya Mamiligtas ya sabay ya Panginuun Jesu Cristu. 21 Sa pag-udung na, manakup ya sa mani tawu sa kapamilatan kapangyarian na. Buy sa kapamilatan êt abiin na kapangyarian na, ibayu nay lawini tamuy mayna buy mangamati amên magin kaparisun lawini nay pallangit.
* 3:3 3:3 pêtêg tinuli: ya labay sabin abituy nanampalataya kitamina kan Jesus buy inlakwanan taminay nangadadawak ka diyag sa biyay tamu.