13
Pagpasakup sa mani manungkulan
Magpasakup kaw kaganawan sa mani manungkulan sa gubernu. Ta ubat kan Bapan Namalyari ya tungkulan la buy siya ya namipaiknu kalla. Kabay ya mallumaban sa mani manungkulan, mallumaban ya êt kan Bapan Namalyari ya namipaiknu kalla. Buy gawan di, parusan na sila. Ya mani manungkulan, a sila sêpat kalimwan mani tawuy manyag mangêd. Ya sêpat taman malimu kalla, abituy mani tawuy manyag nadawak. Kabay nu labay yun ayin kaw kalimwan sa mani manungkulan, daygên yuy mangêd buy dayêwên lakaw pun êt. Tagawan ya mani manungkulan, maglingkud sila kan Bapan Namalyari para sa ikakangêd yu. Nuwa nu manyag kaw nadawak, sêpat kaw malimu gawan nagkapangyarian silan parusan kaw. Maglingkud sila kan Bapan Namalyari ya mamarusa sa mani manyag nadawak. Kabay magpasakup kaw sa mani manungkulan, alwan kay amên a kaw maparusan, nun a gawan tanda yinay abiin na ustu yun daygên.
Abiin êt ta sangkan ya siyan mam-i kitamun buwis sa gubernu. Tagawan ya mani manungkulan, lingkud silan Bapan Namalyari buy kay pandaygên lay tungkulan la. Kabay idin yuy sêpat yun idin. Bayaran yu sa gubernuy buwis yu, galangên yuy sêpat yun galangên buy parangalên yuy sêpat yun parangalên.
Tungkulan sa balang gisa
Agana yu pasawan mabuyutan na utang yu sa sisabêt man, liban ta sa utang nga nakêm ma dilag pangidu sa balang gisa. Tagawan ya mangidu sa kaparisu na sabay ya manupad sa Kautusan Bapan Namalyari. Ya mani kautusan, ati sila ya “Agana ka makikanayun, agana ka mamatin tawu, agana ka manakaw, buy agana mu angadên ya alwan kamu.”* Si abiin sila buy ya kaatag pun na mani kautusan, idi sa lalên gigisay utus, “Kaidwan muy kaparisu mun tawu kaparisun pangidu mu sa sarili mu.” 10 Ya tawuy mangidu, a ya manyag nadawak sa kaparisu na. Kabay nu miiidu kitamu, pantuparên tamuy buun Kautusan.
11 Daygên yuy abiin gawan tanda yuy marani yanay pallumatêng Jesus. Kabay mimata kawna ta marani yay uras pamiligtas kaysa sabitun nuna kitamun nanampalataya. 12 Ta sabitun nuna, para kitamun idi sa kadlêman, nuwa amêsên marani yan maranun. Kabay lakwanan taminay panyag tamun nadawak kaparisun pandaygên mani tawuy idi sa kadlêman. Buy il-an tamuy sarili tamu sa panyag mangêd ya paran pan-isulud tamuy panagka ya gamitin sa nasawang. 13 Bumyay kitaminan mangêd kaparisun pambumyay mani tawuy idi sa nasawang. Agana kitamu maglasing, agana kitamu makiawyun sa maguluy pagsaya, agana kitamu makikanayun, agana kitamu manyag kalaswaan, agana kitamu makipati buy agana kitamu mikakasêm. 14 Muna, pakitbusan tamuy biyay Panginuun Jesu Cristu. Buy agana tamu sunulun na kalabayan lawini tamu.
* 13:9 13:9 Exodo 20:13-15; 20:17; Deuteronomio 5:17-19; 5:21. 13:9 13:9 Levitico 19:18.