14
Agana mangatul patêl
Tanggapên yuy patêl la mayna sa panampalataya buy agana yu pisubakan na tungkul sa sarili nan paniwala. Alimbawa, dilag patêl la maniwalan ya kaganawan pangkanên, malyarin kanên. Nuwa dilag êt patêl la maynay panampalatayay maniwalan kay gulay ya sêpat nan kanên. Ya tawuy maniwalan malyarin kanên na kaganawan, agana ya dayi mandustak tawuy kay gulay ya pangkanên. Ya tawuy maniwalan kay gulay ya sêpat nan kanên, agana ya êt dayi mangusgan tawuy maniwalan malyarin kanên na kaganawan, tagawan parisu silan pantanggapên Bapan Namalyari. Sisabêt ka amên mangusgan ipus kaatag? Kay ya amung nay malyarin mangusga kana nu ustu o mali ya dinyag ipus na. Para êt baydu kantamun mani manampalataya. Kay ya Panginuun Jesus ya malyarin mangusga kantamu nu ustu o asêy mani pandaygên tamu. Buy madyag tamuy ustu gawan pansawpan na kitamu.
Dilag mani tawuy maniwalan mas maulagay gisay allu kaysa sa kaatag. Dilag êt taman tawuy kay pariparisu kanay kaganawan allu. Ya balang gisa, sêpat asê magmikakunu sa paniwala na tungkul sa mani bagay ya abiin. Ya tawuy dilag pampaulagan na allu, manyag ya para sa Panginuun. Buy ya tawuy mangan agyan sabêt ta kanên, manyag ya êt para sa Panginuun, tagawan pampasalamatan nay Bapan Namalyari para sa pangkanên na. Ya asê mangan umnuy kalasin pangkanên, manyag ya êt para sa Panginuun buy magpasalamat ya êt kan Bapan Namalyari. Ayin gisa man kantamuy mambumyay kay para sa sarili na buy ayin êt gisa man kantamuy mangamati kay para sa sarili na. Nu mambumyay kitamu, mambumyay kitamu para sa Panginuun. Buy nu mati kitamu, mati kitamu para sa Panginuun. Kabay mabyay kitamu man o mati, sa Panginuun kitamu. Tagawan nati si Cristu buy nanguman yan nabyay amên magin Panginuun yan mani nabyay buy nangamamati. 10 Kabay agana yu usgên o dustakên na patêl yu kan Cristu. Tagawan sikitamun kaganawan, mag-arap kitamu sa pangukum Bapan Namalyari. 11 Tagawan pansabin Panginuun sa Kasulatan, “Nu parasaantun napilmi ya nabyay yaku, para êt baydun napilmi ya manduku kangkuy balang gisa buy kilalanên laku bilang Namalyari.”* 12 Kabay sikitamun kaganawan, managut kan Bapan Namalyari sa mani dinyag tamu.
13 Kabay agana tamu usgên na balang gisa, nun a sêpat kitamun magdisisyun ya a tamina daygên na mani bagay ya magin sangkan pangasalanan mapatêl tamu. 14 Gawan nakibêtêk kaku sa Panginuun Jesus, taganan maniwala kun ayin pan-ibawal la kanên. Nuwa nu pan-isipin gisay tawuy dilag pangkanên na madinat buy bawal kanên, agana nayna kanên. 15 Nu matibsêy patêl mu gawan sa pangkanên mu, alwaynan pangiduy pan-ipakit mu kana. Agana mu ipakadawak ka patêl mu kan Cristu gawan sa kanên, ta nati êt si Cristu para kana. 16 Agana mu daygên na dakun sabêt ta bagay, agyan mangêd para kamu, nu mamipakadawak sa patêl mu sa panampalataya. 17 Tagawan na pag-arin Bapan Namalyari, alwan tungkul sa pangkanên o pan-inêmên, nun a tungkul sa matinêk ka pamibiyaybiyay, kapatêtbêkan buy kasiglan na ubat sa Ispiritun Bapan Namalyari. 18 Ya maglingkud kan Cristu sa parabaysên na paralan, kapapaidu ya kan Bapan Namalyari buy panggalangên yan kaparisu nan tawu.
19 Kabay pagpilitan tamun daygên na mangêd da pamikiawyun sa balang gisa un dilag pamapas-êy. 20 Agana mu sirên na panampalatayan gisay tawuy nailigtas san Bapan Namalyari, gawan kay sa pangan mu. Kaganawan pangkanên malyarin kanên, nuwa nu magin sangkan na abiin un pangasalanan kaatag, asê mangêd nu kanên muy abiin. 21 Mas mangêd tay ganay na mangan karni o minêm alak o daygên na gisay bagay nu abituy magin sangkan pangasalanan patêl mu. 22 Kabay sabêt man na paniwalan mu sa mani bagay ya abiin, kay sika tana buy si Bapan Namalyari ya magtanda. Pinagpalay tawuy asê pan-usigin nakêm na gawan sa panyag nan mani bagay ya ustu sa paniwala na. 23 Nuwa nu sisabêt man na mangan un magluway nakêm tungkul sa pangkanên na, mangasalanan ya gawan asê makaayun na abiin sa paniwala na. Tagawan sabêt man na mani pandaygên tamu, nu asê makaayun sa paniwala tamu, kasalanan na abiin.
* 14:11 14:11 Isaias 45:23.