3
Ya ugalin mani mamunu sa mani manampalataya
Pêtêg ga panabin, “Ya kalabay mamunu sa mani manampalataya kan Jesu Cristu, mangêd da labay nan daygên.” Amêsên ya liyaki ya pilinin mun mamunu, kaylangan ayin makitan na nadawak kana, gigisay asawa na, katanda yan mamênbên sarili na, buy katanda ya êt mangisip nu sabêt ta mangêd nan daygên. Sêpat yan panggalangên mani tawu, pawa yan mapananggap kaparisu na, buy katanda yan manuru. Kaylangan a ya maglasing, a ya mapanubag nun a naayup-up ya, a ya êt makipati, buy a ya lupan pera. Kaylangan mangêd ya êt mamunu sa pamilya na, panggalangên buy pansunulun yan mani anak na. Ta nu a ya katandan mamunu sa sarili nan pamilya, ipakun nan mamunun mangêd sa mani manampalataya kan Jesus? Ya kalabay mamunu, dapat manaynan manampalataya. Gawan nu asê, dat kay makapagpadayêw kana buy parusan yan Bapan Namalyari kaparisun nalyari kan Satanas. Sêpat ya êt panggalangên mani tawuy asê manampalataya amên ayin silan masabi laban kana buy amên a ya manabu sa paratay Satanas.
Ya ugalin mani manampalatayay maglingkud
Para êt taman baydu sa mani pilinin mun maglingkud sa mani manampalatayay miaawyun, kaylangan panggalangên sila buy pêtêg ga pagsabi la. A sila maglasing buy a sila lupan pera. Sêpat lan pakapalanên un dilag malinis ya nakêm ya kapêtêgan na impatandan Bapan Namalyari tungkul sa panampalataya kan Cristu. 10 Kaylangan subukun pun sila bayu pilinin. Nu ayin makitan na nadawak kalla, malyari silan maglingkud.
11 Para êt bayduy mani babayi ya maglingkud,* sêpat sila êt panggalangên kaatag, asê magsabin ikasiran kaparisu lan tawu, katanda silan mamênbên sa sarili la, buy mapagtiwalan sa kaganawan bagay.
12 Ya mani maglingkud sa mani manampalatayay miaawyun, sêpat kay gigisay asawa la buy katanda silan mamunu sa sarili lan pamilya. 13 Pêtêg baynan, ya mani mangêd maglingkud, pilmin galangên silan mani tawu buy pupumas-êy ya nakêm lan magpapêtêg tungkul sa panampalataya la kan Cristu Jesus.
Ya kapêtêgan na paniwalan tamu
14-15 Pan-asaan kuy asê mapêng, makalaku waku baysên kamuyu. Nuwa insulat ku pun na mani tipan na ati amên nu a ku tambêng milaku baysên, matandan mu nu sabêt ta sêpat ugali tamu bilang pamilyan Bapan Namalyari. Sikitamuy manampalataya sabay ya mani tawun Bapan Namalyari ya nabyay. Maiparisu kitamu sa napas-êy ya tarêk bali, gawan sikitamuy pinitiwalan Bapan Namalyarin mamitanggul sa kapêtêgan tungkul kan Jesu Cristu amên asê ibayun dakun sisabêt man na kapêtêgan. 16 Pêtêg baynan mamakaupapas ya kapêtêgan na paniwalan tamu:
Nagpakit si Jesus sabitun nagin tawu ya.
Pinagpapêtgan yan Ispiritun Bapan Namalyari ya matinêk ya.
Nakitan yan mani ang-el,
buy imbalita ya sa buun babun luta.
Pinaniwalan yan malakêy tawu,
buy intag-ay ya sa langit.
* 3:11 3:11 Malyarin paradi êt ta labay sabin: ya mani asawa lay babayi.