4
Ya mani mangaral alwan pêtêg ga aral
Nalinaw wa pansabin Ispiritun Bapan Namalyari, “Lumatêng lanuy allu ya dilag mani tawuy magpabukut sa panampalataya la kan Bapan Namalyari buy sunulun lay kalaraman na pan-ipaisip kallan mani nadawak ka ispiritu.” Ya kalaraman na abiin sabay ya pan-iaral mani tawuy mapagtalingkayu buy mapaglaram. Agyan manyag silan nadawak, ayin kallay abitu gawan ayin silaynan dêng-êy. Sa pangaral la, pansabin lay bawal la mag-asawa buy pan-ibawal la êt ta dakun umnuy kalasin pangkanên. Pakan na pangkanên na pan-ibawal la, dinyag êt Bapan Namalyari amên kanên un dilag pagpasalamat ta mani manampalatayay magtandan kapêtêgan. Gawan ya kaganawan dinyag Bapan Namalyari, mangêd buy a kitamu sêpat paaku nun a tanggapên tamun dilag pagpasalamat. Tagawan inlinis say mani abiin sa kapamilatan Sabin Bapan Namalyari buy sa panalangin tamu.
Ya mangêd da alipên Jesu Cristu
Kabay nu ituru muy mani aral la abiin sa mapatêl tamu, pakadyag kan mangêd da maglingkud kan Cristu Jesus. Buy kaban mangaral ka kalla, luyang pun madagdagan na pangintindi mu sa kapamilatan kapêtêgan panampalataya tamu buy sa mangêd da aral la pansunulun mu. Nuwa agana mu sayangên na uras mu sa mani kwentun mani ninunu yuy ayin kapukatan buy asê kapapaidu kan Bapan Namalyari, nun a si daygên mu, sanayên muy nakêm mu sa panunul sa kalabayan Bapan Namalyari. Dilag mangêd da nabang nga pamisanay buy pamapas-êy lawini. Nuwa mas maragul ya nabang nu sanayên tamuy nakêm tamu sa panunul sa kalabayan Bapan Namalyari. Gawan makakangêd kantamuy abiin, alwan kay sa biyay tamu amêsên nun a sa biyay ya lumatêng.
Pêtêg ga pansabin ku buy sêpat tanggapên kaganawan buy paniwalan. 10 Buy abiin êt ta sangkan na magsipêg kitamu buy mapamibabata sa pangaral sa mani tawu, gawan dilag kitamun kapilmiyan kan Bapan Namalyari ya nabyay ya siyay Mamiligtas kaganawan tawu, luyang nga sa mani manampalataya kana.
11 Timoteo, ya kaganawan intipan ku kamu, iaral mu baysên buy ipadyag sa mani kaparisu mun manampalataya. 12 Pagpilitan mun magin mangêd kan alimbawa sa mani manampalataya, sa pagsabi mu, sa ugali, sa pangidu, sa panampalataya, buy sa malinis ya pamibiyaybiyay amên ayin magsabin nadawak kamu agyan anak ka pun. 13 Kaban ayin naku pun baysên, iubus muy panawun mu sa pamasan Kasulatan Bapan Namalyari sa mani tawu, sa panurun labay sabin abiin buy sa pangaral.
14 Gamitin muy kaagyuwan na indin kamun Ispiritun Bapan Namalyari buy agana mu paulayan. Natanggap muy abitu sabitun impaluntun mani mamunuy gamêt la kamu buy impatanda lay sabi ya impasabin Bapan Namalyari tungkul kamu. 15 Kabay idin muy sarili mu sa panyag abiin amên makitan kaganawan na luyang pun mamangêd da paglingkud mu kan Bapan Namalyari. 16 Pakapalanên muy pamibiyaybiyay buy pangaral mu. Daygên muy mani intipan ku amên miligtas ka buy mani mallêngê kamu.