5
Ya panggalang sa balang gisa
Ya liyaki ya tuwa kamu, agana muya pagsabyanan mangasakit, nun a pakisabyan muyan naayup-up kaparisun pamakisabi mu sa bapa mu. Ya mani bayun anak ka lawyaki, ituwad mu silan patêl mu. Ya mani tuway babayi, galangên mu sila kaparisun panggalang mu sa indu mu. Buy ya mani bayun anak ka babayi, agana mu idawak ka isip mu kalla nun a ituwad mu silan patêl mu.
Ya mani tipan tungkul sa mani nabal-uy babayi
Ya mani nabal-uy babayi baysên na ayin nan kamag-anak ka manaysay kalla, sawpan yu sila buy galangên. Nuwa nu dilag nabal-uy nag-anak o apu, silay sêpat manaysay kana. Sêpat lan matandan na abiin na pinakamaulagay sêpat lan daygên bilang manampalataya kan Bapan Namalyari. Sa pakapakun baydu, maablasan lay dinyag mangatwa la kalla. Abiin na kapapaidu kan Bapan Namalyari. Ya nabal-uy ayin nan taganan manaysay kana, kay si Bapan Namalyari tanay pagtiwalan na. Allu buy yabi yan manalangin buy manyawad yan sawup kana. Nuwa ya nabal-uy pawan kay sarilin kalabayan nay pansunulun na, nati yina sa pangêlêw Bapan Namalyari agyan nabyay yapun. Kabay iaral muy mani tipan na ati sa mani mapatêl baysên amên ayin masabin nadawak laban kalla. Nu sisabêt man na asê kalabay manaysay sa mani kamag-anak na, luyang nga sa sarili nan pamilya, pinagbukutan naynay panampalataya na kan Jesus. Sa pakapakun baydu, mas makasalanan yapun sa mani asê manampalataya.
Amêsên, ya iawyun mu sa listaan mani nabal-uy babayi ya sawpan yu, kay abitu silay anêmmapuy tawun na idad patag-ay buy abitu silay nagin tapat sa asawa la.* 10 Sêpat pikatandan silan mani tawu gawan sa mangangêd da diyag la, kaparisun mangêd da pamaragul la sa mani anak la, pawan mapananggap sa kaparisu, buy maglingkud sila sa mani kaparisu lan pinilin Bapan Namalyarin kay kana. Sêpat sila êt mapanawup sa mani mangaylangan, buy pawa silan manyag mangêd.
11 Nuwa agana mu iawyun sa listaan mani nabal-uy anak pun, gawan nu a la mabênbênan na matanam lawini la, manguman silan mag-asawa. Sa pakapakun baydu, mapaulayan lay paglingkud la sa Panginuun Jesu Cristu. 12 Nu malyari ya abiin, mangasalanan sila gawan binukutan lay nunan pangaku la ya maglingkud sa Panginuun Jesus. 13 Kabay agana mu sila iawyun sa mani nabal-uy pansawpan yu gawan kay makatanda silan tumamad buy kay manayang ta silan panawun sa pamaku la sa binalibalin magkuwentun ayin kapukatan, mapakyalam sa biyay kaatag, buy magsabin asê sêpat sabin. 14 Kabay para kangku, mangêd pun na mag-asawan manguman na mani nabal-uy anak pun amên makaanak sila buy lingunun lay sarili lan pamilya. Sa pakapakun baydu, ayin masabin nadawak ka mani manalangsang kantamu. 15 Pansabin kuy ati gawan dilag dakun umnuy nabal-uy babayi ya nagpabukut ta sa panampalataya la buy amêsên manunul lana kan Satanas.
16 Nuwa nu dilag babayi ya manampalataya kan Bapan Namalyari buy dilag yan kamag-anak ka nabal-uy tuway na, kay sêpat ta siya tay manaysay sa nabal-u. Sa pakapakun baydu, asê mabayatan na mani manampalatayay miaawyun sa panaysay kana, nun a ya sawpan la, kay abitu sila tanay nabal-uy idi sa listaan na ayin nan taganan manawup kalla.
Ya mani tipan tungkul sa mamunun mani manampalataya
17 Tungkul la êt taman sa mamunun mani manampalataya kan Bapan Namalyari, nu mangêd da paglingkud la, sêpat silan galangên buy biyan silan nukad da sawup sa mani kaylangan la, luyang ngay mani masipêg manuru buy mangaral Sabin Bapan Namalyari. 18 Tagawan idi sa Kasulatan,
“Kaban manara ya baka, gana mu sêl-an na bêbêy na” amên makaêkan ya.
Buy sinabi pun êt,
“Sêpat biyan upay mani mag-ubra.”
19 Gana mu paniwalan na manangkan sa gisay mamunu sa mani manampalataya nu ayin magpapêtêg ga luwa o tatluy nakakit. 20 Buy tungkul laman sa tawuy mangasalanan buy a na labay pagbukutan na kasalanan na, sabyanan muya sa arapan kaganawan manampalataya amên malimun makitbus kanay kaatag.
21 Timoteo, sa pangêlêw Bapan Namalyari buy kan Cristu Jesus buy sa pangêlêw mani ang-el ya pinili na, pan-iutus ku kamuy sunulun muy mani tipan na abiin un ayin pampilinin buy agana ka mangampi agyan kansabêt.
22 Sa pamili mun mamunu sa mani manampalataya, agana ka patutulsub buy agana ka êt patutulsub mamipaluntun gamêt mu kana amên biyan yan karapatan mamunu. Ta nu dilag yan kasalanan, dat midamay ka sa kasalanan na. Pagpilitan mun pawan malinis ya pangatawu mu.
23-25 Kabay agana ka patutulsub sa pamili mun mamunu sa mani manampalataya, gawan dilag mani tawuy mabuyutan pun bayu miwagaw wa kasalanan la. Nuwa ya kasalanan kaatag, niwagaw wapun agyan a sila pun naiarap sa pallitisan. Para êt taman baydu, dilag mangangêd da diyag ga tambêng matandan. Buy ya kaatag êt taman, agyan asê matandan amêsên, nuwa lanu matandan.
Timoteo, nabalitan ku awêd da magkasumakit ta banaw mu. Kabay alwan kay lanêm ma inêmên mu nun a minêm ka êt pêrad alak,§ ta makapwas ya abiin sa sakit banaw mu buy sa kaatag pun mangatanam mu.
* 5:9 5:9 Buy si gisay labay pun êt sabin, mimisan yan nag-asawa sa buun biyay na. 5:18 5:18 Deuteronomio 25:4. 5:18 5:18 Lucas 10:7. § 5:23-25 5:23-25 Ya alak ka pantukuyun di, diyag sa sabên ubas, asê kaparisun alak amêsên ya matapang buy mamakalasing.