11
Muhdú tene pájtyene Péédoro úúballéne
Aanéhjáa Jodéari íjcyáné uwáábojtémá tsijtye cahcújtso múnaa waajácújucóó jodíómú íjcyáturómé tsúúca Píívyéébé uwááboju cáhcujtsóne. Áánáacáhjáa Péédoro oomíjyucóó Jerotsaréevu. Áábedítyúhjáa tsaate cahcújtso múnaa íjcyájúcoorómé ɨ́hdééné taúhbaju úraavyémé ihjyúvahíjcyáhi. Aaméhjáa néé dííbyeke:
—¿Acáa ɨ́veekí memúnaa jodíómú íjcyátúmeke ááhɨ́veebéré u péébe diityémá ú máchohíjcyáhi?
Áánélliihyéhjáa úúbálleebe páneere ídyéjúcotu muhdúhjáa dííbyema tene pájtyene.
Neebéhjápeé:
—Muuráhjáa ihdyu Jóópéri o íjcyaabe Píívyéébema o íhjyúvahíjcyánáa óhdivu naavédú nééne bóhówáávéné pañe ó ájtyumɨ́ wájyámúbácobádú nééne téjtyóhjɨtu dóhjɨváné cáámetu óhdivu níítyene. Áánevúu o úllévenúróne botsíi ímíñeúvú o ɨ́ɨ́teebe ó ájtyumɨ́ tééné pañe pamévá iyámé doorátujte íjcyane. Áámedívúu o ɨ́ɨ́tehíjcyárónáa Píívyéébe oke nééhií: “Aatyédítyú bo tsaatéké llííhyánúmeke tsájtyéne didyoj.” Árónáacáa o nééhií: “Tsáha, Ávyéjuúbej, tehdúi múijyú ehdɨ́ɨ́váméhjɨke o dóónejɨ́ɨ́ doorátujtéke.” Áánélliihyée oke neébe: “¿Ɨ́veekí doorátujtédívú ú mémenúné ɨ́mɨáámé íjcyámeke?” 10 Ehdúu oke pápihchúúijyúvá dibye nééné boone piéhullévúré pééne cáámevu. 11 Ááné tujkéveríhjyáa tsúúca o íjcyajávú wajtsɨ́jucóómé pápihchúúmeva Tsetsaréatu ditye taéllevu wálloóme. 12 Áámemájucóo o pééne Píívyéébé Apííchóré oke túkévéjtsóneri ɨɨná néétuubére. Áábemájucóo idyé íjtye 6-meva óóma úújeténé oke pɨ́úváábe jávu. 13 Aabée múúhakye úúballé níjkyéjɨ múnáajpíváa idyé dííbyedívú ihjyávú ibóhówáávéne dííbyeke nééneé: “Jóópévu tsaatéké wallo ditye iújcuté Tsimóoke dííbyere ‘Péédoro’ némeííbyeke. 14 Diibye ihdyu uke neé muhdú ámuha dihyájkímuma mewágóóóvéíyónetu mepájtyetéiñe.” Ehdúu múúhakye úúbálleébe. 15 Ááné boonétúu diityéké o úwáábómé pañévú Píívyéébé Apííchó úcaavé éhnée mépañévú iúcaavédu. 16 Téijyúu ó ɨ́tsaavé éhnée Ávyéjuube Jetsóó íllu nééneé: “Ɨ́mɨáánéjucóo Jóáa tsótsohíjcyáné nújpácyori. Áánetu ihdyu ámúhá pañévú Píívyéébé Apííchó úcááveéhi.” Ehdúu Jetsóó nééne ó ɨ́tsaavé téénetu. 17 Muuráhjáa dííbyeke ditye cáhcújtsónéllii Píívyéébé Apííchó diityé pañévú úcaavé éhnée mépañévú iúcaavédu. Ehdúu Píívyéébe iímillédú méénune tehdu muhdú o méénúíyónejɨ́ɨ́vari.
18 Ehdúhjáa Péédoro Jerotsaréeri íjcyáné cahcújtso múnáake néénéllii tsáhájuco ɨɨná ditye néétú dííbyeke. Aaméhjáa Píívyéébeke dúúruvámé nééhií:
—Píívyéébéhaca téhdure jodíómú íjcyátúrómeke wajyúhi. Muurá eene muhdúhjáa iícyahíjcyáné ɨɨ́hvéjtsóne ɨ́mɨánejcúvú pajtyémé múijyú ɨdsɨ́jɨvéjúcóóítyúne bóhɨ́ iújcuki. Ehdúhjáa nééme Jerotsaréeri íjcyáné cahcújtso múnaa.
Ajtiokííari íjcyáné cahcújtso múnaa
19 Muuráhjáa Ejtéébaúvuke ditye dsɨ́jɨ́vétsóné boone téhdure tsijtye cahcújtso múnáake ímityúné dárɨɨvéme. Áánetúhjáa tsaate wáá Peníítsiávuu, ‘Chíípere’ némeíñé caapáhovuu, Ajtiokííavuu, íjcyane. Aaméhjáa téhulle úwáábohíjcyá Críjtodítyú íjcyáné uwááboju apáámyekéré imúnaa jodíómuke. Tsáháhjáa tsíjtyeke ditye úwáábohíjcyatúne. 20 Árónáacáhjáa tsijtye Chííperétú tsááné cahcújtso múnáama Tsirééne múnaa Ajtiokííavu wájtsɨme úwaabóvá jodíómú íjcyátúrómeke. 21 Áámekéhjáa Píívyéébe pɨ́aabómé muhdú iícyahíjcyanéhjɨ́ ɨɨ́hvéjtsóne dííbyekéréjuco cáhcujtsóne.
22 Aanéhjáa Jerotsaréeri íjcyáné cahcújtso múnaa iwáájácúne wallóó Benabéeke téhullévu. 23 Aabéhjáa téhullévú úújetéébé waajácú muhdú ɨ́mɨááné Píívyéébe diityéké pɨ́aabóne. Ááneríhjyáa mítyane ímíjyúúveebe diityéké túkévétsohíjcyá ditye ímíñeúvú Jetsóoke iúráávyeki. 24 Ehdúhjáa diityéké neebe ímí Píívyéébe cáhcújtsóóbeke dííbyé Apííchó túkévétsohíjcyaábe. Aabéhjáa úwáábóneri tsijtye cáhcujtsóhi.
25 Átsihdyúhjáa Táátsóvu peebe Tsáoró néhcovu. Áábekéhjáa téhullétú iújcújéébema tsiiñe óómimútsí Ajtiokííavu. 26 Aamútsíhjyáa tétsíí cahcújtso múnáama tsáné pijcyábá íjcyamútsí úwáábohíjcyá diityéke. Áijyúhjáa botsíi cahcújtso múnáake dillómé ‘Crijtiánómudi’ Críjtó uráávye múnáake.
27 Áánáacáhjáa uwáábojtédítyú tsaate Píívyéébé ihjyú uubálle múnaa íjcyame péé Jerotsaréetu Ajtiokííavu. 28 Áámedítyúhjáa ‘Agáábo’ némeííbyé diityéj pɨɨnévú iíjyócúúvéne néé ájyaba íjcyaíñé ííñújɨri Píívyéébé Apííchó túkévéjtsóneri iwáájacúne. Ahdújucóhjáa tene íjcyane Cáráóódio ávyéjuube íjcyáijyu. 29 Áánélliihyéhjáa Ajtiokííari íjcyáné cahcújtso múnaa ɨ́jtsámeí muhdú tsáápiitsa ɨpɨ́ááboíñé Jodéari íjcyáné cahcújtso múnáake. 30 Ahdújucóhjáa ditye méénune. Áánemáhjáa diityétsí Benabéemútsikye Tsáorómá wallóómé téhulle íjcyáné cahcújtso múnáá túkevéjtsojté éllevu.