12
Jacóóboke illííhyánúne Péédoróké ditye cúvéhoojánúne
Áijyúhjáa ávyéjuube Heróódé ímityúné dárɨɨvé tsaate cahcújtso múnáake. Diibyéhjáa muurá nééjuri Jóáá nahbe Jacóóboke lliihyánúmé icyáváájcóneri. Aanéhjáa ímí pajtyé imúnaa jodíómú Jetsóoke cáhcujtsótúmeke. Átsihdyúhjáa neebe Péédorókeréjuco ditye iékééveki. Ehdúhjáa meenúmé pajtyété wañéhjɨ́ pañe óórítyúne pááá máchómeíhíjcyáijyu. Áábekéhjáa icyúvéhoojánúúbedívú téhmétsoobe tsodáhómú 16-meva íjcyámeke ditye ityéhme pɨ́ɨ́néehójtsɨ́mevátsáhjɨdi. Áánemáhjáa ɨ́jtsámeííbyé tééné pajtyétavúi iíjchívyétsóóbedívú iúújétsoíñé tsíjtyeke ditye muhdú iñéékií. Áábé hallúvúhjáa cahcújtso múnaa pɨáábó táúmeíhijcyá Píívyéébeke.
Píívyéébe Péédoróké cúvéhóójatu íjchívyetsóne
Aanéhjáa tsɨtsɨ́ɨ́vevu diibye Heróódé dííbyedívú tsíjtyeke úújétsóíyo péjcó cúwaabe panéjcuváácutu úwááñéhityu tsodáhomútsidítyú dóhjɨ́vaábe. Áánetúhjáa tsijtye imyéénuhíjcyádú téhmé péjcové tééjá lleehówa. Árónáacáhjáa níjkyéjɨ múnáajpi dííbyedívú úújetéébedítyú peete cádiúcunú páneere teene cúvéhóójá pañe. Aabéhjáa dííbyeke cávíhyiñú ‘muúbe, dájkyeé’ néébere. Ehdúhjáa dibye néénemáyé úwááñehi córɨ́ɨ́veíñú dííbyé hótsɨ́jkejɨ́ɨ́cutu. Áábekéhjáa neebe dibye íwajyámúúné iímíbájkímyeíñe íjtyúhápaajɨ́nevu iújcámeíki. Ahdújucóhjáa ímíbájkímyeííbyeke neébe:
—Ayúwa díwajyámú hállúejávú dávóóveíñúne dicha tadyéjurij.
Ahdújucóhjáa dííbye déjutu péébe ɨjtsúcunú ɨ́mɨááné íjcyátúneúvúdu. Ɨjtsúcunúúbéhjáa naavédú néénere ɨɨ́ɨ́téné pañe iájtyumɨ́ne. 10 Árónáacáhjáa tsúúca pajtyémútsí tujkénúetsíii, hallúvúetsíii, téhmehíjcyámútsikye. Átsihdyúhjáa úújetémútsí ulléjɨjtóvuréjuco meíjchívyéné lleehówá úwáñewáánetu méénúmeíwavu. Aawáhjáa iiye diityétsima páyúúvénetu íjchívyemútsí tsamútsíi peerá teene ulléjɨ́jtori diibye níjkyéjɨ múnáájpiíma. Aabéhjáa tétsihdyu ílluréjuco dííbyedítyú pééneé.
11 Átsihvúhjáa botsíi ɨ́mɨááné íjcyane iwáájácúne neébe:
—¿Aca muhdú íñe ɨ́mɨááné Píívyéébe níjkyéjɨ múnáájpikye taéllevu wallóó oke dibye ipájtyetétso Heróódé hójtsɨ́ pañétu? Áhdure oke pájtyetétsoobe tamúnaa íjcyarómé oke iímillédú méénúíyónetu.
12 Ehdúhjáa nééneri ɨ́jtsámeííbyéré péé Jóáa dííbyere ‘Máácoó’ némeííbyéj tsɨɨju Maaría jávu. Áijyúhjáa tééjavu cahcújtso múnaa ipíhcyáávéne Píívyéébema ihjyúvahíjcyáhi. 13 Áánáacáhjáa llééhówatu áachí éhnéjcutu díllohíjcyaabe diityéke. Áánélliihyéhjáa bádsɨ́jcaja ‘Róódeé’ némeíllé iíjchívyeíñúne úújeté múha íjcyane iwáájácuki. 14 Aalléhjáa Péédorój ké illéébóne mítyane ímíjyuuvéhi. Áánemáhjáa dííbyekéi pááyúcútulléré ɨ́ɨ́cúi tsiiñe ióómíñe úúbálleté diityéke. 15 Árónáacáhjáa díílleke népejtsóme:
—Ílluréubá ú meívatéhi. Tsáháubá diibye íjcyatúne. Níjkyéjɨ múnáajpíyéubá dííbyé uubállema tsáábeke ú nééhií.
16 Áánáacáhjáa Péédoro éhnííñevúré díllohíjcyá llééhówatu. Áábekéhjáa botsíi ipááyúcúúbedi mítyane ullévenúme. 17 Áámekéhjáa íhyójtsɨríyé neebe ditye cúúvéhulléré iíjcyaki. Átsihdyúhjáa úúbálleebe diityéké muhdú Píívyéébe dííbyeke cúvéhóójatu íjchívyetsóne. Átsihdyúhjáa neebe diityéke:
—Aane tsáma méúúbálleco Jacóóboke tsijtye cahcújtso múnáama.
Ehdúhjáa iñééne tsiéllevúréjuco dibye pééne diityédítyu.
18 Aanéhjáa tsɨtsɨ́ɨ́vevu tsodáhómú eenée dííbyeke téhmehíjcyámé úvánujcátsí múhdutú kiávú dibye pééneri. 19 Ááme éllevúhjáa diibye Heróódé wallóó tsaatéké ditye teene cúvehóójá iúújeté dííbyeke. Aaméhjáa ájtyúmɨ́túnéllii ímíñeúvú diitye tehmé múnáake idíllóróne ílluréjuco dibye llííhyánutsóné diityédívu. Áánemáhjáa teene Jodéá iiñújɨtu peebe Tsetsaréavu.
Heróódé dsɨ́jɨvéne
20 Aabéhjáa tsaríllehíjcyá Tííróma Tsidóó coomícyu múnáake. Ároméhjáa dííbyé iiñújɨtúré majcho iúcuhíjcyánéllii imíllé dibye diityémá ímíjyuuvéne. Áánélliihyéhjáa tsaméhjɨ́ ímíñeúvú ipítyácójcatsíñe péé dííbyé pɨááboobe Bárájto éllevu. Áábekéhjáa nééme dibye Heróódeke iñéé dibye diityémá iímíjyúúveki. Aanéhjáa ímí ɨɨ́jtsúcunúnéllii neetéébé dííbyeke dibye diityémá iímíjyúúveki. 21 Áánélliihyéhjáa diityéké ééveebe kéjcoojɨ́ diityémá iíhjyúvaíñe. Ájcoojɨ́hjáa úújetédú íavyéjú wajyámuvu iúcáávéne íavyéjú ijyáwá hallúvú ácúúveebe diityémá iíhjyúvaki. 22 Ááneréjucóhjáa tsaate kéévánécoba nééneé:
—Aabye muurá eene íhjyúvaabéubá tsá mɨ́amúnáajpi íjcyatúne. ¡Píívyééberéubá diíbye! 23 Ehdúhjáa ditye néénemáyé níjkyéjɨ múnáajpi Heróódeke baavu ɨɨ́jcaáyóóbeke chémetsóhi. Aabéhjáa ílluréjuco dsɨ́jɨvéné iúúvaténeri. Ehdúhjáa dííbyeke pajtyéné ɨ́veekí Píívyéébeke ávyéjújtsotúmé mɨ́amúnaa dííbyekéré ávyéjujtsóné ímí dibye ɨ́jtsúcunúné déjúcotu.
24 Áijyúhjáa Píívyéébé uwááboju éhnííñevu tsújaavé pahúllevá múnáadívu.
25 Áánetúhjáa Benabéemútsí Tsáorómá oomíjyucóó Ajtiokííavu tétsíí cahcújtso múnaa Jerotsaréeri íjcyáné cahcújtso múnáake pɨ́áábóne dsɨ́ɨ́dsɨdívú diityéké iájcújétsihdyu. Aamútsíhjyáa tsajtyé Jóááke dííbyere ‘Máácoó’ némeííbyeke.