14
Páávorómútsí Benabéema Icóóníori
Aamútsíhjyáa Páávorómútsí Benabéema teene Icóóníori íjcyáné pihcyáávéjá pañévú úwáábohíjcyáné mítyame cáhcujtsó imúnaa jodíómu. Áhduréhjáa tsíjtye múnaa íjcyarómé cáhcujtsóhi. Árónáacáhjáa tsaate jodíómú cáhcújtsotúmé bóijcyú jodíómú íjcyátúmeke ditye icyáhcújtsótuki. Aaméhjáa ditye néhdújuco tsáríllehíjcyáné cahcújtso múnáake. Áróné pañéhjáa tsúúcajái tétsii íjcyamútsí úwáábohíjcyá Píívyéébedívú icyátsɨ́páávéne ɨ́ɨ́nerí núhnévétumútsi. Áámútsikyéhjáa pɨ́ááboobe dííbyé ɨhnáhoori dityétsí méénúráítyúronéhjɨ imyéénuki. Áánáacáhjáa técoomí múnaa ílluréjuco dówaavéne. Tsaatéhjáa pajtyé uwáábojté icyánejcúvu. Áánetúhjáa tsijtye coévá cáhcújtsótúmema. Áánélliihyéhjáa jodíómuu, tsijtye jodíómú íjcyátúmee, íjcyame íavyéjujtémá pítyácójcatsí diityétsikye páhduváré idyárɨ́ɨ́vémútsikye néwayúúnevu iáámuíñe. Aanéhjáa iwáájácúne úmɨ́vamútsí Ricaóóniá iiñújɨvu. Aamútsíhjyáa úwáábohíjcyá tééné iiñújɨri Ríítaraa, Déébeé, íjcyácoomícyuri. Téhduréhjáa úwáábohíjcyamútsí hállúcuri íjcyámeke.
Páávoróké néwayúúnevu ditye áámune
Aanéhjáa Ríítarárí íjcyaabe tsaapi ɨtsɨ́ɨ́mávámeítsihdyújuco úllétuúbe. Aabéhjáa lleebúcunúhijcyá Páávoro úwaabóne. Áábekéhjáa Páávoro iájtyúmɨ́ne waajácú dibye ɨ́mɨááné cáhcujtsóné Píívyéébe dííbyeke ímíjpyetétsoíñe. 10 Áánélliihyéhjáa neebe dííbyeke:
—Díjyocúúve. Ahdújucóhjáa iíjyócúúvénemáyé dibye úllene. 11 Ááneríhjyáa teene Ricaóóniá iiñújɨ múnaa iúllévenúne néé íhjyúrií:
—¡Píívyéébemútsíhya íñe méhdivu niityé mɨ́amúnáajtétsidívú iípívyéévénema!
12 Ehdúhjáa iñééne Benabéeke meménúmé ‘Jóópite’ némeíñé mɨɨcúrúwake icyáánívahíjcyáábe déjutu. Áánetúhjáa Páávoróké meménúmé tsijpi ‘Meecóório’ némeíñé mɨɨcúrúwa déjutu ímichi dibye íhjyúvahíjcyánélliíhye. 13 Áijyúhjáa diibye ‘Jóópite’ némeíñé mɨɨcúrúwake cáánívahíjcyaabe llúúváábé duurúvaja técoomí lleehówá úníuríye. Aabéhjáa tsivá ócájimútsikye wajcóháñetu iícyáávétsómútsikye. Áámútsikyéhjáa tsaméhjɨ́ imíllerá illííhyanúné tééneri Páávorómútsikye ɨɨ́ɨ́cúveki. 14 Aanéhjáa iwáájácúne íwajyámúúné dóváríjcyómeímútsí tsárí ehdu ditye méénúiyóné diityétsikye pájtyénélliíhye.
15 Áánemáhjáa ɨ́ɨ́cúi diityé éllevu ipyééne neemútsi:
—¿Aca ɨ́veekí ámuha ehdu mémeenúhi? Áánerá ámuhádúré muhtsi mɨ́amúnáajtétsi. Aamútsíi muurá íñe ámúha éllevu muhtsi metsáá ámúhakye meúwáábo ehdu nénehjɨ ámuha meúráávyehíjcyáné meɨ́hvéjtsóne Píívyéébekéréjuco ámuha meúráávye páneerée íévéhóówari íjcyánéhjɨma ííñujɨ tééjɨ́ hallúrí íjcyáméhjɨmájuco nújpácyó pañe íjcyámeke ípívyéjtsóóbeke. Diibye ihdyu meke bohɨ́ɨ́vú ajcúhi. 16 Dííbyerée muurá éíjyuúvú mɨ́amúnáake ɨ́hvejtsómé ícyahíjcyá iímillédu. 17 Árónáacáa ɨ́ɨhnáhoovu diityéké úújétsoobe panévatúré diityéké ɨpɨ́áábóneri. Dííbyere muurá mééma nííjyáhañe állétsóneri mebájtsoháñé tsaímíyé píívyene meóóvéne méícyahíjcyá tsaímijyúúre.
18 Ehdúhjáa dityétsí néérónáa imíllerómé diityétsikye ɨɨ́ɨ́cuvéné ócájimútsikye icyóvájtsóneri. Árónemáhjáa ɨ́hvejtsóme.
19 Áánáacáhjáa tétsihvu wajtsɨ́mé tsijtye jodíómú Ajtiokííaa, Icóónioo, íjcyácoomícyutu tsáámeé. Aaméhjáa diityétsí hallúvú diityéké állívánéllii Páávoróké aamúmé néwayúúnevu. Áábekéhjáa ‘tsúúca dsɨ́jɨ́veébe’ iñééne lliúcuíñúmé técoomítyú ɨ́ɨ́wávuú. 20 Áábé hallúvúhjáa tétsíí cahcújtso múnaa mɨ́caavérónáa iácúúvéne tsiiñe peebe diityémá técoomívu. Ááné tsiíjyúhjáa Déébévuréjuco dityétsí pééneé.
21 Aamútsíhjyáa téhulle úwaabóné mítyame cáhcujtsóhi. Átsihdyúhjáa óómimútsí úwáábomútsíyé Ríítaraa, Icóónioo, Ajtiokííaa, éhdú coomívari ijcyáné cahcújtso múnáake. 22 Diityékéhjáa tsápɨ́tsohíjcyamútsí ditye ímíñeúvú iúráávye Jetsóoke icyáhcujtsóne. Áhduréhjáa nehíjcyamútsí diityéké ɨ́mɨáánéjuco mítyane meɨ́cúbáhrámeíñé nɨ́jcáutu meúcaavéné Píívyéébé avyéjuvu. 23 Téijyúhjáa meménuhíjcyamútsí pacóómivárí íjcyáné cahcújtso múnáá túkevéjtsojte íjcyáímyeke. Ááné boonéhjáa tsaméhjɨ́ májchotúmé Píívyéébema ihjyúvá dííbyeréjuco diityéké ityúkévéjtsoki.
Páávorómútsí Ajtiokííavu óómiñe
24 Aamútsíhjyáa Pitsíídiá iiñújɨtu péémutsi úújeté Pajpííriá iiñújɨvu. 25 Aamútsíhjyáa Pééjéri iúwáábohíjcyátsihdyu idyé péé Atááriá coomívu. 26 Átsihdyúhjáa íwákimyéí ɨnɨ́jkévátsihdyu tsahííyiyéjuco dityétsí óómiñe Ajtiokííavu, tétsihdyúu teene Píívyéébé wákimyéivu diityétsikye ditye wállótsihvu. 27 Aamútsíhjyáa cahcújtso múnáake úúballé muhdú Píívyéébe diityétsikye panévatúré pɨ́áábohíjcyáne. Áhduréhjáa úúbállemútsí dibye pɨ́áábóneri jodíómú íjcyáturómé cáhcujtsóné Jetsóodítyú íjcyáné uwááboju. 28 Áámemáhjáa tsúcájá íjcyamútsi.