18
Páávoro Coríítori
Aanéhjáa Páávoro teene Atéénatu péébe úújeté Coríítovu. Átsihdyúhjáa aahɨ́vetéébé imúnáajpi Akíírake Póótó iiñújɨ múnáájpiíkye. Téijyúhjáa téhdure botsíi wajtsɨ́ɨ́bé Itááriá iiñújɨtu mewa Piritsíírama, Ávyéjuubeváa Cáráóódio pámeere Róómári íjcyáné jodíómú íjchívyeíñé néénetu tsáámutsi. Aanéhjáa Páávoro diityétsimáyéjuco íjcyane diityétsikye íwákimyéityu ɨpɨ́áábo téeméné wákimyéí imyéénuhíjcyánélliíhye. Aaméhjáa méénuhíjcyá cuwájaanédú nééné nujúwááne. Áijyúhjáa ténevá wáyeéévéjcoojɨ́vádú pehíjcyaabe imúnaa jodíómú pihcyáávejávu. Aabéhjáa úwáábohíjcyá Jetsóodítyú íjcyáné uwááboju imúnáama tsijtye imúnaa íjcyáturómeke ditye icyáhcújtsoki.
Áánáacáhjáa tsúúca Tsíírámutsi Timotéoma wajtsɨ́ Matsedóóniá iiñújɨtu. Áijyúhjáa Páávoro tsanééríyé uwáábori íjcyaabe nehíjcyá imúnáake diibyéjuco Jetsóó dityée téhmehíjcyaabe Críjto Mépájtyetétsoobe íjcyane. Ehdúhjáa dibye néérónáa dííbyedítyú nehníwu ihjyúváme. Áánélliihyéhjáa ílluréjuco dibye diityédítyú ipyéé íwajyámú wátsóújcoobéré nééneé:
—Árone tsáma ámúhá hallúriyéjuco teene ámuha medsɨ́jɨ́vécooca meɨ́cúbáhrámeíiñe. Tsá táhallúrí tene íjcyatúne. Ahdícyane jodíómú íjcyátúróme éllevúréjuco o pééiñe diityékeréjuco o úwááboki.
Ehdúhjáa iñééne ílluréjuco dibye tééjatu íjchivyéne. Átsihdyúhjáa péébe úújeté Jójto jávú teenéhjáa pihcyáávéjá úníuríyé íjcyaabe tsúúcajátújuco Píívyéébeke dúúrúvahíjcyáábe jávu. Áijyúhjáa teene pihcyáávéjá avyéjuube ‘Críjpoó’ némeííbyé cáhcujtsó Jetsóodítyú íjcyáné uwááboju pámeere ihyájkímuma. Aaméhjáa tsójtsótsámeíhi. Áhduréhjáa tsijtye Coríító cóómi múnáadítyú cáhcujtsómé tsójtsótsámeíhi. Átsihdyúhjáa Páávoródívú tsápejco Jetsóó naavédú nééné pañe ibóhówáávéne néé dííbyeke:
—Imíchi díícyáne éhnííñevu dúwááboco ɨ́ɨ́nerí íllityétuubére. 10 Ijcyámé mítyame ícyoomíyí tahñéjté íjcyaímye. Áánéllii ehdu uke o nééhií. Áábeke o íjcyátúcoocájɨ́ɨ́va múha uke muhdú méénuúhi. 11 Ahdújucóhjáa tsáné pijcyábáj pɨɨnévú tétsii Coríítori íjcyaabe diityéké úwáábohíjcyáné Píívyéébé ihjyu.
12 Áijyúhjáa Acááyá iiñújɨ́ avyéjuube Garióó íjcyánáa tsaate imúnaa jodíómú cáhcújtsotúmé ipítyácójcatsíñe Páávoróké ékeevéhi. Áábekéhjáa tsajtyémé diibye ávyéjúúbe éllevu dibye ímítyunéhjɨ́ ímíbáchohíjcyátsihvu. 13 Áánemáhjáa dííbyé hallúvú úúballémé dííbyeke. Nééméhjápeé:
—Áánu métaúhbaju nééné tsɨjɨ́jtoríyé mɨ́amúnáake úwááboobéré pehíjcyá dityévá Píívyéébeke idyúúrúvaki.
14 Ehdúhjáa Páávoró hallúvú ditye úúbállénéllii dibye íhjyúváíyóné ɨhdéré diibye ávyéjuube Garióó diityéké nééhií:
—Ihdyúhde tehdújúcooíyó dííbyema o ímíbájchóiyóné dibye ímítyuné méénuca. 15 Áánetu ámúhá taúhbaju nééné tsɨjɨ́jtoríyé dibye tsáápihdítyú íjcyáné uwááboju úwáábohíjcyáhajchíí wa ihdyu ámuháyé chooco méímíbáchojcátsij. Tsá o ímílletú átéréenéhjɨ́ o ímíbajchóne.
16 Ehdúhjáa iñééne ílluréjuco dibye diityéké wálloone tétsihdyu. 17 Árónáacáhjáa pihcyáávéjá avyéjuube Tsójtenéké tsaate gríéégomu iékéévéébeke wápáajcó diibye ávyéjúúbé úmɨwávu. Áróneríhjyáa tsá dibye ɨ́ɨ́cúvetúne.
Páávoro Ajtiokííavu ióómítsihdyu tsiiñe uwáábovu pééneé
18 Aanéhjáa Coríítori tsúcájá Páávoro ícyahíjcyáhi. Aabéhjáa tétsihvu ‘Tséékeréa’ némeí mujcóvú béérómeí tsanéhjáa ɨ́mɨáánetúré imyéénuíñé iñééné uubálle. Ehdúhjáa méénúmeííbyé Tsííriá iiñújɨvu ipyéétúné ɨhde. Átsihdyúhjáa botsíi tétsíí cahcújtso múnáake ipítyájcóne peebe Akííramútsima tsahííyí teene Tsííriá iiñújɨvu. 19 Aaméhjáa Éépetsóvú úújeté tétsihvu Akííramútsí mewa Piritsíírama cóéváítsihvu. Átsihvúhjáa Páávoro imúnaa jodíómú pihcyáávejávú péébe úwaabó tééjavu píhcyáávémeke. 20 Áábekéhjáa neerómé dibye tsuucájááneúvú dityémá iíjcyaki. Árónáacáhjáa tsá dibye ímílletúne. 21 Áánemáhjáa diityéké pítyájcoobe nééhií:
—Árónáa ó imíllé o pééne Jerotsaréevu. Aabe óvíi Píívyéébe ímílléhajchíí tsiiñe ámúhakye ó uujéváhi.
Ehdúhjáa iñééne péjúcoobe tsahííyí teene Éépetsótu. Áánetúhjáa Akííramútsí dííbyedítyú coévá tétsihvu. 22 Aabéhjáa Tsetsaréavu úújetéébé tétsihdyu botsíi péé Jerotsaréeri íjcyáné cahcújtso múnáa éllevu. Átsihdyúhjáa peebe Ajtiokííavu. 23 Átsihyíhjyáa tsúcájá iíjcyátsihdyu idyé tsiiñe pehíjcyaabe Garáátsiámá Pírííjiá iñújɨ́ɨ́curi íjcyáné cahcújtso múnáake tsápɨ́jtsoobéré técomívádu.
Éépetsórí Apóóró úwaabóne
24 Áijyúhjáa Arejadrííá cóómi múnáajpi jodíómuube Apóóró teene Éépetsóvú wajtsɨ́hi. Aabéhjáa ɨ́mɨá uwááboobe íjcyaabe mítyane waajácú Píívyéébé ihjyu. 25-26 Aabéhjáa úwáábohíjcyá muhdú Jetsóoke meúráávyejɨ́jtó tsaate dííbyeke úwaabóne. Úwáábohíjcyaabéhjáa apááñéré Jóáápe tsótsohíjcyánetu íjcyáné uwáábó iwáájacúné imúnáá pihcyáávéjá pañévú ɨ́ɨ́nerí núhnévétuubére. Aanéhjáa dibye nɨ́jkevádú Akííramútsí dííbyeke ihjyávú itsájtyéne botsíi ímíñeúvú úwaabó muhdúhjáa Píívyéébe Jetsóoj tééveri mééma méénune. 27 Aabéhjáa imíllé Acááyá iiñújɨvu ipyééneé. Aanéhjáa cahcújtso múnaa ímí ɨɨ́jtsúcunúnéllii caatúnú waajácuháámɨ́ téhullé cahcújtso múnáa éllevu ditye tsaímíyé iwáátsúcúpéjtso dííbyeke. Aabéhjáa téhullévú úújetéébé Píívyéébere túkévéjtsóneri pɨ́áábohíjcyá mítyane cahcújtso múnáake. 28 Aabéhjáa imúnaa jodíómuke nehíjcyá diibyéjuco Jetsóó Críjto Mépájtyetétsoobe íjcyane Píívyéébé waajácúháámɨtúu tene néhdújuco. Ehdúhjáa dibye néénéllii tsáhájuco ditye ɨɨná néétune.