19
Páávoro Éépetsóri
Aabéhjáa Coríítori íjcyánáa Páávoro íjchí iiñújɨri péhíjcyaabe úújeté Éépetsóvu. Átsihyíhjyáa ijcyámé tsaate Píívyéébé cahcújtso múnaa Jóááúvú uwáábó úráávyehíjcyáme. Áámekéhjáa neébe:
—¿A ámuhápe Píívyéébeke mecáhcújtsótujkénúijyu tsúúca dííbyé Apííchó ámúhá pañévú úcaavéhi?
Áánélliihyéhjáa néémeé:
—Tehdu muha mewáájácúnejɨ́ɨ́va dííbyé Apííchó íjcyane.
Áánélliihyéhjáa neebe diityéke:
—¿Acáa ɨ́ɨ́né uwáábórá ámuha mecáhcújtsóne métsójtsótsámeíhi?
Áánélliihyéhjáa néémeé:
—Mu ihdyúu éhne Jóááuvu tsótsohíjcyáné uwáábo.
Áánélliihyéhjáa neébe:
—Ɨ́mɨáánéjucóhdée diibye Jóáa tsótsohíjcyáné ímityúné iícyahíjcyanéhjɨ́ ɨ́hvéjtsómeke. Árónáacáa ihdyu diityéké nehíjcyaabe dííbyé boone Mépájtyetétsoobe Jetsóó úwáábóííbyeke ditye icyáhcújtsoki.
Áánélliihyéhjáa botsíi Jetsóoke icyáhcújtsóne tsiiñe tsójtsótsámeímyé dííbye mémeri. Áámé hallúvúhjáa Páávoro tsáápiitsá hallúvú íhyójtsɨ ipícyóóne Píívyéébema íhjyúváné tujkéveri dííbyé Apííchó diityé pañévú úcaavéhi. Aaméhjáa tsíjyúhjɨri illéébótúrójúhjɨri Píívyéébeke duurúvahíjcyáhi. Áhduréhjáa téénere túkévéjtsóneri úúbállehíjcyámé dibyée diityédívú íuwááboju bóhówajtsóne. Aaméhjáa diitye Píívyéébé Apííchó diityé pañévú úcaavémé 12-meva.
Aanéhjáa Páávoro pápihchúú nuhbává imúnaa jodíómú pihcyáávéjá pañévú úwáábohíjcyá ɨ́ɨ́nerí núhnévétuubére. Aabéhjáa mɨ́amúnáake téɨ́búwátsohíjcyá Píívyéébé avyéjú icyánejcúvu. Árónáacáhjáa tsaate tsá ímílletú icyáhcujtsóne. Aaméhjáa nehníwu ihjyúvahíjcyá teene Jetsóodítyú íjcyáné uwáábotu pámé úmɨwávúre. Áánélliihyéhjáa Páávoro diityédítyú péé pámeemáyé cahcújtso múnáama ‘Tirááno’ némeííbyé uwáábojávu. 10 Aabéhjáa tééjavúréjuco diityéké úwáábohíjcyáné míñéécú pijcyába. Aanéhjáa tsúúca pámeere Áátsiá iiñújɨ múnaa lleebójucóó Jetsóodítyú íjcyáné uwááboju dibye úwáábohíjcyáne. Áhduréhjáa tsijtye jodíómú íjcyáturómé tsúúca lleebóhi. 11 Áijyúhjáa dííbyej tééveri Píívyéébe méénuhíjcyá mítyane méénúráítyúronéhjɨ. 12 Ávyetáhjáa dííbyé miñúbajáánema íwajyámúúné chéméméhjɨ éllevu ditye tsájtyéróneri tsúúca bóhɨhíjcyáme. Tsaaté pañéhjáa naavémú íjcyároméhjɨ́ ichívyehíjcyáhi.
13 Áijyúhjáa tsaate téhullé múnaa jodíómú naavémuke tsaaté pañétú íchívyétsohíjcyámé imíllerá Jetsóo mémeríyéjuco iíjchívyetsóne. Aaméhjáa néjcatsíhi:
—Méneé tsaaté pañétú ditye iíjchívye éhne Páávoro úwáábohíjcyaabe Jetsóo mémeri.
14 Ehdúhjáa imíllerómé imyéénune jodíómuube Etséébá llúúvájté avyéjúúbej tsɨ́ɨ́mé 7-meva íjcyame. 15 Aaméhjáa tehdu méénúrónáa tsáápí pañétú diibye naavéné nééhií:
—Muurá ó waajácú Jetsóoke. Áhdure ó waajácú muubá Páávoro íjcyane. Áánetu ¿muutá ámuúha?
16 Ehdúhjáa néébere diibye mɨ́amúnáajpi naavéné ípañe íjcyaabe diityéké méénúnetu ílluréjuco ditye wááne tééjá pañétú íévejtéhjɨréjuco wájyamúúvatúmé dibye túúvátsónéhjɨma. 17 Aanéhjáa pámeere Éépetsó múnaa jodíómumáyé tsijtye jodíómú íjcyátúmé iwáájácúneri mítyane iíllityéne Jetsóoke ávyéjujtsóhi.
18 Áhduréhjáa tsaate cáhcujtsójúcóómedítyú úúbállehíjcyá ɨ́hdéhjáa ímityúné iícyahíjcyanéhjɨ. 19 Áánetúhjáa ápííchojte ténéhjɨ́ waajácúhaamɨ́né ílluréjuco cóvajtsóné pámeere ɨ́ɨ́téneríye. Ááné pañéhjáa ɨjtsúcunúmé dsɨɨdsɨ wágóoovéné 50 míi. 20 Ehdúhjáa téijyu Jetsóodítyú íjcyáné uwááboju tsújaavé pámehdívúre.
21 Ááné boonétúhjáa Páávoro ɨ́jtsámeí Matsedóóniámá Acááyá iñújɨ́ɨ́cú iááhɨ́vetétsihdyu botsíi Jerotsaréevu ipyééiñe. Áhduréhjáa nehíjcyaabe teene Jerotsaréetu ipyééiñe Róómávuú. 22 Áánélliihyéhjáa ɨ́hde wálloobe ɨ́pɨáábojtétsikye Matsedóóniávú Timotéoma Erájtomútsikye. Áánetúikyéhjáa tsúcájá coévaabe Áátsiá iiñújɨvu.
Éépetsórí ditye ííborɨ́vaténe
23 Aabéhjáa Jetsóodítyú íjcyáné uwááboju úwáábohíjcyáné hallútú cáhcújtsotúmé páhduváré dárɨ́ɨ́vehíjcyá cahcújtso múnáake. 24 Tsaapíhjyáa ‘Deméétrio’ némeííbyedítyú tujkéváne. Diibyéhjáa nícyohíjcyá úwáñewáánetu ‘Diána’ némeíñé níjcyota píívyélledi idíllone idyúúrúvahíjcyája nááve. Ááné hallúvúhjáa mítyane dsɨɨdsɨ́vahíjcyámé pámeere íwákimyéi múnáama. 25 Aabéhjáa pámeere múhdumé téeménéhjɨ́ wákímyeíhíjcyámeke ipíhjyúcúne nééhií:
—Muurá ámuha méwaajácú íñe mewákímyeímyé tsaímíyé meícyahíjcyáné ɨ́ɨ́netú pɨ́htotúme. 26 Aane ¿ɨ́veekí Páávoro nehíjcyá íñe menícyohíjcyámé píívyéébe íjcyatúne? Ehdu iñééneri muurá mítyámekéjuco dibye tsíñejcúvúré ɨ́búwajtsóne. Aane muurá tsá apátsiíyé íchii Éépetsórí dibye tehdu méénutúne. Muuráhjáubá páneeréjuco Áátsiá iiñújɨri ehdu dibye méénune. 27 Aane múhdurá teene méémaá. Muurá méwákimyéí tééne tájpíjyuco meícyahíjcyáné méhdivu wágóóóvéiyáhi. Áhdure diille ɨ́htsútulle píívyélleke Áátsiá múnáama pámeere ííñújɨri íjcyáné mɨ́amúnaa dúúrúvahíjcyálle ja tsáhájuco bóhówaúcunújúcóóítyuróne.
28 Ehdúhjáa dibye néénéllii tsijtye icyáyobáávaténe íllu wáñejcóhi:
—¡Ñóóooj, ehdɨ́ɨ́vájullé tsáma ɨ́htsútulle Epéétsiómú piivyéllé Diánaj! Ehdúhjáa iwáñéjcóne néémeé.
29 Áijyúhjáa ihdyu kiávú técoomíyí mɨ́amúnaa iibórɨ́nújcatsíhi. Áánáacáhjáa Matsedóóniá múnáajtétsí Gááyóma Arijtáácomútsí Páávoróké náhbénuhíjcyámútsikye lliúcuíñúmé ditye píhcyáávehíjcyájá pañévu. 30 Áájá pañévúhjáa Páávoro ipyééne diityémá íhjyúvatéíyónáa tsá cahcújtso múnaa dííbyeke ɨ́hvéjtsotúne. 31 Áhduréhjáa tsaate Áátsiá iiñújɨ múnaa ávyéjujte dííbyeke wáájacúmé néé tsaatéké ditye iñéé dííbyeke téhullévú dibye ipyéétuki. 32 Áánáacáhjáa ihdyu mɨ́amúnaa iibórɨba teene pihcyááveri íjcyame. Aanéhjáa mítyame tsá wáájácutú ɨ́ɨ́nélliihyé ímichi ipíhcyaavéne. 33 Áánáacáhjáa tsaate jodíómú imúnáajpi Arejáádoróké cátujcú dibye diityé úmɨwávú ipyééne iíhjyúvaki. Ahdújucóhjáa iíhjyúva dibye íhyójtsɨri diityéké néérone cúúvéhulléréjuco ditye iíjcyaki. 34 Árónáacáhjáa ‘dáij’ néétune tsiiñe íllu wáñécohíjcyáme:
—¡Ñóóooj, ehdɨ́ɨ́vájullé tsáma ɨ́htsútulle Epéétsiómú piivyéllé Diánaj! Ehdúhjáa iwáñéjcóne nehíjcyámé míñéécu hóórá hajchótá jodíómuube dibye íjcyane iwáájácúnema.
35 Áámekéhjáa técoomí avyéjuube idyáíívyétsómeke nééhií:
—Ámuúha tamúnaa íñe Éépetsórí meíjcyamej, pámeere muurá waajácú éhnée cáámetu áákityéné neewáyú píívyélle Diánadi medíllóné duurúvaja méhójtsɨ́ pañe íjcyane. 36 Aane tehdu múha tóónúíyónejɨ́ɨ́vari. Áánéllii ílluréjuco metáchúúréévéne cúúvéhulléréjuco meíjcya. Aame ɨɨná mémeenújúcohdí ímíñeúvú ɨ́jtsámeítyúme. 37 Muurá íjtyétsikye ííllevu ámuha metsívamútsí tsá ɨ́ɨ́né imítyúné méénutúne. Áhdure tsá dityétsí méduurúvaja tútávájtsotúne. Aamútsí muurá tsá ɨɨná ímityúné íhjyúvatú mépiivyélledítyu. 38 Ahdícyane Deméétrio íwákimyéi múnáama tsaatédítyú ímityúné iíjyácunúhajchíí óvíi péé ténéhjɨ́ ímibájcho múnáa éllevu teene iímíbájchoki. Muurá téénéllii ijcyáné ténéhjɨ́ ímibájchotsɨ́hjɨ. 39 Áánetu ávyétá ɨhnáhó nééne íjcyáhajchíí múu ɨ́hvejtsó páñétúéhullévú tene iímíbáávyeki. 40 Muurá ícyooca ápíchó nééne máhallúrí téénetu menéétsámeíiyóne. Tsá muurá ɨɨná menééítyuró íñe ícyooca pájtyene páñétúejte meke dílloca. 41 Ehdúhjáa iñééne ílluréjuco dibye diityéké tsújaúcúne.