5
Píívyéébeéjté meíjcyáiyóne
Muurá ámuha ɨ́mɨááné tsúúca Píívyéébej tsɨ́ɨ́mé meíjcyámeke wájyuúbe. Áánéllii métsúúraméí dííbyedi dibye íjcyadu ámuha meíjcyaki. Ááne méwájyujcátsí muhdú Críjto meke wájyudu. Muuráhjáa meke iwájyúnéllii meke ipájtyetétso ɨ́hvéjtsámeííbyeke dsɨ́jɨ́vetsómé éhne múu obééjake dsɨ́jɨ́vetsódu. Ááneríi Píívyéébe mítyane ímíjyuuvéhi.
Ahdícyane tsúúca dííbyeéjté ámuha meíjcyame tsáhájuco múu ɨ́jtsámeítyú ihdícyámema idyómácójcatsííyóneri. Óvíjyacóóné panéváré ímityúné ámuha meméénune. Áhdure tsá múu átéréenéhjɨ́ úbálléjcatsítyúne. Múu Píívyéébeke ityéhdújtsóneríyé ihjyúváhi. Muurá ihdícyáméhjɨma dómácócatsíhijcyámé tsá Píívyéébé avyéjúejte íjcyatúne. Áhdure tsíñéhjɨ́ imítyuháñé méénuhíjcyámema panéváré ímítyúneri úmúúpívyehíjcyámé tsá dííbyé avyéjúejte íjcyatúne. Aane muurá tsúúca ámuha méwaajácúhi. Ténéhjɨríyé muurá íjcyame tsá dííbyeke icyááníváíyóne éllevu íjcyatúne. Ahdícyane máállítsámeídí múhdurá ícyahíjcyámé átéréenéhjɨ́ úwáábohíjcyámedívu. Muurá ehdu ditye ícyahíjcyáné hallútu Píívyéébe ɨ́cúbáhraá ávyétá ɨhnáhó diityédí dííbyeke ditye lléébohíjcyátúné hallútu. Áánéllii tsá múu tehdu néémema náhbévatúne.
Muuráhjáa ɨ́hde ámuha tehdu ímítyúné pañe méícyahíjcyá ɨ́mɨáájú ámuha mewáájácútúnélliíhye. Árónáa ícyooca tsúúca ámuha méwaajácújucóó Ávyéjuube Críjtoéjté ámuha meíjcyame. Aame ihdyu óvíi ámuha méijcyá ɨ́mɨáámeréjuco. Muurá téjɨjto mewáájacúmé ɨ́mɨáámeréjuco meíjcyame tsíjtyeke mépɨ́aabóhi. 10 Áánéllii ihdyu métsúúraméí Máavyéjuube Críjtoke ámuha meímíjyújtsóíyóneri. 11 Aame ihdyu tsá múu náhbénutú ɨ́mɨáájú wáájácutúmé ímityúné méénuhíjcyáne. Íllure múu úwaabó keená ɨ́mɨáájú íjcyane ditye iwáájácuki. 12 Ehdu muurá teevétari wáájácúratúné ditye méénuhíjcyáneri meíhjyúváiyóné nucójpɨtsóhi. 13 Aane muurá íñe Jetsocríjtó uwááboju diityédívú bóhówajtsó páneere ímityúné ditye méénuhíjcyáne. 14 Muurá Píívyéébé waajácúháámɨtu nééneé:
Muhdú éhne múu dsɨ́jɨvémé íjcyadu wáájácúmeítyuube u íjcyaabe cána wájácúúvéne ímíñeúvú dɨ́jtsaméí Críjto uke iwáájácútso ɨ́mɨájɨjtóvu.
Ehdu nééne Píívyéébé waajácúháámɨtu.
15 Aane cána metéɨ́búwáávéne ímíñeúvú méɨ́jtsaméí muhdú ámuha meícyahíjcyáneri. Tsá múu ɨ́mɨánéjcú wáájácutúmé ícyahíjcyádú íjcyatúne. Múu ímíñeúvú ijcyá tsúúca ɨ́mɨánéjcú ámuha mewáájacúme. 16 Muurá ɨhnáhóóné Píívyéébeke meúraavyéné panéváré múhdurá néénélliíhye. Áróné pañe múu tsúúrámeíhijcyá ténejcúríye. 17 Tsá múu ávyeta pevé ɨ́ɨ́buwáré íjcyatú wáájácúmeítyúme. Múu tsúúrámeí muhdú meíjcyáiyóné Píívyéébe ímílléneri tehdu ámuha meíjcyaki. 18 Tsá múu llíyíícyávetúne. Muurá tehdu meíjcyáhajchíí ílluréjuco metútávááveíñe. Áánéllii ámúhá pañévú dííbyé Apííchó meújcú ámúhakye tene ityúkévéjtsoki. 19 Ááne múu ámúhá ɨ́buúúnetu íjchívyéne májtsiyi dííbyeke dúúrúvaméré ihjyúvájcatsí ténejcúri. 20 Áhdure idyé múu dííbyeke paíjyuváré téhdútsohíjcyá panévá hallúvú Máavyéjuube Jetsocríjto mémeri.
Métáábama mewájyújcatsíñe
21 Múu Píívyéébeke ámuha maávyejúúllédú panéjcuvávú avyéjúúlléjcatsíhi.
22 Ahdícyane óvíi ámúhá taabámú ámuha ájyúmuke avyéjuullé Máavyéjuube Jetsocríjtoke iávyejúúllédu. 23 Muurá ájyu méwá túkevéjtsoobe Mépájtyetétsoobe Críjto ihñéjté meíjcyámé túkevéjtsoobe íjcyadu. 24 Áábeke ihñéjté meíjcyame maávyéjúúlléne mecáhcujtsódú óvíi walléémú téhdure ájyúmuke iávyejúúlléne cáhcujtsóhi.
25 Áhdure idyé wajpíímú íicyánéjcutu múu méwámyuke iávyejúúlléne wajyú Críjtóo meke ihñéjteke mítyane iwájyúnéllii wájyúmeítyuubéré dsɨ́jɨvédu. 26 Muuráhjáa dsɨ́jɨ́veebe mewájyuri dííbyé uwááboju mecáhcújtsónej tééveri meke iímíbájchoki. 27 Aame tsúúca méímíbaavyé ɨ́ɨ́né imítyú méhdi íjcyájúcootúmé ɨ́mɨááméré dííbyema meíjcyaki. 28 Ahdícyane múu ímíñeúvú wajyú méwakye muhdú ámuha mewájyúmeídyu. Muurá ímí meíjcyane meímílleebe métáábake méwajyúhi. 29-30 Tsá muurá méjpi meere meɨ́cúbáhráítyuróne. Muurá mewájyúmeíñéllii ímí météhmémeí panévatúré muhdú Críjto ihñéjté meíjcyámeke téhmehíjcyádu. 31 Muurá Píívyéébé waajácúháámɨtu nééne wajpi cáánímútsidítyú ɨɨ́ɨ́néne ityáábávállema tsahéécoréjuco íjcyaíñe. 32 Ehdu ámúhakye o nééné pañe ijcyáné muhdú Críjto ihñéjtema íjcyáné uwááboju. 33 Ahdícyane tsiiñe ámúhakye o néé ámúhá taabámuke ámuha mewájyu muhdú ámuha mewájyúmeídyu. Áhdure idyé diitye ámúhá taabámú óvíi íicyánéjcutu ámúhakye iávyejúúlléne wajyúhi.