4
Píívyéébeéjté meíjcyane Íapííchoj tééveri
Aane muurá Máavyéjuube Jetsocríjtodítyú íjcyáné uwááboju úwááboobéré o péhíjcyáné hallútú íñe cúvéhóójari oo ícyoóca. Aabe ámúhakye o néé tsúúca Píívyéébe ámúhakye újcume ímíñeúvú ámuha meíjcya muhdú meíjcyáiyódu. Áhdure idyé ámúhakye o néé tsaɨ́ɨ́buwáré ɨdáátsóméhjɨúvú ámuha meíjcyáne mewájyújcatsí pamévamáye. Aame ímityúné ámúhama íjcyaróné máaabúcuhíjcyá ímí ámuha meíjcyaki. Ááne métsúúraméí tsané múnaáréjuco ámuha meíjcyame dííbyé Apííchó pɨáábori tsaímíyé ámuha meíjcyáíyóneri. Muurá íñe tsané múnaáréjuco meíjcyámema ijcyáné tsáneere Píívyéébé Apííchó meke ityúkévéjtsoki. Áánéllii téhdure ijcyáné tsáneere dííbyé avyéjú méwáábyuta. Aabe tsáápiiye Máavyéjuube apáábyéré íjcyáábeke mecáhcujtsóhi. Áábe mémeríyé muurá métsójtsómeíhijcyáhi. Áánéllii diibye tsáápiiye Mépiivyéébé ijcyá apáábyekéré pámeere mecáánívahíjcyaábe. Áábé hójtsɨri pámeere méijcyá dííbye tájpíye. Aabe kiá méhdityu iíjcyátúnéllii panéváré mejtééveri méénuhíjcyáhi.
Árónáa ihdyu tsáápiitsa mépiivyété muhdú nénehjɨ meméénune Píívyéébée Críjtoj tééveri meke ájcune. Muurá dííbyé waajácúháámɨtu nééneé:
Naavénekée ityáhjáne dííbyé hójtsɨ́ pañe ícyahíjcyámeke iíjchívyétsóne peebe cáámevu. Aame ihñéjteréjuco íjcyame dibye nééjuríyé piivyété páhduváré nénehjɨ imyéénune.
¿Aanéhaca ɨɨná nééiyóné teene dibyée cáámevu pééneé? Téénetu muurá méwaajácú ɨ́htsútuubée íjcyároobe ííñujɨ́vú iñíítyéne ɨ́dáátsonúne. 10 Árónáacáa bóónétu tsiiñe peebe cáámevu níjkyejɨ́vú páñétúétsihvu ávyéjuube iíjcyáki. 11 Áábe tájpí muurá páneere íjcyaabe meke ihñéjteke ájcúné waajácuríyé mépiivyété páhduváré nénehjɨ meméénune. Muurá tsaate piivyété dííbyé ihjyu úwááboméré ipyéhijcyáne. Áhdure tsijtye piivyété iwáájacúné muhdú méúmɨwa íjcyane. Tsijtye piivyété tsúúca Píívyéébeke cáhcújtsómeke ímíñeúvú muhdú múúne téjɨjto meúraavyéné iúwaabóne. 12-13 Ehdu muurá Críjto meke pɨ́áábohíjcyá ihñéjté meíjcyame dííbyé wákimyéí ímí meméénu éhnííñevu dííbyé cahcújtso múnaa illíyaaté pámeere dííbyeke mecáhcujtsómé mewáájácu muhdúhjáa Píívyéébé Hajchi íjcyane dibyée íjcyadu meíjcyaki. 14 Áijyu ihdyu muurá tsá múha meke mújtátsóityú íhdityúré iújcúné uwáábori muhdú tsɨɨméké memújtátsóiyódu. 15 Aane ihdyu cáhawáá metsu ɨ́mɨááméré meíjcyáne ímíñeúvú meúráávye teene ɨ́mɨááju. Áijyu ɨ́mɨááné Críjto métúkevéjtsoobe íjcyáábeéjté meíjcyame éhnííñevu méímíbáávyeéhi. 16 Áábe tájpí pámeere dííbyeéjté méíjcyame mewájyújcatsíñe panévatúré mepɨ́áábójcatsímyé muurá éhnííñevu mellíyaatémé ímí Píívyéébeke méúraavyéhi.
Críjtoke meúraavyéne
17 Áánéllii ámúhakye o néé Máavyéjuube Jetsocríjto mémeri Píívyéébeke wáájácutúmé ícyahíjcyádú ámuha meíjcyájúcóótuki. Muurá ímityúné diityé ɨ́jtsaméí íjcyánéllii iímillédú ícyahíjcyáme. 18 Tsá ditye wáájácutú muhdú ímí iíjcyáiyóné Píívyéébé ɨ́jtsaméí diityé pañe íjcyátúnélliíhye. Aame tsá íjcyáityú dííbyema ɨ́mɨánéjcú iwáájácúiyóné iímílletúnélliíhye. 19 Muurá éhnííñevúré ‘nucójpɨ’ néétune méénuhíjcyá panéváré ímityúne. 20-21 Árónáacáa ihdyu tsá ámuha teene mewáájatú Críjto ɨ́mɨá uwááboju ámúhakye úwáábócoóca. 22 Ahdícyane ámúhakye o néé ámuha meɨ́hvéjtso ɨ́mɨájɨ́jtóo ámuha mewáájácútúné hajchótá ímityúné íjcyaróné ɨ́mɨááneúvúdú ámuha meɨ́tsúcunúhijcyáné tsáijyu múu ámúhadi íjcyáhréi nééneé. 23-24 Ámúhá ɨ́jtsaméí mecápáyóóvéne ɨ́mɨánejcúvuréjuco mepájtyé muhdú meíjcyáiyóné Píívyéébe ímíllénejcúvú tsaímiyéjuco ámuha meíjcyánetu mebóhówaúcunúki.
25 Óvíjyacóóné ámuha maállícyatsíhijcyáne. Múu ɨ́mɨáánéré ihjyúvá pamévamáyé íñahbémuma. Tsamééré meíjcyame tsá metútávátsójcatsíítyuróne.
26 Tsá múu tsaatédívú icyáyobáávatéhajchíí páñetétsójcatsítyúne. Ɨ́ɨ́cúi múu ímíbáchójcatsíhi. Tsá múu tsiélleréjuco ɨ́jtsúcunútú teéne. 27 Tsá múu Naavénedívú táhjátsámeítyúne.
28 Áhdure tsáijyu múúne tsaate ámúhadítyú nánihíjcyámé ílluréjuco méɨhvété téénetu. Mewákímyeíñe tsijtye vííóméhjɨke mépɨáábo.
29 Áhdure tsá múu íhjyúvatú ímítyúneri. Ɨ́mɨááneríyé múu ihjyúvá éhnííñevu tsíjtyeke tene ɨpɨ́áábo Píívyéébeke ditye úráávyénetu. 30 Ahdícyane óvíjyacóóné múhdurá medárɨ́ɨ́vémeíhijcyáné Píívyéébé Apííchó mépañe íjcyane mekímóvéjtsótuki. Muurá teene mépañévú dibye pícyóónej tééveri méwaajácú ɨ́mɨááné dííbyeéjteréjuco meíjcyámeke dibye újcúvaíñe.
31 Ahdícyane ílluréjuco méɨhvété ímityúné ámuha medárɨ́ɨ́véjcatsíñe páhduváré nehníwu meúhbácatsíhíjcyánetu. 32 Ááne ɨ́mɨááméré meíjcyáne ténehjɨ méímíbáchojcátsí muhdúhjáa Píívyéébe ámúhadi ɨɨ́dáátsóvéne Críjtoj tééveri ámúhakye ímíbajchódu.