18
Ímítyúnéhjɨ́ ímibájcho múnáájpidítyú íjcyáné uwááboju
Áhduréhjáa Jetsóó tsiiñe ímamyémuke úwááboobe úúballé ímítyúnéhjɨ́ ímibájchoobe ímítyuube íjcyáábedítyú tééneri diityéké itsápɨ́jtso Píívyéébema iíhjyúvahíjcyánetu ditye ióóchévétuki. Íllúhjáa neébe:
—Íjcyaabée tsácoomíyí ímítyúnéhjɨ́ ímibájchoobe ímítyuube Píívyéébeke ávyejúúllétuúbe. Aabéhjáa tsá ímí pɨ́áábohíjcyatú mɨ́amúnáake. Áábekée técoomíyí íjcyalle pííbájyulle néé tsaatémá ímityúné dille dáárɨ́ɨ́véjcatsíñé dibye iímíbájcho dííllema. Ehdúu múhajchótájucó dille dííbyeke pɨáábó táúmeíyóneri tsá dibye ɨ́ɨ́cúvehíjcyatúne. Áánéj pɨɨnévúhjáa íllu ɨ́jtsámeííbye: “Píívyéébeke o ávyejúúllétúnéllii tsáháturo mɨ́amúnáake o pɨ́áábóiyóné oke ávyetúne. Árónáa aalle pííbájyulle íjyévé éhnííñevúré oke pátsáríjcyónéllii óvíjyuco díílleke o pɨ́ááboíñé oke dille ipátsárijcyójúcóótuki.”
Ehdúhjáa iúúbálléne neébe:
—Ehdúu pɨ́ɨ́névúi pɨ́ááboobe ímítyúnéhjɨ́ ímibájchoobe ímítyuube íjcyároóbe. Aanéjɨ́ɨ́ ¿aca tsá ámuha mewáájácutú Píívyéébe ihñéjteke pɨ́ááboíñé dííbyeke pɨáábó táúmeíhíjcyámeke? ¿Mityá ámuha méɨjtsúcunú ditye pɨáábó táúmeíñeri dibye ɨ́ɨ́cúvetúne? Tsáhaá. Muurá pɨ́áábóiibye diityéké teenémáye. ¿Aca íhya mɨ́amúnaa ímí cáhcújtsómedívú ó wájtsɨɨ́ Mɨ́amúnáájpidívúu o ípívyééveebe tsiiñe ííñujɨ́vú o tsáácoóca? Ehdúhjáa neebe Jetsóo.
Tsaatétsí Píívyéébema íhjuúvánetu íjcyáné uwááboju
9-10 Téhduréhjáa tsaate ɨ́mɨáámedi idíllómeíñe tsíjtyeke éhdɨɨvállehíjcyámeke úwááboobe úúballé tsaatétsí Píívyéébema íhjyúvánetu. Íllúhjáa neébe:
—Tsáijyúu míítyétsi péé duurúvajávú píívyéébema iíhjyúvaki. Tsaapíi paritseómuúbe. Áánetúu tsijpi ííñújɨ́ avyéjúúbé wáábyuta dsɨ́ɨ́dsɨke áhdótsohíjcyaábe. 11 Aanée paritséómuube Píívyéébema íhjyúvaabe nééhií: “Ayúju Tápiivyéébej, uke ó téhdujtsó ɨ́mɨáábé o íjcyáné hallúvu. Tsá muurá tsíjtyedu ímítyuube o íjcyatú naní múnáajpi. Tsá múijyú ihdícyámema o dómácójcatsítyúne. Pane tsá aabye ííñújɨ́ avyéjúúbé wáábyuta dsɨ́ɨ́dsɨke áhdótsohíjcyaabe ímítyuube íjcyadu o néétune. 12 Muurá tsáné tsemáánari míjcyoojɨ́cú májchótuube úúma ó ihjyúvahíjcyáhi. Téhdure muurá 10-jɨva o dsɨ́ɨ́dsɨ́vánetu tsájɨ́hcoba ó dówacárohíjcyá uke o ɨ́ɨ́cuvéne.” Ehdúu Píívyéébema ihjyúvaabe paritséómuúbe. 13 Áánetúu diibye ííñújɨ́ avyéjúúbé wáábyuta dsɨ́ɨ́dsɨke áhdótsohíjcyaabe tsá cáámevu icyárúúvéne Píívyéébema íhjyúvatúne. Íllurée kímóóvémeííbyé ɨ́jpɨ́újɨtu iíllaáyómeíñe nééhií: “Ayúju Tápiivyéébej, óhdi ihdyu dɨ́dáátsóvéne dábajɨ́ɨ́vé táimítyu. Muurá imítyuube ó ijcyáhi.” Ehdúu ihjyúvaabe Píívyéébema ííñújɨ́ avyéjúúbé wáábyuta dsɨ́ɨ́dsɨke áhdótsohíjcyaábe. 14 Aane muurá dííbyeke tsúúca Píívyéébe ímíbájchóóbé hallúrí tsáhájuco íimítyú íjcyatúne. Áánetu tsíjpiikye tsá dibye ímíbájchotúne. Ehdu muurá iiye ɨ́htsutúmé iíjcyane némeíhijcyámé núcójpɨ́vétsáméiíhi. Áánetu ihdyu ɨdáátsóméhjɨúvú nééme ávyéjúúteéhi. Ehdúhjáa Jetsóó úwaabóhi.
Tsɨɨméké Jetsóó llúúvanúne
(Mt 19.13-15; Mc 10.13-16)
15 Aanéhjáa dííbye éllevu ɨ́ɨ́tsɨ́ɨ́meke tsivámé dibye Píívyéébeke pɨáábó ityáúmeí diityé hallúvu. Árónáacáhjáa ímamyémú diityéké néé ɨ́ɨ́nevú ditye ɨ́ɨ́tsɨ́ɨ́meke tsívane. 16 Árónáacáhjáa Jetsóó diitye tsɨɨméké ɨpɨ́úváne néé ímamyémuke:
—Óvi ihdyu tsiváme. ¿Ɨ́veekí ámuha mécátuhtsóhi? Muurá diitye tsɨɨme íjcyadu néémé wáábyuta Píívyéébé avyéju. 17 Aane ɨ́mɨáánetúré ámúhakye o néé éhne múúne teetsɨ tsɨ́ɨ́mene meke cáhcujtsódú Píívyéébeke cáhcújtsotúmé tsá dííbyé avyéjúejte íjcyatúne.
Ováhtsá Jetsóoma íhjyuváne
(Mt 19.16-20; Mc 10.17-31)
18 Aanéhjáa tsáijyu tsáné avyéjuube Jetsóoke nééhií:
—Uwááboóbej, ɨ́mɨáábé ú íjcyaabe cána oke diñe ¿muhdú ó íjcyáiyóné múijyú o dsɨ́jɨvéjúcóóítyúne bóhɨ́ o újcuki?
19 Áánélliihyéhjáa neébe:
—¿Aca ɨ́veekí eene oke ú dilló ɨ́mɨáábedi? Muurá ihdyu apáábyéré Píívyéébe ɨ́mɨáábe. 20 Muurá ú waajácú dííbyé taúhbajúúné nééneé: “Tsá múu ihdícyámema dómácójcatsítyúne. Tsá múu mɨ́amúnáake dsɨ́jɨ́vétsotúne. Tsá múu nánívatúne. Tsá múu állíuutúne. Múu avyéjuullé díícyáánimútsikye.”
21 Ehdúhjáa Jetsóó néénéllii neébe:
—Muuráhjáa ihdyu táayáábedítyúré tehdújuco o ícyahíjcyáne.
22 Áánélliihyéhjáa Jetsóó nééhií:
—Árónáa ijcyánéi tsane u méénúiyóne. Cáhawáá dítsíeméné náhjɨ́hénúne pɨáábó ɨ́dáátsóméhjɨkej. Áijyu ihdyu ú avyéjúúteé níjkyéjɨri íjcyaabe Píívyéébé avyéjuvu. Aane cáhawáá ehdu méénúne ookéréjuco duráávyej.
23 Ehdúhjáa Jetsóó nééne kimóhcó pajtyé dííbyeke mítyane dibye éhnévánélliíhye. 24 Áábekéhjáa ɨɨ́ɨ́téne Jetsóó nééhií:
—Muurá mítyane éhnevámé ɨ́htsútúnetu Píívyéébé avyéjuvu úcáávéiyáhi. 25 ¿Aca muhdú caméélló ánéétóhéjutu pajtyéiyáhi? Áhdure ¿aca muhdú diitye ehnéva múnaa Píívyéébé avyéjuvu úcáávéiyáhi?
26 Ehdúhjáa dibye néénéllii tétsihyi íjcyame nééhií:
—¿Aca ihdyu múhdutúrá pájtyetéiyóme?
27 Áánélliihyéhjáa neébe:
—Ɨ́mɨáánéjucóhde mɨ́amúnaa tsá píívyetétú iiye ipájtyetétsámeíñe. Árónáa Píívyéébe piivyété diityéké ipájtyetétsóné ɨɨná dííbyedívú túhúútúnélliíhye.
28 Áánélliihyéhjáa Péédoro nééhií:
—Ávyéjuúbej, muuráhjáa páneere muha meɨ́hvéjtsóne uukéréjuco méúraavyéne.
29-30 Áánélliihyéhjáa Jetsóó nééhií:
—Ɨ́mɨáánetúré ámúhakye o néé páneere íijcyátsɨ́hjɨma imúnáake cáánimuu, íñahbémuu, méwamyuu, ɨ́ɨ́tsɨɨ́mee, íjcyámeke tsánejcúvú ɨɨ́hvéjtsóne Píívyéébé wákiméí méénume muurá ɨ́ɨ́né imíjyaú íjcyaá ííñújɨri. Aame újcuú múijyú ɨdsɨ́jɨvéjúcóóítyúne bóhɨ́ tsɨ́ɨ́jɨréjuco ííñujɨ Píívyéébe ípívyéjtsójɨ́ hallúrí iíjcyaki.
Ɨdsɨ́jɨ́veíñé tsiiñe Jetsóó úúballéne
(Mt 20.17-19; Mc 10.32-34)
31 Ehdúhjáa iñétsihdyu Jetsóó ímamyémuke íhdyúétsihvu idyóbeúcúmeke nééhií:
—Mepéé íñe Jerotsaréevu. Ácoomívú muurá Mɨ́amúnáájpidívúu o ípívyéévéébedítyú tsúúcajátújuco Píívyéébé ihjyú uubálle múnaa néhijcyáné oke pájtyeéhi. 32-33 Muurá oke llúúvájté avyéjujtémá taúhbájú uwáábojte ɨ́hvéjtsoó jodíómú íjcyátúmé hójtsɨ́ pañévu. Aame óhdi iúúhɨ́vaténe oke úníchíhcyuméré iwápáájcóóbeke ílluréjuco dsɨ́jɨ́vétsoíñe. Ároobe tsiiñe ó bóhɨɨ́ 3 coojɨ́vatu.
34 Ehdúhjáa Jetsóó ímamyémuke nééne tsá ditye áyánéwu wáájácutú ɨ́ɨ́nerí dibye íhjyuváne.
Hállúvátúúbeke Jetsóó ímíbajchóne
(Mt 20.29-34; Mc 10.46-52)
35 Aabéhjáa ímamyémuma péébe Jericóój pɨɨhɨ́ríjyuco íjcyánáa juuvá úníuri hállúvátuube ácuúcunúúbé táúmeí pɨáábo. 36 Aabéhjáa mítyane tééneri mɨ́amúnaa pájtyénéllii dilló ɨ́ɨ́nerí ditye úllene. 37 Áánélliihyéhjáa úúballémé Natsarée múnáajpi Jetsóoma ipyééneé. 38 Áánélliihyéhjáa dííbyedi wáníjcyámeííbyé nééhií:
—¡Jétsoj, Jetsóoj, Dabíiúvúj tsɨɨménémúhaabe u íjcyaábej, óvíjyuco ihdyu óhdi dɨ́daatsóve!
39 Ehdúhjáa dibye néénéllii tsuullérí pééme dííbyeke uhbá cúúvéhulléré dibye iíjcyaki. Árónáacáhjáa éhnííñevúré tsiiñe neébe:
—¡Dabíiúvúj tsɨɨménémúhaabe u íjcyaabe óvíjyuco ihdyu óhdi dɨ́daatsóve!
40 Áánélliihyéhjáa Jetsóó iíjyócúúvéne néé ditye itsíva dííbyeke. Áhdújucóhjáa ditye tsíváábeke dibye nééneé:
—¿Ɨɨná ú imílléhi?
41 Áánélliihyéhjáa neébe:
—Ávyéjuúbej, ó imíllé o hálluváne.
42 Áánélliihyéhjáa neébe:
—Tehdújuco. Oke u cáhcujtsódú íjcyaabe tsúúca ú hallúváhi.
43 Ehdúhjáa Jetsóó néénemáyé ɨɨtéjúcoóbe. Aabéhjáa dííbyemáyéjuco pééne Píívyéébeke dúúrúvaabére. Aanéhjáa tsijtye iájtyúmɨ́ne téhdure duurúvá Píívyéébeke.