19
Tsakyéoke Jetsóó ááhɨvéne
Aanéhjáa Jetsóó ímamyémuma úújeté Jericóovu. Ácoomíyíhjyáa ehnéva múnáajpi Tsakyéó ííñújɨ́ avyéjúúbé wáábyuta dsɨ́ɨ́dsɨke áhdótsohíjcyámé avyéjuube íjcyaábe. Aabéhjáa imíllerá Jetsóoke iájtyumɨ́ne. Árónáacáhjáa tsá dibye píívyetétú dííbyeke iájtyumɨ́né mɨ́amúnááj pɨɨne íjcyáábeke báhrí iñéénélliíhye. Áánélliihyéhjáa ɨ́ɨ́cúi dibye pééíhyullévú dsɨɨnéríyé ipyééne néríívyeebe uméheri dííbyeke iájtyúmɨki. Áánáacáhjáa Jetsóó tétsihdyu pájtyeebe tééhé nɨ́jcáuri íjcyáábeke iájtyúmɨ́ne nééhií:
—Tsákej, Tsakyéoj, ɨ́ɨ́cúi niitye úúma o péékií. Muurá ó imíllé dihjyárí o cúwane.
Áánélliihyéhjáa ɨ́ɨ́cúi iñíítyéne tsajtyéébé ihjyávú dííbyeke. Ááneríhjyáa mɨ́amúnaa ihjyúvá Jetsóodi ɨ́veekí ímítyuube íjcyáábe jávú dibye pééneri. Áánélliihyéhjáa diibye Tsakyéó iíjyócúúvéne néé Jetsóoke:
—Ávyéjuúbej, tátsíeménetu tsahdúnéécú ó dówajcároó ɨ́dáátsóméhjɨke. Áánetu tsaatékée o állíñe pevétsííyé o áhdótsohíjcyáné ó óómíchoó éhnííñevújuco.
Áánélliihyéhjáa Jetsóó néé dííbyeke:
—Tehdújuco, muurá Aavaráaúvúj tsɨɨménémúhaabe u íjcyáábedívú tsúúca uwááboju wajtsɨ́hi. 10 Muuráhjáa Mɨ́amúnáájpidívú o ípívyééveebe o tsáá ímítyúné pañévú mújtámeke o pájtyetétsoki.
Dsɨ́ɨ́dsɨtu íjcyáné uwááboju
(Mt 25.14-30)
11 Ehdúhjáa Jetsóó úwaabó mɨ́amúnáake. Aaméhjáa Jerotsaréevu pɨ́ɨ́hɨ́náa mɨ́amúnaa ɨ́jtsámeí tsúúca Píívyéébé avyéjú bóhówááveíñe.
12-13 Áámekéhjáa úwááboobe nééhií:
—Tsaapíhjyáa ɨ́htsútúméejpi íjcyaabe tsícyoomívú ipyééíñé ɨhde 10-meváké íúníu múnáadítyú ipíhjyúcúmeke dsɨ́ɨ́dsɨdívú iwájtúne nééhií: “Ééneri méwákímyeícyó téhulle o íjcyáné hajchóta.” Ehdúhjáa diityéké ipítyájcoíñúne técoomívú memévatéébé íhcyóómí avyéjuube iíjcyaki. 14 Árónáacáhjáa dííbyé cóómi múnaa tsá ímílletú diityé avyéjuube dibye íjcyane. Áánélliihyéhjáa tsaatéké wallóómé dííbye déjutu ditye iñéé íhcyóómí avyéjuube dibye íjcyane múha ímílletúne.
15 Árónáacáhjáa tsúúca meménúmé páñétúejpi íhcyóómí avyéjuube dibye iíjcyaki. Átsihdyúhjáa óómiibye teene íhcyóómivu. Aabéhjáa iwájtsɨdu pihjyúcú íúníu múnáake dsɨ́ɨ́dsɨdívúu iwájtuíñúmeke múhduná ditye llíyaatétsóné iwáájácuki. 16 Áábekéhjáa ímí wákímyeííbyé nétujkénúhi: “Ávyéjuúbej, éhnée óhdivu u pícyoíñúne dsɨ́ɨ́dsɨ́ ó llíyaatétsóhi.” 17 Áánélliihyéhjáa íavyéjuube néé dííbyeke: “Tehdújuco. Muurá eene múhdurá néérone ímí ú tehméhi. Áánéllii uke ó pícyoó 10 coomívá avyéjuube u íjcya ɨ́mɨáábé u íjcyánélliíhye.” 18 Áhduréhjáa tsijpi nééhií: “Ávyéjuúbej, éhnée óhdivu u pícyoíñúne dsɨ́ɨ́dsɨ́ téhdure ó llíyaatétsóhi.” 19 Áánélliiyéhjáa idyé neebe dííbyeke: “Tehdújuco. Áánéllii téhdure ɨ́mɨáábé u íjcyáábeke ó pícyoó 5 coomívá avyéjuube u íjcyaki.”
20 Áánetúhjáa tsijpi nééhií: “Ávyéjuúbej, íñe dɨdsɨ́ɨ́dsɨ́ éhnée óhdivu u pícyoíñúné o pícyohíjcyáne. 21 Ópée ó waajácú ímítyuube u íjcyaabe díwákimyéí hallúvujɨ́ɨ́ dsɨ́ɨ́dsɨ́jɨke ú ékéévehíjcyáne. Muuráhjáa ɨ́htsútúnetu o llíyaatétsóné ɨ́mɨátsíí ú újcúiyáhi. Aanée o wáájácúne íllure ó picyóó dɨdsɨ́ɨ́dsɨke.” 22-23 Áánélliihyéhjáa íavyéjuube néé dííbyeke: “Aanée idyé ímítyuube o íjcyane wájácú u néébe ¿ɨ́veekí tsá u pícyootú dsɨɨdsɨ téhmémeíhíjcyájá pañévú tétsihvu ditye wákímyeíchóné óóma llíyaatéíyoki? ¿Ɨ́veekí ímítyuube uú?” 24 Ehdúhjáa dííbyeke iñétsihdyu tétsihyi íjcyámeke neébe: “Áánúdityu eene dsɨɨdsɨ medójtúcúne maájcú eenée ihñe pámé ehnííñevúré llíyaatétsóóbeke.” 25 Áánélliihyéhjáa nééme dííbyeke: “Ávyéjuúbej, árónáa tsúúca mítyanéjuco dííbye dsɨ́ɨ́dsɨ.” 26 Áánélliihyéhjáa neébe: “Ehdu múúne mémeenúhi. Muurá ihñe llíyaatétsómeke éhnííñevu tsiiñe máajcú ditye illíyaatétsoki. Áánetu pevénéré pícyohíjcyámedítyú médojtúcúhi. 27 Téhdure eene avyéjuube o íjcyane iímíllétúne oke múnáátsohíjcyámeke ííllevu metsíváne o ɨ́ɨ́ténáa médsɨ́jɨvétso.”
Jerotsaréé pañévú Jetsóó úcaavéne
(Mt 21.1-11; Mc 11.1-11; Ja 12.12-19)
28 Ehdúhjáa diityéké iúwáábóné boone Jetsóó péé ímamyémuma Jerotsaréevu. 29-30 Aaméhjáa úújeté Bepajéema Betáániá coomícyú úníuri oríívo bájú íjcyátsihvu. Átsihdyúhjáa míítyétsikye ímamyémudítyú ɨ́pɨɨhɨ́ré coomívú iwáállóómútsikye neébe:
—Cána écoomi ɨ́pɨɨhɨ́ré cóómityu óóma méujcúté íayáne ɨ́ɨ́júwúukej. Múikyé dííbyedi úllétuube dóhjɨ́váábeke metsíñaáyóne métsívaco. 31 Aane tsaate ámúhtsikye ‘ɨ́véébeké ámuhtsi métsíñaáyó’ néhajchíí méneéco: “Ávyéjuubéne múhtsikye néénélliíhye.”
32 Ahdújucóhjáa péémutsi dibye néhdújuco úújeténé dííbyedívu. 33 Áábekéhjáa dityétsí tsíñaáyórónáa áábájajte nééhií:
—¿Ɨ́véébeké ámuhtsi métsíñaáyóhi?
34 Áánélliihyéhjáa neemútsi:
—Ávyéjuubéne múhtsikye néénélliíhye.
35 Aamútsíhjyáa tsajtyéjucóó dííbyeke. Áábé hallúhjáa wájyamúúnevu ɨɨ́hbóne Jetsóoke nérijcyáróme. 36 Áijyúhjáa dibye péijyu juuva mɨ́amúnaa ɨhbó íwajyámuunévu. 37-38 Aaméhjáa dííbyeke úraavyémé tsúúca oríívó bajúvú pɨ́ɨ́hɨme méénúráítyuróné dibye méénuhíjcyáné hallúvú Píívyéébeke dúúruvámé kéévánécoba wáñécohíjcyá:
—¡Ñóóooj! Átsihdyúhjáa nehíjcyáme:
—¡Maímijyu áánu Píívyéébe mémeri tsááneéj! ¡Ahdícyane metsu ímíjyuuri Píívyéébeke maávyéjújtsoki!
39 Ehdúhjáa ditye néénáa tsaate paritséómú diityé pañe íjcyame néé Jetsóoke:
—Ávyéjuúbej, aatye díuráávye múnáake duhba ditye cúúvéhulléré iíjcyaki.
40 Árónáacáhjáa neébe:
—Muurá ditye dáíívyérónáa néwayúúneréjuco íhjyúcunúiyóne.
41 Aabéhjáa tsúúca Jerotsarééj pɨɨhɨ́vú ímamyémuma úújetéébé tétsihdyu técoomi ɨɨ́ɨ́téne kímoovéhi. 42 Áánemáhjáa neébe:
—Múhdutú ihdyu ámuha Jerotsarée múnaa méwaajácúiyá Píívyéébema ámuha tsaímíyé meíjcyáiyóné íjcyájúcooróne. Árónáa tsá tene ámúhadívú bóhówáávéityú ámuha mecáhcújtsótúnélliíhye. 43 Muurá ámúhakye ímityúné pájtyeéhi. Ámúhá munáá ámúha cóómí ɨmɨ́cáávéne ámúhakye méénuúhi. 44 Aame ámúhakye ɨdsɨ́jɨ́vétsóne páneere ámúhá jaaháñé wácávyáhcoó Píívyéébe ámúhakye pɨ́aabójúcooróné ámuha metáhjállehíjcyáné déjúcotu. Ehdúhjáa neebe Jetsóo.
Duurúvájá pañétú náhjɨ́he múnáake Jetsóó bóayóne
(Mt 21.12-17; Mc 11.15-19; Ja 2.13-22)
45-46 Aabéhjáa duurúvájá pañévú iúcáávéne náhjɨ́hénújcatsímyeke téjá pañétu ibóáyóne nééhií:
—Muurá Píívyéébé waajácúháámɨtu nééneé: “Íjya tahjya tééjá lliiñévú mɨ́amúnaa óóma íhjyúvahíjcyáijya.” Aaja ¿ɨ́veekí ámuha naní múnáá jaríyéjuco medíllone?
47 Aanéhjáa paíjyuváré tééjá pañévú dibye úwaabóné tsaríllehíjcyámé llúúvájté avyéjujtee, taúhbájú uwáábojtee, tsijtye avyéjujtee, íjcyame. Aaméhjáa ɨ́tsámeíhijcyá ɨ́ɨ́né hallútú dííbyeke ɨdsɨ́jɨ́vétsóiyóne. 48 Árónáacáhjáa tsá ɨ́ɨ́né hallútú ditye dííbyeke méénúítyuró mítyaméhjáa ímí dííbyé uwáábó ɨ́jtsúcunúnélliíhye.