3
Jetsocríjtó tsiiñe tsááiñe
Ahdícyane, ámuúha táñahbémuj, íhyaamɨ ámúha éllevu o cáátúnúháámɨ́ pañe tsiiñe ámúhakye ó úwaabó ɨ́hdééháámɨ́ pañée ámúhakye o úwaabónére. Aane ihdyu tsáma máábájɨ́ɨ́vedí Píívyéébé ihjyú uubálle múnaáhjáa tsúúcajátújuco meke néhijcyáne. Téhdure máábájɨ́ɨ́vedí Mépájtyetétsoobe Jetsocríjtó uwááboju dííbyé uwáábojte ámúhakye úwáábohíjcyáne.
Áánéllii wajácútsi méíjcyaco dityée nééne Jetsóó tsiiñe tsááíñé ɨhdéwu tsaate iímillédú ímityúné imyéénúne dííbyedi úúhɨ́vatéiñe. Muurá neeímye: “¿Múijyúami tsááiibye Críjto idyéjuváa tsááiíbyej? Muurá íñe méɨhdé múnáaúvúu íjcyáijyu iícyahíjcyádúré ííñujɨ ícyoocápivu ípyée iípívyéévétsihdyu.” 5-6 Ehdu neeímyé Píívyéébéhjáa ííñújɨma páneere íévéhóówari íjcyanéhjɨ́ iíhjyúváneríyé ípívyejtsóné wáájácuróme. Muuráhjáa dibye nééjuríyé nújpacyo tsatsíhvú dóbeevé ííñujɨ ibóhówááveki. Téhduréhjáa muurá iñéhdújuco dibye éíjyuúvú ííñujɨ icyájáávétsóneri mɨ́amúnáake májcanútsóné diityé imítyú hallútu. Aane wáájácurómé állíu múnaa átéréénéhjɨ́ uwáábojte tsá tééneri ɨ́ɨ́cúvehíjcyatúne. Árónáa muurá Píívyéébe néé iímílléijyu ííñújɨma páneere íévéhóówari íjcyanéhjɨ́ iwáágóoíñé cúújúwari. Áijyu muhdú meícyahíjcyáné mééma dibye ímíbájchócooca dííbyeke cáhcújtsotúmé ímítyú ícyahíjcyámé ílluréjuco wágóóóveíñe.
Cáhawáá méɨjtsúcunu, ámuúha táñahbémuj. Muurá Píívyéébedívú 1,000 píjcyá tsájcoojɨ́ hajchótáre. Muurá tsájcoojɨ́uvúdúré ɨjtsúcunúúbé éhdúné pijcyábá íjcyaróne. Áánéllii tsá múu néétu ɨ́veekí Jetsóó ɨ́ɨ́cúi tsáátune. Muurá ihdyu téhmehíjcyaabe mɨ́amúnaa ímityúné iícyahíjcyánetu ɨɨ́hveténe ímíjpyeténe. Tsá dibye ímilléturó tsaatéuba wágóoovéne.
10 Aabe muurá ihdyu meɨ́jtsótúnáa tsaá éhne múúne naní múnáajpi meke ábájɨ́nejcúdu. Téijyu páneere íévéhóówari íjcyanéhjɨ́ áiivyéné ihjyúvaá ávyétá apíícho. Téhdure ííñujɨ cámáráúúveé páneere tééjɨ́ hallúrí íjcyánéhjɨmájuco.
11 Ehdu páneere cúújúwari wágóóóveéhi. Áánéllii téɨɨbúwá meíjcyáne ímíñeúvú Píívyéébeke méuráávyé dííbyedívuréjuco mecátsɨ́páávénema. 12-13 Ááne météhmehíjcyá múijyú tehdu tene pájtyeíñé dibye nééneé. Muurévá páneere íévéhóówari íjcyanéhjɨ́ ííñújɨmájuco cúújúwari chócoovéné wágóóóvéné boonétú béhjɨ́réjuco ííñujɨ dibye ípívyéjtsoíñé páneere íévéhóówari íjcyánéhjɨmájuco. Áájɨ́ hallúriva páneere tsaímiyéjuco íjcyaíñe. Tsáhájucóvá ɨɨná ímityúné íjcyáityúne.
14 Ahdícyane teene ámuha metéhméné hajchótá ɨ́mɨááméré meíjcyá ɨ́ɨ́netú ámuha menéétsámeítyúmeke Críjto iájtyúmɨ́vaki, ámuúha táñahbémuj. 15 Muurá Píívyéébe téhmehíjcyá pámeere mɨ́amúnaa ipájtyetéíñé uwááboju cáhcujtsóne. Áánéllii tsáhái Críjto tsáátune. Ehdu téhdure ménahbe mítyane mewájyuube Páávoro ámúhakye caatúnuhíjcyá Píívyéébe dííbyeke túkévéjtsóneri. 16 Muurá pahúlleváré íjcyáné cahcújtso múnáa éllevu iwállóhaamɨ́jɨ́ pañe tééneri íhjyúvahíjcyaábe. Árónáa tsane túhú dibye úwaabóné tsá páneere ímí melléébohíjcyatúne. Aane ijcyámé tsaate dííbyé uwáábó wáájácurómé tsíñejcúvúré úwáábohíjcyáné Píívyéébeke ímí iúráávyétúnélliíhye. Aame ehdu dííbyé ihjyu íúníutúré iúwáábóneri íhyallúvúré ímityúné méénuhíjcyáhi.
17 Ahdícyane ámuha táñahbémú tsúúca ámuha íñehjɨ mewáájacúmé ímíñeúvú météhmeméí állíu múnaa ámúhakye ɨ́mɨáájú ámuha mecáhcújtsónetu imújtátsótuki. 18 Áánéllii éhnííñevu Mépájtyetétsoobe Jetsocríjtodívú mécátsɨpáávé ámúhakye dibye ɨpɨ́áábo ámuha mewájyújcatsíki. Ahdícyane ihdyu óvíi dííbyeke máávyéjujtsó múijyú nɨ́jkéváityúne. Áyu tehdújuco.