11
Yeesu Yerusalema me Abacitige
(Matayo 21:1-11; Luuka 19:28-40; Yoane 12:12-19)
Yeesu teeme abiberäja bägrä cama liba Yerusalema ne mameta me jewenisi oomlaname, teepi piba atyarige Olibi Uli Podo cabu me. Pui podo cabu puga ge cewe ngii Betepage piiyepu cewe ngii Betaniya. Yeesu teeme neeneni abiberäja bägrä bine jäätyepige apu mene cama egä, “Weene iclege weeme niinäce gaabe ca lui cewe peese nyene, siige liba atyaramteniye, weene jepäneniye mamye dongki ne seea ca ägräräneji gyene. Nuuja biname te camu ge teeme papa cabu adnata. Jiibirepeye teebine, secanepeye aima. Laati te liba itemlenige weebibine egä, ‘Ngena tääpume peei ne jeweneniye,’ jejepeye egä, ‘Yageyame te singi gyene teeme tääpume, yepä tabe watata pa saawecnistepi.’ ”
Puma cita ca teepi aaclige, jepänäsi mamye dongki ne babo gaabe cabu seea ca ägräräneji ge yepä mete grana gome, siige jiibiräsi. Poto biname lui cina puga icrajige, teebibine äätemlisi egä, “Weene ngena name pi peei dongki ne jiibireniye?” Teepi jejemäsi, Yeesu lipu bii jaajige teepi jajime, siige pui biname cina ire taatu jaatwisi teepi dongki ne acaname. Abiberäja bägrä cina dongki ne ecanäsi Yeesu bau me, teeme cäbletääpe bine eretnemäsi teeme papa cabu, siige Yeesu acenutige, ädige. Bucurage biname cina cäbletääpe bine eretnimisi gaabe cabu. Poto cina uli ciipe bine icnapimisi, gaabe cabu eretnimisi. Lui biname cina teeme niinäce gaabe eclige piiyepu lui cina ingwe ca sicwisi, teepi ala abayaninisi egä,
“Acejiyame ne yaawepyeräjesi!
Maane lui tädenite Yageyame me ngii cabu, tabe miiji naawenege meebine!
10 Lui te tädenite mime kaakesaare Daawida pana biname bine waadename, Acejiyame te miiji naawenege meebine!
Mine yaawepyeräjesi Acejiyame ne, cabucewe je lui te enajenige.”
11 Puma cita ca Yeesu atyaramtige babo cewe Yerusalema me, siige abacitige iiwäreja mete cabu me. Tabe ire ecananemige gwidape bine, yepä mämle bimu name pi tabe acnenutige teeme twelb abiberäja bägrä cama Betaniya me.
Yeesu Kokre Mene Jejige Piigi Uli ne
(Matayo 21:18-19)
12 Nuuja bimu cabu Yeesu liba abiberäja bägrä cama Betaniya ne sebmalige, tabe loolomecewe te joomlige. 13 Tabe cudecewe ca piigi uli ne jepänige laame cama, ädige uli gome me kuu ireme. Yepä tabe liba atyaramtige, laame taatu jepänimige, ingle kuu padare cäro camu ge. 14 Tabe uli ne jejige egä, “Nuuja biname te määme cabu ca lica pagege kuu loolo.” Teeme abiberäja bägrä cina itecijemige, tabe ngena jiicige.
Yeesu Ädige Iiwäreja Mete me
(Matayo 21:12-17; Luuka 19:45-48; Yoane 2:13-22)
15 Teepi atyarige Yerusalema me, siige Yeesu ädige iiwäreja mete caale bora me. Puma tabe gije abacitige biname bine äyecrejame, lui cina piiyeme gwidape bine yaawadanemusi aletna-me piiyepu lui cina jaaletnimusi. Tabe rarekaake äbäsuwäja biname bime dade bine eboclomäjimige. Lui biname cina gimäe ele bine yaawadanemusi aletname, tabe cuta teeme adnatera dade bine eboclomäjimige. 16 Piiyepu lui cina gwidape bine yaawadanemusi, tabe padare lica ecärimige teepi Acejiyame me mete caale cabu argemelame. 17 Tabe piba biname bine ebiberäjimige, jiicige egä, “Acejiyame te jiicenige Oogäräneji mene cabu egä, ‘Cäme mete ne irecu ätumuta mete ca cirege aina, luma iyeta maramara gawe biname cina cirege irecu ätumuta,’ yepä weene itu setatrongärumeye epu puupu me, eromaame cina luma lämletneräjininusi.”
18 Modamoda iiwäreja biname piiyepu cotre abiberäja biname cina teeme mene liba jitecijisi, teepi siige gaabe ne jirngisi Yeesu ne budre me acitame. Teepi wälu ge teeme tääpume, ingle iyeta biname cina mutäcäco ge teeme abiberäja name pi. 19 Liba tumlige mämleteca me, Yeesu abiberäja bägrä cama Yerusalema ne sebma-lisi.
Piigi Uli me Abiberäja
(Matayo 21:20-22)
20 Nuuja bimu krokerage Yeesu liba abiberäja bägrä cama gaabe cabu ädige, egäcäro pui piigi uli ne jepänisi, tabe lui cabu ca nuuja kuu ne lica tepänumi. Teeme laame jedacromtige piiyepu braju cina iyeta acalomlinisi, siige budre ge. 21 Peteru ngene jotwige, ngena te täpletnutumi, siige tabe Yeesu ne jejige egä, “Ire abiberäja biname, maane lui uli ne mene ca seglumete, siige budre gyene.” 22 Yeesu teebibine jejemige, “Weene miiji Acejiyame bau ca ätrunga ne joomleye. 23 Cane toraca mene jijenininine, laati te liba jaajuge ai podo ne egä, ‘Awetänti, malu cabu me ajari,’ piiyepu tabe liba lica neeneni ngene atwana cama, yepä jäätrunguge, egä tabe ngena tääpume jaajuge, pa läbitepi, siige peei te pagege äbita teeme tääpume. 24 Peei name pi cane jijenininine, egä weene irecu ätumuta cabu liba ngena tääpume yäätinäruye, siige jäätrunguye, egä weene uja ituge päpäna, siige weene piba jääpänuye. 25 Weene liba labujengäjininuye irecu ätumutame, weene miiji ngene ätrimela weeme tääpume lui niiya mule jiwenininusi, piba weeme Babe cabucewe je weeme niiya mule ngene jäätrimaluge. 26 Yepä weene liba lica birige ngene ätrimela poto biname bime niiya mule bine, piba weeme Babe cabucewe je cuta lica birige ngene ätrimela weeme niiya mule bine.”
Ätemla Yeesu me Conocäco poto cidi me Tabe Mule bine Wawenecame
(Matayo 21:23-27; Luuka 20:1-8)
27 Yeesu teeme abiberäja bägrä cama cääri acnenutige babo cewe Yerusalema me. Egäcäro Yeesu otnetnäjige iiwäreja mete caale bora modamoda iiwäreja biname, cotre abiberäja biname piiyepu nuuja modamoda biname cina seclige teeme bau me, 28 itemlisi egä, “Määme ngena conocäco pisi nyene ai mule bine wawenecame? Laati bau ca gyene määme conocäco?” 29 Yeesu jejemige egä, “Cane yepä gwidape poto cidi me itemlininine. Weene liba nawecnisteniye, cane piba jijenininine, laati te conocäco näcärepi cane ai mule bine wawenecame. 30 Weene najeye, laati te Yoane ne conocäco yääcärepi tabe biname bine niiye ca äcisejame, Acejiyame te coo biname cina?”
31 Teepi teemeteme jitranisi egä, “Mine liba jewecnistenisi egä, ‘Acejiyame te Yoane ne conocäco yääcärepi,’ tabe piba apu nijenininige egä, ‘Cije weene piba ngena name pi teebine lica jäätrungepeye?’ 32 Cuta mine äblicäco gemi iicana egä, ‘Biname cina Yoane ne conocäco yääcärepesi.’ ” Teepi apu naace popi jiicisi, ingle teepi biname bime tääpume wälu ge, ingle iyeta biname cina ngene jotwananeninisi, egä Yoane lui Acejiyame me mename biname ge. 33 Siige teepi Yeesu ne jejisi egä, “Cine umle lica gemi, laati te Yoane ne conocäco yääcärepi biname bine niiye ca äcisejame.” Yeesu jejemige egä, “Cane cuta piba lica jijenininine, laati te cebine conocäco näcärepi ai mule bine wawenecame.” 11