13
Yeesu me Mene Iiwäreja Mete Iigareca poto cidi me
(Matayo 24:1-2; Luuka 21:5-6)
Yeesu liba iiwäreja mete ne sebmalige, teeme yepä abiberäja bägrä te jejige egä, “Abiberäja biname, maane ire lipu modamoda kula gemi piiyepu lipu modamoda mete gemi!” Yeesu jejige egä, “Maane jepänenemite ai modamoda mete bine. Ai iyeta iigareca cirege, siige lica yepä kula ne abmala nuuja kula me tumeca.”
Mäpu cina Lipu Cirege Otni
(Matayo 24:3-14; Luuka 21:7-19)
Pui ingwe gaabe ca Yeesu liba adnatäneji enajige Olibi Uli Podo cabu, iiwäreja mete cabu opire enajige, piba Peteru Yakobu Yoane Andrea naabi tujige teeme bau me, siige ogä itemlänisi egä, “Nijini ai mule cina liba cire läbitipesi. Ngena cewecu cina cirege awaba, egä padare te bii tatyaramtige ai mule cina äpletnecame?” Yeesu jääjänige egä, “Weene miiji cängena ire, cije nuuja te weebibine ingletnäjinuge. Bucurage biname cina cire saaclepi cäme ngii cabu, cire jiicemepesi egä, ‘Cane Keriso säne’, siige teepi bucurage biname bine cire yaangletnäjemepesi. Cuta weene liba cire itecijanipi cubu ala mameta piiyepu liba idre cire itecijanipi cubu poto cidi me cudecewe je, weene cälu te gone jitinuge, ingle ai te miiji cire läbitepi. Yepä ai padare me ngälugaabe cäro camu gyene. Yepä gawe biname cina cirege cubu iicana nuuja gawe biname cama, cuta yepä gawe mope biname te nuuja gawe mope biname cama. Cuta ocneja cina cirege maramara cewe cabu ta, piiyepu gane cirege. Ai iyeta lui mäpu padare me agedna taatu gyene, epu pana mäpumäpu magebi te lipu cupace laplongamtuge bägrä ärngime.
Pui padare cabu weene ire cängena biname bime tääpume. Teepi weebibine cirege oomlana ablaweja puupu cabu waadename piiyepu weebibine abasecretna mete cabu ta cirege atemeläja. Weene cirege aclajuta gawe mope biname bime opo gaabe je cämiji pi naace tääpume teebibine Miiji Mene jajanename. 10 Miiji Mene miiji niinäce acenena iyeta cewe gaabegabe ta, ingwe ca piba ai padare me ngälugaabe te cire tädepi. 11 Weebibine liba cire iwadipesi ablaweja puupu me, weene niinäce gaabe me ngenecu gone, egä weene ngena cire jiicemepeye, yepä weene eei mene jiicuye Acejiyame te ngena mene icärininuge peei padare cabu. Peei lui weeme mene lica cirege, yepä Aceji Seemo te ngene atwana cire icäranipi. 12 Cuta piiyepu biname cina cirege teeme naane igane bine budre me ceera piiyepu babe cina teeme bägrä bine. Bägrä cina teeme mage babe bine cirege äingeja piiyepu budre me ceera. 13 Iyeta biname cina weebibine cire jimugitnipesi cämiji pi. Yepä laati te ngenecu kokre cire yaanajepi ngälu ngälugaabe, tabe iyeteta ireclota ne cire jääpänepi.”
Baborage Mäpu
(Matayo 24:15-28; Luuka 21:20-24)
14 Yeesu abiberäja bägrä bine cerämu jejemige egä, “Weene liba niiyarage wälumeteyame ne cire jepänepeye aclajuteji puupu cabu, lui teeme tääpume cude gyene,” (acnema biname tabe miiji umle ai ngena tääpu myene) “piba Yuudea gawe cabu lui biname cina miiji uucratna podo cabu me. 15 Lui cina mete toro cabu lui puupu cabu diibe loocinusi, mete me gone äbäcna gwidape waadename, 16 piiyepu lui cina calwacupi cabu, teepi gone äcnära cewe me cäbletääpe waadename, yepä teepi iyeta miiji watata uucratna. 17 Ogi nemi eei magebi, lui cina mäpumäpu cirege pui padare cabu piiyepu lui cina ngame meeramera bägrä cama. 18 Irecu ätumutipeye, egä pui mule te gone läpletnutuge gäbu padare cabu, 19 ingle pui padare cabu lui mäpu baborage gyene iyeta poto mäpu cabu ca, lui cina ituge äpletnuta ai gawecewe me agedna cabu ca ngälu ai taje, cuta ingwe ca lica cirege äpletnuta. 20 Yepä Acejiyame te teeme ngene atwanena cabu pui mäpu padare ne uja tuube me itu jewenuji. Tabe liga pepu lica cire jaaweneji, nuuja te ireclota lica cire yaanajepi, pui mule cina liba cire läpletneräjipesi. Yepä teeme äjäcräneji biname bime name pi tabe ngene itu jotwananuji pui padare ne tuube me wawename. 21 Pui padare cabu liba nuuja te cire jijipi egä, ‘Ire, age sena Keriso,’ coo egä, ‘Tabe isino,’ gone jäätrunguye. 22 Walya Keriso piiyepu walya mename biname cina cire saaclepi. Teepi ciitaca mule bine piiyepu cälu te äti mule bine cire jaawenanemepesi Acejiyame me äjäcräneji biname bine angletnejame, teepi liba ibibi cirege peei ne wawename. 23 Weene ireire inajipi, ingle cane niinäce gaabe me weebibine ituge umle mene jajanena.”
Yeesu me Acnenuta poto cidi me
(Matayo 24:29-31; Luuka 21:25-28)
24 Yeesu cuta jejemige egä, “Pui mäpu padare me ingwe gaabe ca bimu te krokeciiye me cire läbitepi, piiyepu mabye te lica cire saapaclyärepi. 25 Wale cina cabu ca cire saatrametnemepi, piiyepu lijalija nuuja gwidape gemi puma, teepi teeme otnetneja gaabe cabu ca cirege äyeblengäja. 26 Piba biname cina cire näpänepesi cebine, Acejiyame bau ca lui te tädujine biname me äbitujine, carbe cabu cirege äina baborage kokre piiyepu jamyacu apaclyera cama. 27 Puma cita ca cane mename seemo bine cire jäätyepemepene Acejiyame me äjäcräneji biname bine abasecretname iyeta poto ca ai gawecewe cabu.”
Ngene ca Agli Mene Piigi Uli poto cidi me
(Matayo 24:32-35; Luuka 21:29-33)
28 “Weene labiberäjininuye piigi uli cabu ca. Teeme ciipe liba migi ca tapanininusi, ngänglä laame tucu taawenimuge, siige weene umle gemi, egä kämäge mameta gyene. 29 Cuta weene liba cirege päpäna, cane lui mule poto cidi me bii jijininine, weene piba umle cire äbitipeye, egä cäme acnenuta padare mameta gyene. Cane grana gome säne. 30 Cane toraca mene jijenininine, biname lui cina ireclota page ai taje, teepi iyeta budre lica cirege äbita, ngälu iyeta ai mule cina liba cire läbitipesi. 31 Dume piiyepu gawe cirege apira, yepä cäme mene te lica cirege apira.”
Nuuja Biname te Umle Lica Bimu coo Padare
(Matayo 24:36-44)
32 “Yepä nuuja biname te umle lica gyene bimu coo padare, cane lui te Acejiyame bau ca tädujine biname me äbitujine, cäme acnenuta tääpume. Cabucewe je lui Acejiyame me mename seemo teepi umle lica gemi, cuta cane Acejiyame me Bägrä cane cuta umle lica gäne, yepä Babe taatu umle gyene. 33 Peei name pi weene miiji cängena ire, ireclota inajipi, ingle weene umle lica gemi ai mule cina liba cire läbitipesi.
34 Ai lui epu pana gyene, lui biname te cewe ne saabmaluge, läduge cudecewe cewe me. Tabe teeme mete piiyepu iyeta gwidape bine saabmalimuge teeme kaakesea bägrä bime ime cabu. Tabe teeme yepäyepä bine maramara kaakesea yääcäranemuge. Grana ire atwi biname ne tabe jaajuge ireire lenajame. 35 Yepä pana weene cuta miiji ireire inajipi, ingle weene umle lica gemi mete yageyame te liba tacnenige. Ai lui pama mämleteca me, coo ciiye duusa me, coo sewali mameta me, coo bimu acitame. 36 Weene ireire inajipi! Tabe liba bojäcu tädenige, niiya gyene tabe weebibine ute cabu ädära. 37 Cane aga ngena bii jijenininine weebibine, ai lui iyeta biname bime tääpu myene. Weene ireire inajipi!”