O Yeesu tonkarowà
Bè-wénia
vũahṹ
Vũahṹ túaró ɲúhṹ
Ho vũahṹ na kà lé o Luki vɔ̃nna bìo ɲun níi na o túara.
Bìo zéenía wéréwéré ho vũahṹ mu yi, lé bìo ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure wee déráa wán ká le wà:
1. O Yeesu yòoró ho wáayi lè le Dónbeenì Hácírí liiró o nì-kenínia wán bìo (1.1–2.36).
2. Ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure ɲúhṹ ɓúaró ho Zeruzalɛɛmu yi o Yeesu yòoró ho wáayi mɔ́n (2.37–7).
3. Le bín-tente bueró ho kɔ̃hṹ lùa na ká yi bìo (8–12).
4. Bìo le wó wó dɔ̃nnáa ho dĩ́míɲá kãna ɓúenɓúen yi (13–28).
Ho vũahṹ mu yi á wa mún ǹ mi le lònbee lè mí sìíwà na ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure kã́a yi.
Mu bìowa na bìo bía ho vũahṹ mu yi, lé bṹn hɛ́ra ho tonló na ɓa kèrètĩ́ɛwa ko a ɓa sá lɛ́n fɛ́ɛɛ ɲii: O Yeesu *Krista bín-tente bueró ho dĩ́míɲá lè mí kùaráa ɓúenɓúen yi.
1
O Yeesu dó mí ɲii nɔn le le Dónbeenì Hácírí á à lii
1-2 Tiofiile,* bìo ó o Yeesu hĩ́a wee wé làa bìo ɓúenɓúen na ó o hĩ́a wee kení lè ɓa nùpua mí tonló ɲúhṹ ɓúaró pã̀ahṹ à vaa ɓúe bìo le Dónbeenì ɓuan wo yòoraráa ho wáayi á ĩ bía bìo ĩ nín-yání vũahṹ yi. Sã́ni ò o yòo ho wáayi, ó o bía mí sòobá-bíoní lè le Dónbeenì Hácírí pànká á nɔn ɓa nùpua na ó o hĩ́a hueekaa wó lè mí tonkarowà yi. Bìo ó o húrun bĩnía vèera ó o zéeníkaa míten làa ba hã wizooní ɓúará-ɲun yi á wó bìo cɛ̀rɛ̀ɛ à ɓa zũń ká a yìo wi lua bìo bon. Hɔ̃́n wizooní so yi ká ɓa páanía wi mín wán, ó o wee bío le *Dónbeenì bɛ́ɛnì bìo na ɓa yi.
Wizonle ɓúi ká a làa ba wee dí, ó o henía bìo kà nɔn ɓa yi: «Mi yí lé ho Zeruzalɛɛmu yi. Mi kɛɛní bĩ́n à pa bìo á ĩ fèra bía bìo làa mia, mu hãmu na á ĩ Maá dó mí ɲii le mí ì na. O Zãn hĩ́a wee bátízé lè mu ɲumu ká minɛ́n bán á à bátízé lè le Dónbeenì Hácírí hen làa wizooní bìo yɛn.»
O Yeesu ɓuan yòora ho wáayi
Á bìa làa wo páanía kará tùara a yi: «Ɲúhṹso, lé hón pã̀ahṹ so á fo ò wíoka a *Isirayɛɛle nìpomu bìo á ɓa à kɛń míten le?» Ó o Yeesu bía nɔn ɓa yi: «Ho pã̀ahṹ lè le wizonle á mi yí ko mi tùa zũń. O Maá mí dòn lé yìa bàrá mu míten. Ɛ̀ɛ ká pã̀ahṹ na le Dónbeenì Hácírí á à lii mi wán yi, á mi ì yí ho pànká. Mi ì wé ĩ sɛɛ́ràsa á à bío ĩ bìo ho Zeruzalɛɛmu yi, lè ho *Zudee lè ho *Samarii kãna ɓúenɓúen yi, lè ho dĩ́míɲá kùaráa ɓúenɓúen yi mún.»
Bìo ó o bía hɔ̃́n bíoní so vó, ó o ɓuan yòó wà ho wáayi ká ɓa dĩ̀n wee loń. Á le dùndúure ɓúi ló ɓueé tun wo yi, á ɓa yí máa mi a. 10 Bìo ɓa dĩ̀n fá mí yìo ho wáayi, hen na ó o Yeesu yòó wà yi, yìo ɓueé tĩ à báawa nùwã ɲun na zã́ hã sĩ̀-poa á dĩ̀n ɓa nìsã́ní, 11 á wee bío làa ba: «Kalileesa, mi dĩ̀n hen wee loń ho wáayi lée webio? O Yeesu mu na le Dónbeenì léra mi tĩ́ahṹ á ɓuan yòoraráa ho wáayi á khíi bĩní ì ɓuen làa bìo mi mɔnnáa wo ká a yòó wà bìo síi.»
O Yeesu tonkarowà kuure
12 Bṹn mɔ́n á ɓa tonkarowà ló le ɓúee na ɓa wee ve làa Oliivewa vĩ̀nsĩ̀a ɓúee wán á bĩnía lion ho Zeruzalɛɛmu. Le ɓúee mu lè ho lóhó á à yí kilomɛɛtere dà-kéní síi. 13 Bìo ɓa lií zon ho Zeruzalɛɛmu yi, á ɓa vaá yòora ho nɔ́nwíohṹ na ɓa lá wee wé kúee mín wán yi. Bìa kɛra bĩ́n lé o Piɛre, o Zãn, o Zaaki là a Ãndere, o Filiipu là a Toma, o Baatelemii là a Matiye, o Alifee za Zaaki, o Simɔn na ɓa le Zeloote, là a Zaaki za Zudaa. 14 Ɓa ɓúenɓúen fù wó mí yilera làa dà-kéní, á wee kúee mín wán túntún à páaní fìo le Dónbeenì yi lè ɓa hã́awa ɓúi, là a Yeesu ɓàn zàwa lè ɓàn nu Mari.
Yìa zon o Zudaa lahó
15 Wizonle ɓúi, ká bìa tà a *Krista bìo na kúaa mín wán á à yí lòn nùpua ɓúará-hèzĩ̀n síi, ó o Piɛre hĩ́nɔn yòó dĩ̀n ɓa tĩ́ahṹ ò o bía: 16 «Wàn zàwa, bìo le Dónbeenì Hácírí bía là a *Daviide ɲii le Dónbeenì bíonì vũahṹ yi á lá ko à mu wé. Le fèra bía mu ho vũahṹ mu yi o Zudaa dã́ní yi, wón na dú bìa wìira a Yeesu yahó. 17 O Zudaa lá lé wa kuure nùpua nì-kéní, á níi lá wi ho tonló dà-kéní yi làa wɛn.» 18-19 Ho Zeruzalɛɛmusa ɓúenɓúen zũ mu le o wékheró wárí na ɓa sàánía làa wo, lé dìo ó o yà lè ho mɔhṹ. Hón mɔhṹ so lé hìa ó o lion yi lè mí yahó, á píohó nà, á fĩn-sãníwà ló kúaará ho tá yi. Lé bṹn te bìo ɓa wee veráa ho mɔhṹ mu làa «Hakɛlidama.» Ɓàn bíonì yi á mu kúará le «cãni mɔhṹ.»
20 Ó o Piɛre bĩnía bía: «Bìo túara hã lení vũahṹ yi lé bìo kà: ‹O zĩi ko le dĩ̀n coon à nùpue yí zo› Mu mún pá bĩnía túara: ‹O ɓúi ko ò o zo a lahó›.§ 21-22 Lé bṹn nɔn ó o nùpue ɓúi ko ó o dé wa wán à wé o Ɲúhṹso Yeesu vèeró sɛɛ́ràso. Bìa ó o nùpue mu ko ò o lé tĩ́ahṹ, lé bìa làa wɛn páanía bò mín ho pã̀ahṹ ɓúenɓúen na ó o Ɲúhṹso Yeesu làa wɛn vará yi, à lá pã̀ahṹ na ó o Zãn Batiisi bátízéra wo ɲii wán, à vaa ɓúe pã̀ahṹ na ó o ɓuan yòora ho wáayi.» 23 Á ɓa wã́a zéenía ɓa nùpua nùwã ɲun, o Matiasi là a Zozɛɛfu na ɓa wee ve làa Baasabaasi tàá Zusituusi. 24 Bṹn mɔ́n á ɓa ɓúenɓúen páanía fìora kà síi: «Ɲúhṹso, ũnɛ́n lé yìa zũ ɓa nùpua ɓúenɓúen sĩa. Zéení yìa á ũ léra ɓa nùwã ɲun na kà tĩ́ahṹ làa wɛn, 25 yìa á à zo a Zudaa lahó ũ tonkarowà tonló yi, hón na á wón ló día ò o van hen na ó o ko ò o va yi.» 26 Á ɓa wó le ɲún-sĩni bìo à zũńnáa yìa le Dónbeenì léra, ó o Matiasi lé yìa á mu tò wán. Lé wón dó ɓa tonkarowà pírú dòn na ká wán.
* 1:1-2 Tiofiile: Le yèni mu kúará lé bìo kà «Yìa le Dónbeenì wa.» Yìa ó o Luki von lè le yèni mu á bìo yí tà yí zũ sese. 1:13 Mi loń Matiye vũahṹ 10.4 1:20 Mi loń Lení vũahṹ (Psaumes) 69.26 § 1:20 Mi loń Lení vũahṹ (Psaumes) 109.8