2
Le Dónbeenì Hácírí lion
Ho Pãntekoote zoǹ, á bìa tà a *Krista bìo ɓúenɓúen kúaa mín wán lahó dà-kéní yi. Yìo ɓueé tĩ à mu bìo ɓúi sã wee ɲí ho wáayi lòn pinpi-beenì na wee và lè mí pànká bìo síi, á ɓueé lií sú le zĩi na ɓa kará yi. Á ɓa le mí ì loń à bìo ɓúi lòn dɔ̃hṹ dɛnní á sankaa lè mí dà-kéní kéní, á wi ɓa ɓúenɓúen wán. Á ɓa ɓúenɓúen sú lè le Dónbeenì Hácírí, á ɓa wee bío hã sìí-viò bíoní, làa bìo le Dónbeenì Hácírí mu le ɓa bíoráa.
Mu pã̀ahṹ ká ɓa *zúifùwa ɓúi na wee bè le Dónbeenì yi sese á ló ho dĩ́míɲá kãna ɓúenɓúen yi, á ɓueé kará ho Zeruzalɛɛmu yi. Bìo ɓa ɲá mu bìo mu sã, á ɓa dɛ̀ɛnía ɓueé fò mín ɓùiríɓùirí. Bìa tà a Krista bìo bìo na á ɓa wee bío á bìa wi bĩ́n lè mí nì-kéní kéní wee ɲí lè mín kùrú bíoní, á mu sòobáa vĩ̀níkaa ɓa dà. Mu wó ɓa coon dàkhĩína á ɓa wee bío: «Ɓa nùpua mu na wee bío kà ɓúenɓúen so yínɔń Kalileesa le? Á mu ɓɛ̀n wó kaka á wa lè wa nì-kéní kéní wee ɲínáa bìo ɓa wee bío lè wàn kùrú bíoní? Warɛ́n na wi hen, á ɓa ɓúi lé ɓa Paatewa. Ɓa ɓúi ló ho Mɛdii lè ho Elaamu lè ho Mɛzopotamii kãna yi. Ɓa ɓúi ló ho *Zudee, lè ho Kapadoosi, lè ho Pɔ̃n, lè ho Azii kãna yi. 10 Ɓa ɓúi ló ho Firizii, lè ho Pãnfilii, lè ho *Ezipite kãna, lè ho Libii kɔ̃hṹ sɔ̃́n-kéní na sùaráa lè ho Sirɛɛna yi. Bìa ló ho *Oroomu yi mún wi wa tĩ́ahṹ. 11 Ɓa zúifùwa binbirí làa bìa yèrèmáa bò ɓa zúifùwa mu ɓàn Dónbeenì yi á mún wi hen. Ho Kɛrɛɛtesa lè ɓa araabuwà mún wi hen. Wa ɓúenɓúen á yìa yí máa ɲí le Dónbeenì bè-beera na le wó na ɓa wee bío lè wàn kùrú bíoní wón mía.»
12 Ɓa ɓúenɓúen wó coon, ɓa yí zũ mu sìí. Á ɓa wee bío làa mín: «Bìo kà màhã́ lée webio coon?» 13 Ká ɓa ɓúi bán ɓɛ̀n wee yáa mí ɲiní yi ká ɓa à bío: «Áyì, ɓa bùaa ɲun sù wee khée.»
O Piɛre ɲi-cúa na ó o fɛɛra
14 Ó o Piɛre wã́a hĩ́nɔn yòó dĩ̀n lè mí ninzàwa tonkarowà pírú dòn, ò o bía pɔ̃́npɔ̃́n nɔn ɓa zã̀amáa yi: «Minɛ́n *zúifùwa lè minɛ́n na kará ho Zeruzalɛɛmu yi ɓúenɓúen, mi ɲí bìo á ĩ ì bío á a na mia sese: Mi ko à mi zũń bìo kà ɲúhṹ. 15 Ɓa ɓúi wee leéka le ɓa nùpua mu ɲun sú wee khée, ɛ̀ɛ ká ɓùeé. Lé bìo á mu lé le yìnbíi lɛ́ɛ̀rèwa bìo dènú níi á wa wi yi! * 16 Bìo ó o ɲi-cúa fɛɛro Zowɛɛle hĩ́a bía lé bṹn lan wee wé hã laà na kà wán. 17 Bìo kà lé bìo le Dónbeenì bía:
‹Hã pɔ̃̀nna vaa véeníi á ĩ ì bɛn ĩ Hácírí
à le è fè ɓa nùpua ɓúenɓúen.
Mi zà-báawa lè mi zà-hĩ́nni
á wé è fɛɛ ĩ ɲi-cúa.
Mi yàrón-fĩ̀a á wé è mi mu bìowa ɓúi na ɓa lá yí dà máa mi.
Mi nì-kĩ́a á hã kònkórá wé è ɲì yi.
18 Mu bon. Hɔ̃́n pɔ̃̀nna so yi á ĩ ì bɛn ĩ Hácírí
á le è fè ɓa báawa lè ɓa hã́awa na lé ĩ ton-sáwá,
á ɓa wé è fɛɛ ĩ ɲi-cúa.
19 Mu bìowa ɓúi na sìí yí zũ
á ĩ ì lén yòó ho wáayi,
á à wé mu yéréké bìowa ho tá wán.
Le cãni, lè ho dɔ̃hṹ,
lè le minka yiìní á à kɛń.
20 Le wii á à dé mí yuumu
á ho pĩihṹ á à wé cṹɛncṹɛn lòn cãni.
Bṹn bìowa so ɓúenɓúen á à wé è vé
ó o Ɲúhṹso wizon-beenì na cùkú wi á à dãnáa.
21 Hón pã̀ahṹ so yi ká nùpue lée nùpue na tà von o Ɲúhṹso yèni
à wón á à fen.›
22 «*Isirayɛɛlesa, mi ɲí bìo á ĩ ì bío á à na mia: O Nazarɛɛte nìi Yeesu fù lée nùpue na le Dónbeenì zéenía bìo làa mia le mí wiráa. Mu yéréké bìowa na wee zéení le Dónbeenì pànká na le wó là a níi mi tĩ́ahṹ, lé bṹn wee zéení mu. Minɛ́n miten yàá zũ mu. 23 O nìi mu á le Dónbeenì dó mí níní yi làa bìo á le wi à mu wéráa. Le fèra zũ bìo mi ì wé làa wo. Minɛ́n lé bìa dó a bìa yí zũ le Dónbeenì níi yi, á ɓa ɓúaa wo ho *kùrùwá wán, ó o húrun. 24 Ká le Dónbeenì màhã́ fáa wo mu húmú níi yi, le vèenía wo. Mu húmú lá yí dà máa yí pànká o wán hùúu. 25 O *Daviide hĩ́a bía bìo kà o dã́ní yi:
Ĩ hĩ́a wee wé mi a Ɲúhṹso ĩ yahó fɛ́ɛɛ.
Orɛ́n lé yìa wee ɓua miì bèra a na á ĩ yí dɛ̀dɛ́ɛka.
26 Lé bṹn nɔn á ĩ sĩi wan,
á bíoní ɓúenɓúen lée sĩ-wɛɛ bíoní.
Hàrí à ĩ zũń ĩ húmú bìo,
á ĩ sĩi pá à hĩ̀.
27 Lé bìo á fo máa día mi
á ĩ máa va hen na ɓa nì-hía wee va yi.
Fo máa tà ũ ton-sá na á ũ wa á máa soo.
28 Fo zéenía mi lè ho wɔ̃hṹ na wee va le mukãnì lahó yi.
Hen ká ĩ wi ũ nìsã́ní à ĩ sĩi wa wa dà khĩí.
29 «Wàn zàwa, mi le ĩ bío wàn ɓùaa Daviide bìo wéréwéré na mia: O Daviide hĩ́a húrun á ɓa nùuna, á búure pá dà wee zéení ho zuia. 30 Bìo ó o hĩ́a lé le *Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛro, á zũ le le Dónbeenì hĩ́a báa á dóráa mí ɲii nɔn le mí ì na a bɛ́ɛnì o mɔ̀nmànía nì-kéní ɓúi yi, 31 ó o fèra zũna bìo wa ɓueé wé, ó o wã́a bía a *Krista vèeró bìo kà síi: Le Dónbeenì máa día ó o máa va hen na ɓa nì-hía wee va yi, le máa día ó o máa soo.§
32 «O Yeesu mu le Dónbeenì vèenía, á warɛ́n ɓúenɓúen lé mu sɛɛ́ràsa. 33 O ɓuan yòora le Dónbeenì nín-tĩánì. Lé bĩ́n ó o yú le Hácírí yi, dìo ó o Maá dó mí ɲii le mí ì na. O bɛra le fò wa nì-kéní kéní. Á bṹn lé bìo mi wee mi á wee ɲí lònbìo. 34 O Daviide wón yí yòora ho wáayi ká a màhã́ bía bìo kà:
‹O Ɲúhṹso bía nɔn ĩ Ɲúhṹso yi:
Ɓuee kɛɛní ĩ nín-tĩánì,
35 fúaa ká ĩ ɓúrá ũ zúkúsa ũ tá,
á ũ bò ũ zení wán.›*
36 «Minɛ́n Isirayɛɛle nìpomu ɓúenɓúen ko à mi zũń mu kɛ̃́nkɛ̃́n le o Yeesu mu na mi ɓúaa ho kùrùwá wán lé wón le Dónbeenì wó là a Ɲúhṹso là a Krista.»
Bìa tà a Krista bìo nín-yání kuure
37 Bìo ɓa ɲá hã bíoní mu, á hã zon ɓa dàkhĩína, á ɓa tùara a Piɛre lè mí ninzàwa tonkarowà yi: «Wàn zàwa, á lé mu yɛ́n á wa ko à wa wé.»
38 Ó o Piɛre bía nɔn ɓa yi: «Mi yèrèmá mi yilera lè mi wárá, à mi nì-kéní kéní bátízé o Yeesu *Krista yèni yi, á mi bè-kora á à sɛ́n ǹ día. Bṹn ká le Dónbeenì á à na mí Hácírí mia. 39 Le Dónbeenì dó mí ɲii nɔn minɛ́n lè mi mɔ̀nmànía yi, làa bìa na dã́ní nàyi, bìa ɓúenɓúen na ó o Ɲúhṹso á à ve.» 40 O Piɛre pá bĩnía bía hã bíoní cɛ̀rɛ̀ɛ á ɓó lè ɓa ɲúhṹ, á henía ɓa sĩa. O bía: «Ho lònbìo nùpua yí se, mi lé ɓa mɔ́n, à tà ho kã̀níló bìo.» 41 Ɓa cɛ̀rɛ̀ɛ tà a Piɛre bíoní yi á ɓa bátízéra ɓa. Mu zoǹ á bìa zon sã̀ bìa tà a *Krista bìo yi ɲii, á à yí nùpua muaaseé tĩn síi. 42 Ɓa wee tà ɲí ɓa tonkarowà kàránló na á bán wee na ɓa yi sese, á hácírí wó dà-kéní, á wee páaní sanka ho búurú, à páaní fìo.
43 Ɓarɛ́n lè mí nì-kéní kéní á mu zon dà. Ɓa tonkarowà wee wé ho yéréké bìowa na wee zéení le Dónbeenì pànká. 44 Bìa tà a Krista bìo ɓúenɓúen fù ɓunɓuaa, á wee páaní kúee mí níi bìo mín wán. 45 Ɓa fù wee yɛ̀ɛ́ mí manawà, lè mí zĩní, lè mí bìowa, à sanka wárí na mín yi làa bìo ɓa nì-kéní kéní koráa. 46 Làa wizooní ɓúenɓúen ká ɓa wee páaní kúee mín wán le *Dónbeenì zĩ-beenì lún yi à máa khí. Ɓa wee páaní sanka ho búurú mí zĩní yi, à dí mí dĩ́nló lè le sĩ-wɛɛ ká bíoní mía mu yi. 47 Ɓa wee khòoní le Dónbeenì, á mu nìpomu ɓúenɓúen wee wíoka ɓa yèni. Làa wizooní ɓúenɓúen ká a Ɲúhṹso wee vá bìa ó o kã̀nía à kúee ɓa kuure nùpua wán.
* 2:15 Ɓa zúifùwa fù yí máa hĩ́ní dí bìo yìnbíi hùúu, ká mu yínɔń ɓa fìoró na ɓa wee wé hã lɛ́ɛ̀rèwa bìo dènú pã̀ahṹ wó vó. 2:21 Mi loń Zowɛɛle vũahṹ 3.1-5 2:28 Mi loń Lení vũahṹ (Psaumes) 16.8-11 § 2:31 Mi loń Lení vũahṹ (Psaumes) 132.11 * 2:35 Mi loń Lení vũahṹ (Psaumes) 110.1 2:42 Ɓa zúifùwa fù wee wé cɛ̀ɛka ho búurú là vé, à bè yi díráa. Ká a Yeesu dĩ́nló na ó o dú lè mí nì-kenínia mɔ́n, á bìa tà a bìo wã́a wee wé mu à leékaráa o Yeesu mu bìo.