3
O Piɛre là a Zãn wɛɛ́ra a mùamúa
Wizonle ɓúi, ó o Piɛre là a Zãn hĩ́nɔn wee yòo le *Dónbeenì zĩ-beenì lún yi le wi-háarè fìoró pã̀ahṹ. Ɓa yòó wee dã ò o nìi ɓúi na ton ká a le o mùamúa a kará le *Dónbeenì zĩ-beenì zũaɲii na ɓa wee ve làa Zũaɲi-senì* ɲii. Làa wizooní ɓúenɓúen ká ɓa wee lá a ɓuee día bĩ́n ò o wé fìoka le wárí bìa wee ɓuee zo le zĩ-beenì lún mu yi cɔ̃́n. Bìo ó o Piɛre là a Zãn wà ɓueé zo ó o mɔn, ó o le ɓa hã mí. Á bán fá mí yìo wo yi, ò o Piɛre bía: «Loń wɛn sese.» Ó o nìi ɓɛ̀n wã́a wíokaa fá mí yìo ɓa yi. O wee leéka le ɓa hĩ́a a na bìo ɓúi mí yi. Ó o Piɛre wã́a bía nɔn wo yi: «Wárí ɓɛ̀ntĩ́n mía ĩ cɔ̃́n máa na foǹ. Bìo ĩ cɔ̃́n lé bìo á ĩ ì na foǹ. O Nazarɛɛte nìi Yeesu *Krista pànká yi, à ũ lii hĩ́ní yòo varáka.» Ò o ɓuan o nín-tĩánì bàhó yi á wee hóoní làa wo. Mí lahó yi à bṹn ò o mùamúa mu zení là a nɔnkíkàá-yìo dɛ̀ɛnía fá, ó o tá yòó dĩ̀n mí zení wán á wee varáka. O varákaa bò làa ba a zon le Dónbeenì zĩ-beenì lún yi, á wee yénka ká a khòoní le Dónbeenì. Ɓa zã̀amáa ɓúenɓúen mɔn wo ò o wee varáka ká a khòoní le Dónbeenì. 10 Bìo ɓa zũna le lé o nìi na wee ɓuee kɛɛní fìoka le Dónbeenì zĩ-beenì Zũaɲi-senì ɲii, á ɓa ɓúenɓúen zã́na á wó coon bìo wó a yi bìo yi.
O Piɛre wee zéení bìo nɔn ó o nìi wannáa
11 Bìo ó o nìi yí máa lé o Piɛre là a Zãn mɔ́n á ɓa nùpua ɓúenɓúen wee ɓùuni ɓuee zo ɓa cɔ̃́n o *Salomɔn Sànsá yi. Ɓa ɓúenɓúen wó coon bìo wó bìo yi. 12 Bìo ó o Piɛre mɔn mu, ó o bía bìo kà nɔn ɓa zã̀amáa yi: «*Isirayɛɛlesa, lée webio nɔn ó o nìi mu waró bìo wóráa mia coon? Lée webio nɔn mi wee lońnáa wɛn kà síi, ka lè mu lé warɛ́n waten lè wa pànká á nɔn ó o wee varákaráa, tàá lé bìo wa bò le Dónbeenì yi bìo yi. 13 O *Abarahaamu là a *Izaaki là a *Zakoobu lè wàn ɓùaawa na ká ɓàn Dónbeenì lé yìa dó ho cùkú mí ton-sá Yeesu yi. Minɛ́n miten lé bìa dó a ho pànká ɓànsowà níi yi, á pã́ a bìo o *Pilaate yahó, ká wón ɲɔǹ wã́a lá tà le mí ì día a. 14 O nì-térénnii na bìo sĩ le Dónbeenì yi á mi pã́ bìo, ò o nì-ɓúe na ho kàsó yi lén díaró á mi sĩa màhã́ vá yi á fìora a Pilaate cɔ̃́n. 15 Lé bṹn mi wó ɓóráa yìa le mukãnì bìo wi níi yi. Ká le Dónbeenì màhã́ vèenía wo. Warɛ́n lé mu ɓàn sɛɛ́ràsa. 16 O Yeesu yèni pànká, làa bìo wa dó wa sĩa o yi lé bṹn wɛɛ́ra a nìi mu na mi ɓúenɓúen zũ á yìo wi wán kà. Bìo wa dó wa sĩa o Yeesu yi lé bṹn nɔn ó o nìi mu wan cunnáa làa bìo mi ɓúenɓúen mɔn làa wo.
17 «Wàn zàwa, ĩ zũ le bìo minɛ́n lè mi ɲúnása wó là a Yeesu á mi yí zũ ɲúhṹ. 18 Ɛ̀ɛ ká lé kà síi á le Dónbeenì wóráa, à bìo le hĩ́a bía mí ɲi-cúa fɛɛrowà ɓúenɓúen ɲiní yi á yìo lé. Le bía le o *Krista ko ò o lò be. 19 Á mi cén yèrèmá mi yilera lè mi wárá, à na miten le Dónbeenì yi, á dén á à sɛ́n mi bè-kora á à día. 20 Bṹn ká le è na hã pɔ̃̀nna na mi ì yí ho hɛ́ɛrà yi mia, á mi ì yí á à vũń yi, á mún ǹ na a *Krista na le fèra léra mia, o Yeesu. 21 O Yeesu ko ò o kɛɛní ho wáayi màní fúaa pã̀ahṹ na mu bìo ɓúenɓúen khíi yèrèmáa wó mu bè-fĩa yi làa bìo le Dónbeenì bíaráa mu hàánì mí ɲi-cúa fɛɛrowà ɲiní yi. 22 O *Mɔyiize bía bìo kà: ‹Mi Ɲúhṹso Dónbeenì á à lén o ɲi-cúa fɛɛro ɓúi mìn zàwa tĩ́ahṹ na ka lè ĩ bìo. Bìo ɓúenɓúen na ó o wé è bío á à na mia à mi wé ɲí sese. 23 Nùpue lée nùpue na khíi yí máa ɲí a ɲi-cúa fɛɛro mu bíonì, wón á à lén le Dónbeenì nìpomu tĩ́ahṹ á à ɓúe.›§ 24 Á lá a Samuwɛɛle ɲii wán á ɓa ɲi-cúa fɛɛrowà na khĩína lè mí nì-kéní kéní ɓúenɓúen á mún bía hã wizooní na kà bìo.
25 «Bìo le Dónbeenì dó mí ɲii nɔn mìn ɓùaawa yi lè mi ɲi-cúa fɛɛrowà ɲiní á bìo sã̀ mia. Mi níi mún wi le *páaníi yi, dìo le Dónbeenì bò lè mìn ɓùaawa pã̀ahṹ na le bía bìo kà nɔn o *Abarahaamu yi: ‹Ũ mɔ̀nmànía bìo yi, á hã zĩ-ɲúná ɓúenɓúen na ho tá wán á ĩ ì dúɓua yi›.* 26 Ɛ̀ɛ ká mu nín-yání, á lé minɛ́n lé bìa le Dónbeenì tonkaa mí ton-sá Yeesu ó o ɓuara bìo yi. Le tonkaa wo ò o ɓuee dúɓua mia, à mi lè mi nì-kéní kéní khí mi wén-kora yi orɛ́n bìo yi.»
* 3:2 Zũaɲi-senì: Ɓa wee leéka le ho lé le Dónbeenì zĩ-beenì zũaɲii ɓúi na lée wi bìa yínɔń ɓa zúifùwa lahó na ɓa wee kɛń yi le hã lara na bìo sã̀ ɓa zúifùwa binbirí yi pã̀ahṹ. 3:11 O Salomɔn Sànsá: Ho lé le Dónbeenì zĩ-beenì sànsá na wi lè le wii hɛ̀ɛníi. Ho son á pon le zĩ-beenì mu lún sɔ̃́n-kéní na á bìa yínɔń ɓa zúifùwa dà wee zo yi. Lé bĩ́n á ho làndá bìo zéenílowa hĩ́a wee kàrán ɓa nùpua yi. 3:13 Mi loń Léró vũahṹ (Exode) 3.6, 15 § 3:23 Mi loń Làndá zéeníló vũahṹ (Deutéronome) 18.15, 18, 19 * 3:25 Mi loń Bìo ɲúhṹ ɓúɛɛníi vũahṹ (Genèse) 22.18, 26.4