12
O Piɛre léró ho kàsó yi bìo
Mu pã̀ahṹ ká a bɛ́ɛ *Heroode* wee beé ɓa kèrètĩ́ɛwa nùwã yɛn ɓúi sãnía lò. O ɓó a Zãn ɓàn kĩ́nle Zaaki lè ho khà-tóní. Bṹn mɔ́n, á bìo ó o mɔn à mu sĩ ɓa *zúifùwa yi, ó o mún wìira a Piɛre. Bṹn wó ho *búurú na á ɲa-fĩni yí dó yi sã́nú díró pã̀ahṹ. Bìo ó o Piɛre ɓa wìira, ó o Heroode nɔn le ɲii le ɓa dé o ho kàsó yi, ò o bàrá ɓa dásíwá nùwã náa náa kuio bìo náa le ɓa pa a yi. O lá wee leéka le ká ho *Paaki sã́nú dú khĩína, o ò cítí o ɓa nùpua yìo yi. O Piɛre wón ɓa wã́a pan yi ho kàsó yi, ká ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure ɓɛ̀n wee fìo le Dónbeenì yi na a yi lè mí sòobɛ́ɛ.
Ho tĩ́nàahṹ na tá lée tĩ ó o Heroode á à cítí o ɓa nùpua yìo yi, ká a Piɛre ɓa can lè hã zúakùaríwà bìo ɲun ó o dũma ɓa dásíwá nùwã ɲun pã̀ahṹ. Á ɓa parowà mún dĩ̀n mí lara yi ho kàsó zĩi zũaɲii. Yìo ɓueé tĩ à wáayi tonkaro ɓúi dĩ̀n, á mu khoomu ɓúi ɲuiína zoó ho kàsó zĩi. Ó o Ɲúhṹso wáayi tonkaro lií ɓúanɓúaa o Piɛre dòkóní, á sĩ̀nía wo, ò o bía nɔn wo yi: «Lii hĩ́ní fùafùa.» Hón pã̀ahṹ so yi á hã zúakùaríwà feera a níní yi lií kúaará. Á ho wáayi tonkaro bía nɔn wo yi: «Ca ũ kìrí à ũ zĩ́ ũ nakãa.» Ó o Piɛre wó bṹn. Ó o bía nɔn wo yi: «Lá ũ kánɓun zĩ́ à ũ bè miì.»
Ó o Piɛre wó bṹn ò o ló lée bò a yi. O yí máa leéka le bìo ho wáayi tonkaro wee wé á bon. O wee leéka le hã lée kònkórá. 10 Ɓa lée khĩína ɓa nín-yání parowà, á bĩnía vaá khĩína bìa sã̀, á wà vaá ɓó ho hɔ̃nló woohṹ na sánsáa ho lóhó yi, á hón hɛ́ra míten á ɓa yòó ló. Bìo ɓa lá ho wɔ̃hṹ wà, yìo ɓueé tĩ à ho wáayi tonkaro wà ò o día a Piɛre.
11 Ó o Piɛre wã́a zũna le bìo wó kà bon, ó o bía: «Hã laà na kà wán á ĩ wã́a zũ mu kɛ̃́nkɛ̃́n le o Ɲúhṹso lé yìa tonkaa mí tonkaro na ló ho wáayi ó o ɓueé lií kã̀nía mi o Heroode níi yi, á mún kã̀nía mi le lònbee ɓúenɓúen na ɓa zúifùwa lá wee fan le le yí mi yi.» 12 Bìo ó o lon mí yi vó, ó o wà van o Zãn na ɓa le Maaki ɓàn nu Mari zĩi. Ɓa nùpua cɛ̀rɛ̀ɛ kúaa mín wán bĩ́n á wee fìo. 13 O vaá ɓúanɓúaa ho zũaɲii woohṹ, ó o ton-sá hã́a ɓúi na ɓa le Oroode á hĩ́nɔn wà ɓueé hɛ́n ho. 14 Bìo ó o ɓueé zũna a Piɛre tãmu, ó o sĩi wan wan á yí hɛ́ra ho woohṹ ò o bĩnía lùwa zoó bía le o Piɛre lée wi ho zũaɲii. 15 Á ɓa bía nɔn wo yi: «Fo yàá wee khée.» Ká a màhã́ wee bío le mu bon kɛ̃́nkɛ̃́n. Á ɓa wã́a bía: «Áyì! Mu lé o nì-hɔ̃́nbómu.» 16 Ó o Piɛre pá dĩ̀n wee ɓúanɓúa ho woohṹ. Bìo ɓa wó san hɛ́ra ho, á ɓa mɔn wo á mu wó ɓa coon. 17 Ó o lá mí níi dá ɓa yi le ɓa wé tɛ́tɛ́, ò o zéenía bìo ó o Ɲúhṹso wó wó léraráa wo ho kàsó yi làa ba, ò o pá bĩnía bía: «Mi bío mu na a Zaaki lè wàn zàwa na so yi.» Bṹn mɔ́n ó o ló á wà van lòn-veere.
18 Bìo ho tá tɔ̃n á ɓa dásíwá ɓúenɓúen kánkáa, á wee cà à ɓa zũń bìo ó o Piɛre bìo wóráa. 19 Ó o Heroode le ɓa cà a, á ɓa cà a san ɓa yí yú a, ó o tùakaa bìa lá pan wo yi, ò o nɔn le ɲii le ɓa ɓúe ɓa. Bṹn mɔ́n ó o Piɛre ló ho *Zudee yi á vaá kará dóka mí yi ho *Sezaaree yi.
O bɛ́ɛ Heroode húmú bìo
20 O Heroode sĩi hĩ́a wee cĩ̀ ho Tiire lè ho Sidɔ̃n lórása yi dàkhĩína. Á bìo ɓa bè-dínii wee lé o Heroode mu ɓàn kɔ̃hṹ yi, á ɓa wó le ɲii dà-kéní à ɓa le mí ì va a cɔ̃́n. À ɓa ɓueé dĩ̀n o Bilasutuusi wán, yìa wi o Heroode mu zĩi tonni ɲúhṹ wán. Ɓa wà zoó yanka a ò o le mí véení hã bíoní. 21 Bìo le wizonle na ɓa bàrá dɔ̃n, ó o Heroode lá mí bá-zàmu sĩ̀a zã́, ò o kará mí bɛ́ɛnì kanmúiní wán, ò o lá le bíonì ɓa zã̀amáa yahó. 22 Á mu nìpomu ɓúenɓúen bía pɔ̃́npɔ̃́n: «Mu yí nɔn nùpue wee bío, mu lée dofĩ́ní ɓúi.» 23 Pã̀ahṹ na ɓa wee bío mu yi, à bṹn le Dónbeenì wáayi tonkaro ɓúi vĩ́na a Heroode, lé bìo ho cùkú na bìo sã̀ le Dónbeenì yi ó o fó bò míten wán. Á ɓa sũnɓowa zon wo ó o húrun.
24 Le Dónbeenì bíonì wee bɛn fè hã lùa ká le wà. 25 Bìo ó o Baanabaasi là a Soole tonló vó ho Zeruzalɛɛmu yi, á ɓa fó a Zãn na ɓa le Maaki á wàráa.
* 12:1 O Heroode na ɓa wee bío bìo hen lé o Heroode Akiripaa nín-yáníso.