11
O Piɛre fɛɛra bìo wó a Koronɛɛye zĩi
Ɓa tonkarowà làa bìa tà a *Krista bìo na wi ho *Zudee yi á ɲá le bìa yínɔń ɓa *zúifùwa á mún tà le Dónbeenì bìo. Bìo ó o Piɛre bĩnía van ho Zeruzalɛɛmu, á bìa tà a Krista bìo na lé ɓa zúifùwa binbirí á wee zá làa wo: «Lée webio nɔn á fo vannáa bìa yínɔń ɓa zúifùwa cɔ̃́n á páanía dú làa ba?» Ó o Piɛre wã́a lií lá bìo mu wóráa lè mí dà-kéní kéní ɓúenɓúen á fɛɛra nɔn ɓa yi kà síi: «Mu wee wé ká ĩ wi ho Zopee lóhó yi á wee wé ĩ fìoró. Yìo ɓueé tĩ à bìo ɓúi zéenía míten làa mi. Mu lée dɛ̀ɛ ɓúi lòn pɔ̃nsò-beenì á ɓa ɓuan ɲi-kã́a bìo náa yi, na yòó ló ho wáayi á ɓueé lií ɓó miì. Á ĩ lora le yi sese, á mɔn ɓa naɲuwà laà náa náa sowa, bìa ho lóhó yi làa bìa hã mana yi, làa bìa wee várá mí píorà wán, lè ɓa ɲínzàwa. Á ĩ ɲá tãmu ɓúi sã na wee bío làa mi: ‹Piɛre, lii hĩ́ní ɓúe ɓa à là.› Ká ĩ màhã́ bía: ‹Ébé, Ɲúhṹso, ĩ máa wé mu. Dĩ́nló na ũ hò yi, làa hìa tun á ĩ dĩǹ yí dú yí mɔn hùúu.› Á mu tãmu tĩ́n pá bĩnía sã ɲá á bía nɔn miì: ‹Bìo na le Dónbeenì le mu wee ce vó ũnɛ́n yí wé làa bìo na tun.› 10 Mu wó làa bṹn á dɔ̃n hã zen cúa-tĩn. Bṹn mɔ́n á le dɛ̀ɛ mu dɛ̀ɛnía bĩnía ɓuan yòora ho wáayi. 11 Hón pã̀ahṹ dà-kéní so yi, à bṹn ɓa nùpua nùwã tĩn ɓúi na ɓa tonkaa á ló ho *Sezaaree yi á ɓueé dɔ̃n le zĩi na á ĩ wi yi. 12 Á le Dónbeenì Hácírí bía le ĩ yí titika, le ĩ hĩ́ní bè làa ba. Wàn zàwa nùwã hèzĩ̀n na bò làa mi ɓuara hen, lé bán lɛ̀ɛnía mi vannáa ho Sezaaree, á wa vaá páanía zon o Koronɛɛye zĩi. 13 Á wón lá bìo ó o wó wó mɔnnáa ho wáayi tonkaro mí zĩi ká a dĩ̀n wee bío làa wo kà síi: ‹Tonka ɓa nùpua le ɓa va ho Zopee à vaa ve o Simɔn na ɓa le Piɛre le o ɓuen. 14 Hã bíoní na á à kã̀ní ũnɛ́n lè ũ zĩi nùpua ɓúenɓúen lé hɔ̃́n ò o bío á a na foǹ.›
15 «Bìo á ĩ ɓúakáa wee bío à bṹn le Dónbeenì Hácírí lion ɓa wán, làa bìo le hĩ́a lionnáa warɛ́n wán mu ɲúhṹ ɓúɛɛníi bìo síi. 16 Á ĩ hácírí màhã́ ɓuara bìo ó o Ɲúhṹso hĩ́a bía wán: ‹O Zãn hĩ́a wee bátízé lè mu ɲumu, ɛ̀ɛ ká minɛ́n bán á à bátízé lè le Dónbeenì Hácírí.› 17 Bìo le Dónbeenì hĩ́a hɔ̃n làa wɛn, pã̀ahṹ na wa tà a Ɲúhṹso Yeesu Krista yi, lé bṹn á le mún hɔ̃n lè ɓarɛ́n. Á ĩnɛ́n lée wée á à pĩ́ bìo le Dónbeenì le mí ì wé.» 18 Bìo ɓa ɲá hɔ̃́n bíoní so, á ɓa yòó wan tɛ̀ɛn, á wee khòoní le Dónbeenì kà síi: «Mu ɓɛ̀ntĩ́n bon. Le Dónbeenì mún tà nɔn ho wɔ̃hṹ bìa yínɔń ɓa zúifùwa yi à ɓa dàń yèrèmá mí yilera lè mí wárá, à yí le mukãnì binbirì na máa vé.»
Bìo ho Ãntiosi kèrètĩ́ɛwa kuure ɲúhṹ ɓúakáaráa
19 Bìa tà a *Krista bìo lò beéró na ɓúakáa o Etiɛna ɓúeró pã̀ahṹ lé bṹn nɔn á ɓa saawaaráa. Ɓa ɓúi wà fúaa ho Fenisii lè ho Siipere kãna, lè ho Ãntiosi lóhó yi. Ká ɓa màhã́ vaá yí máa bue le Dónbeenì bíonì à na nì-vio yi, ká mu yínɔń ɓa *zúifùwa. 20 Ɛ̀ɛ ká bìa tà a Krista bìo nùwã yɛn ɓúi na wee lé ho Siipere lè ho Sirɛɛna yi, á ló van ho Ãntiosi, á mún vaá wee bue le Dónbeenì bín-tente na bìo ciran o Ɲúhṹso Yeesu à na bìa yínɔń ɓa zúifùwa yi. 21 O Ɲúhṹso dàńló fù wi làa ba, á nùpua cɛ̀rɛ̀ɛ á tà yèrèmáa bò a Ɲúhṹso yi.
22 Ho Zeruzalɛɛmu kèrètĩ́ɛwa kuure ɲá mu bìo mu, á ɓa wã́a tonkaa o Baanabaasi le o va ho Ãntiosi. 23 Bìo ó o vaá dɔ̃n bĩ́n ó o mɔn bìo le Dónbeenì dúɓuaaráa bìa tà a Krista bìo yi, ó o zã̀makaa mu bìo yi, ò o henía ɓa ɓúenɓúen sĩa, à ɓa yí lé o Ɲúhṹso mɔ́n, ká ɓa tà a bìo mí sĩa yi. 24 Mu bon, o Baanabaasi ɓɛ̀ntĩ́n fù lée nùpue na se, á sú lè le Dónbeenì Hácírí, á dó mí sĩi o Ɲúhṹso yi. Nùpua cɛ̀rɛ̀ɛ tà nɔn míten o Ɲúhṹso yi.
25 Bṹn mɔ́n ó o Baanabaasi wà van ho Taasi lóhó, á wà vaá cà a Soole. 26 Bìo ó o vaá yú a, ó o bò mín làa wo ɓuara ho Ãntiosi yi. Ɓa mí nùwã ɲun á wó le lúlú-kùure ká ɓa wee páaní kúee mín wán lè ho Ãntiosi kèrètĩ́ɛwa, á kàránna nùpua cɛ̀rɛ̀ɛ. Lé ho Ãntiosi yi á ɓa ɓúakáa wee veráa bìa tà a Krista bìo làa kèrètĩ́ɛwa.
27 Mu pã̀ahṹ á le *Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛrowà ɓúi ló ho Zeruzalɛɛmu yi á van ho Ãntiosi. 28 Ɓa nì-kéní na ɓa le Akabuusi á le Dónbeenì Hácírí bía nɔn yi, ó o hĩ́nɔn yòó dĩ̀n ò o bía le hen làa cĩ́inú ká le hĩn-sũmúi á à lé ho tá ɓúenɓúen wán. Á le ɓɛ̀n ló pã̀ahṹ na ó o Koloode wó ho *Oroomu bá-zàwa bɛ́ɛ yi. 29 Á ɓa nì-kenínia wã̀anía tò, le mí nì-kéní kéní á a na bìo na mí dà a na á à wé lè le séeníi á à toní ì na bìa tà a Krista bìo ho *Zudee yi. 30 Á bṹn lé bìo ɓa wó, à ɓa tonkaa o Baanabaasi là a Soole le ɓa ɓua mu vaa na ho Zudee kɔ̃hṹ kèrètĩ́ɛwa kuio ya-díwá yi.