10
O Piɛre veró bìa yínɔń ɓa zúifùwa cɔ̃́n
Nìi ɓúi hĩ́a wi ho *Sezaaree lóhó yi á yèni ɓa le Koronɛɛye. O hĩ́a lé ho Oroomu dásíwá ku-beenì ɓúi kuure ɲúhṹso, dìo ɓa wee ve làa Italii dásíwá kuure. O nùpue mu hĩ́a wee bè le Dónbeenì làndá yi sese, orɛ́n lè mí zĩi nùpua ɓúenɓúen wee kɔ̃̀nbi le Dónbeenì. Ɓa *zúifùwa nì-khenia ó o hĩ́a wee séení lè mí sòobɛ́ɛ, á wee fìo le Dónbeenì yí máa khí. Wizonle ɓúi wi-háarè yi, á bìo ɓúi zéenía míten làa wo. O mɔn le Dónbeenì wáayi tonkaro wéréwéré ò o ɓueé zoó wee bío làa wo: «Koronɛɛye.» Ó o yòó lora wo yi lè le zã́níi ò o bía: «Ɲúhṹso, mu wan le?» Á ho wáayi tonkaro bía: «Le Dónbeenì tà ɲá ũ fìoró, á mún mɔn le séeníi na fo wee wé na ɓa nì-khenia yi, á le leékaa ũ bìo. Àwa, wã́a tonka ɓa nùpua bìo kà wán le ɓa va ho Zopee lóhó à vaa fé o nìi ɓúi na ɓa le Simɔn ɓuennáa, yìa ɓa mún wee ve le Piɛre. O làara a nìi ɓúi na wee fì hã sɔ̃nna wán. O yèni ɓa le Simɔn, á zĩi wi mu yámú ɲumu ɲii.»
Bìo ho wáayi tonkaro na bía làa wo wà, ó o Koronɛɛye von mí ton-sáwá nùwã ɲun lè mí dásíwá nì-kéní na sá a cɔ̃́n míana á wa le Dónbeenì, á bía bìo wó ɓúenɓúen nɔn ɓa yi, ò o tonkaa ɓa le ɓa va ho Zopee.
Á ɓa wà. Ho tá tɔ̃n yú ɓa ká ɓa pá wi ho wɔ̃hṹ wán. Le wii á a bío le mí yòó fárá à dĩ̀n, à ɓa sùaráa ho Zopee. Lé hón pã̀ahṹ so yi ó o Piɛre yòora le zĩi lòho á wà yòó wé mí fìoró. 10 Bìo ó o yòó wi bĩ́n, á le hĩni dà a, ó o le mí ì dí. Bìo ɓa lan wee sĩ̀ ho dĩ́nló, á bìo ɓúi ɓueé zéenía míten làa wo. 11 O mɔn ho wáayi à ho hɛ́ra. Á dɛ̀ɛ ɓúi lòn pɔ̃nsò-beenì á ɓa ɓuan ɲi-kã́a bìo náa yi, á yòó ló wee lii, á wà lií ɓúe ho tá yi. 12 Le dɛ̀ɛ mu yi á naɲuwà laà náa náa sowa, làa bìa wee várá mí píorà wán, lè ɓa ɲínzàwa lè mí sìíwà ɓúenɓúen wi yi. 13 Á tãmu ɓúi bía nɔn wo yi: «Piɛre, lii hĩ́ní ɓúe ɓa à là.» 14 Ó o Piɛre bía: «Ébé, Ɲúhṹso, ĩ máa wé mu. Dĩ́nló na ũ hò yi, làa hìa tun á ĩ dĩǹ yí dú yí mɔn hùúu.» 15 Á mu tãmu bĩnía sã ɲá á bía nɔn wo yi: «Bìo na le Dónbeenì le mu wee ce vó à ũnɛ́n yí wé làa bìo na tun.» 16 Mu wó làa bṹn á dɔ̃n hã zen cúa-tĩn. Bṹn mɔ́n á le dɛ̀ɛ mu dɛ̀ɛnía ɓuan yòora ho wáayi.
17 Ó o Piɛre wã́a wee tùa míten yi lè mu bìo na ó o mɔn ɓàn kúará. Hón pã̀ahṹ so yi, ò o Koronɛɛye nùpua na ó o tonkaa le ɓa ɓuen o Simɔn zĩi á tùakaa ɓueé dɔ̃n le ɓàn zũaɲii. 18 Á ɓa von à ɓa tùara: «Lé hen kà ó o Simɔn na ɓa le Piɛre á làara yi le?» 19 Bìo ó o Piɛre pá lan wee le mí yi mí bè-minii ɓàn kúará wán, à bṹn le Dónbeenì Hácírí wee bío làa wo: «Loń, ɓa nùpua nùwã tĩn wi hen á wee cà fo. 20 Yí titika bìo, hĩ́ní lii bè làa ba, ĩnɛ́n lé yìa tonkaa ɓa.» 21 Ó o Piɛre wã́a hĩ́nɔn lion ɓa nùpua mu cɔ̃́n, á lií bía nɔn ɓa yi: «Yìa mi wee cà lé ĩnɛ́n ĩ bɛɛre, lée webio nɔn mi ɓuararáa hen?» 22 Á ɓa bía: «Ɓa dásíwá ɲúhṹso ɓúi na ɓa le Koronɛɛye lé yìa tonkaa wɛn ũ cɔ̃́n. O lée nì-tente á wee kɔ̃̀nbi le Dónbeenì, á ɓa *zúifùwa ɓúenɓúen wee wíoka a yèni. Le Dónbeenì wáayi tonkaro ɓúi bía nɔn wo yi le o bío le ɓa ɓuee ve fo ɓuennáa mí cɔ̃́n, ò o ɲí bìo fo ò bío á à na a yi.» 23 Ó o Piɛre fó ɓa, á ɓa zoó cãana làa wo.
Bìo wó a Koronɛɛye zĩi
Mu tá na lée tɔ̃n, ó o Piɛre làa ba páanía lá ho wɔ̃hṹ, á bìa tà a *Krista yi nùwã yɛn ɓúi ló ho Zopee yi á lɛ̀ɛnía ɓa. 24 Ɓa vará cãana á tá lée tɔ̃n vaá dɔ̃nnáa ho Sezaaree. Bṹn ǹ wé ò o Koronɛɛye, lè mín zĩi nùpua, lè mín bɔ̃́nlowà binbirí na ó o von á kará pan wo bĩ́n. 25 Pã̀ahṹ na ó o Piɛre wà ɓueé zo yi, ó o Koronɛɛye hĩ́nɔn sã́ a yahó, á vaá lií ɓúrá a tá, ò o tɛ̀ɛnía wo yi lè le kɔ̃̀nbii. 26 Ká a Piɛre màhã́ fù a yi á hóonía ò o bía nɔn wo yi: «Lii hĩ́ní, ĩnɛ́n mún lé o nùpue lè ũ bìo síi.» 27 Bṹn mɔ́n ó o pá lan wee bío làa wo á vaá zonnáa le zĩi yi, á zoó yú ɓa nùpua cɛ̀rɛ̀ɛ ká ɓa kúaa mín wán, 28 ó o bía nɔn ɓa yi: «Mi zũ le ɓa zúifùwa cɔ̃́n, á ho va ho sìí veere nùpue cɔ̃́n, tàá à páaní kɛɛní làa wo lée bìo na yí ko à mu wé, ká le Dónbeenì màhã́ zéenía mu nɔn miì le ĩ yí ko à ĩ lá nùpue woon lòn nì-tinii na á nùpue yí ko ò o wé va cɔ̃́n. 29 Lé bṹn nɔn á ĩ yí pã́ mi veró à ĩ dɛ̀ɛnía ɓuara. Àwa, á mi wã́a zéení ĩ veró ɲúhṹ.»
30 Ó o Koronɛɛye bía: «Mu wizooní tĩ́n lée zuia, ho pã̀ahṹ dà-kéní kéní na kà yi, le wi-háarè, á ĩ wee fìo ĩ zĩi. Yìo ɓueé tĩ à nùpue ɓúi na dà-zĩ́nii wee ɲuiíka á dĩ̀n ĩ yahó, 31 ò o bía: ‹Le Dónbeenì tà ɲá ũ fìoró, á mún mɔn le séeníi na fo wee wé à na ɓa nì-khenia yi, á le leékaa ũ bìo. 32 Wã́a tonka ɓa nùpua ho Zopee yi le ɓa vaa bío le o Simɔn na ɓa le Piɛre à ɓuen. O làara a Simɔn wán, yìa wee fì hã sɔ̃nna, na zĩi wi mu yámú ɲumu ɲii.› 33 Á ĩ dɛ̀ɛnía tonkaa ɓa nùpua le ɓa vaa ve fo, á fo tà ɓuara bṹn se. Hã laà na kà wán, á wa ɓúenɓúen wi le Dónbeenì yahó hen à ɲínáa bìo ɓúenɓúen na ó o Ɲúhṹso dó ũ ɲii yi le ũ bío.»
34 Ó o Piɛre wã́a lá le bíonì á bía: «Bìo kà wán á ĩ wã́a zũ kɛ̃́nkɛ̃́n le le Dónbeenì yí máa hueeka ɓa nùpua mín yi. 35 Nùpue lée nùpue, ò o lé kɔ̃hṹ lée kɔ̃hṹ yi, ká a wee kɔ̃̀nbi le, á wee wé le sĩi bìo, se wón bìo sĩ le yi. 36 Mi zũ bìo le Dónbeenì bía nɔn o *Isirayɛɛle nìpomu yi ká le nɔn ho hɛ́ɛrà bín-tente ɓa yi, dìo ó o Yeesu *Krista ɓuararáa, wón na lé ɓa nùpua ɓúenɓúen Ɲúhṹso. 37 Bìo ó o Zãn bía le Dónbeenì bìo lè ɓa nùpua á bátízéra ɓa, á bìo ɓúakáa wó ho Kalilee yi, à lá bìo wó ho Zudee yi ɓúenɓúen á mi mún zũ. 38 Mi mɔn bìo le Dónbeenì liiníanáa mí Hácírí pànká o Nazarɛɛte nìi Yeesu wán. Mi mún zũ bìo ó o Yeesu mu varáráa ho kɔ̃hṹ yi, á wee wé mu bè-tente ká a wɛɛ́ bìa ó o *Satãni pànká wi wán ɓúenɓúen, lé bìo le Dónbeenì hĩ́a wi làa wo. 39 Bìo ɓúenɓúen na ó o wó ɓa zúifùwa kɔ̃hṹ lè ho Zeruzalɛɛmu yi á wa mɔn, á lé mu sɛɛ́ràsa. Ɓa ɓúaa wo ho *kùrùwá wán ó o húrun. 40 Ká le Dónbeenì màhã́ vèenía wo mu wizooní tĩn níi zoǹ á ɓa nùpua mɔn. 41 Mu yínɔń ɓa nùpua ɓúenɓúen mɔn wo. Warɛ́n na lé fèra hueekaa wó lè ɓa sɛɛ́ràsa lé warɛ́n mɔn wo. Bìo le Dónbeenì vèenía wo mɔ́ndɛ́n, á warɛ́n làa wo páanía dú á ɲun. 42 O henía mu nɔn wɛn le wa zéení le Dónbeenì bìo, á mún bue na ɓa nùpua yi le orɛ́n lé yìa le Dónbeenì bàrá ò o cítí ɓa yèn-vèeniasa lè ɓa nì-hía. 43 Le *Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛrowà ɓúenɓúen bía a bìo, le nùpue lée nùpue na dó mí sĩi o yi, ó o ò yí mu bè-kora sɛ́ndíaró o yèni pànká yi.»
44 Pã̀ahṹ na ó o Piɛre lan wee bío yi, á le Dónbeenì Hácírí lion bìa wee ɲí a bíoní wán. 45 Bìa tà a *Krista bìo na lé ɓa *zúifùwa binbirí na bò là a Piɛre ɓuararáa á wó coon dàkhĩína le Dónbeenì Hácírí na le nɔn á le bɛra fò bìa yínɔń ɓa zúifùwa bìo yi. 46 Lé bìo ɓa wee ɲí à ɓa wee bío hã sìí-viò bíoní na ɓa yí zũ, á wee khòoní le Dónbeenì le bè-beera na le wó bìo yi. Ó o Piɛre bía: 47 «Ɓa nùpua na kà á ɓa dà à hè le ɓa yí bátízé ɓa lè mu ɲumu, ká ɓa ɲɔǹ yú le Dónbeenì Hácírí lè wa bìo síi le?» 48 Ò o nɔn le ɲii le ɓa bátízé ɓa o Yeesu Krista yèni yi. Bṹn mɔ́n á ɓa fìora a Piɛre le o wé hã wizooní bìo yɛn làa mí.