9
Bìo wó a Soole yi ho Damaasi wɔ̃hṹ wán
Hón pã̀ahṹ so yi à bìo ó o Soole pá can mí kuio bìo yi, lé bìa tà a *Krista bìo lò beéró lè ɓa ɓúeró. Ó o wà van ɓa yankarowà ɲúhṹso cɔ̃́n, à wón na ho vũahṹ wo yi, ò o ɓua varáa ho Damaasi lóhó yi, à vaa zéení lè ɓa *zúifùwa kàránló zĩní ɲúnása. Hón vũahṹ so lé hìa á à zéení le ká a yú ɓa báawa lè ɓa hã́awa na bò a Krista wɔ̃hṹ, ò o wìika ɓa ɓua varáa ho Zeruzalɛɛmu. Bìo ó o lá ho Damaasi wɔ̃hṹ á wà vaá sùará ho yi, yìo ɓueé tĩ à khoomu ɓúi ló ho wáayi lií kúaará a wán. Ó o ló lùwá ho tá yi, á mu tãmu ɓúi wee bío làa wo: «Soole, Soole. Fo wee beé ĩ lò kà síi lé we?» Ó o tùara: «Ɲúhṹso, fo lée wée?» Á mu tãmu bía nɔn wo yi: «Ĩ lé o Yeesu na á fo wee beé lò. Wã́a lii hĩ́ní vaa zo ho lóhó yi. Ká fo zoó dɔ̃n, á ɓa à zéení bìo fo ko à ũ wé.» Á ɓa nùpua na bò là a Soole á dĩ̀n coon yí dà máa bío. Ɓa wee ɲí mu tãmu sã ká ɓa yí mɔn nùpue. Ó o Soole lií hĩ́nɔn á hɛ́ra mí yìo, ká a màhã́ yí máa mi bìo. Á ɓa fù a níi yi á zonnáa ho Damaasi lóhó yi. Wizooní bìo tĩn ká a yí máa mi. O yí máa dí, á yí máa ɲu.
10 Nì-kenínii ɓúi hĩ́a wi ho Damaasi lóhó yi á yèni ɓa le Ananiasi. O Ɲúhṹso zéenía míten làa wo á von wo: «Ananiasi.» Ó o tà: «Ɲúhṹso, lé mi na.» 11 Ó o Ɲúhṹso bía nɔn wo yi: «Dɛ̀ɛní lɛ́n vaa lá ho wɔ̃hṹ na ɓa le ‹Wɔ̃hṹ na muina›, à va a Zudaa zĩi, à vaa tùa o Taasi nìi na ɓa le Soole bìo. Bìo kà wán ó o lan wee fìo. 12 Á bìo ɓúi zéenía míten làa wo. O mɔn nìi ɓúi na ɓa le Ananiasi na ɓueé wee bè mí níní o wán, ò o yìo dàń bĩní mi.» 13 Ó o Ananiasi bía: «Ɲúhṹso, nùpua cɛ̀rɛ̀ɛ bía a nìi mu bìo nɔn miì, á mún zéenía mu bè-kora ɓúenɓúen na ó o wó lè ũ nùpua na ho Zeruzalɛɛmu yi nɔn miì. 14 Ɓa yankarowà ɲúnása á nɔn ho pànká wo yi ò o ɓuee wìikaráa bìa ɓúenɓúen na wee ve ũ yèni hen.» 15 Ká a Ɲúhṹso màhã́ bía nɔn wo yi: «Lɛ́n va, lé bìo ó o nìi mu á ĩ léra le o sá ĩ tonló. Orɛ́n lé yìa á à zéení ĩ bìo á a na hã sìí-viò lè mí bá-zàwa là a *Isirayɛɛle nìpomu yi. 16 Le lònbee ɓúenɓúen na a yí o ĩnɛ́n bìo yi á ĩ ì zéení làa wo.»
17 Ó o Ananiasi wã́a hĩ́nɔn wà, á vaá zon le zĩi yi, á zoó bò mí níní o Soole wán ò o bía nɔn wo yi: «Wàn za Soole, o Ɲúhṹso Yeesu na zéenía míten làa fo ho wɔ̃hṹ na fo lá wee ɓuennáa wán lé wón tonkaa mi ũ cɔ̃́n, à ũ bĩní wé mi, à ũ mún sí lè le Dónbeenì Hácírí.» 18 Mí lahó yi, á bìo ɓúi lòn donkuaa á ló a yìo yi, á kùenkaa lií kúaará ó o wã́a wee mi. Ó o hĩ́nɔn á ɓa bátízéra a. 19 Bṹn mɔ́n ó o dú ó o bĩnía yú ho pànká.
O Soole wó a Yeesu Krista sɛɛ́ràso
O Soole wó hã wizooní bìo yɛn lè ɓa nì-kenínia na wi ho Damaasi yi. 20 Mí lahó yi ó o dɛ̀ɛnía wee zéení le Dónbeenì bìo ɓa *zúifùwa kàránló zĩní yi, á wee bue le o Yeesu lé le Dónbeenì Za. 21 Bìa ɓúenɓúen na ɲá a bíoní á mu vã̀, á ɓa wee bío: «Bìa wee ve o Yeesu yèni ho Zeruzalɛɛmu yi ó o nìi na kà so hĩ́a yí máa beé lò lè mí sòobɛ́ɛ le? Á yínɔń ɓarɛ́n ó o so ló bìo yí ɓuara á wà ɓueé wìika hen á vaá na ɓa yankarowà ɲúnása yi le?» 22 Ká a Soole yàá wíokaa wee zéení le Dónbeenì bìo lè mí pànká fɛ́ɛɛ. Bìo ó o wã́a wee zéení mu wéréwéré le o Yeesu lé o *Krista, á ɓa zúifùwa na ho Damaasi yi wã́a yí zũ bìo ɓa à bío á à na a yi.
23 Wizooní bìo yɛn bṹn mɔ́n, á ɓa zúifùwa wã̀anía tò à ɓa le mí ì ɓúe o Soole. 24 Ká a ɓúi màhã́ ɲà a zeǹ wán. Ho lóhó zũaɲiní á ɓa wee pa yi le wisoni lè ho tĩ́nàahṹ à dàń yíráa wo ɓúe. 25 Hón pã̀ahṹ so yi ó o Soole nì-kenínia fó a ho tĩ́nàahṹ á dó ho lío-beenì yi, á lée liinía lè ho dándá na ɓa son kòonia ho lóhó yi mɔ́n.
26 O Soole wà vaá dɔ̃n ho Zeruzalɛɛmu, ó o wi ò o zo ɓa nì-kenínia tĩ́ahṹ, ká ɓa ɓúenɓúen màhã́ zã́na a lé bìo ɓa yí láa mu yi le o lée nì-kenínii binbirì. 27 Ó o Baanabaasi lé yìa wã́a fó a á dú yahó á vannáa ɓa tonkarowà cɔ̃́n, á vaá lá bìo ó o Soole mɔnnáa o Ɲúhṹso ho wɔ̃hṹ wán làa bìo á wón bíaráa làa wo á fɛɛra nɔn ɓa yi. O mún fɛɛra bìo ó o Soole ponì sɛ́raráa á zéenía lè le Dónbeenì bìo o Yeesu yèni yi ho Damaasi yi á nɔn ɓa yi. 28 À lá hón pã̀ahṹ so yi ó o Soole wã́a wi làa ba, á wee bue le Dónbeenì bíonì à tè ho Zeruzalɛɛmu yi yòo lé ká a ponì sɛ́ra. 29 O mún wee bío lè ɓa zúifùwa na wee bío mu kɛrɛɛkimu, á wee wã̀aní làa ba. Ká bán màhã́ wee cà bìo ɓa à yíráa wo ò ɓúe. 30 Bìo á bìa tà a Krista bìo zũna mu, á ɓa lɛ̀ɛnía o Soole vannáa ho *Sezaaree, á día a bĩ́n ó o ɲɔn ho Taasi.
31 Mu pã̀ahṹ á bìa tà a Krista bìo wi ho hɛ́ɛrà yi ho *Zudee, lè ho Kalilee, lè ho *Samarii kãna yi. Ɓa pànká wee dé wán, á wee ɓua míten là a Ɲúhṹso kɔ̃̀nbii, á le Dónbeenì Hácírí wee dé mí níi ɓa yi á ɓa wee ɲin.
O Piɛre wɛɛ́ra a Enɛɛ
32 O Piɛre hĩ́nɔn tò ho kɔ̃hṹ ɓúenɓúen yi. Wizonle ɓúi ó o wà van bìa tà a *Krista bìo yi cɔ̃́n ho Lidaa lóhó yi. 33 O vaá yú nìi ɓúi bĩ́n na yèni ɓa le Enɛɛ. O lé o mùamúa, á wi le dãmu dɛ̀ɛ yi yú hã lúlúio bìo hètĩn. 34 Ó o Piɛre bía nɔn wo yi: «Enɛɛ, o Yeesu Krista wee wɛɛ́ fo. Hĩ́ní hóoní ũ dãmu dɛ̀ɛ.» Ó o Enɛɛ dɛ̀ɛnía lií hĩ́nɔn. 35 Ho Lidaa lóhó lè hã lórá na wi ho Saarɔn kɔ̃hṹ tá pɛ̀ɛrú yi nùpua ɓúenɓúen mɔn wo, á ɓa tà nɔn míten o Ɲúhṹso yi.
O Piɛre vèenía o Tabita
36 Hã́a ɓúi na tà a Krista bìo na yèni ɓa le Tabita á hĩ́a wi ho Zopee lóhó yi. Le yèni mu lè mu kɛrɛɛkimu á ɓa le Dookaasi. Mu kúará le «hã́-wonì.» O hĩ́a wee wé mu bè-tentewà fɛ́ɛɛ, á wee séení ɓa nì-khenia. 37 Mu pã̀ahṹ ò o tò mu vã́mú á húrun. Bìo ɓa súeenía wo vó, á ɓa yòó bàrá a ho nɔ́nwíohṹ yi. 38 Ho Lidaa lè ho Zopee sùaráa mín yi. Bìo ɓa nì-kenínia ɲá ò o Piɛre wi ho Lidaa yi, á ɓa léra ɓa nùpua nùwã ɲun tonkaa á bía bìo kà nɔn yi: «Wa wee fìo fo, bánbá à ũ ɓuen wa cɔ̃́n fùafùa.» 39 Á ɓa vaá bía mu nɔn wo yi, ó o dɛ̀ɛnía hĩ́nɔn bò làa ba. Bìo ó o ɓueé dɔ̃n, á ɓa fó a yòoraráa ho nɔ́nwíohṹ na ó o nì-hío wi yi. Á ɓa mahã́awa ɓúenɓúen wee vá ɓuee ɓúe o yi ká ɓa à wá. Hã sĩ̀-zĩ́nia na ó o Dookaasi mu bã̀ ká a dĩǹ yí húrun á ɓa wee lá zéení làa wo. 40 Ó o Piɛre le ɓa ɓúenɓúen lé, ò o lií fárá mí nɔnkóɲúná wán, ò o fìora. Bṹn mɔ́n ó o yèrèmáa sánsáa o nì-hío ò o bía: «Tabita, lii hĩ́ní.» Ó o hɛ́ra mí yìo. Bìo ó o mɔn o Piɛre, ó o lii hĩ́nɔn yòó kará. 41 Ó o Piɛre ɓuan o níi yi, á séenía wo ó o lií hĩ́nɔn yòó dĩ̀n. Bṹn mɔ́n ó o von bìa tà a Krista bìo, lè ɓa mahã́awa, á ɓueé zéenía wo làa ba ká a yìo wi lua.
42 Ho Zopee nùpua ɓúenɓúen ɲá mu, á ɓa cɛ̀rɛ̀ɛ tà a Ɲúhṹso bìo. 43 Bṹn mɔ́n ó o Piɛre dá cãakaa ho Zopee yi o sɔ̃n-fì ɓúi na yèni ɓa le Simɔn cɔ̃́n.