8
O Etiɛna ɓúeró ó o Soole tà.
O Soole wee beé bìa tà a Krista bìo lò
Mu nɔ̀nzoǹ mí bɛɛre, á bìa tà a *Krista bìo na ho Zeruzalɛɛmu yi, á ɓa ɓúakáa wee beé lò làa sòobɛ́ɛ. Ɓa tonkarowà níi ló, ká bìa ká ɓúenɓúen saawaa zon ho *Zudee lè ho *Samarii kãna yi. Ɓa nùpua ɓúi na wee bè le Dónbeenì yi sese lé bìa lá a Etiɛna vaá nùuna, à ɓa wá wá a bìo yi. O Soole wón ɓɛ̀n lé bìa tà a Krista bìo ɲúhṹ ɓúeró ó o hĩ́nɔn can mí kuio bìo yi. O wee hɛ́ɛ wìika ɓa báawa lè ɓa hã́awa hã zĩní yi, à ɓua vaa kúee ho kàsó yi.
O Filiipu wee bue le bín-tente ho Samarii yi
Bìa saawaa wà bán tò hã kãna yi, á wee bue le bín-tente. O Filiipu wà van ho Samarii kɔ̃hṹ ló-beenì yi, á vaá wee bue o Krista bìo à na ho nùpua yi. Bìo ɓa zã̀amáa ɲá bìo ó o Filiipu wee bío, á mún mɔn mu yéréké bìowa na wee zéení le Dónbeenì pànká na ó o wee wé, á ɓa wíokaa wee tántá mí ɲikɔ̃nna sese bìo ó o wee bío yi. Ɓa nùpua cɛ̀rɛ̀ɛ na ɓa cĩ́náwa wi yi, á ɓa wee fáara lé yi ká ɓa à wãamaka pɔ̃́npɔ̃́n. Á ɓa mùamúawà lè ɓa lóní cɛ̀rɛ̀ɛ mún wee wa. Á mu wó sĩ-wɛ-beenì ho lóhó mu yi.
Nìi ɓúi na ɓa le Simɔn à hĩ́a wi ho lóhó mu yi, á wó mí níi símú bĩ́n míana. Ho Samarii nùpua ɓúenɓúen wee wé coon bìo ó o wee wé bìo yi. O lá wee wé míten lòn nùpue na bìo ɲúhṹ wi. 10 Ɓa nùpua ɓúenɓúen hĩ́a wee ɲí a cɔ̃́n sese, à lá ɓa háyúwá yi à yòo ɓúe ɓa nì-kĩ́a yi. Ɓa wee bío: «O nìi na kà á le Dónbeenì pànká na ɓa wee ve làa pànká beenì á wi cɔ̃́n.» 11 Bìo nɔn ɓa wee dĩ̀n ɲínáa o cɔ̃́n sese kà síi, lé bìo ó o wee wé ɓa coon lè mí níi símú bìowa mu míana. 12 Ká bìo ɓa yèrèmáa dó mí sĩa le bín-tente na ó o Filiipu buera nɔn ɓa yi le *Dónbeenì bɛ́ɛnì là a Yeesu *Krista bìo yi, á ɓa báawa lè ɓa hã́awa á ɓa bátízéra. 13 O Simɔn mí bɛɛre mún dó mí sĩi le yi, á ɓa bátízéra a. Bṹn ɲii wán, ó o wã́a yí máa tà lé o Filiipu mɔ́n. Mu yéréké bìowa na wee zéení le Dónbeenì pànká na ó o wee mi, ó o wee wé coon bìo yi.
14 Bìo ɓa tonkarowà na ho Zeruzalɛɛmu yi ɲá le ho Samariisa ɓúi tà le Dónbeenì bíonì bìo, á ɓa tonkaa o Piɛre là a Zãn ɓa cɔ̃́n. 15 Bìo ɓa vaá dɔ̃n á ɓa fìora nɔn ɓa nì-kenínia nì-fĩa yi bèra a na à ɓa yí le Dónbeenì Hácírí. 16 Le Dónbeenì Hácírí mu lá dĩǹ yí lion ɓarɛ́n ɓúi wán: Ɓa bátízéra ɓa o Ɲúhṹso Yeesu yèni yi mí dòn. 17 Ó o Piɛre là a Zãn wã́a bò mí níní ɓa wán á ɓa yú le Dónbeenì Hácírí. 18 Bìo ó o Simɔn mɔn à bìa dó mí sĩa o Krista yi yú le Dónbeenì Hácírí pã̀ahṹ na á ɓa tonkarowà bò mí níní ɓa wán yi, 19 ó o bía nɔn o Piɛre là a Zãn yi: «Mi fé le wárí à mi na ho dàńló mu ɓàn síi miì, bèra a na ká ĩ wé bò ĩ níi nùpue wán à wón yí le Dónbeenì Hácírí.» 20 Ó o Piɛre bía nɔn wo yi: «Le ũnɛ́n lè ũ wárí ɓúenɓúen páaní cĩ̀, lé bìo fo wee leéka le le Dónbeenì bè-hãnii á dà a yà. 21 Mu bìo mu á ũ níi yí túee yi, á fo mún yí ko làa bṹn, lé bìo á le Dónbeenì cɔ̃́n á fo yínɔń húaarà. 22 Bìo wi ũ sĩi yi yínɔń bìo na se. Cén día mu à ũ fìo o Ɲúhṹso yi ká mu dà a wé, ò o sɛ́n día na foǹ hã yile-kora na wi foǹ bìo yi. 23 Ĩ mɔn à mu koomu zon fo dàkhĩína ũ yí dà máa fé ũten mu bè-kora níi yi.» 24 Ó o Simɔn wã́a bía nɔn o Piɛre là a Zãn yi: «Minɛ́n miten fìo o Ɲúhṹso yi à na miì, bèra a na à bìo mi bía kà ɓúi yí yí mi.» 25 O Piɛre là a Zãn wee zéení bìo ɓa zũ a Ɲúhṹso dã́ní yi lè ɓa nùpua, á wee bue o bíonì. Bṹn mɔ́n á ɓa bĩnía ɲɔn ho Zeruzalɛɛmu, á wee bue le bín-tente ho Samarii lórá cɛ̀rɛ̀ɛ yi ká ɓa wà.
O Filiipu buera le bín-tente nɔn o Etiopii nìi yi
26 Mu pã̀ahṹ ó o Ɲúhṹso wáayi tonkaro ɓúi bía nɔn o Filiipu yi: «Hĩ́ní dé ũ yahó lè le wii hɛ̀ɛníi ɓàn nín-káahó. Lá ho wɔ̃hṹ na ló ho Zeruzalɛɛmu yi á lion ho Kazaa, ho bèrowà yí boo lònbìo.» 27 Ó o Filiipu dɛ̀ɛnía hĩ́nɔn wà. Ho wɔ̃hṹ na ó o lá, á Etiopii nìi ɓúi bò. O lé ho Etiopii kɔ̃hṹ bɛ́ɛ hã́a Kandaasi ton-sá beenì na wi o nàfòró ɲúhṹ wán. O ɓuara ho Zeruzalɛɛmu ɓueé ɓùaanía le Dónbeenì 28 á bĩnía wee ɓo. Le *Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛro *Ezayii vũahṹ lé hìa ó o kará mí wòtóró yi wee kàrán. 29 Á le Dónbeenì Hácírí bía nɔn o Filiipu yi: «Bánbá vaa ɓúe ho wòtóró na kà yi à bĩ́ ho lɛ́n.» 30 Ó o Filiipu lùwa vaá ɓó ho yi, á ɲá ò o Etiopii nìi wee kàrán o ɲi-cúa fɛɛro Ezayii vũahṹ, ó o tùara a yi: «Bìo fo wee kàrán kà á fo zũ kúará le?» 31 Ó o nìi bía: «Ĩ ì wé kaka á à zũńnáa mu ká a ɓúi yí zéenía mu làa mi.» Ò o wã́a le o Filiipu ɓuee yòo kɛɛní mí nìsã́ní. 32 Ho vũahṹ bìo na ó o nìi wee kàrán lé bìo kà:
O bìo ɓonmín là a pio
na ɓa ɓuan wà vaá ɓúe,
O bìo ɓonmín là a pioza
na ɓa wee khè vará,
ká a dĩ̀n cɛ̀kɛ̀ yí máa wá.
33 Ɓa zìíra a ɲúhṹ,
yìa dà a fɛɛ ho tũ̀iá o ɲii á yí ló.
Ɓa vĩ́inía o mukãnì ho tá wán,
á lé o yɛ́n á à dàń ǹ bío
ɓa zàwa bìo á a lɛɛ́ wo yi?*
34 Ó o Etiopii nìi tùara a Filiipu yi: «Lée wée ó o ɲi-cúa fɛɛro mu wee bío bìo kà? Lé orɛ́n míten bìo ó o wee bío lée tàá lée nì-veere?» 35 Ó o Filiipu wã́a dĩ̀n ho vũahṹ bìo na ó o nìi kàránna wán á láráa le bíonì, ò o buera a Yeesu *Krista bín-tente nɔn wo yi.
36 Bìo ɓa wi ho wɔ̃hṹ wán wà, cúa-yɛn à ɓa vaá dɔ̃n ho saahó ɓúi na mu ɲumu wi yi. Ó o Etiopii nìi bía: «Lé mu ɲumu na. Bìo á à hè mi á ĩ máa bátízé lé mu yɛ́n.» 37 [Ó o Filiipu bía nɔn wo yi: «Ká fo tà a Krista bìo lè ũ sĩi ɓúenɓúen á fo dà à bátízé.» Ó o nìi bía nɔn wo yi: «Ũuu, ĩ tà le o Yeesu Krista lé le Dónbeenì Za.»] 38 Ò o dɛ̀ɛnía le ɓa dĩ̀ní ho wòtóró. Ó orɛ́n là a Filiipu lion lií zon mu ɲumu yi, á wón bátízéra a. 39 Bìo ɓa ló mu ɲumu yi, á le Dónbeenì Hácírí lá a Filiipu wàráa, ó o Etiopii nìi yí bĩnía yí mɔn wo. Ó o wã́a lá mí wɔ̃hṹ wà ká a sĩi wan làa sòobɛ́ɛ. 40 O Filiipu le mí ì loń ò o wi ho Azoote lóhó yi. Lé bĩ́n ó o dĩ̀n yi á wee hɛ́ɛ bue le bín-tente hã lórá ɓúenɓúen na ó o wee kã́a yi, fúaa bìo ó o vaá dɔ̃n ho *Sezaaree.
* 8:33 Mi loń Ezayii vũahṹ 53.7-8