14
O Poole là a Baanabaasi van ho Ikoniyuumu
Bìo ó o Poole là a Baanabaasi vaá dɔ̃n ho Ikoniyuumu lóhó yi, á ɓa vaá zon ɓa *zúifùwa kàránló zĩi. Á bìo ɓa zoó bía á wó, á ɓa zúifùwa làa bìa yínɔń ɓa zúifùwa cɛ̀rɛ̀ɛ á tà a *Krista bìo. Ká ɓa zúifùwa na pã́ a Krista bìo á súkúra bìa yínɔń ɓa zúifùwa, fúaa ɓa wee leéka mu bè-kora làa bìa tà a Krista bìo. Bṹn lé bìo nɔn ó o Poole là a Baanabaasi á kará míana ho Ikoniyuumu yi. Ɓa wee bío ká ɓa ponì sɛ́ra, á dó mí sĩa o Ɲúhṹso yi. O Ɲúhṹso wee na mí pànká ɓa yi à ɓa wéráa mu yéréké bìowa na wee zéení le Dónbeenì pànká, à zéení le bìo ɓa wee bío o sãamu dã́ní yi lée tũ̀iá. Á ho lóhó nùpua sankaa lè hã kuio bìo ɲun. Ɓa sɔ̃́n-kéní tà ɓa zúifùwa ɲii, ká bìa so ɓɛ̀n tà ɓa tonkarowà ɲii. Ɓa zúifùwa làa bìa yínɔń ɓa zúifùwa lè mí ɲúnása wee wíoka míten ká ɓa à beé o Poole là a Baanabaasi lò, á à lèeka ɓa lè hã huaa á à ɓúe. Bìo ɓa mí nùwã ɲun zũna mu, á ɓa lùwa, á dó mí yara lè ho Lisitere lè ho Dɛɛbe na lé ho Likawonii kɔ̃hṹ lórá cɔ̃́n, lè hã lórá na bã́makaa hã. Bìo ɓa vaá dɔ̃n á ɓa lan wee bue le bín-tente bĩ́n.
O Poole là a Baanabaasi wi ho Lisitere lè ho Dɛɛbe yi
Nìi ɓúi wi ho Lisitere yi á zení húrun kará. O ton ká a lé o mùamúa, á dĩǹ yí varákaa yí mɔn hùúu. O kará wee ɲí bìo ó o Poole wee bío. Ó o Poole fá mí yìo wo yi, á mɔn à bìo ó o dó mí sĩi o *Krista yi á dà à wee wɛɛ́, 10 ó o wã́a bía nɔn wo yi pɔ̃́npɔ̃́n: «Lii hĩ́ní yòo muin dĩ̀n ũ zení wán.» Ó o nìi yéran fárá mí zení wán á varákaa wà. 11 Bìo ɓa zã̀amáa mɔn bìo ó o Poole wó, á ɓa bía pɔ̃́npɔ̃́n lè ho Likawonii kɔ̃hṹsa bíonì: «Éee! Hã dofĩ́ina ɓúi lá a nùpue sìí á ɓueé lií ɓó wɛn.» 12 O Baanabaasi ɓa wee ve làa Zeesi, ká a Poole ɓa wee ve làa Hɛɛmɛɛsi, lé bìo ká mu lée bìo na ò o Poole lé yìa bío.* 13 Ho Zeesi na lé ɓa dofĩ́ní ɓúi á zĩi hĩ́a wi ho lóhó ɲii. Dén dofĩ́ní so yankaro lé yìa ɓuan ɓa dãaní na ɓa donkhueéra lè le pũ̀iílè á ɓueé dĩ̀nnáa ho lóhó dándá na son kòonia ho zũaɲiní ɲii. O wi ò orɛ́n lè ɓa zã̀amáa à wé mu hãmu à na a Poole là a Baanabaasi yi.
14 Bìo ɓa tonkarowà mí nùwã ɲun zũna mu, á ɓa lɛ̀ɛkaa mí sĩ̀-zĩ́nia à zéení ká ɓa yí wa bìo ɓa le mí ì wé, à ɓa fáara yòó zon ɓa zã̀amáa tĩ́ahṹ, 15 ká ɓa à bío pɔ̃́npɔ̃́n: «Éee! Minɛ́n nùpua mu, lée webio nɔn á mi wee wéráa bìo kà? Warɛ́n mún lé ɓa nùpua lè mí bìo síi, á wee bue le bín-tente na mia le mi ko à mi día hɔ̃́n wɔ̃̀n-kã́amáawa so, ká mi yèrèmá sánsá le Dónbeenì na wi fɛ́ɛɛ, dìo léra ho wáayi, lè ho tá, lè mu yámú ɲumu làa bìo wi mu yi ɓúenɓúen. 16 Hã pɔ̃̀nna na khĩína yi, á le Dónbeenì día hã sìíwà nùpua ɓúenɓúen á ɓa bò mí sĩi wãna. 17 Ká le ɲɔǹ wee zéení míten lè mu bè-tentewà na le wee wé: Làa lúlúio ká le wee na ho viohó mia, à ho dĩ́nló be wé se, à mi wé dí sì à sĩa wa.» 18 Hàrí hã bíoní na ó o Poole là a Baanabaasi bía kà à hèráa ɓa zã̀amáa mu hãmu na ɓa le mí ì wé á à na ɓa yi bìo yi, á pá wó le lònbee. 19 Mu pã̀ahṹ, à ɓa zúifùwa ɓúi ló ho Ãntiosi lè ho Ikoniyuumu lórá yi á ɓuara ho Lisitere yi. Lé bán lè ɓa zã̀amáa wó le ɲii à ɓa lèekaa o Poole lè hã huaa, á várá wo lóráa ho donkĩ́ahṹ, lé bìo ɓa wee leéka le o húrun. 20 Bìo ɓa nì-kenínia ló lée dĩ̀n kĩ́nía wo yi, ó o lií hĩ́nɔn, á zon ho lóhó yi. Mu tá na lée tɔ̃n, ó orɛ́n là a Baanabaasi bò mín van ho Dɛɛbe.
O Poole là a Baanabaasi bĩnía ɓuara ho Ãntiosi
21 O Poole là a Baanabaasi buera le bín-tente ho Dɛɛbe yi, á ɓa nùpua cɛ̀rɛ̀ɛ tà wó ɓa nì-kenínia. Bṹn mɔ́n, á ɓa yèrèmáa van ho Lisitere lè ho Ikoniyuumu yi, lè ho Ãntiosi na wi ho Pizidii kɔ̃hṹ yi. 22 Ɓa wee hení bìa tà a *Krista bìo sĩa, á wee hení mu na ɓa yi le ɓa fárá dĩ̀n, à dé mí sĩa o Krista yi. Ɓa wee bío bìo kà na ɓa yi: «Wa ko wa kã́a lònbee cɛ̀rɛ̀ɛ yi à bè yi zoráa le *Dónbeenì bɛ́ɛnì yi.» 23 Ɓa hueekaa ɓa nùpua ɓúi ɓa kèrètĩ́ɛwa kuio lè mí dà-kéní kéní yi á wó lè ɓa ya-díwá. Bṹn mɔ́n á ɓa lù mí ɲiní à ɓa fìora, á dó ɓa bìo o Ɲúhṹso na ɓa tà nɔn míten yi níi yi.
24 Bṹn mɔ́n á ɓa kã́a ho Pizidii kɔ̃hṹ yi á vaá dɔ̃n ho Pãnfilii kɔ̃hṹ. 25 Ɓa buera le Dónbeenì bíonì ho Pɛɛze lóhó yi à ɓa wà ɲɔn ho Atalii lóhó. 26 Lé bĩ́n á ɓa dĩ̀n yi láráa ho won-beenì á van ho Ãntiosi. Lé hón lóhó so yi á ɓa hĩ́a dó ɓa bìo le Dónbeenì sãamu ɓànso níi yi, à le séení ɓa ho tonló na ɓa vaá sá á ho ɲii sú bìo yi. 27 Bìo ɓa vaá dɔ̃n ho Ãntiosi, á ɓa von ɓa kèrètĩ́ɛwa kúaa mín wán, á lá bìo ɓúenɓúen na le Dónbeenì làa ba páanía wó á fɛɛra nɔn ɓa yi, làa bìo á le mún hɛ́raráa ho wɔ̃hṹ á nɔn bìa yínɔń ɓa zúifùwa yi, à bán mún dàń tà a Krista bìo. 28 Á ɓa kará dá míana bĩ́n làa bìa tà a Yeesu bìo lè ɓa nì-kenínia.
* 14:12 Ho Kɛrɛɛsisa lè ho Oroomusa dofĩ́ina boo. Dìo ɓa le Zeesi lé dén wi hã ɓúenɓúen ɲúhṹ wán. Ká dìo ɓa le Hɛɛmɛɛsi dén lé hã tonkaro.