15
Ɓa kèrètĩ́ɛwa ya-díwá kúaa mín wán
Nùpua nùwã yɛn ɓúi ló ho *Zudee yi á ɓuara ho Ãntiosi yi, á ɓueé wee kàrán bìa tà a *Krista bìo làa bìo kà: «Mi yí dà máa fen ká mi yí kúiora làa bìo mu bòráa o *Mɔyiize làndá yi.» Ó o Poole là a Baanabaasi pã́ ɓa bìo, á wã̀anía làa ba lè mí sòobɛ́ɛ mu bìo yi. Mu véeníi, á ɓa le o Poole là a Baanabaasi, lè ho Ãntiosi nùpua nùwã yɛn ɓúi ko ɓa va ho Zeruzalɛɛmu, à vaa fɛɛ ho tũ̀iá mu na a Krista tonkarowà lè ɓa kèrètĩ́ɛwa ya-díwá yi. Á ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure nɔn bìo ɓa màkóo wi yi le vɛɛnì mu bìo yi ɓa yi. Ɓa kã́a ho Fenisii lè ho *Samarii kãna yi ká ɓa à bío bìo á bìa yínɔń ɓa *zúifùwa wó wó yèrèmáa tàráa le Dónbeenì bìo lè mí dà-kéní kéní. Á mu wó sĩ-wɛ-beenì bìa ɓúenɓúen na tà a Krista bìo cɔ̃́n. Ɓa vaá dɛ̃ɛníi ho Zeruzalɛɛmu yi á ɓa wà van ɓa kèrètĩ́ɛwa cɔ̃́n á bán lè ɓa tonkarowà, lè ɓa ya-díwá, á bɛ̀ɛ́nía ɓa yi. Á ɓarɛ́n ɓɛ̀n lá bìo ɓúenɓúen na ɓa wó lè le Dónbeenì pànká á fɛɛra nɔn ɓa yi. Ká ɓa *Farizĩɛwa kuure nùpua nùwã yɛn ɓúi na tà a *Krista bìo á hĩ́nɔn bía: «Bìa yínɔń ɓa zúifùwa na tà a Krista bìo ko ɓa *kúio. Ò o Mɔyiize làndá bèró bìo mún hení na ɓa yi.»
Á ɓa tonkarowà lè ɓa ya-díwá kúaa mín wán, à lońnáa le bíonì mu yahó yi. Ɓa kára mín míana. Bṹn mɔ́n ó o Piɛre lií hĩ́nɔn lá le bíonì ò o bía nɔn ɓa yi: «Wàn zàwa, mi zũ le le Dónbeenì mɔn mi léra mi tĩ́ahṹ mu míana à ĩ bue le bín-tente à na bìa yínɔń ɓa zúifùwa yi, bèra a na à ɓa ɲí le, à tà le bìo. Le Dónbeenì zũ bìo wi ɓa nùpua sĩa yi. Le nɔn mí Hácírí ɓa yi làa bìo warɛ́n yúráa le bìo síi, à zéení le le tà ɓa bìo. Le yí wó bìo woon na wee zéení le warɛ́n làa ba wi mín ɲúná yi. Le ceéra ɓa sĩa, lé bìo ɓa tà le bìo. 10 Á lée webio nɔn á mi wã́a wi à mi sèení ɓa lè ho sèró na á wàn ɓùaawa lè warɛ́n wa bɛɛre á yí dàńna yí sò, á à khũaanáa le Dónbeenì ɲii yi? 11 Ɓùeé dɛ́. Bìo warɛ́n kã̀nía o Ɲúhṹso Yeesu sãamu bìo yi, lé bṹn ɓarɛ́n bìo mún wóráa.» 12 Á bìa wi bĩ́n ɓúenɓúen wó tɛ́tɛ́. Bṹn mɔ́n á ɓa wee ɲí á Baanabaasi là a Poole cɔ̃́n. Ɓa wee bío mu yéréké bìowa na wee zéení le Dónbeenì pànká na le wó lè ɓa níní bìa yínɔń ɓa zúifùwa cɔ̃́n. 13 Bìo á ɓa bía vó, ó o Zaaki hĩ́nɔn lá le bíonì ò o bía: «Wàn zàwa, mi ɲí bìo á ĩ ì bío. 14 Bìo le Dónbeenì tà lora bìa yínɔń ɓa zúifùwa bìo hàrí mu ɲúhṹ ɓúɛɛníi, á léraráa mu nìpomu na bìo sã̀ le yi ɓa tĩ́ahṹ, ó o Simɔn* zéenía.
15 «Mu fò mín lè le *Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛrowà bíoní, lé bìo mu túara le Dónbeenì bíonì vũahṹ yi kà síi:
16 O Ɲúhṹso bía: «Bṹn mɔ́ndɛ́n á ĩ ì bĩní ì ɓuen
á ɓueé so a *Daviide zĩi na lá tò.
Le soni na fù á ĩ ì bĩní ì hóoní,
á le è fárá á à dĩ̀n.
17 Hón pã̀ahṹ so yi á ɓa nùpua na ká ɓúenɓúen,
lè hã kãna ɓúenɓúen na á ĩ von à hã bìo sĩ̀ miì á à cà a Ɲúhṹso.
«Hĩ̀a kà lé o Ɲúhṹso ɲi-cúa,
yìa nɔn á mu bìowa mu 18 bìo zũńnanáa hàánì.»
19 O Zaaki pá bĩnía bía: «Lé bṹn nɔn á ĩ le mu sṹaaní à bìa yínɔń ɓa zúifùwa na yèrèmáa bò le Dónbeenì yi à ɓa yí sɛɛ́. 20 Ká mi màhã́ wa túa ɓa yi, à bío na ɓa yi le ɓa wé yí là le muinì taa, lé bìo hã tun. À pa míten ho hã́-fénló lè ho bá-fénló lè mí sìíwà yi. À yí là bùaa na yí fũ̀aana taa. À yí dí cãni.
21 Hàánì bĩ́n ká ɓa nùpua wee kàrán o Mɔyiize làndá làa mín hã lórá lè mí dà-kéní kéní yi, à kàrán ho ɓa zúifùwa kàránló zĩní yi hã *Sabaawa ɓúenɓúen zoǹ.»
Ɓa kèrètĩ́ɛwa na yínɔń ɓa zúifùwa vũahṹ bìo
22 Á ɓa tonkarowà, lè ɓa ya-díwá, lè ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure wã̀anía tò le mí ì hueeka ɓa ɓúi mí tĩ́ahṹ á à dé o Poole là a Baanabaasi wán, á à tonka ho Ãntiosi yi. Á ɓa hueekaa o Silaasi là a Zude na ɓa wee ve làa Baasabaasi. Ɓa mí nùwã ɲun á bìa tà a *Krista bìo wee kɔ̃̀nbi.
23 Bìo kà lé bìo túara ho vũahṹ na ɓa a ɓua á à varáa yi:
«Warɛ́n tonkarowà lè ɓa kèrètĩ́ɛwa ya-díwá wee tɛ̀ɛní minɛ́n na lé wàn zàwa na yínɔń ɓa *zúifùwa yi, bìa ho Ãntiosi lóhó yi lè ho Siirii lè ho Silisii kãna yi.
24 Wa ɲá à ɓa nùpua ɓúi ló wa cɔ̃́n, ká warɛ́n ɲɔǹ yí tonkaa ɓa, á ɓueé lùnkaa mi yilera lè mí bíoní, á mi yí zũ bìo mi ì wé. 25 Lé bṹn nɔn á wa wã̀anía tò à wa le wa à hueeka ɓa ɓúi á à tonka mi cɔ̃́n. Ɓa à bè là a Baanabaasi là a Poole na lé wàn bɔ̃́nlowà na wa wa làa sòobɛ́ɛ, 26 bán na zàanía mí mukãní wa Ɲúhṹso Yeesu *Krista tonló bìo yi. 27 Ó o Zude là a Silaasi lé bìa wa wã́a tonkaa mi cɔ̃́n, à bán míten ɓuee wíoka fɛɛ bìo túara ho vũahṹ yi à na mia. 28 Warɛ́n á tò mu wán á le Dónbeenì Hácírí mún tà mu le wa máa ɲì sèró mi wán máa dà máa khĩí. Hã làndáwá na bìo henía nɔn mia na mi ko mi bè yi lé hĩ̀a kà: 29 Mi wé yí là le muinì taa. Mi yí dí cãni. Mi yí là bùaa na yí fũ̀aana taa. Mi pa miten ho hã́-fénló lè ho bá-fénló lè mí sìíwà yi. Ká mi wee dàń pa miten bìo bṹn ɓúenɓúen yi, se mu se.
Ká mi foó.»
30 Bṹn mɔ́n á ɓa nɔn ho wɔ̃hṹ bìa ɓa le mí ì tonka yi á ɓa wà van ho Ãntiosi. Bìo ɓa vaá dɔ̃n bĩ́n, á ɓa von bìa ɓúenɓúen na tà a Krista bìo á kúaa mín wán, à ɓa nɔn ho vũahṹ mu ɓa yi. 31 Bìo ɓa kàránna ho, á ɓa ɓúenɓúen zã̀makaa ho ɓàn bíoní na henía ɓa sĩa bìo yi. 32 Bìo ó o Zude là a Silaasi hĩ́a lé ɓa ɲi-cúa fɛɛrowà ɓúi, á ɓa kará bĩ́n míana lè mín zàwa kèrètĩ́ɛwa, á henía ɓa sĩa, à ɓa wíoka yí ho pànká. 33 Ɓa dá dóka mí yi ho Ãntiosi yi. Bṹn mɔ́n á ɓa dó ɓa cãawése, á bán le ɓa bè wã-tente, à ɓa día ɓa á ɓa yèrèmáa van bìa tonkaa ɓa cɔ̃́n, 34 [§] 35 ò o Poole là a Baanabaasi kará ho Ãntiosi yi. Á ɓarɛ́n làa bìa tà a Krista bìo cɛ̀rɛ̀ɛ ɓúi wee kàrán ɓa nùpua, á wee bue o Ɲúhṹso bíonì.
O Poole là a Baanabaasi saawaa mín yi
36 Wizooní bìo yɛn bṹn mɔ́n, ó o Poole bía nɔn o Baanabaasi yi: «Wa bĩní tè hã lórá ɓúenɓúen na wa buera le Dónbeenì bíonì yi, à ɓúɛɛkí wàn zàwa kèrètĩ́ɛwa à loń le ɓa bìo wó kaka.» 37 O Baanabaasi lá wi ò o fé o Zãn na ɓa le Maaki à bèráa. 38 Ká a Poole màhã́ yí tà a féró, lé bìo ó o bĩnía ɓa mɔ́n ho Pãnfilii kɔ̃hṹ yi, á yí bĩnía yí sá tonló làa ba.* 39 Wã̀aníi na here kɛra ɓa pã̀ahṹ mu bìo yi, fúaa ɓa saawaa. Ó o Baanabaasi fó a Maaki á ɓa lá ho won-beenì à ɓa ɲɔn ho Siipere kɔ̃hṹ. 40 Ò o Poole wón ɓɛ̀n léra a Silaasi. Sã́ni ò o lɛ́n, á ɓàn zàwa kèrètĩ́ɛwa kàràfáa wo o Ɲúhṹso yi. 41 O kã́a ho Siirii lè ho Silisii kãna yi, á wee séení ɓa kèrètĩ́ɛwa kuio à ɓa sĩadéró o Krista wíoka fárá tĩn.
* 15:14 Simɔn: Le lé o Piɛre zúifùmu yèni na có nɔn wo yi. Ká dìo ɓa le Piɛre dén lé o Yeesu có le. 15:17 Mi loń Amɔɔsi vũahṹ 9.11-12 15:20 Mi loń Léró vũahṹ (Exode) 34.15-16; Levii nùwã vũahṹ (Lévitique) 18.6-23; 17.10-16 § 15:34 Le Dónbeenì bíonì vɔ̃nna ɓúi yi á bìo kà lé bìo túara sã̀ lè bíoní mu ɲii: «Ká a Silaasi wón le mí ì kɛɛní bĩ́n.» * 15:38 Mi loń Bè-wénia 13.13