16
O Poole fó a Timɔtee á ɓa bò mín
Bṹn mɔ́n ó o Poole wà van ho Dɛɛbe lóhó, á dĩ̀n bĩ́n vannáa ho Lisitere lóhó. Nìi ɓúi na ɓa le Timɔtee na tà a *Krista bìo á wi ho lóhó mu yi. O lé o zúifù hĩ́nzoró na lé o kèrètĩ́ɛ hã́a á te mí za. Ká ɓàn maá lé o *Kɛrɛɛki nìi. Ɓa kèrètĩ́ɛwa na wi ho Lisitere lè ho Ikoniyuumu lórá yi á wee wíoka a yèni. O Poole lá wi ò o fé o à ɓa wé páaní bè mín. Ó o le ɓa kúii wo ɓa *zúifùwa na wi bĩ́n bìo yi, lé bìo ɓa ɓúenɓúen zũ mu le ɓàn maá lé o Kɛrɛɛki nìi. Hã lórá ɓúenɓúen na ɓa wee kã́a yi, á ɓa wee bío bìo ɓa tonkarowà lè ɓa kèrètĩ́ɛwa ya-díwá wã̀anía tò wán ho Zeruzalɛɛmu yi à na bìa tà a Krista bìo yi, ká ɓa à bío na ɓa yi le ɓa wé bè mu yi. Ɓa kèrètĩ́ɛwa kuio wíokaa fárá dĩ̀n, á sĩadéró o Krista yi wi, á bìa tà a Krista mu bìo wee dé wán làa wizooní.
Le Dónbeenì le o Poole lɛ́n va ho Maseduana
Le Dónbeenì Hácírí hò ɓa le ɓa yí vaá bue le Dónbeenì bíonì ho Azii kɔ̃hṹ yi. Á ɓa kã́a ho Firizii lè ho Kalasii kãna yi á wà. Bìo ɓa vaá dɔ̃n ho Mizii kɔ̃hṹ ɲii á ɓa le mí ì va ho Bitinii kɔ̃hṹ yi á à loń. Ká a Yeesu Hácírí màhã́ yí nɔn mu wɔ̃hṹ ɓa yi. Á ɓa wã́a kã́a ho Mizii kɔ̃hṹ yi á lion ho Torowaasi lóhó wonna dĩ̀nníi. Ho tĩ́nàahṹ á bìo ɓúi zéenía míten là a Poole. O mɔn ho Maseduana kɔ̃hṹ nùpue ɓúi ò o muina dĩ̀n á wee fìo wo kà síi: «Ɓuen ho Maseduana yi à ɓuee séení wɛn.» 10 Mí lahó yi á wa dɛ̀ɛnía wee cà bìo wa à wé wé á à varáa ho Maseduana, lé bìo wa wã́a zũ le lé bĩ́n á le Dónbeenì von wɛn le wa vaa bue mí bín-tente à na ho kɔ̃hṹ mu nùpua yi.
Ho Filiipu yi, ó o hã́a na ɓa le Lidi tà a Ɲúhṹso bìo
11 Wa zon ho won-beenì ho Torowaasi yi á térénna van ho Samɔtaraasi kɔ̃hṹ na mu ɲumu kĩ́nía yi. Mu ɓàn tá na lée tɔ̃n, á wa van ho Niapoliisi lóhó. 12 Lé bĩ́n á wa dĩ̀n yi vannáa ho Maseduana kɔ̃hṹ sɔ̃́n-kéní na bìo sã̀ ho Oroomu yi ɓàn ló-beenì na ɓa le Filiipu. Ho Oroomusa cɛ̀rɛ̀ɛ hĩ́a kará ho lóhó mu yi. Hón lóhó so á wa wó wizooní bìo yɛn yi. 13 Ho *Sabaa zoǹ, á wa hĩ́nɔn ló ho donkĩ́ahṹ á wà lion ho vũhṹ ɲii, le ɲún-sĩ á wa lií yí ɓa *zúifùwa fìoró lahó bĩ́n. Wa lií yú ɓa hã́awa ɓúi à ɓa kúaa mín wán, á wa kará tà hã láakáwá làa ba. 14 Ɓa hã́awa mu nì-kéní ɓa le Lidi. O wee lé ho Tiatiire lóhó yi, á wee duan lè hã pɔ̃nsò-muna na yàwá here. O wee kɔ̃̀nbi le Dónbeenì. O kará wee tántá mí ɲikɔ̃nna wa bíoní yi, ó o Ɲúhṹso wó ó o wíokaa wee ɲí bìo ó o Poole wee bío sese. 15 Orɛ́n lè mí zĩi nùpua á ɓa bátízéra. Bṹn mɔ́n ó o bía bìo kà á vonnáa wɛn: «Ká mi wee leéka le ĩ tà a Ɲúhṹso yi bìo bon, à mi ɓuee làa ĩ zĩi.» Ò o dĩ̀n lan wɛn fúuu á wa tà van.
Bìo wó ho Filiipu kàsó zĩi yi
16 Wizonle ɓúi, ká wà wee va ho fìoró lahó yi, á ton-sá hã́a ɓúi na lé o tĩahã́nìi ɓueé sã́ wa yahó. O wee yí wárí cɛ̀rɛ̀ɛ ho tĩnló mu bìo yi à na mí ɲúnása yi. 17 O bò warɛ́n là a Poole mɔ́n, á wee bío pɔ̃́npɔ̃́n kà síi: «Ɓa nùpua na kà lé le Dónbeenì na dà mu bìo ɓúenɓúen wán ton-sáwá. Ho wɔ̃hṹ na wee kã̀ní ɓa nùpua lé hón bìo ɓa wee bue à na mia.» 18 Wizooní cɛ̀rɛ̀ɛ yi ká lé bṹn ó o hã́a mu wee wé. Fúaa o Poole sĩi cã̀ cã̀, á yèrèmáa bía nɔn o cĩ́ná na ó o wee sáráa yi: «Le ĩ bío mu na foǹ: O Yeesu yèni pànká yi, à ũ lɛ́n día a hã́a mu lònbìo.» Mí lahó yi ó o cĩ́ná dɛ̀ɛnía wà día a hã́a. 19 Bìo ó o hã́a mu ɲúnása mɔn à bìo ó o lá wee yí na ɓa yi á ɲúhṹ wã́a ɓó, á ɓa wìira a Poole là a Silaasi vannáa ho pànká ɓànsowà cɔ̃́n ɓa zã̀amáa fèmínló lahó yi. 20 Ɓa ɓuan ɓa vannáa bán na lé ho *Oroomusa tũ̀iá fɛɛrowà cɔ̃́n, à ɓa bía: «Ɓa nùpua na kà dĩ̀n wee kánká wa lóhó. Ɓarɛ́n lé ɓa *zúifùwa, 21 à warɛ́n na lé ho Oroomusa á ɓa màhã́ wee kàrán lè mu bè-wénia ɓúi na wa làndá le wa yí wé.» 22 Á ɓa zã̀amáa mún sĩa cã̀ a Poole là a Silaasi yi. Á ɓa tũ̀iá fɛɛrowà le ɓa tɛn ɓa sĩ̀a, à ɓa le ɓa ha ɓa lè hã fĩ́nfoóní. 23 Bìo ɓa han ɓa vó, á ɓa kúaa ɓa ho kàsó yi, à ɓa henía mu nɔn o paro yi le o pa ɓa yi sese. 24 Bìo ó o paro ɲá bṹn kà síi, ó o ɓuan ɓa zoó kúaa ho kàsó zĩi fĩ̀kɔ̃hṹ, á kúaa hã súrúkùwa ɓa zení yi.
25 Bìo ho tá wà vaá sanka à màní, ó o Poole là a Silaasi wee fìo ká ɓa à khòoní le Dónbeenì. Á ɓa kàsósa na ká wee ɲí ɓa cɔ̃́n. 26 Yìo ɓueé tĩ à ho tá zà lè mí sòobɛ́ɛ, á dèkío ho kàsó zĩi. Hã wonna ɓúenɓúen dɛ̀ɛnía hɛ́nkaa, á ɓa kàsósa ɓúenɓúen zúakùaríwà feera. 27 Ó o paro sĩ̀na. Bìo ó o mɔn à ho kàsó zĩi zũaɲiní hɛ́nkaa, ó o wee leéka le ɓa kàsósa ɓúenɓúen lùwa, ó o dò mí khà-tóní le mí ì ɓúe lè míten. 28 Ó o Poole wãamaa pɔ̃́npɔ̃́n o wán: «Yí yáa ũten. Wa ɓúenɓúen wi hen.» 29 Ó o paro le ɓa ɓuen lè mu khoomu. Á ɓa ɓuan mu ɓuararáa ó o fó ò o bánbáa vaá zon le zĩ-za yi ká a wee zà lé le zã́níi, á zoó ɓúrá a Poole là a Silaasi tá. 30 Bṹn mɔ́n ó o fó ɓa lóráa ò o tùara ɓa yi: «Minɛ́n nùpua mu, lé mu yɛ́n á ĩ ko à ĩ wé à fennáa?» 31 Á bán bía nɔn wo yi: «Tà a Ɲúhṹso Yeesu bìo, á ũnɛ́n lè ũ zĩi nùpua á à fen.» 32 À ɓa bía a Ɲúhṹso bìo nɔn orɛ́n là a zĩi nùpua ɓúenɓúen yi. 33 Ho tĩ́nàahṹ mu yi, ho pã̀ahṹ dà-kéní kéní mu yi, ó o nìi fó ɓa vaá sɛɛra dokuaa. Ó orɛ́n lè mí zĩi nùpua ɓúenɓúen á ɓa dɛ̀ɛnía bátízéra. 34 Bṹn mɔ́n ó o fó a Poole là a Silaasi yòoraráa mí zĩi, á yòó nɔn mu bè-dínii ɓa yi. O nìi mu lè mí zĩi nùpua ɓúenɓúen sĩa wan, lé bìo ɓa tà le Dónbeenì bìo.
35 Bìo ho tá tɔ̃n, á ho Oroomu tũ̀iá fɛɛrowà tonkaa ɓa nùpua le ɓa vaa bío le yìa wee pa ho kàsó zĩi yi à kúia ɓa nùpua mu le ɓa lɛ́n. 36 Ó o paro ɓueé bía mu nɔn o Poole yi kà síi: «Ɓa tũ̀iá fɛɛrowà á nɔn le ɲii le ɓa kúia mia. Mi wã́a dà a lé á à lɛ́n làa hɛ́ɛrà» 37 Ká a Poole màhã́ bía nɔn bìa ɓa tonkaa yi: «Warɛ́n na bìo sã̀ ho Oroomu yi á ɓa han ɓa zã̀amáa yìo yi à ɓa yí cítío wɛn làa bìo mu lá ko mu wéráa, á ɓuan wɛn vaá kúaa ho kàsó yi. À ɓa wã́a dĩ̀n dĩ̀n le mí ì kúia wɛn ká mu sã máa ɲí. Bṹn lée bìo na yí dà máa wé. Mi vaa bío le ɓarɛ́n míten ɓuen ɓuee kúia wɛn.» 38 Á bán bĩnía vaá bía mu nɔn ho Oroomu tũ̀iá fɛɛrowà yi. Bìo ɓa ɲá le o Poole là a Silaasi á bìo sã̀ ho Oroomu yi, á ɓa zɔ̃́nkaa. 39 Á ɓa wã́a ɓuara ɓueé bía nɔn ɓa yi le mí wó khon. Bṹn mɔ́n á ɓa kúaará ɓa, à ɓa yankaa ɓa le ɓa lé ho lóhó yi à lɛ́n. 40 Bìo ó o Poole là a Silaasi ló ho kàsó yi, á ɓa wà van o Lidi zĩi. Ɓa mɔnka mín zàwa kèrètĩ́ɛwa wán, á henía ɓa sĩa. Bṹn mɔ́n á ɓa wà.