17
O Poole là a Silaasi wà van ho Tesaloniiki lóhó
O Poole là a Silaasi ló lè ho Ãnfipoliisi lè ho Apolonii lórá yi á vaá dɔ̃nnáa ho Tesaloniiki. Ho lóhó mu á ɓa *zúifùwa kàránló zĩi wi yi. Ó o Poole wà van bĩ́n làa bìo ó o lá wee wé wéráa mu. Orɛ́n lè ɓa nùpua na bĩ́n wã̀anía le Dónbeenì bíonì vũahṹ bíoní wán hã *Sabaawa bìo tĩn na sã̀ mín yi. O wee zéení hã bíoní mu yara làa ba, le mu túara ho vũahṹ mu yi le yìa le Dónbeenì mɔn léra ko ò o lò be, à hí, à vèe. O wee bío na ɓa yi: «O Yeesu mu na á ĩ wee bío bìo làa mia, wón lé *Yìa le Dónbeenì mɔn léra.» Ɓa nùwã yɛn ɓúi tà mu yi, á lɛɛ́ra là a Poole là a Silaasi. Ho *Kɛrɛɛsisa cɛ̀rɛ̀ɛ na wee kɔ̃̀nbi le Dónbeenì á mún tà ɓa bìo á wee bè làa ba, lè ɓa hã́awa cɛ̀rɛ̀ɛ ɓúi na níní se mún. Ká ɓa zúifùwa á le yandee màhã́ sú mu bìo yi. Á ɓa hĩ́nɔn cɔ̃nkaa ɓa nì-kora nùwã yɛn ɓúi hã ɓonfúaa yi á kúaa mín wán, á súkúra ɓa zã̀amáa séenía, á kánkáa lè ho lóhó dĩ̀nía. Ɓa fiira van o Zasɔ̃n zĩi á wà vaá zoó cà a Poole là a Silaasi á à léráa ho lóhó nùpua na kúaa mín wán yahó. Á bìo ɓa zoó khon ɓa yi, á ɓa fó a Zasɔ̃n làa bìa tà a *Krista bìo nùwã yɛn ɓúi á lóráa ho lóhó tũ̀iá fɛɛrowà cɔ̃́n, à ɓa wee bío pɔ̃́npɔ̃́n: «Ɓa nùpua na kà hɛ́ɛra kánkáa ɓa nùpua hã lùa ɓúenɓúen yi lè mí kàránló. Ɓa mún wã́a ɓueé dɔ̃n hen, ó o Zasɔ̃n tà á ɓa làara a wán. Ɓa ɓúenɓúen yí máa tà bè ɓa bá-zàwa bɛ́ɛ Sezaare làndá yi. Ɓa le bɛ́ɛ ɓúi wi á yèni ɓa le Yeesu.» Hã bíoní mu á cĩ̀ína ɓa zã̀amáa lè ho lóhó tũ̀iá fɛɛrowà sĩa. O Zasɔ̃n làa bìa tà a Krista bìo á sàánía le wárí na ɓa ko ɓa sàání á ɓa día ɓa.
O Poole là a Silaasi wà van ho Beeree
10 Ho tá hĩiníi, á ɓa kèrètĩ́ɛwa na bĩ́n dɛ̀ɛnía le o Poole là a Silaasi lé à lɛ́n va ho Beeree lóhó. Bìo ɓa vaá dɔ̃n bĩ́n á ɓa wà van ɓa zúifùwa kàránló zĩi yi. 11 Ɓa zúifùwa na ɓa vaá yú bĩ́n á wee tà hɛ́n mí yiwa á po bìa ho Tesaloniiki lóhó yi. Ɓa tà ɲá le Dónbeenì bíonì sese. Làa wizooní ká ɓa wee kàrán le Dónbeenì bíonì sese, à loń le bìo ó o Poole wee bío so bon le. 12 Bìa tà a Krista bìo ɓa tĩ́ahṹ á boo. Ho Kɛrɛɛsisa tĩ́ahṹ, á ɓa hã́awa na níní se cɛ̀rɛ̀ɛ lè ɓa báawa cɛ̀rɛ̀ɛ á mún tà a Ɲúhṹso bìo. 13 Ká bìo ho Tesaloniiki zúifùwa ɲá ò o Poole wee bue le Dónbeenì bíonì ho Beeree yi, á ɓa wà ɓuara bĩ́n á tĩ́n ɓueé kánkáa hón lóhó so nùpua, á lùnkaa ɓa yilera. 14 Á ɓa kèrètĩ́ɛwa dɛ̀ɛnía le o Poole hĩ́ní lɛ́n à dé mí yahó lè mu yámú ɲumu cɔ̃́n. Ò o Silaasi là a Timɔtee bán kará ho Beeree yi. 15 Bìa bò là a Poole á lɛ̀ɛnía wo fúuu fúaa ho Atɛɛna lóhó. Bìo ɓa le mí ì bĩní á à va ho Beeree, ó o Poole háanía ɓa le ɓa vaa bío le o Silaasi là a Timɔtee bánbá ɲa mí mɔ́n ɓuen fùafùa.
O Poole ɲi-cúa na ó o fɛɛra ho Atɛɛna yi
16 Pã̀ahṹ na ó o Poole wi ho Atɛɛna yi á pan o Silaasi là a Timɔtee, ó o mɔn à ho lóhó mu sú lè hã dofĩ́-kansiwà, á mu wee vá a yi. 17 O wee wã̀aní lè ɓa *zúifùwa làa bìa yínɔń ɓa *zúifùwa na wee ɓùaaní le Dónbeenì na ó o wee yí ɓa kàránló zĩi yi. Làa wizooní ká a wee wã̀aní lè ɓa nùpua na ó o wee yí ɓa fèmínló lahó yi. 18 Ɓa Epikurĩɛwa* lè ɓa Sitoyisĩɛwa nùwã yɛn mún wee ɓuee wã̀aní làa wo. Ɓa ɓúi wee tùaka mín yi kà síi: «O dàn bíoro mu, lée webio ó o yàá dĩ̀n wee bío kà.» Ɓa ɓúi bán ɓɛ̀n le: «Mu ka lòn dofĩ́-vio bìo ó o wee bue.» Ɓa wee bío bṹn lé bìo ó o Poole wee bío o Yeesu bìo, lè ho vèeró bìo.
19 Á ɓa ɓuan wo vannáa ho lóhó tũ̀iá fɛɛrowà cɔ̃́n, à ɓa bía nɔn wo yi: «Mu bè-fĩnle na á ũ wee kàrán lè ɓa nùpua á fo dà a zéení yahó làa wɛn le? 20 Bìo wa wee ɲí kà lée bè-fĩa wa cɔ̃́n, á wa wi à wa zũń mu kúará.» 21 À bìo ho Atɛɛnasa ɓúenɓúen lè mí kàyáwá ɓɛ̀n wa lè mí sòobɛ́ɛ lé mu bè-fĩa na wee wé ɓàn ɲíló lè mu láakáwá tàró.
22 Ó o Poole wã́a lií hĩ́nɔn yòó dĩ̀n ho lóhó tũ̀iá fɛɛrowà yahó ò o bía: «Atɛɛnasa, ĩ mɔn mu le hã dofĩ́ina ɓùaaníló bìo ɓɛ̀ntĩ́n wi mia làa sòobɛ́ɛ. 23 Lé bìo á ĩ hɛ́ɛkaa mi lóhó yi á mɔn mu bìowa na mi sonka mi dofĩ́ina ɓùaaníló bìo yi. Ĩ yàá pá mɔn le muinì yɛɛníi lahó ɓúi à bìo kà lé bìo túara le wán: ‹Dofĩ́ní na á nùpue yí zũ.› Àwa! Á bìo mi wee ɓùaaní ká mi yí zũ mu, lé bṹn á ĩnɛ́n ɓuara wà ɓueé zéení làa mia. 24 Le Dónbeenì na léra ho dĩ́míɲá lè mu bìowa na wi ho yi ɓúenɓúen, na lé ho wáayi lè ho tá Ɲúhṹso, á yí máa zoo kɛɛní hã zĩní na ɓa nùpua wee so míten na le yi. 25 Le màkóo mía à nùpue wé bìo ɓúi na le yi. Lerɛ́n lé dìo wee na le mukãnì ɓa nùpua yi, lè mu bìo ɓúenɓúen. 26 Le dĩ̀n o nùpue nì-kéní wán á léraráa hã sìíwà nùpua ɓúenɓúen hɛ́ɛra bàráka ho tá wán, á wã́ana ɓa kãna sṹaa, á fũ̀aana hã pɔ̃̀nna ɲiní dĩ̀nía. 27 Le Dónbeenì wó kà síi bèra a na à ɓa nùpua cànka le. Hàrí ká ɓa wee hɛ́ɛ vĩ́ná càráa le, ɲún-sĩ ɓa à yí le. Tũ̀iá poni, le Dónbeenì yí khɛ̀ra lè wa nì-kéní kéní. 28 ‹Lé bìo wa mukãnì ló lerɛ́n lé dìo níi yi. Lé lerɛ́n nɔn wa wee dàń varákaráa.› Mi len-béwá ɓúi yàá mún bía mu wéréwéré kà síi: ‹Wa lé le zàwa.› 29 Á bìo wa lé le zàwa, á wa yí ko à wa tèé le Dónbeenì làa sã́nú tàá wárí tàá huaa kansiwà hùúu, bṹn na ɓa nùpua kará lon mí yiwa á wó míten. 30 Hã pɔ̃̀nna na ɓa nùpua fù yí zũ mu bìo yi, bṹn le Dónbeenì wã́a yí máa loń yi ho zuia. Bìo kà wán á ɓa nùpua ɓúenɓúen lé bìa le wee ve hã lùa ɓúenɓúen yi, le ɓa yèrèmá mí yilera lè mí wárá. 31 Wizonle dà-kéní ɓúi lé dìo le Dónbeenì bàrá, ò o nùpue na le léra à cítí ho dĩ́míɲá ɓúenɓúen lè ho térénló. Le vèenía o nùpue mu, à zéení lè ɓa nùpua le orɛ́n lé yìa le léra ò o fĩ̀ le cítíi mu.» 32 Bìo ɓa ɲá ò o Poole wee bío ho vèeró bìo, á ɓa ɓúi wee yáa mí ɲiní yi na a yi. Ɓa ɓúi ɓɛ̀n wee bío: «À ũ bíoní mu ɲíló á wa à pa làa pɔ̃̀n-veere.» 33 Lé bṹn wán ó o Poole ɓɛ̀n wà ò o día ɓa. 34 Ká ɓa nùwã yɛn ɓúi bán pá bò a Poole yi, á tà a *Krista bìo. O ɓúi lé ɓa tũ̀iá fɛɛrowà nì-kéní na ɓa le Denii, là a hã́a ɓúi na ɓa le Damariisi, à pá bĩní séení ɓa ɓúi.
* 17:18 Epikurĩɛwa: Ɓa lé ho Kɛrɛɛsi kɔ̃hṹ bè-zũńlo ɓúi na lé o Epikuure nì-kenínia. Ɓa wee cà bìo ɓa a wé ká le lònbee máa yí ɓa. Ɓa wee leéka le ho dĩ́míɲá bìo ɓúenɓúen lé ho wé fèráa mín. 17:18 Sitoyisĩɛwa: Ɓa lé ho Kɛrɛɛsi kɔ̃hṹ bè-zũńlo ɓúi na ɓa le Zenɔn nì-kenínia. Ɓa wi ɓa zũń bìo ho dĩ́míɲá bìowa wee wéráa, á wi ɓa yí le sĩ-heɓúee à sánsá le lònbee lè mí sìíwà ɓúenɓúen.