18
O Poole van ho Korɛnte
Bṹn mɔ́n ó o Poole ló ho Atɛɛna yi á van ho Korɛnte* lóhó yi. O vaá fò mín làa zúifù nìi ɓúi na ɓa le Akilaasi bĩ́n. O nìi mu ton ho kɔ̃hṹ na ɓa le Pɔ̃n yi. Orɛ́n lè mín hã́a Pirisiiye ló ho Italii kɔ̃hṹ yi á ɓuara ho Korɛnte yi yí míana, lé bìo ho *Oroomu bá-zàwa bɛ́ɛ Koloode nɔn le ɲii le ɓa *zúifùwa ɓúenɓúen lé ho Oroomu lóhó yi. Ó o Poole wà van ɓa cɔ̃́n. À bìo ó orɛ́n làa ba tonló lée dà-kéní, á ɓa wã́a páanía kará wee bĩ̀ hã sɔ̃nna na wee tá lè hã bùkúwá. Hã *Sabaawa lè mí dà-kéní kéní yi ó o Poole wee wé lá le bíonì ɓa zúifùwa kàránló zĩi yi, á wee cà ò o bío ɓúe ɓa zúifùwa lè ho *Kɛrɛɛsisa ɲúná.
Bìo ó o Silaasi là a Timɔtee ló ho Maseduana yi ɓueé dɔ̃n, ó o Poole yahó wã́a sã́ le Dónbeenì bìo zéeníló mí dòn, á wee bío mu wéréwéré na ɓa zúifùwa yi le o Yeesu lé *Yìa le Dónbeenì mɔn léra. Ká ɓa zúifùwa mu màhã́ pã́ a bìo à ɓa wee là a, ó o Poole pùrúnna mí sĩ̀-zĩ́nia khṹnkhũnì kúaa ɓa wán ò o bía nɔn ɓa yi: «Hen ká mi vṹnun, se mu lé minɛ́n mi bɛɛre á mu ló yi. Nùpue máa tùa mi bìo làa mi. Bìo kà wán á ĩ wã́a à va bìa yínɔń ɓa zúifùwa cɔ̃́n.»
Ò o ló bĩ́n á wà van nìi ɓúi na ɓa le Titiyuusi Zusituusi cɔ̃́n. O nìi mu wee kɔ̃̀nbi le Dónbeenì, á zĩi wi ɓa zúifùwa kàránló zĩi nìsã́ní. Ɓa zúifùwa kàránló zĩi ɲúhṹso na ɓa le Kirisipuusi lè mí zĩi nùpua ɓúenɓúen á tà a Ɲúhṹso bìo. Á ho Korɛntesa cɛ̀rɛ̀ɛ na ɲá a Poole bíoní á mún tà a Ɲúhṹso bìo á ɓa bátízéra.
Ho tĩ́nàahṹ ɓúi yi, ó o Ɲúhṹso zéenía míten là a Poole, á bía nɔn wo yi: «Yí zɔ̃́n bìo ɓúi. Yí wé tɛ́tɛ́, wé bío ká ũ wà. 10 Ĩnɛ́n wi làa fo á nùpue na dà a sánsá fo á à ɓóoní yi wón mía, lé bìo ɓa nùpua na bìo sã̀ miì á boo ho lóhó na kà yi.» 11 O Poole wó le lúlú-kùure lè mí sanka ho Korɛnte yi, á kàránna ɓa nùpua bĩ́n lè le Dónbeenì bìo.
12 Bṹn mɔ́n á ho Oroomu nìi Kaliyon á ɓa bàrá ho Akayii kɔ̃hṹ ɲúhṹ wán. Lé bṹn pã̀ahṹ á ɓa zúifùwa lò a Poole wán. Ɓa wìira a ɓuan vannáa le cítíi fĩ̀iníi, 13 à ɓa wee bío: «Bìo ó o nìi na kà le ɓa nùpua wé ɓùaanínáa le Dónbeenì á wi mí dòn làa bìo á wa làndá le mu wéráa.» 14 Bìo ó o Poole le mí zoó bío, ó o Kaliyon kúio o ɲii ò o wee bío lè ɓa zúifùwa: «Minɛ́n zúifùwa, mu lá lée wékhe ɓúi na ɓùaa tàá bè-vio ɓúi na wa làndá hò á ĩ lá à tà á à ɲí mí cɔ̃́n làa bìo mu lá ko mu wéráa. 15 Ká bìo mu lé hã bíoní, lè hã yènnáa, lè mí kùrú làndá bìo, á lé minɛ́n miten ko à mi loń mu yahó yi. Ĩnɛ́n máa fĩ̀ hɔ̃́n tũ̀iáwà so síi ɓàn cítíi.» 16 Ò o le ɓa lɛ́n. 17 Á ɓa ɓúenɓúen wã́a wìira a Sositɛɛna na lé ɓa kàránló zĩi ɲúhṹso á wee ha le cítíi fĩ̀iníi. Ó o Kaliyon cɛ̀kɛ̀ ò o yí dó mí ɲii ɓa yi.
O Poole bĩnía van ho Ãntiosi
18 O Poole pá kará dá dóka mí yi ho Korɛnte yi. Bṹn mɔ́n ó o día mín zàwa kèrètĩ́ɛwa ò o wà van ho Sãnkeree lóhó wonna dĩ̀nníi. Sã́ni ò o zo ho won-beenì ó o nɔn mí ɲúhṹ á ɓa lɛɛra, lé bìo ó o lá dó mí ɲii nɔn le Dónbeenì yi bìo ɓúi dã́ní yi. Ò orɛ́n là a Pirisiiye lè mín báa Akilaasi á zon ho won-beenì á vannáa ho Siirii kɔ̃hṹ. 19-21 Bìo ɓa vaá dɔ̃n ho Efɛɛze yi, ó o Poole wà van ɓa *zúifùwa kàránló zĩi yi, á vaá zoó wee wã̀aní làa ba. Ɓa fìora a le o cãaka cúa-yɛn, ó o yí tà. Ò o bía bìo kà nɔn ɓa yi á wà díaráa ɓa: «Ká le Dónbeenì tà á ĩ ì va ká ĩ ì bĩní ì ɓuen mi cɔ̃́n.» Ò o Poole zon ho won-beenì ho Efɛɛze yi á wà ò o día a Pirisiiye là a Akilaasi. 22 Bìo ɓa vaá dɔ̃n ho *Sezaaree lóhó, ó o ló van ho Zeruzalɛɛmu, á vaá tɛ̀ɛnía ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure yi. Bṹn mɔ́n ó o wà van ho Ãntiosi. 23 O cãakaa yú bĩ́n á bò yi wàráa. O kã́a ho Kalasii lè ho Firizii kãna yi, á wee hení ɓa kèrètĩ́ɛwa ɓúenɓúen sĩa le Dónbeenì bìo yi.
O Apoloosi van ho Efɛɛze lè ho Korɛnte
24 Zúifù ɓúi na ɓa le Apoloosi á ɓuara ho Efɛɛze yi. O wee lé ho Alɛkisãndiri lóhó yi. O lé o nùpue na zũ hã bíoní. O mún zũ le Dónbeenì bíonì vũahṹ bíoní làa sòobɛ́ɛ. 25 Ɓa kàránna a là a Ɲúhṹso wɔ̃hṹ bìo. O nɔn míten á wee bue ká a zéení bìo ó o Yeesu bìo wóráa binbirì à na ɓa nùpua yi. Ho *bátɛ́ɛ̀mù bìo dã́ní yi, ó o Zãn bátɛ́ɛ̀mù bìo na ɓa kàránna làa wo lé bṹn mí dòn ó o zũ. 26 O wee bío ɓa *zúifùwa kàránló zĩi yi ká a ponì sɛ́ra. Bìo ó o Pirisiiye là a Akilaasi ɲá a bíoní, á ɓa fó a, á wíokaa zéenía le Dónbeenì wɔ̃hṹ bìo binbirì á nɔn wo yi. 27 Bṹn mɔ́n ó o Apoloosi wi ò o va ho Akayii kɔ̃hṹ, á ɓàn zàwa kèrètĩ́ɛwa henía o sĩi mu bìo yi. Ɓa yàá túara ho vũahṹ tonía nɔn bìa tà a *Krista bìo na wi ho kɔ̃hṹ mu yi, le ká a Apoloosi mu vaá dɔ̃n ɓa, à ɓa ɓua a sese. Bìo ó o vaá dɔ̃n bĩ́n á le Dónbeenì sãamu wó ó o séenía bìa tà a Krista bìo làa sòobɛ́ɛ. 28 O ɲi-cúa na ó o wee lá ɓúenɓúen á ɓa zúifùwa yí máa dàń bío bìo ɓúi dã́ní yi. O wee dĩ̀n le Dónbeenì bíonì vũahṹ bíoní wán à zéenínáa mu wéréwéré na ɓa yi le o Yeesu lé *Yìa le Dónbeenì mɔn léra.
* 18:1 Korɛnte: Ho lé ho Akayii kɔ̃hṹ ló-beenì. O Poole pã̀ahṹ ká ho nìpomu boo làa sòobɛ́ɛ. Ho yèni hĩ́a wee lé ho hã́-fénló lè ho bá-fénló lè mí sìíwà na wee wé ho yi bìo yi. 18:6 Mi loń Matiye vũahṹ 10.14 18:18 Mi loń Mìló vũahṹ (Nombres) 6.1-21. Ɓa zúifùwa cɔ̃́n ká yìa fù wé dó mí ɲii le mí ì wé bìo ɓúi á à na le Dónbeenì yi, à ɓànso ɲúhṹ à foohṹ máa bĩní bè wán. Ká ho pã̀ahṹ na ó o wee leéka bìo á ɲii sú, ò o màhã́ lɛɛ mí ɲúhṹ.