19
O Poole van ho Efɛɛze
Pã̀ahṹ na ó o Apoloosi wi ho Korɛnte yi, ó o Poole lá ho wɔ̃hṹ na ló hã ɓúaa yi á van ho Efɛɛze. Kèrètĩ́ɛwa nùwã yɛn ɓúi ó o vaá yú bĩ́n, ó o tùara ɓa yi: «Pã̀ahṹ na mi tà a *Krista bìo á mi so yú le Dónbeenì Hácírí le?» Á ɓa bía nɔn wo yi: «Wa yàá dĩǹ yí ɲá Dónbeenì Hácírí bìo yí mɔn.» Ó o Poole bĩnía tùara ɓa yi: «Ó, o, á lé ho *bátɛ́ɛ̀mù yɛ́n á mi yú?» Á ɓa bía: «Lé o Zãn bátɛ́ɛ̀mù.» Ó o Poole wã́a bía: «O Zãn hĩ́a wee bátízé bìa wee tà yèrèmá mí yilera lè mí wárá, á wee bío là a *Isirayɛɛle nìpomu le ɓa tà yìa wà a ɓuen orɛ́n mɔ́n bìo, o Yeesu.»
Bìo ɓa ɲá hɔ̃́n bíoní so vó, á ɓa tà ó o bátízéra ɓa o Ɲúhṹso Yeesu yèni yi. Ó o Poole bò mí níní ɓa wán, á le Dónbeenì Hácírí lion ɓa wán. Á ɓa wee bío hã sìí-viò bíoní, á wee fɛɛ le Dónbeenì ɲi-cúa. Ɓa nùpua mu ɓúenɓúen á à yí pírú ɲun síi.
O Poole yí máa khí ɓa zúifùwa kàránló zĩi yi. Pĩina bìo tĩn ká lé bĩ́n ó o wee ɓuee bío yi ká a ponì sɛ́ra. O wee bue le *Dónbeenì bɛ́ɛnì bìo, á wee cà à bìa wee ɲí a cɔ̃́n à tà mu yi. Ká ɓa ɓúi màhã́ tun mí yiwa, á pã́ le mí máa tà a Yeesu bìo, á wee zùańka a Ɲúhṹso wɔ̃hṹ yi ɓa zã̀amáa yìo yi. Ó o Poole fó bìa tà a Krista bìo á wàráa ò o día ɓa. Làa wizooní ɓúenɓúen ká a wee ɓuee wã̀aní lè ɓa nùpua o Tiranuusi kàránló zĩi yi. 10 O wó mu á dɔ̃n hã lúlúio bìo ɲun. Lé bṹn nɔn á ɓa zúifùwa làa bìa yínɔń ɓa zúifùwa na wi ho Azii kɔ̃hṹ yi ɓúenɓúen á ɲánáa o Ɲúhṹso bìo.
O Sevaa zàwa nùwã hèɲun bìo
11 Le Dónbeenì wee wé mu yéréké bè-beera là a Poole níi. 12 Hàrí hã sĩ̀-zĩ́nia lè hã nín-kéníwà na dɔ̃n o Poole sãnía á ɓa wee bè ɓa vánvárowà wán à ɓa wa, à ɓa cĩ́náwa lé bìa ɓa wi yi. 13 *Zúifùwa nùwã yɛn ɓúi na wee hɛ́ɛ léka hã lùa yi à ɲa ɓa cĩ́náwa lén bìa ɓa wi yi, á mún le mí ì wé è loń ká mí dà a ɲa ɓa là a Yeesu yèni pànká. Ɓa wee bío lè ɓa cĩ́náwa kà síi: «Mi lé là a Yeesu yèni pànká, yìa ó o Poole wee bue bìo.» 14 Bìa wee wé mu lé o zúifù nìi na ɓa le Sevaa na lé ɓa yankarowà ɲúhṹso beenì zàwa nùwã hèɲun. 15 Ká a cĩ́ná màhã́ bía nɔn ɓa yi: «O Yeesu á ĩ zũ, á mún zũ a Poole. Ká minɛ́n ɓɛ̀n lé ɓa yɛ́n?» 16 Ò o nìi na ó o cĩ́ná wi yi á zon ɓa wán, á dàńna ɓa, á han lè mí sòobɛ́ɛ ɓóoníkaa yi á ɓa lùwa ló le zĩi yi mí kã́amáa. 17 Ho Efɛɛze zúifùwa làa bìa yínɔń ɓa zúifùwa ɓúenɓúen ɲá bìo wó, á ɓa ɓúenɓúen zã́na, á wíokaa wee kɔ̃̀nbi o Ɲúhṹso Yeesu yèni. 18 Bìa tà a *Krista bìo cɛ̀rɛ̀ɛ ɓúi wee ɓuee bío à zéení bìo ɓa wó ká mu yí se wéréwéré ɓa zã̀amáa yìo yi. 19 Mu nín-símú wérowà cɛ̀rɛ̀ɛ á ɓuan mí vɔ̃nna á ɓueé cĩ̀ína ɓa nùpua ɓúenɓúen yahó. Ɓa càtío hã vɔ̃nna mu yàamu, á mu yú wɛ́n-hãani* muaaseé ɓúará-ɲun làa pírú. 20 Lé kà síi ó o Ɲúhṹso bíonì wee bɛn fèráa hã lùa ká le wà. Le ɓàn pànká á ɓa nùpua wee mi.
O Demɛtiriyuusi bíoní na ó o kánkáa ho Efɛɛze yi
21 Ká bṹn bìowa so ɓúenɓúen wó khĩína, ó o Poole le mí ì kã́a ho Maseduana lè ho Akayii kãna yi á à va ho Zeruzalɛɛmu. O wee bío bìo kà mí yi: «Hen ká ĩ vaá dɔ̃n bĩ́n, á ĩ mún ko à ĩ dã ho *Oroomu.» 22 Ó o tonkaa o Timɔtee là a Erasiite na làa wo wee séení mín le ɓa va ho Maseduana, ò orɛ́n mí bɛɛre wón kará dóka mí yi ho Azii kɔ̃hṹ yi.
23 Mu pã̀ahṹ ò o Ɲúhṹso wɔ̃hṹ bìo á kánkáa ɓa nùpua dàkhĩína ho Efɛɛze yi. 24 O donkhue-sĩ̀-pà ɓúi na ɓa le Demɛtiriyuusi á hĩ́a wi ho Efɛɛze yi. Orɛ́n lé yìa wee pà a dofĩ́ní hã́-nìi Aatemiisi zĩ-beenì ɓàn bè-zàwa lè le wɛ́n-hãani. Bìa wee sá a cɔ̃́n á wee yí le wárí na boo mu bìo yi. 25 Wizonle ɓúi ó o nìi mu von mí ton-sáwá làa bìa làa ba tonló le mí ì wé dà-kéní á kúaa mín wán, ò o bía nɔn ɓa yi: «Minɛ́n nùpua mu, mi zũ mu kɛ̃́nkɛ̃́n le lé ho tonló na kà bìo yi á wa níi bìo wee déráa wán. 26 Háyà! Ò o nìi mu na ɓa le Poole bìo na ó o wee wé á mi wee mi, á wee ɲí. O wee bío le hã dofĩ́-kansiwà na ɓa nùpua wó míten á yínɔń dofĩ́ina. Á ɓa nùpua cɛ̀rɛ̀ɛ tà a bìo ho Efɛɛze yi. Hàrí ho Azii kɔ̃hṹ nùpua ó o vó ká cĩ́inú. 27 Mu wà làa bṹn, á wa tonló yèni á à yáa. Mu yínɔń bṹn mí dòn. Wa dofĩ́ní hã́-nìi Aatemiisi zĩ-beenì na ɓa son nɔn wo yi á bìo ɲúhṹ mún máa kɛń. Orɛ́n mí bɛɛre á bìo mún máa bĩní máa wé here ɓa nùpua yi. Wón na á ho Azii kɔ̃hṹsa lè ho dĩ́míɲá nùpua ɓúenɓúen wee ɓùaaní.» 28 Bìo ɓa ɲá hã bíoní mu, á ɓa sĩa cã̀, á wee wãamaka ká ɓa a bío: «Ho Efɛɛzesa Aatemiisi lée dofĩ́ní hã́-beenì!»
29 Ho lóhó nùpua ɓúenɓúen kánkáa. Ho Maseduana kɔ̃hṹ nùpua nùwã ɲun ɓúi na là a Poole lá wee bè mín va hã khúio, á ɓa wìikaa á ɓùunia bò yi ɓuararáa le wã̀aníi la-beenì yi. Ɓa lé o Kayuusi là a Arisitaaki. 30 O Poole lá wi ò o va a zoo dĩ̀n ɓa nùpua yahó, ká ɓa kèrètĩ́ɛwa hò a. 31 Ho pànká ton-sáwá ɓúi na wi ho Azii kɔ̃hṹ yi na lé o Poole mu ɓàn bɔ̃́nlowà le ɓa bío na a yi le o wé mí sábéré ò o yí va bĩ́n. 32 Hón pã̀ahṹ so yi, à ɓa zã̀amáa yí máa ɲí mín yi. Ɓa wee hɛ́ɛ bío mín ɲúná yi fúaa ɓa cɛ̀rɛ̀ɛ ɓúi yàá wã́a yí zũ mí kúeemínwánló ɲúhṹ. 33 Ɓa zúifùwa ɲàana a nùpue ɓúi na ɓa le Alɛkisãndere á lée dĩ̀nía ɓa nùpua yahó. Á ɓa ɓúi ló ɓa tĩ́ahṹ á zéenía bìo ó o ko ò o bío na ɓa zã̀amáa yi. Ó o Alɛkisãndere wã́a hóonía mí níi dá ɓa zã̀amáa yi le ɓa wé tɛ́tɛ́, ò o wi ò o lá le bíonì ɓa zã̀amáa yahó ká a zéení le orɛ́n lè mín zàwa á níní mía mu yi. 34 Ká bìo ɓa nùpua zũna mu le o lé o zúifù, á mu bìo dà-kéní na kà lé bìo á ɓa ɓúenɓúen páanía wee wãama á yú hã lɛ́ɛ̀rèwa bìo ɲun síi: «Ho Efɛɛzesa Aatemiisi lée dofĩ́ní hã́-beenì!» 35 Mu véeníi, á ho lóhó pànká ton-sá vɔ̃n-túaro beenì lé yìa dàńna bía lè ɓa zã̀amáa á ɓa wó tɛ́tɛ́, ò o bía nɔn ɓa yi: «Efɛɛzesa, ɓa nùpua ɓúenɓúen zũ le ho Efɛɛze lóhó lé hìa pan wa dofĩ́ní hã́-nìi Aatemiisi zĩ-beenì yi, á pan o ɓàn kansi na ló ho wáayi lion yi. 36 Nùpue yí dà máa kán mu. Ɛ̀ɛ ká mi màhã́ ko à mi wé wayi, ò o ɓúi hĩ́a yí wé bìo ká ɓànso á yí lon mí yi. 37 Ɓa nùpua na kà á mi ɓuan ɓuararáa hen à ɓa ɲɔn yí yáara bìo ɓúi wa dofĩ́ní hã́-nìi zĩi, á mún yí bía yí khon yí nɔn wo yi. 38 Hen ká a Demɛtiriyuusi lè mí ton-sáwá le o ɓúi wó khon làa mí, á le cítíi fĩ̀ló wizonle wi, á bìa wee fĩ̀ le mún wi. Le ɓa va bán cɔ̃́n. 39 Ká bíonì pá bĩnía wi mi cɔ̃́n bìo ɓúi dã́ní yi, á bìa wee kúee mín wán à loń ho làndá bìo, á dà à loń mu yahó yi. 40 Wa yí wó sese, á ɓa hĩ́a bío le lé warɛ́n wee kã́aní ɓa nùpua bìo wó ho zuia kà bìo yi. Lé bìo ho kúeemínwánló na kà á ɲúhṹ mía máa zéení.» Bìo ó o bía hɔ̃́n bíoní so vó, ó o le ɓa zã̀amáa saawaa.
* 19:19 Wɛ́n-hɔ̃nló: Hón pã̀ahṹ so yi, ká le wɛ́n-hɔ̃nló dà-kéní lé o nùpue nì-kéní wizon-kùure sámú sàáníi. 19:24 Aatemiisi: O lé le dofĩ́ní hã́-nìi ɓúi. Ho Efɛɛze yi, á ɓa wee bío le orɛ́n lé yìa á ho tá lè mí bìo ɓúenɓúen sã̀ yi. Orɛ́n lé yìa ɓa wee wé fìo yi à ɓúeráa ho dĩ́nló, à sáníi mún ɲinnáa. Ɓa zĩ-beenì na ɓa hĩ́a son o dofĩ́ní hã́-nìi mu bìo yi ɓàn sìíwà hĩ́a yí boo mu pã̀ahṹ.