21
O Poole wà van ho Zeruzalɛɛmu
Bṹn mɔ́n á wa saawaa mín yi. Wa zon ho won-beenì térénna van ho Koosi lóhó. Mu tá na lée tɔ̃n lé bìo wa vaá dɔ̃nnáa ho Oroode lóhó, á dĩ̀n bĩ́n vannáa ho Pataraa lóhó. Wa yú ho won-beenì ɓúi bĩ́n na wà a va ho Fenisii kɔ̃hṹ, á wa zon hón wàráa. Bìo wa vaá sùaráa ho Siipere kɔ̃hṹ, á wee mi ho, á wa hà ho dó lè wa nín-káara. Wa dó wa yara lè ho Siirii kɔ̃hṹ cɔ̃́n á vannáa ho Tiire lóhó. Lé bĩ́n á ho won-beenì sèró ko ho ɓùɛn yi. Wa yú ɓa kèrètĩ́ɛwa ɓúi bĩ́n á wa wó ho yàwá ɲúhṹ dà-kéní làa ba. Le Dónbeenì Hácírí ɲà ɓa zeǹ wán, á ɓa bía là a Poole le o yí va ho Zeruzalɛɛmu. Ká bìo ho pã̀ahṹ na wa ko à wa wé bĩ́n vó, á wa lá wa wɔ̃hṹ wà. Á ɓa kèrètĩ́ɛwa lè mí hã́awa lè mí háyúwá ɓúenɓúen ló á lɛ̀ɛnía wɛn lée cúa ló ho lóhó yi. Bìo wa lií dɔ̃n mu yámú ɲumu ɲii á wa lií fárá wa nɔnkóɲúná wán à wa fìora. Bṹn mɔ́n á wa dó mín cãawése, á tɛ̀ɛníkaa mín yi, à wa yòó zon ho won-beenì, à ɓarɛ́n ɓɛ̀n bĩnía khíɓon.
Wa dĩ̀n ho Tiire yi á vannáa ho Pitolemayiisi lóhó, á tɛ̀ɛnía wàn zàwa kèrètĩ́ɛwa na bĩ́n yi, à wa kará làa ba le wizon-kùure. Lé bĩ́n á wa vɛɛnì mu yámú ɲumu wán vó yi. Mu tá na lée tɔ̃n á wa ló wà á van ho *Sezaaree. Le Dónbeenì bín-buero ɓúi wi bĩ́n á yèni ɓa le Filiipu. Lé wón á wa làara zĩi. O lé ɓa nùpua nùwã hèɲun na ɓa hueekaa ho Zeruzalɛɛmu yi nì-kéní.* O hĩ́nni nùwã náa wi á yí yan, á wee fɛɛ le Dónbeenì ɲi-cúa na ɓa nùpua yi. 10 Wa wó hã wizooní cɛ̀rɛ̀ɛ bĩ́n, á le *Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛro ɓúi na ɓa le Akabuusi ló ho *Zudee yi á ɓueé yú wɛn bĩ́n. 11 Ó o wà ɓuara wà cɔ̃́n, á ɓueé fó a Poole ku-cɛɛ̀níi, ò o can mí zení lè mí níní ò o bía: «Bìo kà lé bìo le Dónbeenì Hácírí bía: ‹Lé kà síi á ɓa *zúifùwa á à ca làa yìa te le ku-cɛɛ̀níi na kà ho Zeruzalɛɛmu yi, á à dé bìa yí zũ le Dónbeenì níi yi.›» 12 Bìo wa ɲá hã bíoní mu, á warɛ́n lè wàn zàwa na ho Sezaaree yi á yankaa o Poole le o yí va ho Zeruzalɛɛmu. 13 Ká a màhã́ bía nɔn wɛn: «Mi wee wá á wi à mi yáa ĩ yilera le we? Ĩ wíokaa ĩten vó ĩ caró bìo yi ho Zeruzalɛɛmu yi. Hàrí ĩ ɓúeró bĩ́n o ɲúhṹso Yeesu bìo yi á ĩ pá wíokaa ĩten vó bìo yi.» 14 Bìo wa hò a san làa bìo ó o le mí ì wé, á wa khú a yankaró yi à wa bía: «O Ɲúhṹso lé yìa sĩi bìo wé.» 15 Wa wó hã wizooní bìo yɛn bĩ́n. Bṹn mɔ́n á wa wíokaa waten à wa ɲɔn ho Zeruzalɛɛmu. 16 Ho Sezaaree kèrètĩ́ɛwa ɓúi lɛ̀ɛnía wɛn. Ɓa dú wa yahó vannáa Siipere nìi ɓúi na ɓa le Munasɔ̃n cɔ̃́n. O lé o kèrètĩ́ɛ míana. Lé wón zĩi á wa làara yi.
O Poole van o Zaaki cɔ̃́n
17 Bìo wa vaá dɔ̃n ho Zeruzalɛɛmu, á wàn zàwa kèrètĩ́ɛwa na bĩ́n á sã́ wa yahó lè hã zã̀makaa. 18 Mu tá na lée tɔ̃n, ó o Poole làa wɛn bò mín van o Zaaki cɔ̃́n. Lé bĩ́n á ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure ya-díwá ɓúenɓúen kúaa mín wán yi. 19 Ó o Poole tɛ̀ɛnía ɓa yi, ò o lá bìo le Dónbeenì dóráa mí níi wo yi ho tonló na ó o sá bìa yínɔń ɓa *zúifùwa tĩ́ahṹ á fɛɛra lè mi dà-kéní kéní nɔn ɓa yi. 20 Bìo ɓa ɲá à cɔ̃́n vó, á ɓa wee khòoní le Dónbeenì, à ɓa bía nɔn wo yi: «Wàn za Poole, wã́a loń bìo ɓa kèrètĩ́ɛwa na lé ɓa zúifùwa booráa. Ɓa ɓúenɓúen sòobáa o *Mɔyiize làndá bìo dàkhĩína. 21 Ɓa bía nɔn ɓa yi le ɓa zúifùwa ɓúenɓúen na wi hã sìí-viò nùpua tĩ́ahṹ á fo wee kàrán le ɓa pĩ́ ho làndá mu. Le fo wee bío le ɓa wé yí *kúio mí zàwa, le o ɓúi yàá yí bĩní yí bè ɓa zúifùwa làndá yi hùúu. 22 Háyà! Á mu wã́a à wé kaka? Bìo ɓa màhã́ à ɲí mu kɛ̃́nkɛ̃́n le fo wi hen. 23 Àwa! Á bìo wa à bío á à na foǹ lé bìo à ũ wé. Nùpua nùwã náa ɓúi wi hen á dó mí ɲiní le mí ì wé bìo ɓúi á à na le Dónbeenì yi. 24 Wã́a fé bán bèráa à ɓa ceéró làndá à ũ páaní wé làa ba, à bìo ɓa ko ɓa lén mu bìo yi à ũ sàání, à ɓa bè yi à dàń lɛɛráa mí ɲúná. Ká mu wó kà síi á ɓa nùpua ɓúenɓúen á à zũń le bìo ɓa wee bío ũ ɲii yí bon. 25 Ká mu lé bìa yínɔń ɓa zúifùwa na tà a *Krista bìo, bán wa túara ho vũahṹ nɔn yi á zéenía bìo wa wi à ɓa ɓua lè míten: Ɓa yí ko ɓa là le muinì taa, à yí dí cãni, à yí là bùaa na yí fũ̀aana taa, á mún pa míten ho bá-fénló lè ho hã́-fénló lè mí sìíwà yi.» 26 Ó o Poole wã́a fó ɓa nùpua nùwã náa mu, á mu tá na lée tɔ̃n ó o làa ba páanía wó ɓa ceéró làndá. Bṹn mɔ́n ó o wà zon le *Dónbeenì zĩ-beenì lún yi, ò o bía le mí ceéró làndá á à vé hã wizooní bìo hèɲun yi. Bṹn wee zéení le lé ho pã̀ahṹ na á ɓa à wé mu hãmu yi ɓa nì-kéní kéní bìo yi.
O Poole ɓa wìira le Dónbeenì zĩ-beenì lún yi
27 Hã wizooní bìo hèɲun mu wã́a lá ká véró, à bṹn à ho Azii kɔ̃hṹ *zúifùwa ɓúi mɔn o Poole le Dónbeenì zĩ-beenì lún yi. Á ɓa hĩ́nɔn súkúra ɓa zã̀amáa ɓúenɓúen, à ɓa wìira a Poole. 28 À ɓa wee bío pɔ̃́npɔ̃́n: «*Isirayɛɛlesa, mi ɓuen wɛn, yìa kà lé o nìi na wee hɛ́ɛ kàrán ɓa nùpua le ɓa yí kɔ̃̀nbi o Isirayɛɛle nìpomu ɓúenɓúen là a Mɔyiize làndá, lè le Dónbeenì zĩ-beenì na kà. Hã laà na kà wán ó o yàá bò mín làa bìa yínɔń ɓa zúifùwa á zonnáa le Dónbeenì zĩ-beenì lún na bìo sã̀ ɓa zúifùwa yi á zoó tiíra dén sòobá-lùe so.» 29 Ɓa wee bío bṹn, lé bìo ó o Efɛɛze nìi Torofiimu á ɓa lá mɔn ò orɛ́n là a Poole páanía bò mín ho lóhó yi. Á ɓa wee leéka le lé o Poole ɓuan wo zonnáa le Dónbeenì zĩ-beenì lún na bìo sã̀ ɓa zúifùwa yi. 30 Ho lóhó ɓúenɓúen kánkáa yòó ló, á ɓa nùpua wee lé lùa ɓúenɓúen à lùwí ɓuen. Ɓa ɓueé wìira a Poole le Dónbeenì zĩ-beenì lún yi á ɓuan lóráa ho khũuhũ, à ɓa dɛ̀ɛnía pon hã wonna. 31 Ɓa wi ɓa ɓúe ó Poole à bṹn ɓa ɓueé bía á nɔn ho *Oroomu dásíwá kuure ɲúhṹso yi le ho Zeruzalɛɛmu ɓúenɓúen kánkáa. 32 Mí lahó yi ó o dɛ̀ɛnía fó ɓa dásíwá ɓúi lè mí ɲúnása, à ɓa lùwa mà ɓa zã̀amáa. Bìo á bán mɔn ɓa dásíwá kuure lè mí ɲúhṹso á ɓa día a Poole haró. 33 Á ɓa dásíwá ɲúhṹso vá vaá ɓó a Poole yi ò o nɔn lè ɲii le ɓa wìi wo à ca lè hã zúakùaríwà bìo ɲun. Bṹn mɔ́n ó o tùara a léeníi làa bìo ó o wó. 34 Ká ɓa zã̀amáa màhã́ wee hɛ́ɛ wãamaka ká ɓa a bío mín ɲúná yi, á ɓa dásíwá ɲúhṹso yàá wã́a yí máa ɲí bìo ɓa wee bío sese. Ó o nɔn le ɲii le ɓa ɓua a Poole vaa dé ɓa dásíwá lún yi. 35 Bìo ó o Poole á ɓa dásíwá ɓuan vaá dɔ̃nnáa ho lún zũaɲii, á bán sã́ san lá à ɓuan lé bìo ɓa zã̀amáa wee ɲàa ɓuennáa o wán lè le hɛɛrè. 36 Ɓa ɓúenɓúen ɓura bò a yi ká ɓa a bío pɔ̃́npɔ̃́n: «O ò ɓúe.»
O Poole wee fɛɛ ho tũ̀iá mí ɲii
37 Pã̀ahṹ na ó o Poole vaá wee zo ɓa dásíwá lún yi ó o bía lè ɓa dásíwá ɲúhṹso lè mu kɛrɛɛkimu: «Fo dà a na le níi miì á ĩ ì bío bìo ɓúi làa fo le?» Á wón bía nɔn wo yi: «Éee! Yaa fo wee ɲí kɛrɛɛkimu. 38 Ĩ lá mɔn le lé fo lé o *Ezipite nìi na còonía kã́a á fó ɓa nì-ɓúewá muaaseé náa zonnáa le dùure yi.» 39 Ó o Poole bía nɔn wo yi: «Ĩnɛ́n lée zúifù nìi. Ĩ wee lé ho Silisii kɔ̃hṹ ló-beenì ɓúi na ɓa le Taasi na yèni ló yi. Sábéré à ũ na le níi miì le ĩ bío lè ɓa zã̀amáa.» 40 Á ɓa dásíwá ɲúhṹso nɔn mu níi wo yi. Ó o Poole wã́a dĩ̀n ho lún zũaɲii ò o dá mí níi ɓa zã̀amáa yi á ɓa ɓúenɓúen wó tɛ́tɛ́tɛ́, ò o lá le bíonì ò o wee bío làa ba lè mu zúifùmu.
* 21:8 Mi loń Bè-wénia vũahṹ 6.1-6 21:24 Mi loń Bè-wénia vũahṹ 18.18