22
«Wàn maáwà lè wàn zàwa, mi ɲí bìo á ĩ bío hã laà na kà wán, á a lénnáa ĩ ɲúhṹ.» Bìo ɓa ɲá ò o wee bío mu zúifùmu, á ɓa wíokaa wan tɛ́tɛ́tɛ́. Ó o Poole wíokaa lá le bíonì ò o bía: «Ĩnɛ́n lée zúifù nìi. Ĩ ton ho Silisii kɔ̃hṹ lóhó na ɓa le Taasi yi, ká ĩ màhã́ dɔ̃n ho Zeruzalɛɛmu yi hen. O Kamaliyɛli lé yìa kenía mi lè wàn ɓùaawa làndá sesese. Ĩnɛ́n mún lá can ĩ kuio le Dónbeenì bìo yi làa bìo minɛ́n wee wéráa mu ho zuia bìo síi. Bìa wee bè o Ɲúhṹso wɔ̃hṹ ɓúi á ĩ beéra lò á ɓó, á wìikaa ɓa báawa lè ɓa hã́awa ɓúi kúaa ho kàsó yi. Le *Dónbeenì yankarowà ɲúhṹso beenì lè ɓa *nì-kĩ́a ɓúenɓúen á zũ le bìo á ĩ wee bío bon. Bán lé bìa á ĩ fó hã vɔ̃nna cɔ̃́n, na á ĩ ì ɓua á à varáa wàn zàwa *zúifùwa na ho Damaasi yi cɔ̃́n, hĩ̀a wee zéení le ĩ dà vaá wìika bìa tà a *Krista bìo bĩ́n á à ɓua à ɓuennáa ho Zeruzalɛɛmu yi á ɓueé beé lò.
«Bìo á ĩ wi ho wɔ̃hṹ wán á wà vaá sùará ho Damaasi yi, ká le wii yòó fárá, yìo ɓueé tĩ à khon-beenì ɓúi ló ho wáayi lií kúaará ĩ wán á kĩ́nía miì. Á ĩ ló lùwá ho tá yi, á tãmu ɓúi wee bío làa mi: ‹Soole! Soole! Lée webio nɔn á fo wee beéráa ĩ lò.› Á ĩ tùara: ‹Ɲúhṹso, fo lée wée?› Á mu tãmu bía: ‹Ĩnɛ́n lé o Nazarɛɛte nìi Yeesu na á fo wee beé lò.› Bìa làa mi bò mín á mɔn mu khoomu ká ɓa màhã́ yí ɲá bìo bía. 10 Á ĩ tùara: ‹Ɲúhṹso, lée webio á ĩ ko á ĩ wé?› Ó o Ɲúhṹso bía nɔn miì: ‹Lii hĩ́ní vaa zo ho Damaasi yi. Bìo le Dónbeenì wi à ũ wé ɓúenɓúen á ɓa zoó bío á à na foǹ.› 11 Ká bìo mu khoomu cueéra ĩ yìo á ĩ yí máa mi, á bìa làa mi bò mín tò ĩ níi yi á zonnáa ho Damaasi yi.
12 «Nìi ɓúi na yèni ɓa le Ananiasi wi bĩ́n. O wee kɔ̃̀nbi le Dónbeenì á wee bè wa làndá yi sese. Ɓa zúifùwa ɓúenɓúen na ho Damaasi yi wa a bìo. 13 Wón lé yìa ɓuara ɓueé yú mi á bía nɔn yi: ‹Wàn za Soole, bĩní wé mi.› Mí lahó yi á ĩ yìo hɛ́ra á mɔn wo. 14 O pá bĩnía bía: ‹Wàn ɓùaawa ɓàn Dónbeenì fèra léra fo bèra a na à ũ zũń le sĩi bìo, à dàń mi a Yeesu, o nì-térénnii, à ɲí a bíoní. 15 Á ũnɛ́n lé fo á à wé o sɛɛ́ràso á à zéení bìo fo mɔn làa bìo fo ɲá á à na ɓa nùpua ɓúenɓúen yi. 16 Fo tĩ́n pan mu yɛ́n? Hĩ́ní ve o Ɲúhṹso le ɓa bátízé fo, à ũ bè-kora à sɛ́n día.›
17 «Bìo á ĩ bĩnía van ho Zeruzalɛɛmu, á wizonle ɓúi ká ĩ wee wé ĩ fìoró le *Dónbeenì zĩ-beenì lún yi, 18 ó o Ɲúhṹso zéenía míten làa mi á bía nɔn miì: ‹Hĩ́ní fùafùa lé ho Zeruzalɛɛmu yi, lé bìo á ɓa nùpua máa tà ho tũ̀iá na á fo wee mì ĩ dã́ní yi bìo.› 19 Á ĩ bía nɔn wo yi: ‹Ɲúhṹso, ɓa zũ mu kɛ̃́nkɛ̃́n le ĩnɛ́n ĩten lá wé va ɓa kàránló zĩní yi, à ha bìa tà ũ bìo, à fé ɓa vaa kúee ho kàsó yi. 20 Á pã̀ahṹ na á ũ sɛɛ́ràso Etiɛna ɓa ɓó yi ká a ĩnɛ́n ĩ bɛɛre wi bĩ́n, á tà mu wéró á pan ɓa sĩ̀-zĩ́nia yi.› 21 Ó o Ɲúhṹso wã́a bía nɔn miì: ‹Día à ũ lɛ́n va, ĩ ì tonka fo á fo ò khɛ̀n ǹ va làa bìa yínɔń ɓa zúifùwa cɔ̃́n.›»
O Poole bìo sã̀ ho Oroomu yi
22 Ɓa zã̀amáa ɲà mí yiwa á ɲá a Poole cɔ̃́n fúuu á vaá ɓó dén bíonì so yi, á ɓa wee bío pɔ̃́npɔ̃́n: «Wón nùpue so síi á ko ò o ɓúe. O mukãnì ko le vĩ́.» 23 Ɓa wee wãamaka á wee tɛn mí sĩ̀-zĩ́nia yòo dáká ká ɓa a wé le tĩ́ní yòo mìi ho wáayi. 24 Á ɓa dásíwá kuure ɲúhṹso nɔn le ɲii le ɓa ɓua a Poole zoo dé ɓa dásíwá lún yi, à ɓa ha a lè hã làbàaní ò o zéení bìo ó o wó á nɔn ɓa zã̀amáa wee wãamakaráa o wán kà síi. 25 Bìo ɓa wee ca a Poole lè hã hũni á à ha, ó o bía nɔn o dásí nìi na wi bĩ́n yi: «Níi so nɔn mia à mi ha nùpue na bìo sã̀ ho *Oroomu yi ká mi yí cítío wo le?» 26 Bìo ɓa dásíwá ɲúhṹso ɲá mu ó o wà vaá bía mu lè mí kuure ɲúhṹso: «Páa! Loń bìo fo lá à wé. O nìi mu bìo sã̀ ho Oroomu yi.» 27 Á ɓa kuure ɲúhṹso wà van o Poole cɔ̃́n, á vaá tùara a yi: «À ũ bìo sã̀ ho Oroomu yi kɛ̃́nkɛ̃́n à ũ bío mu làa mi.» Ó o Poole le «Ũuu.» 28 Á ɓa dásíwá kuure ɲúhṹso bía: «Ĩnɛ́n léra le wɛ́n-kúii á bò yi yúráa mu.» Ó o Poole ɓɛ̀n bía: «Ĩnɛ́n wón ton làa bũ.» 29 Á bìa lá ko ɓa ha a dɛ̀ɛnía día a. Ɓa dásíwá kuure ɲúhṹso mí bɛɛre á zã́na bìo ó o le ɓa ca yìa bìo sã̀ ho Oroomu yi bìo yi.
O Poole dĩ̀n ɓa zúifùwa tũ̀iá fɛɛrowà yahó
30 Lé bṹn nɔn á mu ɓàn tá na lée tɔ̃n á bìo ɓa dásíwá kuure ɲúhṹso wi ò o zũń bìo nɔn á ɓa zúifùwa le o Poole wó khonnáa, ó o feera a, ò o bía le ɓa yankarowà ɲúnása lè ɓa tũ̀iá fɛɛrowà ɓúenɓúen kúee mín wán. Bṹn mɔ́n ó o ɓuan o Poole vannáa ɓa yahó.