25
O Poole le ɓa bá-zàwa bɛ́ɛ lé yìa á à cítí mí
O Fɛsituusi ɓuenló ho kɔ̃hṹ mu yi wizooní tĩn bṹn mɔ́n, ó o dĩ̀n ho *Sezaaree yi á vannáa ho Zeruzalɛɛmu. Bìo ó o vaá dɔ̃n bĩ́n, á le *Dónbeenì yankarowà ɲúnása lè ɓa *zúifùwa ya-díwá á ɓueé bía a Poole wékheró bìo nɔn wo yi. Ɓa fìora a Fɛsituusi le o ɲìá mí yi ò o na ho wɔ̃hṹ mí yi à mí ɓua a Poole varáa ho Zeruzalɛɛmu. Yaa ɓa lò a wán, á wi ɓa ɓúe o ho wɔ̃hṹ wán. Ká a Fɛsituusi màhã́ bía nɔn ɓa yi: «O Poole wi ho kàsó yi ho Sezaaree yi, á hen làa cĩ́inú ká ĩnɛ́n ĩ bɛɛre á a bĩní ì va bĩ́n.» Ò o bĩnía bía: «Hen ká ɓa ɓúi wi mi tĩ́ahṹ á dà vaá zéenía a wékheró, à bán wã́a le wa bè mín va.»
O Fɛsituusi wó hã wizooní bìo hètĩn, tàá bìo pírú mí dòn làa ba, bṹn mɔ́n ó o bĩnía van ho Sezaaree. Mu tá na lée tɔ̃n, ó o Fɛsituusi lée kará mí cítíi fĩ̀iníi lahó yi, ò o le ɓa ɓua a Poole ɓuennáa. Ká a Poole ɓueé dɔ̃n, á ɓa zúifùwa na ló ho Zeruzalɛɛmu yi kĩ́nía wo yi á wee kooní a yi làa bìowa sìíwà cɛ̀rɛ̀ɛ na á ɓarɛ́n mí bɛɛre yàá yí dà máa zéení yara. Ká a Poole màhã́ pã́ ò o fɛɛra ho tũ̀iá léraráa mi ɲúhṹ kà síi: «Ĩ yí wó bè-kohó ɓúi ɓa zúifùwa làndá lè le *Dónbeenì zĩ-beenì dã́ní yi. Ĩ mún yí wó yí khon lè ho *Oroomu bɛ́ɛ.» Bìo ó o Fɛsituusi wi ò o wɛɛ́ ɓa zúifùwa sĩa, ó o wã́a tùara a Poole yi: «Fo o tà á à va ho Zeruzalɛɛmu á ɓa vaá cítí fo ĩ yìo yi bĩ́n le bíonì mu dã́ní yi le?» 10 Ó o Poole bía: «Ĩ wi o bɛ́ɛ cítíi fĩ̀iníi, á le bĩ́n á ĩ ko à ĩ cítí yi. Ĩ yí wó yí khon lè ɓa zúifùwa. À ũnɛ́n ũ bɛɛre yàá zũ mu. 11 Ká ĩ ɓuan khon, á wó mu ɓúi na bìo yi á ɓa ko ɓa ɓúe mi, á ĩ máa pĩ́ ĩ húmú. Ká bìo ɓa ɓɛ̀n le ĩ wó khonnáa á yí bon, á nùpue ɓúi ɓɛ̀n mún yí ko ò o dé mi ɓa níi yi. O bɛ́ɛ lé yìa á à fɛɛ ĩ tũ̀iá.» 12 Ó o Fɛsituusi lè ɓa nùpua na wee na hã yile-tentewà wo yi mɔn mín. Bṹn mɔ́n ó o bía: «O bɛ́ɛ lé yìa á à fɛɛ ũ tũ̀iá làa bìo fo le mu wéráa.»
O Poole dĩ̀n o Akiripaa là a Bereniisi yahó
13 Wizooní bìo yɛn bṹn mɔ́n, ó o bɛ́ɛ *Akiripaa lè mín hĩ́nló Bereniisi á van ho *Sezaaree á wà vaá tɛ̀ɛnía a Fɛsituusi yi. 14 Ɓa wó hã wizooní bìo yɛn bĩ́n, ó o Fɛsituusi yú zéenía a Poole bìo là a bɛ́ɛ Akiripaa kà síi: «Nùpue ɓúi wi hen ó o Felikisi á dó ho kàsó yi día. 15 Pã̀ahṹ na á ĩ van ho Zeruzalɛɛmu, á ɓa yankarowà ɲúnása lè ɓa *zúifùwa ya-díwá ɓueé bía a nìi mu wékheró bìo nɔn miì, à ɓa le ĩ bío le o ko ò o ɓúe. 16 Á ĩ bía nɔn ɓa yi le ho Oroomusa yí máa tà síiní nùpue ɲúhṹ kà síi, ká ɓànso làa bìa le o wó khon yí dĩ̀n mín yara ó o yí mà ho tũ̀iá yí léraráa mi ɲúhṹ bìo ɓa le o wó khon dã́ní yi. 17 Ɓa bò mín làa mi á ɓuara hen, á ĩ wã́a yí día á mu yí míana, à mu ɓàn tá na lée tɔ̃n, à ĩ van le cítíi fĩ̀iníi, à ĩ le ɓa ɓua a nùpue mu ɓuennáa. 18 Á bìa le o wó khon á ɓuara. Ká hã wékhewa na á ĩnɛ́n lá wee leéka bìo ɓàn dɛ̀ɛ woon á ɓa yí mà a ɲii. 19 Mu lé ɓarɛ́n kùrú làndá bìo á ɓa làa wo wã̀anía wán, là a nìi ɓúi na ɓa le Yeesu na húrun ó o Poole wee bío le o yìo wi lua bìo yi. 20 Bìo á ĩ ì wé wé è fáaráa hã tũ̀iáwà mu á ĩ yí zũ. Lé bṹn nɔn á ĩ tùara a Poole yi le o tà á à va ho Zeruzalɛɛmu á ɓa vaá cítí o ho tũ̀iá mu dã́ní yi le? 21 Ká a Poole màhã́ cà mu le o bɛ́ɛ lé yìa à cítí mí. Á ĩ wã́a nɔn le ɲii le ɓa día le o wé ho kàsó yi fúaa ká ĩ yú a nɔn o Sezaare yi.» 22 Ó o Akiripaa wã́a bía nɔn o Fɛsituusi yi: «Mu mún ǹ wé sĩ ĩnɛ́n yi à ĩ ɲí a nìi mu bíoní.» Ó o Fɛsituusi bía nɔn wo yi: «Ho yíró ká ũ ɲí hã.»
23 Mu tá na lée tɔ̃n, ó o Akiripaa là a Bereniisi lè ɓa dásíwá ɲúnása lè ho lóhó nì-beera á bò mín, á bán dó ho cùkú ɓa yi lɛ̀ɛnía ɓueé zonnáa le cítíi fĩ̀iníi. Ó o Fɛsituusi nɔn le ɲii le ɓa ɓua a Poole ɓuennáa. 24 Bìo ó o ɓueé dɔ̃n, ó o Fɛsituusi bía: «À ũnɛ́n bɛ́ɛ Akiripaa, lè minɛ́n na làa wɛn páanía wi hen kà ɓúenɓúen, o nìi na dĩ̀n mi yahó kà lé yìa bìo yi nɔn á ɓa zúifùwa ɓúenɓúen vonnáa mín ĩ cɔ̃́n hen, lè ho Zeruzalɛɛmu yi, á wee wãamaka le o ko ò o ɓúe. 25 Ĩnɛ́n cɔ̃́n á ĩ yí mɔn bìo ɓúi na nɔn ó o koráa lè mu húmú. Ɛ̀ɛ ká bìo ó orɛ́n míten le ɓa bá-zàwa bɛ́ɛ lé yìa ko ò o cítí mí, á ĩ le bṹn lé bìo á mu wã́a à wéráa. 26 Bìo á ĩ ì túa sese o nìi mu dã́ní yi á à na ɓa bá-zàwa bɛ́ɛ mu yi á mía. Lé bṹn nɔn á ĩ ɓuan wo á ɓueé dĩ̀nía mi yahó, sɔ̃̀nkú à ũnɛ́n Akiripaa ũ bɛɛre yahó. Ká fo tùara a yi, á ĩ ì yí bìo ɓúi á à túa. 27 Lé bìo mu ɲúhṹ mía ĩ cɔ̃́n à ĩ bío le ɓa ɓua kàsó nìi varáa ho Oroomu ká ĩ yí zéenía o wékheró.»