26
O Poole lá le bíonì o bɛ́ɛ Akiripaa yahó
Ó o *Akiripaa bía nɔn o Poole yi: «Ho wɔ̃hṹ nɔn foǹ, wã́a fɛɛ ũ tũ̀iá à lénnáa ũ ɲúhṹ.» Ó o Poole wã́a dó a Akiripaa kàféré ò o wee fɛɛ ho tũ̀iá à lénnáa mí ɲúhṹ kà síi: «Bɛ́ɛ Akiripaa, ĩ sĩi ɓɛ̀ntĩ́n wan ho wɔ̃hṹ na á ĩ yú ho zuia bìo yi à fɛɛ ĩ tũ̀iá à lénnáa ĩ ɲúhṹ ũnɛ́n yahó, làa bìo ɓúenɓúen na ɓa zúifùwa le ĩ wó khon bìo yi. À ũnɛ́n ũten yàá zũ ɓa zúifùwa làndáwá ɓúenɓúen làa bìo ɓa wee wé kán mín wán. Á ĩ bĩná wee fìo fo à ũ ɲì ũ yi à ɲínáa ĩ cɔ̃́n. Ɓa zúifùwa ɓúenɓúen zũ bìo á ĩ karáa hàrí ĩ yàrónmu pã̀ahṹ. Ɓa zũ bìo á ĩ ɓuan lè ĩten hàánì wàn sìí nùpua tĩ́ahṹ lè ho Zeruzalɛɛmu yi. Ɓa zũ mi míana, á lá tà mu á ɓa à bío mu wéréwéré le ĩnɛ́n mún lé wa kuure nùpua na wee hení ho làndá bìo nì-kéní, bìa ɓa le Farizĩɛwa. Ho zuia á ɓa wee cítí mi lé bìo á ĩ dó ĩ sĩi bìo le Dónbeenì dó mí ɲii le mí ì na wàn ɓùaawa yi. Wàn sìí nùpua zĩ-ɲúná pírú ɲun á mún dó mí sĩa le mi wé è sá máa khí á wé è ɓùaaní le Dónbeenì fúuu le wisoni lè ho tĩ́nàahṹ. Bɛ́ɛ Akiripaa, bṹn lé bìo nɔn ɓa zúifùwa wee koonínáa miì. Minɛ́n zúifùwa, lée webio nɔn á mi wee leéka le le Dónbeenì yí dà máa vèení ɓa nì-hía?
«Ĩnɛ́n ĩ bɛɛre lá wee leéka le ĩ ko à ĩ wé bìo ɓúenɓúen à hèráa o Nazarɛɛte nìi Yeesu bìo. 10 Bṹn lé bìo á ĩ wó ho Zeruzalɛɛmu yi. Mu ɓàn wéró wɔ̃hṹ á ĩ yú ɓa yankarowà ɲúnása cɔ̃́n á wìikaa le Dónbeenì nùpua cɛ̀rɛ̀ɛ kúaa ho kàsó yi. Ká ɓa le mí ì ɓúe ɓa à ĩ mún tà bṹn. 11 Pɔ̃̀nna cɛ̀rɛ̀ɛ yi ká ĩ wee hɛ́ɛ léka ɓa zúifùwa kàránló zĩní ɓúenɓúen yi à beé ɓa lò, á wi à ĩ kĩ̀kã́ ɓa yi à ɓa yèrèmá mí ɲiní à pĩ́ a Yeesu bìo. Ĩ lá ɲii ɓa wán dà, fúaa ĩ wee màɲá lé vaa beé ɓa lò hã kã-vio ɓúi lórá yi.
12 «Wizonle ɓúi á ĩ ló ɲɔn ho Damaasi mu bìo yi lè le *Dónbeenì yankarowà ɲúnása ɲii na ɓa nɔn miì. 13 Bɛ́ɛ Akiripaa, mu wó le wisoni yi ká ĩ lá ho wɔ̃hṹ wà, á ĩ mɔn mu khoomu na pànká wi po le wii khoomu à mu yòó ló ho wáayi á lií kĩ́nía ĩnɛ́n làa bìa làa mi bò mín yi. 14 Á wa ɓúenɓúen ló lùiorá, á ĩ wee ɲí à mu tãmu ɓúi wee bío bìo kà làa mi lè wàn bíonì: ‹Soole, Soole, fo wee beé ĩ lò kà síi le we? Fo ka lòn vàró nàa na wee yén tá mín so ká wón vĩ́na a. Ɛ̀ɛ ká ũ màhã́ à wé á à sa.› 15 Á ĩ tùara: ‹Ɲúhṹso, fo lée wée?› Ó o bía: ‹Ĩnɛ́n lé o Yeesu na fo wee beé lò. 16 Ɛ̀ɛ ká ũ lii hĩ́ní yòo dĩ̀n. Ĩ wi à ũ wé ĩ ton-sá. Lé bṹn nɔn á ĩ zéeníanáa ĩten làa fo. Fo ò wé ĩ sɛɛ́ràso á à zéení ì na ɓa nùpua yi le fo mɔn mi, á mún ǹ bío bìo á ĩ bĩní ì zéení làa fo á à na ɓa yi. 17 Ĩnɛ́n á à kã̀ní fo ɓa zúifùwa làa bìa yínɔń ɓa zúifùwa níi yi. Ĩ wee tonka fo ɓa cɔ̃́n, 18 bèra a na à ũ hɛ́n ɓa yìo, à vá bìa wi le tíbírí yi léráa mu khoomu yi, á mún fé ɓa o *Satãni pànká níi yi à na le Dónbeenì yi. Ká ɓa tà ĩnɛ́n bìo yi, á ɓa bè-kora á à sɛ́n ǹ día á à na ɓa yi, á ɓa à yí ho lahó bìa bìo sã̀ le Dónbeenì yi tĩ́ahṹ.›
19 «Bɛ́ɛ Akiripaa, lé kà síi mu wóráa. Ĩ yí pã́ mu bìo na zéenía míten làa mi bìo. 20 Ĩ nín-yání bía le Dónbeenì bìo ho Damaasi yi. Bṹn mɔ́n á ĩ zéenía mu ho Zeruzalɛɛmu yi, à lá ho *Zudee kɔ̃hṹ ɓúenɓúen, á zéenía mu làa bìa yínɔń ɓa zúifùwa. Ĩ wee bío na ɓa yi le ɓa yèrèmá mí yilera lè mí wárá, à sĩ́ mí yara lè le Dónbeenì, à wé wé hã wárá na wee zéení le ɓa yèrèmáa bìo bon. 21 Lé bṹn bìo yi ɓa zúifùwa wìiraráa mi ká ĩ wi le Dónbeenì zĩ-beenì lún yi, á le mí ì ɓúe. 22 Ká le Dónbeenì màhã́ pan miì fúuu á ɓueé ɓó ho zuia. Á ĩ tĩ́n dĩ̀n mí yahó á wee zéení bìo á ĩ mɔn làa bìo á ĩ ɲá à na ɓa nì-beera làa bìa ká ɓúenɓúen yi. Bìo á ĩ wee bío yí wi mí dòn làa bìo ɓa ɲi-cúa fɛɛrowà là a *Mɔyiize bía le mu ù wé. 23 Ɓa bía le yìa le Dónbeenì mɔn léra á lò ò be, le orɛ́n lé yìa á à wé o nín-yání nùpue na à vèe. Le lé orɛ́n lé yìa á à zéení ho kã̀níló bìo na lé mu khoomu á à na wàn nìpomu lè hã sìí-viò yi.»
24 Bìo ó o Poole wee fɛɛ ho tũ̀iá á à lénnáa mí ɲúhṹ kà síi, ó o Fɛsituusi wãamaa o wán: «Éee Poole. Fo wee khée le? À ũ minka bè-zũńminì lé bìo wã́a nɔn á ũ ɲúhṹ míanáa bĩ́n.» 25 Ó o Poole bía nɔn wo yi: «Fɛsituusi cùkúso, ĩ yí máa khée. Hã bíoní na á ĩ wee bío kà á ɲúhṹ wi, á hã mún bon. 26 O bɛ́ɛ Akiripaa ɲá mu ɓàn tũ̀iáwà. Ĩ dà a bío o yahó ká ĩ ponì sɛ́ra. Ĩ zũ mu kɛ̃́nkɛ̃́n le mu lè mí dà-kéní kéní ó o zũ. Lé bìo mu yínɔń bìo na sànkaa wó kùɛɛ́rè yi. 27 Bɛ́ɛ Akiripaa, fo dó ũ sĩi bìo le *Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛrowà bía yi le? Ĩ zũ mu le fo dó ũ sĩi mu yi.» 28 Ó o Akiripaa bía nɔn o Poole yi: «Fo wã́a wi à hen làa cĩ́inú à ĩ yèrèmá wé o kèrètĩ́ɛ.» 29 Ó o Poole bía nɔn wo yi: «À mu wé lònbìo, tàá à mu mía poń bṹn, á ĩ pá wee fìo le Dónbeenì yi le mu yí kã́ɲa ũnɛ́n ũ dòn yi, ká bìa ɓúenɓúen na wee ɲí ĩ bíoní ho zuia à wé le ĩ bìo, ká hã zúakùaríwà na can làa mi níi ló.»
30 Ó o bɛ́ɛ, là a Bereniisi, là a kuvɛɛnɛɛre, làa bìa ɓúenɓúen na làa ba wi mín wán á hĩ́nɔn yòó dĩ̀n, 31 à ɓa fó mín ɓa ló á lée wee bío làa mín: «Wékheró ɓúi na nɔn ó o nìi na kà ko ò o ɓúe, tàá ò o dé ho kàsó yi hón mía.» 32 Ó o Akiripaa bía nɔn o Fɛsituusi yi: «Mu yínɔń bìo ó o nìi mu le o bɛ́ɛ fĩ̀ mí cítíi, ó o lá dà à día.»