5
O Ananiasi lè mín hã́a Safiraa bìo
Nìi ɓúi hĩ́a wi bĩ́n ɓa le Ananiasi, ká ɓàn hã́a ɓa le Safiraa. O hĩ́a yɛ̀ɛ́ra mí mɔhṹ, á fá wárí sɔ̃́n-kéní bàrá, á ɓàn hã́a mún zũ mu, à dìo ká ó o ɓuan vaá nɔn ɓa tonkarowà yi. Ó o Piɛre bía nɔn wo yi: «Ananiasi, lée webio nɔn ó o *Satãni dóráa hã yile-kora foǹ, ũ fã̀ le sabéré le Dónbeenì Hácírí ɲii, á fá ho mɔhṹ wárí sɔ̃́n-kéní bàrá? Bìo ho mɔhṹ mu lá dĩǹ yí yɛ̀ɛ́ra ká yínɔń fo te ho le? Á bìo ho yɛ̀ɛ́ra, á ho ɓàn wárí bìo sã̀ a yɛ́n yi? Yínɔń fo le? Á lée webio nɔn á fo wóráa bìo kà? Fo yí fã̀ sabéré nùpua ɲii, le Dónbeenì lé dìo á fo fã̀ le sabéré ɲii.» Bìo ó o Ananiasi ɲá hã bíoní mu, ó o ló lùwá, á lií húrun. Á bìa ɲá mu ɓúenɓúen zã́na dàkhĩína. Á ɓa yàrówá hĩ́nɔn cà le dɛ̀ɛ pon o yi, á ɓuan vaá nùuna.
Lɛ́ɛ̀rèwa bìo tĩn síi bṹn mɔ́n á ɓàn hã́a wà ɓueé zon ká a yí zũ bìo wó. Ó o Piɛre tùara a yi: «Mi ho tũ̀iá na miì: Mìn mɔhṹ na mi yɛ̀ɛ́ra ɓàn wárí ɓúenɓúen lé dìo kà le?» Ó o le ũuu, le dén lé lerɛ́n. Ó o Piɛre wã́a bía nɔn wo yi: «Ũnɛ́n lè mìn báa wó kaka wã̀anía tòráa á wee khɛ́nnáa le Dónbeenì Hácírí kúará? Loń, bìa lée wi ho zũaɲii kà lé bìa vaá nùuna mìn báa. Ũnɛ́n ɓa mún ǹ lá á à lɛ́nnáa.» 10 Mí lahó yi ó o hã́a mu ɓɛ̀n dɛ̀ɛnía ló lùwá o Piɛre tá, á lií húrun. Bìo ɓa yàrówá ɓueé zoó dɔ̃n ò o húrun, á ɓa lá a ɓuan vaá nùuna ɓàn báa nìsã́ní. 11 Bìa tà a *Krista bìo kuure làa bìa ɲá mu ɓúenɓúen zã́na dàkhĩína.
Ɓa tonkarowà wee wé mu yéréké bìowa
12 Mu yéréké bìowa cɛ̀rɛ̀ɛ na wee zéení le Dónbeenì pànká á ɓa tonkarowà hĩ́a wee wé mu nìpomu tĩ́ahṹ. Bìa tà a Krista bìo ɓúenɓúen hĩ́a wee wé mí yilera làa dà-kéní à wé kúee mín wán le *Dónbeenì zĩ-beenì lún yi o *Salomɔn Sànsá* yi. 13 Nì-vio yí máa hení mí sĩa zo ɓa tĩ́ahṹ, ɛ̀ɛ ká ɓa zã̀amáa màhã́ pá wee wíoka ɓa yèni. 14 Ɓa báawa lè ɓa hã́awa na wee dé mí sĩa o Ɲúhṹso yi á wee wé boo ká ɓa wà. 15 Á ɓa wã́a wee ɓua ɓa vánvárowà à ɓuee lée bàráka hã wãna nìsã́a hã dãmu sĩ̀a wán, bèra a na ká a Piɛre hĩ́a ɓueé wee khĩí, ò o bóní pá wã́a yí kúia ɓa ɓúi wán. 16 Hàrí hã lórá na sùaráa lè ho Zeruzalɛɛmu à nùpua mún wee ɓùuni ɓuen lè mí vánvárowà lè ɓa nùpua na ɓa cĩ́náwa wee beé lò. Á ɓa ɓúenɓúen wee wa.
Ɓa wee beé o Krista tonkarowà lò
17 Á ɓa yankarowà ɲúhṹso beenì làa bìa làa wo páanía wi na lé ɓa *Sadusĩɛwa kuure nùpua á le yandee sú ɓa tonkarowà bìo yi. 18 Á ɓa wìikaa ɓa tonkarowà á kúaa ɓa zã̀amáa kàsó yi. 19 Ká a Ɲúhṹso wáayi tonkaro ɓúi màhã́ lion ho tĩ́nàahṹ à lii hɛ́ra ho kàsó zĩi wonna, ò o léra ɓa á bía nɔn yi: 20 «Mi lɛ́n va le *Dónbeenì zĩ-beenì lún yi á vaa bue le mukãnì binbirì na máa vé bìo ɓúenɓúen à na ɓa zã̀amáa yi.» 21 Á ɓa tonkarowà bò bìo ó o bía yi. Le yìnbíi bùirìi á ɓa wà van le Dónbeenì zĩ-beenì lún yi á vaá zoó wee kàrán ɓa nùpua.
Ɓa yankarowà ɲúhṹso beenì làa bìa làa wo páanía wi á von o *Isirayɛɛle nìpomu *nì-kĩ́a. Á ɓarɛ́n na lé ho làndá tũ̀iá fɛɛrowà ɓúenɓúen kúaa mín wán, à ɓa tonkaa ɓa ɓúi le ɓa lɛ́n vaa lén ɓa tonkarowà ho kàsó yi ɓua ɓuennáa. 22 Ká ɓa parowà màhã́ yí vaá yú ɓa bĩ́n, á ɓa wà ɓueé bía bìo kà nɔn ɓa yi: 23 «Wa vaá yú ho kàsó zĩi wonna ká hã pon dĩ̀n sese, á ɓa parowà na bĩ́n ɓúenɓúen mún dĩ̀nka mí lara yi. Ɛ̀ɛ ká bìo wa hɛ́ra à wa zon, á wa yí zoó yú nùpue.»
24 Bìo le Dónbeenì zĩ-beenì parowà ɲúhṹso lè ɓa yankarowà ɲúnása ɲá hã bíoní mu, á ɓa wã́a yí zũ hen na ɓa à dé míten yi ɓa tonkarowà mu vĩ́ló bìo yi, á ɓa wee tùa míten yi le mu yàá wó kaka wóráa coon. 25 Hón pã̀ahṹ so yi ò o ɓúi ɓueé dɔ̃n, á bía nɔn ɓa yi: «Mi loń, ɓa nùpua mu na mi pon ɲii ho kàsó yi, lé ɓarɛ́n vaá wi le Dónbeenì zĩ-beenì lún yi á wee kàrán ɓa nùpua.» 26 Á le Dónbeenì zĩ-beenì parowà ɲúhṹso dɛ̀ɛnía hĩ́nɔn fó mí nùpua à ɓa vaá ɓuan ɓa tonkarowà ɓuararáa ká ɓa màhã́ yí wó mu làa hɛɛrè, lé bìo ɓa zã́na le ká mí wó mu, á ɓa nùpua á à lèeka mí lè hã huaa.
27 Bìo ɓa ɓueé dɔ̃n ho làndá tũ̀iá fɛɛrowà yahó làa ba, á ɓa yankarowà ɲúhṹso beenì tùara ɓa yi: 28 «Wa so nɔ̀nzoǹ yí hò mia lè le sòobɛ́ɛ le mi yí bĩní yí kàrán ɓa nùpua o nìi mu yèni yi le? Á mi wã́a loń bìo mi wó. Ho Zeruzalɛɛmu lóhó ɓúenɓúen á mi vó lè mi kàránló, á mún wi à mi bàká warɛ́n yi là a nìi mu húmú bìo.»
29 Ó o Piɛre lè ɓa tonkarowà bía nɔn ɓa yi: «Wa ko à wa bè le Dónbeenì bíoní yi á sṹaaní bìo wa à bè ɓa nùpua bíoní yi. 30 O Yeesu mu na mi ɓúaa ho *kùrùwá wán ó o húrun, á wàn ɓùaawa ɓàn Dónbeenì vèenía, 31 á ɓuan yòó bàrá mí nín-tĩánì. Le wó a là a ɲúhṹso na lé o kã̀nílo, ò o *Isirayɛɛle nìpomu bè yi á yèrèmá mí yilera lè mí wárá, à yí mu bè-kora sɛ́ndíaró. 32 Warɛ́n, lè le Dónbeenì Hácírí na le nɔn bìa wee tà le bìo yi, á lé mu bè-wénia mu ɓàn sɛɛ́ràsa.»
33 Bìo ho làndá tũ̀iá fɛɛrowà ɲá hã bíoní mu, á ɓa yiwa cã̀ cã̀, á wi ɓa ɓúe ɓa tonkarowà. 34 Ɛ̀ɛ ká *Farizĩɛ ɓúi màhã́ kɛra ɓa tĩ́ahṹ á yèni ɓa le Kamaliyɛli. O lé ho *làndá bìo zéenílowa nì-kéní na ɓa zã̀amáa ɓúenɓúen wee kɔ̃̀nbi. Wón lé yìa lií hĩ́nɔn yòó dĩ̀n ɓa tũ̀iá fɛɛrowà tĩ́ahṹ ò o le ɓa bío le ɓa tonkarowà mu lée dĩ̀n ho khũuhũ màní. 35 Bṹn mɔ́n ó o bía nɔn bìa kúaa mín wán yi: «Isirayɛɛlesa, mi cà hácírí bìo mi ì wé lè ɓa nùpua na kà bìo yi. 36 Nìi ɓúi ɓueé còonía hĩ́nɔn á yèni ɓa le Tedaasi. O hĩ́a wee wé míten lòn nùpue na bìo ɲúhṹ wi. Nùpua na ɓueé tà bò a yi á à yí báawa khĩá-náa síi. Bìo ó o húrun, á bìa ɓúenɓúen na tà bò a yi mu pã̀ahṹ á saawaa, ó o bìo ɲúhṹ ɓó. 37 Bṹn mɔ́n á ho mìló pã̀ahṹ, ó o Kalilee nìi Zudaa ɓɛ̀n hĩ́nɔn á yú ɓa nùpua cɛ̀rɛ̀ɛ á ɓa bò a yi. Á wón ɓa mún ɓó, á bìa bò a yi ɓúenɓúen saawaa. 38 Àwa, á mi le ĩ bío mu na mi: Ɓa nùpua mu á mi día bìo. Mi día ɓa le ɓa lɛ́n. Lé bìo ká ɓa tonló mu á bìo ló nùpue níi yi, á ho ɲúhṹ á à ɓúe. 39 Ká ho bìo ɓɛ̀n ló le Dónbeenì níi yi, á mi yí dà dɛ̀ɛ ɓúi máa wé làa ho. Mi yí wó sese á mi ì kɛń lòn nùpua na wee fi lè le Dónbeenì.»
Bìo ó o fɛɛra mí ɲi-cúa vó, á ho làndá tũ̀iá fɛɛrowà tà a bìo. 40 Á ɓa von ɓa tonkarowà, á ɓueé han lè hã làbàaní, á ɓa le ɓa yí bĩní yí bío bìo o Yeesu yèni yi, á ɓa wã́a día ɓa à ɓa wà.
41 Ɓa tonkarowà ló le zĩi yi ká ɓa sĩa wan, lé bìo le Dónbeenì le ɓa ko lè le lònbee o Yeesu yèni bìo yi. 42 Làa wizooní ɓúenɓúen ká ɓa wee kàrán ɓa nùpua, á wee bue le bín-tente le Dónbeenì zĩ-beenì lún yi lè hã zĩní na ká yi le o Yeesu lé *Yìa le Dónbeenì mɔn léra á wó là a kã̀nílo.
* 5:12 Mi loń Bè-wénia vũahṹ 3.11