6
Ɓa nùpua na wé è séení ɓa tonkarowà
Mu pã̀ahṹ ká ɓa nì-kenínia wee dé wán ká ɓa wà. Á ɓa *zúifùwa na wi ɓa tĩ́ahṹ na wee bío mu kɛrɛɛkimu sĩa yí wan bìo á ɓàn zàwa na lé ɓa zúifùwa binbirí wee wé yi. Ɓa wee zá le làa wizooní ɓúenɓúen le mínɛ́n mahã́awa á ɓa yí máa loń yi sese ho dĩ́nló sankaró pã̀ahṹ. Á ɓa tonkarowà pírú ɲun von ɓa nì-kenínia ɓúenɓúen kúaa mín wán bía nɔn yi: «Wàn zàwa, wa yí ko à wa día le Dónbeenì bíonì bueró ká wa yèrèmá wa yara sĩ́ ho dĩ́nló bìo. Mi cén hueeka ɓa nùpua nùwã hèɲun mi tĩ́ahṹ na mi zũ le ɓa térénna, á sú lè le Dónbeenì Hácírí lè mu bè-zũńminì. Bán lé bìa á wa à dé mu níi yi. Bṹn ká warɛ́n ɓɛ̀n dà à na waten ho fìoró lè le Dónbeenì bíonì bueró yi lè wa sòobɛ́ɛ.»
Bìo ɓa tonkarowà fɛɛra mí ɲi-cúa vó, á ɓa kuure nùpua tà ɓa bìo. Bìa ɓa hueekaa lé o Etiɛna na lé o nùpue na sĩidéró wi, na sú lè le Dónbeenì Hácírí. À séení a Filiipu, là a Porokoore, là a Nikonɔɔre, là a Timɔn, là a Paamɛnaasi, là a Ãntiosi nìi Nikolaa na hĩ́a yèrèmáa bò ɓa zúifùwa mu ɓàn Dónbeenì yi. Ɓa ɓuan ɓa vannáa ɓa tonkarowà cɔ̃́n, á bán bò mí níní ɓa wán à ɓa fìora nɔn ɓa yi.
Le Dónbeenì bíonì wee bɛn fè hã lara ká le wà, á ɓa nì-kenínia wee dé wán ho Zeruzalɛɛmu yi, á ɓa yankarowà cɛ̀rɛ̀ɛ á wee tà dé mí sĩa o *Krista yi.
O Etiɛna ɓa wìira
O Etiɛna le Dónbeenì dúɓuaa nɔn ho pànká yi, ó o wee wé mu yéréké bè-beera na wee zéení le Dónbeenì pànká ɓa nùpua tĩ́ahṹ. Á ɓa zúifùwa nùwã yɛn ɓúi á hĩ́nɔn pã́ a bìo. Ɓa ɓúi lé ɓa zúifùwa kàránló zĩi nùpua na ɓa wee ve làa wobáaní na wi míten. Ɓa lé bìa ló ho Sirɛɛna lè ho Alɛkisãndiri lórá yi. Ká ɓa ɓúi lé bìa ló ho Silisii lè ho Azii kãna yi. Lé bán lé bìa ɓueé wee wã̀aní là a Etiɛna. 10 Ká ɓa màhã́ yí dàńna a bìo, lé bìo le Dónbeenì Hácírí bè-zũńminì na le wee na a yi lé bìo ó o wee bíoráa. 11 Á ɓa yà ɓa nùpua ɲiní à ɓa le ɓa bío bìo kà: «Wa ɲá ò o nìi mu bía khon o *Mɔyiize lè le Dónbeenì dã́ní yi.» 12 Lé bṹn ɓa bía á súkúra lè ɓa zã̀amáa, lè ɓa *nì-kĩ́a, lè ho *làndá bìo zéenílowa. Bṹn mɔ́n á ɓa ɓueé wìira a Etiɛna á ɓuan vannáa ho làndá tũ̀iá fɛɛrowà yahó. 13 Ɓa mún fó ɓa nùpua ɓúi bòráa na ɓueé fũ̀aa hã sabíoní o Etiɛna mu ɲii. Á bán ɓueé bía: «Fɛ́ɛɛ ká a nìi mu wee bío hã bín-kora à lɛɛ́ le *Dónbeenì zĩ-beenì là a Mɔyiize làndá yi. 14 Wa ɲá ò o bía le o Yeesu, wón Nazarɛɛte nìi so, á à fío le Dónbeenì zĩ-beenì, á mún ǹ yèrèmá hã làndáwá na ó o Mɔyiize nɔn wɛn.»
15 Ho làndá tũ̀iá fɛɛrowà na wi le zĩi yi mu zoǹ ɓúenɓúen fá mí yìo o Etiɛna yi, á mɔn ò o yahó ɓonmín lè le Dónbeenì wáayi tonkaro yahó.