Ho nín-yání vũahṹ na ó o Poole túara nɔn ho
Korɛnte
kèrètĩ́ɛwa kuure yi
Vũahṹ túaró ɲúhṹ
Le Dónbeenì tonló lé o Poole ɓúakáa ho ho Korɛnte lóhó yi. O kará bĩ́n á yú le lúlú-kùure lè mí pĩina bìo hèzĩ̀n (Bè-wénia 18.11).
Ho Korɛnte hĩ́a lée lóhó na á mu bè-kora lè mí sìíwà wee wé yi. Á mu lùnkaa o Poole yilera. Lé bṹn te bìo ó o túararáa hã vɔ̃nna nɔn ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure na wi bĩ́n yi, à ɓa zũń bìo ɓa à ɓua lè míten.
O ɓúa ho Korɛnte kèrètĩ́ɛwa kuure yi: Le ho sankamínló à ɓa khí yi à día mu koomu wárá (1–5). Ɓa tũ̀iáwà fɛɛró làa bìo ɓa wé è ɓua lè míten ó o zéenía yara làa ba (6).
Bìo ɓa tùakaa bìo làa wó ó o zéenía yara: Mu yaamu, le muinì taa, o Yeesu dĩ́nló, le Dónbeenì Hácírí bè-hãnii na le wee na, lè ɓa nì-hía vèeró bìo (7–15).
O Poole vũahṹ vaa véeníi, ó o bía ho Zeruzalɛɛmu kèrètĩ́ɛwa nì-khenia séeníló bìo, bṹn mɔ́n, ó o tɛ̀ɛnía ɓa yi (16).
1
Le tɛ̀ɛníi
1-2 Ĩnɛ́n Poole na le Dónbeenì lè mí sĩi bìo á léra à ĩ wé o Yeesu *Krista tonkaro, á wee túa ho vũahṹ na kà. Ĩnɛ́n lè wàn za Sositɛɛna á wee tɛ̀ɛní minɛ́n kèrètĩ́ɛwa kuure na wi ho Korɛnte lóhó yi, minɛ́n na le Dónbeenì ceéra à mi bìo sĩ̀ le yi mi páaníló là a Yeesu Krista bìo yi. Le hueekaa minɛ́n làa bìa ɓúenɓúen na wee ve wa Ɲúhṹso Yeesu Krista mu yèni hã lùa ɓúenɓúen yi, à mi wé ɓua miten làa bìo le Dónbeenì sĩi vá yi. O Krista mu lé wa ɓúenɓúen Ɲúhṹso. Le wàn Maá Dónbeenì, là a Ɲúhṹso Yeesu Krista à wé mu sãamu làa mia à na ho hɛ́ɛrà mia.
O Poole wee dé le Dónbeenì bárákà
Ĩ wee dé le Dónbeenì bárákà fɛ́ɛɛ mi bìo yi, lé bìo le wó mu sãamu làa mia mi páaníló là a *Krista Yeesu bìo yi. Mu bon. Mu lé mi páaníló là a Ɲúhṹso á nɔn mi yúráa le Dónbeenì bè-hãnia lè mí sìíwà ɓúenɓúen, sɔ̃̀nkú le Dónbeenì bíonì bueró lè le Dónbeenì bìo zũńló, lé bìo ó o Krista bín-tente na zéenía nɔn mia á mi tà bìo làa sòobɛ́ɛ. Lé bṹn te bìo le Dónbeenì bè-hãnii ɓúi á yí fòoraráa mia, minɛ́n na wee lòoní ho pã̀ahṹ na wa khíi mi wa Ɲúhṹso Yeesu Krista yi. Le Dónbeenì lé dìo á à sĩ́ mia á à dĩ̀ní fúaa mu véeníi, à wékhe bìo yí mì lɛɛ́ mia wa Ɲúhṹso Yeesu Krista ɓuen nɔ̀nzoǹ. Lerɛ́n mí bɛɛre von mia à mi wé le dà-kéní lè le za Yeesu Krista na lé wa Ɲúhṹso. Hen ká le Dónbeenì dó mí ɲii le mí ì wé bìo na, à le wé mu.
Ɓa kèrètĩ́ɛwa ɲi-cúa yí máa fè mín
10 Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, ĩ wee yanka mia wa Ɲúhṹso Yeesu *Krista yèni yi, le mi wé le ɲii dà-kéní. Mi yí tà le ho sankaró à zo mi pã̀ahṹ. Mi wé mi yilera làa dà-kéní. 11 Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, ĩ wee bío kà síi lé bìo ɓa nùpua ɓúi na wi o Kulowee cɔ̃́n á ɓueé bía nɔn miì le hã fio wi mi pã̀ahṹ. 12 Bìo nɔn á ĩ bíaráa bṹn lé bìo mi ɓúenɓúen ɲi-cúa wi mìn ɲúná yi. O ɓúi le mínɛ́n bò a Poole yi, ká a ɓúi ɓɛ̀n le mínɛ́n bò a Apoloosi tàá o Piɛre yi. O ɓúi wón ɓɛ̀n le mínɛ́n bò a Krista yi. 13 Minɛ́n so wee leéka le o Krista á dà wee sankaa le? Lé o Poole lé yìa húrun ho *kùrùwá wán mi bìo yi le? Lé o Poole yèni á ɓa bátízéraráa mia le? 14 Ĩ yàá wee dé le Dónbeenì bárákà, lé bìo ká mu yínɔń o Kirisipuusi là a Kayuusi, á mi nì-kéní ɓúi á ĩnɛ́n yí bátízéra. 15 Ó o ɓúi tĩ́n wã́a à lé wen ká a bío le mí bátízéra lè ĩ yèni. 16 Mu bon, ĩ lá le ì nɔnsã. Ĩ mún bátízéra o Sitefanaasi lè mí zĩi nùpua. Bán níi ló, á ĩ wã́a ka le ĩ yí bĩnía yí bátízéra a ɓúi mi cɔ̃́n. 17 O Krista yàá yí tonkaa mi le ĩ bátízé nùpua. Ɓùeé. O tonkaa mi, bèra a na à ĩ bue le bín-tente à na ɓa yi. O le ĩ bue le ká ĩ yí wé mu lè mu bè-zũńminì bíoní. Ká ĩ wó mu làa bṹn, ó o Krista húmú ho kùrùwá wán á báhɛ́ɛ máa kɛń.
Le Dónbeenì pànká lè le bè-zũńminì bìo
18 Mu bon. Bìa lá mu húmú wɔ̃hṹ cɔ̃́n, ó o *Krista húmú ho *kùrùwá wán bìo zéeníló lé mu bɔ̃́nbúmu. Ɛ̀ɛ ká warɛ́n na lá ho kã̀níló wɔ̃hṹ cɔ̃́n, á mu wee zéení le Dónbeenì pànká. 19 Bìo kà lé bìo túara le Dónbeenì bíonì vũahṹ yi:
«Mu bè-zũńminì ɓànsowà bè-zũńminì á ĩ khíi ɓúe ɲúhṹ.
Bìa le mí zũ mu bìo bìo na ɓa zũ á ĩ khíi pĩ́ bìo.»*
20 Ká mu wó kà síi, á lée webio á mu bè-zũńminì ɓànsowà, làa bìa zũ hã làndáwá, lè ho dĩ́míɲá na kà bín-zũńlowà wã́a dà a bío? Le Dónbeenì zéenía mu le ho dĩ́míɲá bè-zũńminì lée bɔ̃́nbúmu. 21 Ho dĩ́míɲá nùpua lè mí bè-zũńminì hácírí á yí dàńna yí zũna le Dónbeenì le bè-zũńminì wárá na á le wee wé yi. Lé bṹn nɔn á warɛ́n bíoní na wa zéenía na ka lòn bɔ̃́nbúmu bìo, á le Dónbeenì dĩ̀n wán á kã̀níanáa bìa tà le yi. 22 Ɓa *zúifùwa wi à ɓa mi mu yéréké bìowa na wee zéení le Dónbeenì pànká. À bìa yínɔń ɓa zúifùwa bán ɓɛ̀n lé mu bè-zũńminì á ɓa wee cà. 23 Ɛ̀ɛ ká warɛ́n bán lé o Krista na ɓa ɓúaa ho kùrùwá wán bìo á wa wee bue. Bṹn lé bìo wee ɓóoní ɓa zúifùwa yi, á bìa ɓɛ̀n yínɔń ɓa zúifùwa cɔ̃́n, á mu lé mu bɔ̃́nbúmu. 24 Ɛ̀ɛ ká bán na le Dónbeenì hueekaa cɔ̃́n, à ɓa wé zúifùwa tàá ɓa yí wé zúifùwa, bán zũ le o Krista wee zéení le Dónbeenì pànká lè le bè-zũńminì. 25 Mu bon. Le Dónbeenì bìo na ɓa nùpua le mu lé mu bɔ̃́nbúmu, bṹn dà ɓarɛ́n bè-zũńminì wán. Á bìo ɓa nùpua le mu lé mu yídàmu le Dónbeenì cɔ̃́n, bṹn dà ɓa nùpua pànká wán.
26 Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, mi loń mu sese. Minɛ́n na le Dónbeenì hueekaa á mi wó le kuure, ká wa lá mu lè ɓa nùpua dã́ní yi, á ɓa bè-zũńminì ɓànsowà, lè ho pànká ɓànsowà, lè hã zĩ-ɲúná nùpua na bìo se, á yí boo mi tĩ́ahṹ. 27 Ɛ̀ɛ ká le Dónbeenì màhã́ dĩ̀n bìo ho dĩ́míɲása le mu lé mu bɔ̃́nbúmu wán, á zéeníanáa le mu bè-zũńminì ɓànsowà bìo ɲúhṹ mía. Le dĩ̀n bìo ho dĩ́míɲása le mu lé mu yídàmu wán, á zéeníanáa le bìa pànkáwá wi bìo ɲúhṹ mía. 28 Le hueekaa bìa ho dĩ́míɲása wee loń dà wán, bìa lé ɓa nì-kã́amáawa na bìo ɲúhṹ mía, bèra a na à bìo ɓa le mu bìo ɲúhṹ wi, à bṹn wé mu bè-kã́amáa. 29 Lé bṹn nɔn á nùpue yí dà máa khòn le Dónbeenì yahó. 30 Le Dónbeenì wó á wa páanía là a Yeesu Krista. Lé bṹn nɔn á wa yúráa mu bè-zũńminì binbirì na ló le cɔ̃́n. Mu lé o Krista mu á wa dĩ̀n wán á wóráa ɓa nùpua na térénna le Dónbeenì yahó. Lé orɛ́n wó á wa bìo sã̀ le Dónbeenì yi. Lé orɛ́n kã̀nía wɛn. 31 Lé bṹn bìo yi á le Dónbeenì bíonì vũahṹ á mu túara yi kà síi: «Yìa le mí ì khòn, à wón khòn bìo ó o Ɲúhṹso wó bìo yi.»
* 1:19 Mi loń Ezayii vũahṹ 29.14 1:31 Mi loń Zeremii vũahṹ 9.23