2
Bìo ó o Poole buera ho Korɛnte yi
Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, bìo á ĩnɛ́n ĩ bɛɛre ɓuara mi cɔ̃́n á ɓueé zéenía le Dónbeenì bìo na sà yi làa mia, á ĩ yí bía làa mia làa bíoní na kokókaa. Mu mún yínɔń ho dĩ́míɲá bè-zũńminì bíoní á ĩ bíaráa làa mia. Ho pã̀ahṹ na á ĩ wi làa mia, á bìo á ĩ lá wi à ĩ zéení làa mia yínɔń bè-veere ɓúi ká mu yínɔń o Yeesu *Krista bìo, o Yeesu na ɓa ɓúaa ho *kùrùwá wán. Ho pã̀ahṹ na ĩ ɓuara mi cɔ̃́n ká ĩ pànká mía, á le zã́níi wi yi. Ĩ bíoní làa bìo á ĩ kàránna lè ɓa nùpua á wi mí dòn lè ho dĩ́míɲása dɛn-sĩa bíoní na ɓa wee bío à ɓúeráa ɓa nùpua ɲúná. Ká mu lé le Dónbeenì Hácírí pànká á zéenía mu làa mia le bìo á ĩ bía á bon. Lé bṹn nɔn á mi sĩidéró le Dónbeenì yi á yí fárá ɓa nùpua bè-zũńminì wán, ká ho fárá le Dónbeenì pànká wán.
Le Dónbeenì bè-zũńminì
Wa wee zéení mu bè-zũńminì lè ɓa kèrètĩ́ɛwa ɓúenɓúen na sĩidéró fárá tĩna o Yeesu *Krista yi, bṹn bon. Ɛ̀ɛ ká mu bè-zũńminì mu màhã́ yínɔń ho dĩ́míɲá bè-zũńminì. Mu bè-zũńminì mu mún yínɔń ho dĩ́míɲá nì-beera bè-zũńminì. Bán khíi hí ì vé. Bìo á warɛ́n wee zéení lè ɓa nùpua lé le Dónbeenì bè-zũńminì na bìo sà ho dĩ́míɲása yi. Mu bè-zũńminì mu bìo fèra wi le Dónbeenì sĩi yi hàrí ká ho dĩ́míɲá dĩǹ yí léra, bèra a na à wa páaní le cùkú yi làa de. Mu bè-zũńminì mu á ho dĩ́míɲá nì-beera yí zũ. Ká ɓa lá zũna mu, se ɓa yí ɓúaa o Ɲúhṹso na lé o cùkúso ho *kùrùwá wán. Bìo kà lé bìo túara le Dónbeenì bíonì vũahṹ yi:
«Mu bìo na ó o nùpue dĩǹ yí mɔn, á dĩǹ yí ɲá,
bìo na ó o nùpue yàá dĩǹ yí leékaa hùúu,
lé bṹn le Dónbeenì wíokaa á bàrá ká làa bìa wa le.»*
10 Bṹn bìo so á le Dónbeenì zéenía lè warɛ́n lè mí Hácírí. Mu bon. Le Dónbeenì Hácírí wee mi mu bìo ɓúenɓúen sese á zũń, hàrí le Dónbeenì mí bɛɛre bìo na khĩína zoo sà yi. 11 O nùpue hácírí mí dòn lé dìo zũ hã yilera na wi o yi. Lé làa bṹn síi á le Dónbeenì Hácírí mí dòn lé dìo ɓɛ̀n mún zũ le Dónbeenì yilera na wi le yi. 12 Le hácírí na warɛ́n yú á yínɔń ho dĩ́míɲá na kà hácírí, ká dìo wa yú lé le Dónbeenì Hácírí. Le Dónbeenì dó mí Hácírí mu wɛn, à wa dàń zũńnáa mu sãamu na le wó làa wɛn. 13 Warɛ́n yí máa bío mu sãamu mu bìo yi lè ho dĩ́míɲá bè-zũńminì kàránló na wa yú. Ɓùeé. Wa wee bío mu sãamu mu bìo yi lè le Dónbeenì Hácírí bíoní na le wee zéení làa wɛn. Lé kà síi á wa wee zéenínáa le Dónbeenì bìo yara lè le Dónbeenì Hácírí mu bíoní. 14 O nùpue na bò mí kùrú hácírí mɔ́n, wón nùpue so yí dà máa tà bìo wee lé le Dónbeenì Hácírí cɔ̃́n. Mu ka lòn bɔ̃́nbúmu ɓànso cɔ̃́n. O yí dà máa zũń mu kúará. Lé bìo le Dónbeenì Hácírí mí dòn lé dìo wee na ò o nùpue dàń cikon mu bìo. 15 Ká a nùpue na le Dónbeenì Hácírí wi yi, wón wee dàń cikon mu bìo ɓúenɓúen, ká nì-veere yí dà máa cikon bìo wi orɛ́n yi. 16 Làa bìo mu túararáa le Dónbeenì bíonì vũahṹ yi kà:
«Lée wée dà à zũń o Ɲúhṹso yilera?
Lée wée dà le zéeníi á à na a yi?»
Ɛ̀ɛ ká warɛ́n na le Dónbeenì Hácírí wi yi, bán yilera là a *Krista yilera lée dà-kéní.
* 2:9 Mi loń Ezayii vũahṹ 64.3 2:16 Mi loń Ezayii vũahṹ 40.13