3
Wa lé le Dónbeenì ton-sáwá
Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, mu bon. Mi ka lòn dĩ́míɲása na le Dónbeenì Hácírí mía yi. Lé bṹn nɔn á ĩ yí dàńna yí bía làa mia lè ɓa nùpua na sĩidéró fárá tĩna bìo síi, à ĩ bía làa mia lòn nùpua na lée kúnkúzàwa mi sĩidéró dã́ní yi. Lé bṹn te bìo hã bíoní na á ĩ bía nɔn mia ka lòn yoomu. Hã yí ka lòn dĩ́nló na lì. Mu bon, ĩ lá bía làa mia lè hã bíoní na ka lòn dĩ́nló na lì á mi máa dàń máa zũń hã kúará. Hàrí hã laà na kà wán, á mi pá yí dà máa zũń hã kúará, lé bìo á mi pá ɓuan miten lè ho dĩ́míɲása bìo síi. Le yandee na mi wee dí làa mìn lè hã fio na wi mi pã̀ahṹ á so yí máa zéení le mi ɓuan miten lè ɓa bìo síi, á wárá ɓúenɓúen so yínɔń ɓa wárá le? Bìo ó o ɓúi le mínɛ́n bò a Poole yi, ò o ɓúi le o Apoloosi lé yìa á mínɛ́n bò yi. À bṹn ɓa dĩ́míɲása wárá lè mi wárá yínɔń dà-kéní le? Le ĩ yàá tùa mia. O Apoloosi lée wée? Á ĩnɛ́n Poole lée wée? Wa so yínɔń le Dónbeenì ton-sáwá na mi bò níní yi á tàráa le bìo le? Warɛ́n lè wa nì-kéní kéní wee sá ho tonló na ó o Ɲúhṹso nɔn wɛn le wa sá. Ĩnɛ́n lé yìa dù, ó o Apoloosi hɔ̃n. Ká le Dónbeenì lé dìo wee dɛ̃ɛ́ mu. Bṹn wee zéení le yìa dù làa yìa hɔ̃n á yínɔń dɛ̀ɛ. Le Dónbeenì mí dòn lé dìo wee wé à mu dã. Yìa dù làa yìa hɔ̃n ɓúenɓúen lée dà-kéní. Le Dónbeenì khíi sàání ɓa nì-kéní kéní yi á à héha lè ho tonló na ɓa sá. Mu bon. Wa páanía wee sá na le Dónbeenì yi. Minɛ́n lé le Dónbeenì mɔhṹ na le wee và. Mi mún lé le Dónbeenì zĩi na le wee so.
10 Ĩnɛ́n le Dónbeenì nɔn mí pànká yi, á ĩ ka lòn zĩ-so tente na wã́ le zĩi á bàrá ɲúhṹ. Hã laà na kà wán á nì-vio lé bìa wee so le zĩi ɲúhṹ na á ĩ bàrá wán. Ɛ̀ɛ ká ɓa lè mí nì-kéní kéní màhã́ ko ɓa yí hácírí bìo ɓa à soráa wán. 11 Le zĩi ɲúhṹ dén wã́a bàrá vó, mu lé o Yeesu Krista. Á nùpue na kũn dà a bàrá zĩi ɲúhṹ veere wón mía. 12 Ɓa ɓúi wee so le zĩi ɲúhṹ mu wán lè ho sã́nú, tàá tɔ̃̀ɲɔ̀n. Ɓa ɓúi lé hã huaa na yàwá here á ɓa wee soráa. Ɓa ɓúi yàá ɓɛ̀n lée ɓùɛɛní, tàá ɲáakã́a, tàá kã́aní á ɓa wee soráa. 13 Ká bìo á ɓa lè mí nì-kéní kéní tonló sáráa, bṹn á à wé le cítíi fĩ̀ nɔ̀nzoǹ á mu ù zũń yi wéréwéré. Mu zoǹ ká ho dɔ̃hṹ lé hìa á à khɛ́n wa nì-kéní kéní tonni kúará. 14 Ká yìa son lè mu bìo na dà ho dɔ̃hṹ, á wón á à yí mu cũ̀nú. 15 Ká yìa bìo na ó o sonnáa ɓɛ̀n cã̀, á wón á à khe ɓúenɓúen. Ɓànso á à kã̀ní, ká a màhã́ à kɛń lòn nùpue na kã́a ho dɔ̃hṹ yi khíi ló á bò yi kã̀níanáa. 16 Mi so yí zũ ká minɛ́n lé le Dónbeenì zĩi, á le Dónbeenì Hácírí wi mia le? 17 Àwa, ká a ɓúi yáara minɛ́n na lé le Dónbeenì zĩi, á le Dónbeenì á à síiní wón ɓànso ɲúhṹ, lé bìo le Dónbeenì zĩi bìo sã̀ lerɛ́n mí dòn yi.
18 Héyìi! O ɓúi yí khà míten. Hen ká a ɓúi wi mi tĩ́ahṹ á wee leéka le mí lée bè-zũńminì ɓànso làa bìo ho dĩ́míɲá nùpua wee leékaráa mu, à ɓànso wé lòn bɔ̃́nbú, lé bṹn ǹ na ká à wé mu bè-zũńminì ɓànso binbirì. 19 Lé bìo á ho dĩ́míɲá na kà bè-zũńminì á lé mu bɔ̃́nbúmu le Dónbeenì cɔ̃́n. Mu túara le Dónbeenì bíoní vũahṹ yi kà síi: «Le Dónbeenì wee vĩ mu bè-zũńminì ɓànsowà lè ɓa hénní na wi ɓa yi.»* 20 Mu mún pá bĩnía túara ho vũahṹ mu yi: «O Ɲúhṹso zũ le mu bè-zũńminì ɓànsowà yilera lée kã́amáa.» 21 Bṹn bìo yi, ò o ɓúi wã́a yí yòoní míten ɓa nùpua bìo yi. Bṹn ɲúhṹ mía. Lé bìo á mu bìo ɓúenɓúen bìo sã̀ mia. 22 Ĩnɛ́n Poole là a Apoloosi là a Piɛre ɓúenɓúen bìo sã̀ mia. Hàrí ho dĩ́míɲá lè le mukãnì lè mu húmú á bìo pá sã̀ mia. Bìo wee wé ho zuia làa bìo yìró ò wé ɓúenɓúen bìo sã̀ mia. 23 Á minɛ́n bán bìo sã̀ a *Krista yi, ó o Krista bìo ɓɛ̀n sã̀ le Dónbeenì yi.
* 3:19 Mi loń Zoobu vũahṹ 5.13 3:20 Mi loń Lení vũahṹ (Psaumes) 94.11