4
O Krista tonkarowà tonló
Mi ko mi zũń le warɛ́n lé o *Krista tonkarowà á lé o ton-sáwá na le Dónbeenì kàràfáa mu bìo na sà yi le wa zéení lè ɓa nùpua. Bìo ɓa wee cà a ton-sá cɔ̃́n lé ò o bè bìo ɓa le o wé yi lè mí dà-kéní kéní. Hàrí mu wé minɛ́n, tàá ɓa nì-vio à cítí mi ĩ tonló na ɓa dó miì dã́ní yi, se bṹn ɓúenɓúen lée coon. Ĩnɛ́n ĩ bɛɛre yàá yí máa cítí ĩten. Ĩ láa ĩten yi bṹn bon, ɛ̀ɛ ká bṹn màhã́ yí máa zéení le ĩ térénna. O Ɲúhṹso lé yìa á à cítí mi. Lé bṹn bìo yi, à mi yí cítí nùpue ká mu pã̀ahṹ á yí dɔ̃n. Mi pa a Ɲúhṹso ɓuenló. Ká a khíi ɓueé dɔ̃n, á bìo ɓa nùpua wee sà míten le tíbírí yi wé ɓúenɓúen ó o ɓueé dé mu khoomu wán, á bìo ɓa wee leéka mí yiwa ó o ɓueé bɛnka. Hón pã̀ahṹ so yi, ká yìa ko làa foɓúa, á le Dónbeenì ì dé ɓànso foɓúa.
Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, bìo á ĩ bía khĩína wán bṹn á ĩ bía bò ĩnɛ́n là a Apoloosi wán, bèra a na à mu séení mia à mi zũńnáa le bíonì na kà kúará: «Mi yí dà bìo túara wán.» Minɛ́n tĩ́ahṹ ó o ɓúi yí yòoní míten bìo ó o bò a ɓúi yi á pã́náa o ɓúi bìo. O ɓúi yí bío le mí po bìa ká. Bìo wi mi cɔ̃́n lé le Dónbeenì nɔn mu mia. Ká mu ka kà, á lée webio nɔn á mi wee yòonínáa miten ka lè mu lée bìo na á mi yú miten? Minɛ́n bán wã́a yú bìo mi màkóo wi yi ɓúenɓúen lon? Bìo ɓúi yí fòora mia sá? Mi wã́a wee dí le bɛ́ɛnì ká warɛ́n níi ló lon? Ĩ yàá ɓɛ̀n wee fan le mu wé làa bṹn à warɛ́n mún páaní dí le bɛ́ɛnì mu làa mia. Mu bon. Ĩ wee leéka le warɛ́n na lé o Yeesu Krista tonkarowà á le Dónbeenì wó á wa ka lè wa dú ɓa nùpua na ká mɔ́n. Wa ka lòn kàsósa na ɓa ko ɓa ɓúe ɓa nùpua yahó lè ho wáayi tonkarowà yahó.* 10 Warɛ́n ka lòn bɔ̃́nbúwá ho dĩ́míɲása cɔ̃́n wa páaníló là a Krista bìo yi. Ká minɛ́n bán wee leéka le mi lé mu bè-zũńminì ɓànsowà mi páaníló làa wo bìo yi lon? Warɛ́n ka lòn yídàwa, ká minɛ́n bán wee leéka le mi pànkáwá wi lon? Warɛ́n ɓa nùpua wee loń dà wán, ká minɛ́n bán ɓa wee dé ho cùkú yi lon?
11 Hàrí lòn zuia, ká warɛ́n le hĩni lè le ɲu-hãní wee ɓúe. Hã sĩ̀-zĩ́nia wee fòo wɛn. Ɓa wee hɛ́ɛ ha wɛn. Wa lòn-kéní mía. 12 Wa wee sá à lò be, à bè yi yíráa wa ɲii dĩ́nló. Hen ká yìa là wɛn, à wa dúɓua ɓànso yi. Hen ká ɓa wee beé wa lò, à wa hĩ̀ wa sĩa. 13 Hen ká ɓa wee yáa wa yèni, à wa bío mu sãamu bíoní làa ba. Ho dĩ́míɲása yèn-dã́ní yi, á hàrí lòn zuia á warɛ́n ka lòn zàn-bìo na ɓa wee cã lée kúia. Ɓa wee càtí wɛn lòn yìráa.
14 Bìo á ĩ túara kà á yínɔń bìo na á ĩ túara à déráa nìyio mia. Ɓùeé. Ĩ wi à ĩ zéení mia le ĩ zàwa na á ĩ wa làa sòobɛ́ɛ bìo síi. 15 Mu bon. Hàrí ká bìa wee pa mi bìo o Krista wɔ̃hṹ wán á ka cɛ̀rɛ̀ɛ, se mìn maá o Krista mu bìo dã́ní yi lé ĩnɛ́n ĩ dòn. Lé bìo á ĩnɛ́n lé yìa á buera a Yeesu Krista bín-tente nɔn mia, á mi tà le yi. 16 Àwa, á ĩ ɓɛ̀ntĩ́n wee yanka mia, mi sábéré à mi wé bè bìo á ĩnɛ́n wee wé yi. 17 Lé bṹn bìo yi á ĩ ì tonka a Timɔtee na lé ĩ za na á ĩ wa làa sòobɛ́ɛ, wón na bò a Ɲúhṹso wɔ̃hṹ lè mí sòobɛ́ɛ. Ĩ ì tonka a ò o ɓuee wíoka leéka mia làa bìo á ĩnɛ́n ĩ bɛɛre ɓuannáa ĩten o Yeesu Krista wɔ̃hṹ wán. Lé bṹn á ĩ mún wee kàrán lè ɓa kèrètĩ́ɛwa kuio hã lùa ɓúenɓúen na á ĩ wee va dã yi.
18 Ɓa ɓúi mi tĩ́ahṹ wã́a ɓúakáa wee bío le ĩ máa bĩní máa kã́a lè mi cɔ̃́n, á ɓa wee ɓùaaní míten. 19 Ɛ̀ɛ ká a Ɲúhṹso tà mu, á hen làa cĩ́inú ká ĩ bĩní ɓueé ɓúɛɛkí mia. Hón pã̀ahṹ so yi ká mu máa wé ɓa nùpua mu khòn-bíoní na ɓa bía á ĩ ɲá á mu ù kã́ɲa yi mí dòn, ká bìo ɓa dà wee wé á ĩ mún ǹ mi. 20 Mu bon. Le Dónbeenì bɛ́ɛnì bìo yí kã́ɲaa bíoní mí dòn yi, ɓùeé. Ɓa nùpua ko ɓa mi le Dónbeenì pànká wa wárá yi. 21 Mi wi à ĩ ɓua bũ̀ini ɓuennáa mi wán lée, tàá ĩ wayií ĩten à ɓuennáa, à mi zũń ká ĩ wa mia?
* 4:9 Mu pã̀ahṹ ká hã hĩa táró wi, ká kɔ̃hṹsa na ló le mí hĩn-táwá vaá dàńna bìa ɓa funnáa, à ɓa sè ɓa níi bìo ɓúenɓúen à bĩní varáa mín kɔ̃hṹ. Hàrí ɓa zúkúsa na ɓa wìikaa á ɓa mún wee wé ɓua varáa lè mí yèn-vèení. Ká ɓa vaá dɔ̃n à ɓa zã̀amáa lé lée dĩ̀n, à ɓa wé ɓuee khĩí yahó làa bìo ɓa sò. Ká mu ɓúenɓúen khĩína vó, à ɓa màhã́ ɓúe bìa ɓa wìikaa ɓuan ɓa zã̀amáa yahó.