5
Mu koomu na wó ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure yi
Ĩ ɲá à ɓa le mu koomu na á bìa yí zũ le Dónbeenì yàá yí máa wé, á ɓa ɓúi wee wé minɛ́n tĩ́ahṹ. Ɓa le o ɓúi á wee fé mín nu fɛ̀ɛ. Á bṹn pá yí máa vá mia, à mi pá wee ɓùaaní míten lon? Yìa wee wé bṹn bìo so á ko ò o ɲa lén mi tĩ́ahṹ. Ĩnɛ́n wón hàrí bìo á ĩ mía mi tĩ́ahṹ mi cúee, ká ĩ hácírí dén wi làa mia. Ĩ ka le ĩ wi mi tĩ́ahṹ á fã̀náa le cítíi ɓànso bìo yi wa Ɲúhṹso Yeesu yèni yi. Mi kúaa mín wán, á mi zũń le ĩ wi làa mia lè ĩ hácírí, á wa Ɲúhṹso Yeesu pànká mún wi làa mia. Mu zoǹ, à mi lén ɓànso mi tĩ́ahṹ ò o *Satãni yáa o sãnía. Ká mu wó kà, á le Dónbeenì á à kã̀ní a mànákã̀ wa Ɲúhṹso ɓuenló pã̀ahṹ. Miten ɓùaaníló ɲúhṹ mía. Mi so yí zũ ká le ɲa-fĩni ɓa dó mu dũmu yi cĩ́inú khan à mu ɓúenɓúen lé le? Á mi cén ceé miten. Bṹn bè-kohó so síi na ka lòn ɲa-fĩni á mi ɓúe ɲúhṹ mi tĩ́ahṹ. Ká mi wó bṹn, á mi ì wé ɓa nùpua na wee ce, á à kɛń lòn dũn-khanii na á ɲa-fĩni mía yi. Mi yàá lé ɓa nùpua na wee ce vó, lé bìo á ho *Paaki muinì *Pioza á ɓa ɓó wa bìo yi, wón Pioza so lé o *Krista mí bɛɛre. Lé bṹn nɔn á mi wã́a yí le wa dí ho Paaki sã́nú lè mu bìo na yí se lè mu sũnsũmámu na ka lòn ɲa-fĩni. Ká mi wa dí ho lè mu cemu lè ho tũ̀iá poni na ka lòn búurú na á ɲa-fĩni mía yi.
Ĩ mɔ́ndɛ́n vũahṹ na á ĩ túara nɔn mia á ĩ bía le mi wé yí va dã bìa wee wé ho hã́-fénló lè ho bá-fénló lè mí sìíwà. 10 Ĩ yí bía le mi wé yí va dã bìa yí zũ le Dónbeenì na wee dé míten ho hã́-fénló lè ho bá-fénló lè mí sìíwà yi, á sĩa wee vá mí ninzàwa bìo yi, á wee ɲuaa, á wee hã hã wɔ̃̀nna. Mu lá lé làa bṹn, se mi lá à lé ho dĩ́míɲá yi. 11 Ɛ̀ɛ ká bìo á ĩ wi à ĩ bío, lé bìa màhã́ le mí lé ɓa kèrètĩ́ɛwa, à ɓa wee wé ho hã́-fénló lè ho bá-fénló lè mí sìíwà, á sĩa wee vá mí ninzàwa bìo yi, á wee hã hã wɔ̃̀nna, á wee yáa mí ninzàwa yènnáa, ká ɓa a ɲu khée, á lé ɓa kɔ̃̀nlowà, bán síi lé bìa á ĩ le mi wé yí va dã. Mi yàá yí ko à mi wé páaní dí làa ba. 12-13 Ho dĩ́míɲása na yí zũ le Dónbeenì á bìo yí ciran mi. Le Dónbeenì lé dìo khíi cítí bán. Ɛ̀ɛ ká minɛ́n ɓɛ̀n ko mi wé fĩ̀ mi kuure nùpua cítíi. Bìo kà lé bìo túara le Dónbeenì bíonì vũahṹ yi: «Mi ɲa a nì-sũmúi lén mi tĩ́ahṹ.»*
* 5:12-13 Mi loń Làndá zéeníló vũahṹ (Deutéronome) 17.7