6
Ɓa kèrètĩ́ɛwa na wee ve mín le cítíi yi
Bìo lon lon ká minɛ́n ó o ɓúi lè mín za kèrètĩ́ɛ á hã bíoní wi pã̀ahṹ ò o máa va le Dónbeenì nùpua cɔ̃́n à bán fáa hã, ká a va bìa yí zũ le Dónbeenì cɔ̃́n le bán wé mu lée webio? Mi so yí zũ ká bìa bìo sã̀ le Dónbeenì yi lé bán khíi cítí ho dĩ́míɲása le? Ká lé minɛ́n khíi cítí ho dĩ́míɲása á se mi mún dà á cítí bìo ɲúhṹ mía. Mi so yí zũ ká lé warɛ́n á khíi cítí ho wáayi tonkarowà le? Ká mu wó kà se ho dĩ́míɲá bìo á wa mún dà a cítí. Lée webio nɔn ká hã bíoní wi mi pã̀ahṹ à mi lɛ́n va bìa ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure bìo ɲúhṹ mía cɔ̃́n na lé ho dĩ́míɲása à bán cítí mia? Hã nìyio so yí máa dí mia le? Bè-zũńminì ɓànso so mía mi tĩ́ahṹ na dà à fɛɛ hã bíoní na wi bìa lé ɓa zàwa pã̀ahṹ le? Àwa, bìo á mi wé lɛ́n va bìa yínɔń ɓa kèrètĩ́ɛwa cɔ̃́n à bán fáa mi tũ̀iáwà so lée bìo na ko làa wéró le?
Bìo mi wee ɓua mìn varáa le cítíi yi bṹn yàá wee zéení le mi bìo yáara ɓúenɓúen. Ho wékheró so lá yí ko à ho wé kúu mia le? Mi so lá yí ko mi wé tà à ɓa tè mi wán le? Minɛ́n lé bìa yàá wee wé khe lè mìn zàwa lè mìn hĩ́nni, á wee tè ɓa wán. Mi so yí zũ kɛ̃́nkɛ̃́n le bìa wee wé mu bè-kora á níní máa kɛń le Dónbeenì bɛ́ɛnì yi le? Á mi cén yí khà miten. Lé ɓa nùpua na wee dé míten ho hã́-fénló lè ho bá-fénló lè mí sìíwà yi, làa bìa wee hã hã wɔ̃̀nna, ɓa bá-féwá lè ɓa hã́-féwá, ɓa báawa mín yi na wee da làa mín, 10 ɓa kɔ̃̀nlowà, làa bìa sĩa wee vá mí ninzàwa bìo yi, làa bìa wee ɲu khée, làa bìa wee yáa mí ninzàwa yènnáa, lè ɓa nì-wànna, bán ɓúenɓúen níní máa kɛń le Dónbeenì bɛ́ɛnì yi. 11 Bìo á ĩ tò yi kà ɓúenɓúen lé bṹn ɓa ɓúi fù wee wé mí tĩ́ahṹ. Ɛ̀ɛ ká le Dónbeenì wã́a ceéra mia. Mi bìo sã̀ le yi. Mi wó ɓa nùpua na térénna le Dónbeenì yahó. Bṹn ɓúenɓúen wó wa Ɲúhṹso Yeesu *Krista pànká lè le Dónbeenì Hácírí pànká yi.
Mi wé ɓua miten sese
12 Ɓa ɓúi wi mi tĩ́ahṹ wee bío le mu bìo ɓúenɓúen wéro níi nɔn mí yi, á bṹn wã́a bon. Ɛ̀ɛ ká mu bìo ɓúi wéró màhã́ yí máa na à mi va làa yahó. Ĩnɛ́n dà a bío le mu bìo ɓúenɓúen wéró níi nɔn miì. Ɛ̀ɛ ká ĩ màhã́ máa día á mu bìo mu ɓúi máa yí pànká ĩ wán. 13 Mi mún wee bío le ho dĩ́nló wó ho píohó bìo yi, á ho píohó ɓɛ̀n wó ho dĩ́nló bìo yi. Ɛ̀ɛ ká ho píohó loo, ho dĩ́nló loo á le Dónbeenì khíi ɓúe ɲúhṹ. Mi cén yí hácírí, wa sãnía yí wó ho hã́-fénló lè ho bá-fénló lè mí sìíwà bìo yi. Hã bìo sã̀ a Ɲúhṹso yi, ó o Ɲúhṹso wee pa hã bìo. 14 Bìo á le Dónbeenì vèeníanáa o Ɲúhṹso lé bṹn ɓàn síi ó o mún khíi vèenínáa wɛn lè mí pànká. 15 Mi so yí zũ ká mi sãnía lé o *Krista sãnía bìo ɓúi le? O Krista sãnía bìo ɓúi so ko à hã páaní là a hã́a na wee yɛ̀ɛ́ míten le? Ɓùeé dɛ́. 16 Tàá mi so yí zũ ká a báa na páanía là a hã́a na wee yɛ̀ɛ́ miten á lée dà-kéní làa wo le? Bìo kà lé bìo túara le Dónbeenì bíonì vũahṹ yi: «Ɓa mí nùwã ɲun á à wé sãnía dà-kéní.»* 17 Ɛ̀ɛ lé bṹn ká yìa ɓɛ̀n páanía là a Ɲúhṹso á wón ɓànso á à wé dà-kéní làa wo mí hácírí yi.
18 Mi khí ho hã́-fénló lè ho bá-fénló lè mí sìíwà wéró yi. Mu bè-kora na ó o nùpue dà a wé ɓúenɓúen á yí máa ɓóonía sãnía yi ká mu yínɔń ho hã́-fénló lè ho bá-fénló lè mí sìíwà. Yìa wee dé míten ho hã́-fénló lè ho bá-fénló lè mí sìíwà wéró yi, á wee wé khe lè mí kùrú sãnía. 19-20 Mi so yí zũ ká mi sãnía lé le Dónbeenì Hácírí zĩi le? Le Dónbeenì nɔn mí Hácírí mia à le kɛń mia. Le Dónbeenì yà mia ho yà-nɔ̀n heɓúee yi. Mi wã́a yí te miten. Á mi cén wã́a dé ho cùkú le Dónbeenì yi lè mi sãnía.
* 6:16 Mi loń Bìo ɲúhṹ ɓúɛɛníi vũahṹ (Genèse) 2.24