7
Mu yaamu bìo
Hã laà na kà wán, á bìo mi tùakaa làa mi, lé bṹn á ĩ wã́a à zéení yara làa mia. Mi wee bío le mu se ò o báa yí páaní là a hã́a. Ɛ̀ɛ ká bìo ho hã́-fénló lè ho bá-fénló boo hã laà na kà wán, á ĩnɛ́n ɓɛ̀n le o báa ko ò o wé páaní lè mín hã́a, ò o hã́a mún wé páaní lè mín báa. O báa yí ko ò o pĩ́ mín hã́a ká wón màkóo wi o yi, ó o hã́a mún yí ko ò o pĩ́ mín báa ká wón màkóo wi o yi. O hã́a sãnía bìo yí sã̀ a yi, lé ɓàn báa á hã bìo sã̀ yi. Ó o báa sãnía bìo mún yí sã̀ a yi, lé ɓàn hã́a á hã bìo sã̀ yi. O báa lè mín hã́a á yí ko ɓa pĩ́ mín. Ká ɓa hĩ́a yí máa páaní á mu ko mu wé bìo na ɓa bía tò wán le mí ì khí mín yi á à dã pã̀ahṹ ɓúi, ká mí ì dé mí sòobɛ́ɛ ho fìoró wéró yi. Ká ho pã̀ahṹ mu khĩína, à ɓa bĩní wé páaní làa mín. Ká bṹn yí wó á ɲún-sĩ ɓa hĩ́a máa dàń míten máa ɓua yi bìo ó o *Satãni wee khà lè ɓa nùpua vĩ́iní dã́ní yi. Bìo á ĩ bía nɔn mia kà á yí máa zéení le ĩ le mi wé mu konloon. Ɛ̀ɛ ká mi màhã́ mún dà wé è wé làa bṹn. Ĩnɛ́n wón lá wi à ɓa nùpua ɓúenɓúen yí yaka lè ĩ bìo síi. Ɛ̀ɛ ká le Dónbeenì wee na mu bìo wéró pànká wa nì-kéní kéní yi mín ɲúná yi. O ɓúi á à ya, ká a ɓúi dà á a kɛɛní máa ya.
Bìo kà lé bìo á ĩ ɓɛ̀n ǹ bío ò na ɓa mabáawa lè ɓa mahã́awa yi: Mi wã́a lá kará á yí yanka lè ĩnɛ́n bìo, se mu se. Ɛ̀ɛ ká mi yí dà mu, à mi yaka. O nùpue yan, á sṹaaní bìo ó o ò kɛɛní á máa ya, ká a ɲɔǹ yí dà mí sĩi máa hĩ̀.
10 Bìa lé ɓa kèrètĩ́ɛwa na yan mín, bán á ĩ ì bío bìo kà á à na yi. Hɔ̃́n ɲi-cúa so yínɔń ĩnɛ́n te hã, lé o Ɲúhṹso te mí ɲi-cúa. O hã́a á yí ko ò o pĩ́ mín báa día ká a lɛ́n. 11 Ká a hĩ́a wà, ò o ɓɛ̀n mún yí bĩní vaa ya. Tàá ká a wi ò o bĩní ya, ò o véení hã bíoní lè mín báa, à ɓa ya mín. Lé mu ó o báa mún yí ko ò o ɲa mín hã́a.
12 Hã ɲi-cúa na á ĩ ɓɛ̀n ǹ fɛɛ bìo kà wán á à na bìa ká yi, hɔ̃́n yínɔń o Ɲúhṹso te hã, lé ĩnɛ́n te ĩ ɲi-cúa. Ká a báa là a hã́a yan mín, ó o báa hĩ́a wó a kèrètĩ́ɛ, à ɓàn hã́a na yínɔń kèrètĩ́ɛ á tà le mí ì kɛɛní làa wo, á ɓàn báa yí ko ò o ɲa a. 13 Lé làa bṹn síi, ká a hã́a là a báa yan mín, ó o hã́a hĩ́a wó a kèrètĩ́ɛ, à ɓàn báa na yínɔń kèrètĩ́ɛ á yí pã́ a, á ɓàn hã́a yí ko ò o lɛ́n día mín báa. 14 Ĩ wee bío kà síi lé bìo ó o báa na dĩǹ yínɔń o kèrètĩ́ɛ á bìo sã̀ le Dónbeenì yi ɓàn hã́a na lé o kèrètĩ́ɛ bìo yi. Mu mún lée dà-kéní là a hã́a na yínɔń o kèrètĩ́ɛ. Wón mún bìo sã̀ le Dónbeenì yi ɓàn báa na lé o kèrètĩ́ɛ bìo yi. Mu lá yí ka kà, á ɓa zàwa bìo máa sĩ̀ le Dónbeenì yi. Ɛ̀ɛ ká ɓa bìo sã̀ le yi. 15 Ɛ̀ɛ ká yìa màhã́ yínɔń o kèrètĩ́ɛ hĩ́a wi ò o fáa mu yaamu à yìa lé o kèrètĩ́ɛ día le o fáa. Ká mu wó kà, se yìa lé o kèrètĩ́ɛ wi míten. Le Dónbeenì von mia à mi kɛɛní mín wán làa hɛ́ɛrà. 16 Ɲún-sĩ, á minɛ́n hã́awa na lé ɓa kèrètĩ́ɛwa á le Dónbeenì dà à dĩ̀n wán á à kã̀nínáa mí bárání na yínɔń ɓa kèrètĩ́ɛwa. Tàá minɛ́n báawa na lé ɓa kèrètĩ́ɛwa á le Dónbeenì dà à dĩ̀n wán á à kã̀nínáa mí hã́nání na yínɔń ɓa kèrètĩ́ɛwa.
Mi día miten làa bìo mi fù karáa
17 Ká bìo á ĩ bía nɔn mia kà níi ló, á bìo ó o Ɲúhṹso wó á mi nì-kéní kéní bìo karáa á le Dónbeenì vonnáa mia, lé bṹn à mi pá día lè miten. Bṹn lé bìo á ĩ wee kàrán lè ɓa kèrètĩ́ɛwa kuio hã lùa ɓúenɓúen yi. 18 O ɓúi lá *kúio á le Dónbeenì vonnáa wo, à ɓànso yí sà mu. Tàá yìa le Dónbeenì von ò o dĩǹ yí kúio à wón mún yí kúii míten. 19 Ho *kúiiró lè ho yí kúiiró bìo ɲúhṹ mía. Bìo bìo ɲúhṹ wi lé à wé bè le Dónbeenì bìo na le bò henía yi. 20 Mi nì-kéní kéní día miten làa bìo mi fù karáa á le Dónbeenì vonnáa mia. 21 Yìa lá lée wobá-nìi á le Dónbeenì vonnáa wo, ò o yí yáa mí yilera bṹn bìo yi. Ɛ̀ɛ ká bìo á ɓànso á à kɛńnáa míten níi khíi nɔn wo yi, ò o wã́a bè bṹn bàhó yi. 22 O wobá-nìi na ó o Ɲúhṹso von ó o bìo sã̀ a yi, wón wã́a wi míten o páaníló là a Ɲúhṹso bìo yi. Lé làa bṹn síi ó o nùpue na ó o *Krista von ká a wi míten wón ɓɛ̀n lé o Krista wobá-nìi. 23 Le Dónbeenì yà mia ho yà-nɔ̀n heɓúee yi, á mi wã́a yí día le ɓa nùpua wé mia lè mí wobáaní. 24 Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, bìo mi fù karáa á le Dónbeenì vonnáa mia lé bṹn à mi día lè miten le Dónbeenì yahó.
Bìa dĩǹ yí yan bìo
25 Ká bìa dĩǹ yí yan hùúu, bán bìo na à ĩ bío ɓa dã́ní yi na le o Ɲúhṹso bìo na ó o bò henía bṹn mía. Ɛ̀ɛ ká bìo á ĩ lé o nùpue na á ɓa dà a dé mí sĩa yi mu sãamu na le Dónbeenì wó làa mi bìo yi, á ĩ ì zéení ɓa. 26 Le lònbee na ho zuia kà bìo yi á bìo kà lé bìo á ĩ wee leéka: Mu se à ɓa día míten làa bìo ɓa bìo karáa. 27 Yìa bò mu fũaamu à wón wã́a yí cà bìo o ò ɓúe làa bũ. Ká yìa ɓɛ̀n dĩǹ yí bò mu, à wón wã́a día. 28 Ká yìa màhã́ pá yan, se mu yínɔń bè-kohó. O hĩ́nzoró na ɓàn fũaalè wi ká a yan, se mu yínɔń bè-kohó. Ká bìa yanka bán wi le lònbee yi ho dĩ́míɲá yi. Á le dén lònbee so á ĩ yí wi à le yí ɓarɛ́n.
29 Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, bìo kà lé bìo á ĩ wi à ĩ bío na mia. Ho pã̀ahṹ na ká á yí túee. À wã́a lá bìo kà ɲii wán, le bìa yan à wé le ɓa yí yan. 30 Le bìa wee wá à wé le ɓa yí máa wá. Le bìa wee zã̀maka à wé le ɓa yí máa zã̀maka. Le bìa wee yà mu bìo à yí dé mí sĩa bìo ɓa yà yi. 31 À bìa ho dĩ́míɲá bìo sĩmu zon, à ho dĩ́míɲá bìo wé lòn bè-kã́amáa cɔ̃́n. Lé bìo á ho dĩ́míɲá làa bìo mí mɔn làa ho á máa mía ká ho ò vé.
32 Mi lá wi miten, á yilera yí máa yáa, se ĩ wa mu. O báa na yí yan wón wee dé mí sòobɛ́ɛ o Ɲúhṹso tonló yi. O wee cà ò o wé bìo sĩ a Ɲúhṹso yi. 33 Ká a báa na yan, wón ɓɛ̀n yahó sã́ ho dĩ́míɲá bìo. O wee cà ò o wé bìo sĩ mín hã́a yi. 34 O wã́a wi lè hã sã́a ɲun. Lé bṹn mún lé o hã́a na yí yan tàá o hĩ́nzoró na ɓàn fũaalè wi. Ɓa wee dé mí sòobɛ́ɛ o Ɲúhṹso tonló yi. Ɓa wee cà à ɓa bìo ɓúenɓúen sĩ̀ a Ɲúhṹso yi. Ká yìa yan wón yahó sã́ ho dĩ́míɲá bìo. O wee cà ò o wé bìo sĩ mín báa yi. 35 Ĩ wee bío kà síi lé mi séeníi bìo yi, ká ĩ yí máa kĩ̀kã́ mia. Ká ĩ màhã́ wi à bìo ko lè ho wéró bṹn lé bìo à mi wé, à na miten ɓúenɓúen o Ɲúhṹso tonló yi á yí titika.
36 Ká a yàrónza ɓúi wee leéka le ká mí yí yan mín fũaalè se mi wó khon làa wo, ká a zũ le mí yí dà mí sĩi máa hĩ̀ hùúu, ò o wee leéka le mí ko à mí ya mín, se bṹn yínɔń bè-kohó. À ɓa ya mín. 37 Ɛ̀ɛ ká a yàrónza ɓúi màhã́ lon mu míten le mí máa ya mín fũaalè, á zũ le mí dà à hĩ̀ mí sĩi, ká mu ló arɛ́n míten yi binbirì, ò o ɓúi yí kĩ̀kã́a wo yi, se o wó se. 38 Bìo wi bĩ́n lé bìo kà: O yàrónza na fó mín fũaalè á yan á wó se. Ɛ̀ɛ ká yìa le mí máa ya, wón ɓɛ̀n bìo sã̀ sṹaaní.
39 O hã́a là a báa na mu yaamu cɛɛ́ra á yí dà máa fáa mín yi ká yínɔń o báa húrun. Ká ɓàn báa húrun, se o wi míten, á dà a ya a báa na ó o sĩi vá yi. Ká a báa mu màhã́ ko ò o wé o kèrètĩ́ɛ. 40 Ɛ̀ɛ ká a màhã́ kará yí yan, se o bìo á à wíoka à wé se. Bṹn lé bìo á ĩnɛ́n wee leéka. Á ĩ mún zũ le le Dónbeenì Hácírí wi làa mi.