8
Le muinì taa bìo
Hã laà na kà wán, á wa ɓɛ̀n ǹ loń ho tùaró na sã́ ɓa bùaa na yan lè le muinì taa bìo. Mi wee bío le wa ɓúenɓúen lé ɓa bè-zũńlowà, bṹn bon. Bṹn bìo zũńló so lé bìo wee na ò o nùpue ɓùaanínáa míten. Ɛ̀ɛ ká le waminì dén wee wé à wa sĩadéró va lè ho yahó. Yìa wee leéka le mí lé o bè-zũńlo wón ɓànso dĩǹ yí zũ mu làa bìo ó o ko ó o zũńnáa mu. Ɛ̀ɛ ká yìa wa le Dónbeenì wón le Dónbeenì zũ le o bìo sã̀ mí yi.
Àwa! Ɓa bùaa na ɓa yan lè le muinì hã wɔ̃̀nna wán taa làró dã́ní yi, á bìo kà lé bìo á ĩ bío: Wa ɓúenɓúen zũ le mu bìowa na ɓa nùpua wee lá lòn dofĩ́ina ho dĩ́míɲá yi á bìo ɲúhṹ mía. Warɛ́n zũ le le Dónbeenì lée dà-kéní mí dòn. Hã pànká-beera na yí máa mi, á ɓa nùpua ɓúi wee ve làa dofĩ́ina tàá ɲúnása, á boo. Hàrí ká hɔ̃́n pànká-beera so wi ho wáayi lè ho tá wán, se warɛ́n bán zũ le le Dónbeenì lée dà-kéní mí dòn. Dén lé dìo lé wa Maá na léra mu bìo ɓúenɓúen. Lé lerɛ́n mún léra wɛn à wa bìo sĩ̀ le yi. Wa mún zũ le o Ɲúhṹso lée nì-kéní mí dòn. Wón lé o Yeesu *Krista, yìa nɔn á mu bìo ɓúenɓúen wiráa. Lé orɛ́n mún nɔn á wa à yíráa le mukãnì binbirì.
Warɛ́n zũ le mu bìowa na ɓa nùpua wee lá lòn dofĩ́ina bìo ɲúhṹ mía. Ɛ̀ɛ ká ɓa kèrètĩ́ɛwa ɓúenɓúen màhã́ dĩǹ yí yú bṹn bìo zũńló so. Ɓa ɓúi na sòobáa dó mí sĩa hã wɔ̃̀nna hãló yi á hàrí lòn zuia ká ɓa wee là le muinì taa, à kɛń le ɓa níní pá wi hã wɔ̃̀nna hãló yi. À bìo ɓa lé ɓa nùpua na pànkáwá mía le Dónbeenì bìo dã́ní yi, ká ɓa wee là hã taa mu, à ɓa leéka le mí wó khon. Mu yínɔń dĩ́nló lé hìa wee wé à wa bìo wé sĩ le Dónbeenì yi. Wa dú ho loo, á bìo ɓúi máa bè wa bìo wán. Wa mún yí dú ho loo, á bìo ɓúi máa fá wa bìo ɲii. Minɛ́n bán zũ le mi dà ho dĩ́nló ɓúenɓúen wé è dí. Ɛ̀ɛ ká mi màhã́ le mi yiwa. Ɲún-sĩ, á yìa pànká tà mía le Dónbeenì bìo dã́ní yi á dà a va a vĩ́ bìo minɛ́n wee wé bìo yi. 10 Ká yìa pànká mía le Dónbeenì bìo dã́ní yi á mɔn ũnɛ́n na zũ mu bìo à ũ kará hã wɔ̃̀nna zĩi á wee là le muinì taa, ó o so mún máa yí hã làró sĩ-heɓúee le? 11 Bṹn ká yìa pànká mía le Dónbeenì bìo dã́ní yi, wón na ó o Krista húrun bìo yi, á hĩ́a vĩ́ ũnɛ́n bìo zũńló bìo yi. 12 Hen ká mi wee wé khe lè mìn zàwa lè mìn hĩ́nni na pànkáwá mía le Dónbeenì bìo dã́ní yi kà síi, se lé o Krista mí bɛɛre á mi wee wé kheráa. 13 Lé bṹn nɔn, ká ĩ bè-dínii ɓúi dà à vĩ́iní wàn za tàá wàn hĩ́nló, á ĩ máa bĩní máa là taa hùúu, bèra a na à ɓa hĩ́a yí vĩ́ ĩnɛ́n bìo yi.