9
Bìo ó o Poole bía mí tonkaa tonló dã́ní yi
Ĩnɛ́n so yínɔń nùpue na wi ĩten le? Ĩ so yínɔń o Yeesu tonkaro ɓúi le? Ĩnɛ́n ĩ bɛɛre á mɔn wa Ɲúhṹso Yeesu. Minɛ́n so yínɔń ho cũ̀nú na ló ĩ tonló na á ĩ sá a Ɲúhṹso bìo yi le? Ɓa ɓúi dà a pĩ́ á máa zũń le ĩnɛ́n mún lé o Yeesu tonkaro. Ká minɛ́n bán zũ le ĩ lé orɛ́n. Lé bìo mi páaníló là a Ɲúhṹso á wee zéení le ĩ lé orɛ́n tonkaro bìo bon.
Bìo kà lé bìo á ĩ wee bío na bìa wee yáa ĩ yèni yi à ɓúeráa ɓa ɲúhṹ. Wa so lá yí ko làa bè-dínii tàá bè-ɲunii bìo wa wee sá a *Krista tonló bìo yi le? Warɛ́n lé wa nì-kéní kéní so lá yí ko à wa ya a hã́a na lé o kèrètĩ́ɛ ò o wé bè làa wɛn wa tonló mu sáró yi, làa bìo ó o Ɲúhṹso ɓàn zàwa, là a Piɛre là a Yeesu tonkarowà na ká wee wéráa mu le? Tàá ĩnɛ́n là a Baanabaasi wa dòn lé wɛn so ko wa wé sá à bè yi yíráa wa ɲii dĩ́nló le? Dásí nìi na á à lén mí níi yi á à wéráa mu dásímu wón mía. Á nùpue na á à fá le vĩ̀ndɛ̀ɛ ká a máa wé è dí le bia wón mía. Ó o nɔ̀n-pa na yí máa ɲu ɓa nàwa na ó o wee pa yoomu wón mún mía.
Bìo á ĩ wee bío kà yínɔń ɓa nùpua bìo na ɓa wee wé mí dòn á ĩ mɔn mu yi. Le Dónbeenì làndá na ó o *Mɔyiize túara yi á mu pá ka kà. Bìo kà lé bìo túara ho làndá mu yi: «O nàa na ɓa wee sáráa ho dĩ́nló láró pã̀ahṹ á ɓa yí ko ɓa hè lè ho dĩ́nló làró.»* Bìo le Dónbeenì bía kà síi so wee zéení le lé ɓa nàwa bìo here le yi le? 10 Mu so yínɔń warɛ́n bìo yi á le bíaráa kà síi le? Ká wɛrɛɛ. Mu lé warɛ́n bìo yi á le bíonì mu túararáa. Yìa ɓa lá ó o wee và ko ò o dé mí sĩi bìo ó o khíi yí bìo yi. Yìa ɓa lá ó o wee vṹaa ho dĩ́nló ko ò o dé mí sĩi bìo o ò yí bìo yi. 11 Le Dónbeenì bín-tente na wa zéenía làa mia á ka lòn bìo na wa dù. Ká mi lá wee na mi níi bìo wɛn, se mu lée bìo na so po wɛn le? 12 Ká mi wee na mu ɓa ɓúi yi, á warɛ́n so yí ko làa bũ yí po bán le? Ɛ̀ɛ ká warɛ́n bán yí wi à wa bío le mi ko à mi wé na mi níi bìo wɛn. Wa yí wi à bìo ɓúi cĩ́inú à bũmaka a *Krista bín-tente bueró. Lé bṹn bìo yi á wa díaráa á mu bìo ɓúenɓúen wee kúu wɛn. 13 Mi so yí zũ le bìa wee sá ho tonló le *Dónbeenì zĩ-beenì yi á bè-dínii wee lé bìo ɓa nùpua wee wé lè mu hãmu yi bĩ́n le? Á bìa wee fũ̀aa ɓa bùaa le muinì yɛɛníi bán mún wee yí bìo sã̀ ɓa yi. 14 Lé làa bṹn síi ó o Ɲúhṹso mún bòráa mu henía le yìa wee bue le Dónbeenì bín-tente á ɲii dĩ́nló wé è lé ho tonló mu yi.
15 Bìo á ĩ lá wi làa mia, á bìo ko làa mi, á ĩ yí le mi na hàrí dɛ̀ɛ miì. Á bìo á ĩ wee túa kà síi, mún yí máa zéení le ĩ le mi wé mu na miì. Bṹn yi ká ĩ yàá lá húrun se mu sṹaaní. Dén sĩ-wɛɛ so na wi miì á nùpue yí dà máa hè yi. 16 Ĩ yí ko à ĩ khòoní ĩten le Dónbeenì bín-tente bueró bìo yi. Mu yàá lée bìo na á ĩ ko à ĩ wé konloon. Ká ĩ le ĩ máa bue le bín-tente mu, à wàn dɛ̀ɛ suaa mi. 17 Mu lá lé ĩnɛ́n ĩten dó ĩten ho tonló mu yi, se ĩ lá le ɓa wé sàání miì. Ɛ̀ɛ ká ho lé dɛ̀ɛ na á ĩ ko à ĩ sá konloon, á ĩ máa pĩ́ ho sáró. 18 Ká ĩ sàáníi lé le sĩ-wɛɛ na ĩ wee yí le bín-tente na á ĩ wee bue làa kã́amáa bìo yi ká ĩ yí máa fé bìo ko làa mi.
19 Mu bon, ĩnɛ́n lée nùpue na wi ĩten, á yínɔń wobá-nìi. Ɛ̀ɛ ká ĩ màhã́ wó ĩten lè ɓa nùpua ɓúenɓúen wobá-nìi, bèra a na à ĩ yíráa ɓa boomuso à ɓa tà a Krista bìo. 20 Hen ká ĩ wi làa bìa lé ɓa *zúifùwa, à ĩ wé ĩten làa zúifù, bèra a na à ĩ yí bán à ɓa tà a Krista bìo. O Mɔyiize làndá á ĩnɛ́n mía yi. Ɛ̀ɛ ká ĩ wi làa bìa wi ho yi, à ĩ ɓua ĩten lè ɓa bìo síi, ká ĩ ɲɔǹ mía ho làndá mu yi, bèra a na à ĩ yí bán à ɓa tà a Krista bìo. 21 Ká ĩ mún wi làa bìa yí zũ dɛ̀ɛ o Mɔyiize làndá bìo dã́ní yi, à ĩ ɓua ĩten lè ɓa bìo síi bèra a na à ĩ yí bán à ɓa tà a Krista bìo. Bṹn yí máa zéení le le Dónbeenì làndá bìo yí ciran mi. Ĩ wee bè o Krista làndá yi. 22 Hen ká ĩ wi làa bìa pànkáwá mía le Dónbeenì bìo dã́ní yi, à ĩ mún wé lòn nùpue na pànká mía, bèra a na à ĩ yí bán á ɓa tà a Krista bìo. Lé làa bṹn á ĩ wee wé à zoráa ɓa nùpua le mí sìíwà tĩ́ahṹ à yíráa ɓa nì-dòndáa ɓúi à kã̀ní konloon. 23 Bṹn ɓúenɓúen á ĩ wee wé bèra a na à le Dónbeenì bín-tente à bɛ̀nbɛ́n, à ĩnɛ́n níi mún kɛń mu bè-tentewà na le bín-tente mu wee zéení yi.
24 Mi zũ le bìa wee lùwí khĩíka mín ɓúenɓúen ó o nì-kéní na khĩína bìa ká lé yìa ɓa wee wé na mu bìo yi. Minɛ́n mún hení mi lò làa bìa wee lùwí khĩíka mín bìo síi bèra a na à mi yí mu bìo. 25 Bìa wee wé hã penkaa ɲínkaa ɓúenɓúen á wee wé mání mí sãnía lè le lònbee à càráa mu bìo. Ká mu bìo mu màhã́ dà wee yáa. Ká warɛ́n bán wee mání wa sãnía lè le lònbee à càráa mu bìo na yí dà máa yáa. 26 Lé bṹn nɔn á ĩnɛ́n yí máa wé lòn nùpue na wee lùwí concon. Ĩ mún yí máa wé lòn nùpue na wee núaa concon. 27 Ĩ wee kĩ̀kã́ ĩten yi làa sòobɛ́ɛ á wee mání ĩ sãnía lè le lònbee bèra a na ká ĩ khíi buera le Dónbeenì bín-tente vó à le Dónbeenì yí pĩ́ mi día.
* 9:9 Mi loń Làndá zéeníló vũahṹ (Deutéronome) 25.4