10
Mi día hã wɔ̃̀nna hãló
Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, ĩ wi à mi bĩní leéka mi yiwa bìo yánkaa wó wán pã̀ahṹ na á wàn ɓùaawa bò a *Mɔyiize yi. Le dùndúure yánkaa pon ɓa ɓúenɓúen yi. Á ɓa ɓúenɓúen mún kã́a ho muhṹ yi.* Ɓa ɓúenɓúen ka lè ɓa yú ho *bátɛ́ɛ̀mù lè dùndúure lè ho muhṹ yi, à ɓa là a Mɔyiize wé dà-kéní. Ɓa ɓúenɓúen dú ho dĩ́nló dà-kéní na ló le Dónbeenì cɔ̃́n. Á ɓa ɓúenɓúen mún ɲun mu ɲumu dà-kéní na ló le Dónbeenì cɔ̃́n. Bṹn ɲumu so ló ho lɛɛhó na le Dónbeenì nɔn ɓa yi. Ho lɛɛhó mu lé o *Krista na bò làa ba. Ɛ̀ɛ ká ɓa boomuso màhã́ pá bìo yí wó sĩna le Dónbeenì yi, á ɓa húrun ho tá henì yi.
Bṹn bìowa so ɓúenɓúen lée bìo na wee zéení wɛn, à wa sĩa yí vá mu bìo na yí se yi, làa bìo á ɓarɛ́n wóráa mu. Mi yí dé mi sĩa hã wɔ̃̀nna yi làa bìo á ɓarɛ́n ɓúi wóráa bìo síi. Mu túara le Dónbeenì bíonì vũahṹ yi kà síi: «Mu nìpomu lée kará à ɓa dú á ɲun, à ɓa hĩ́nɔn wee wé hã kàakó-wárá.» Mi yí wa dé waten ho hã́-fénló lè ho bá-fénló lè mí sìíwà yi làa bìo ɓarɛ́n ɓúi wóráa mu bìo síi, á ɓa nùpua muaaseé ɓóní làa muaaseé tĩn á húrunnáa le wizoǹ-kéní.§ Mi yí wa khũaa o Krista ɲii yi làa bìo á ɓarɛ́n ɓúi wóráa mu á ɓa háwá hàararáa ɓa ɓó. 10 Mi yí bío le le Dónbeenì yí wó yí se làa mia, làa bìo á ɓarɛ́n ɓúi wóráa mu, á le Dónbeenì wáayi tonkaro ɓueé ɓóráa ɓa.
11 Bṹn bìowa so ɓúenɓúen wó, à zéenínáa wɛn. Mu túara le Dónbeenì bíonì vũahṹ yi à fèn ɲìnáa warɛ́n na wi ho dĩ́míɲá véró pɔ̃̀nna yi zen wán. 12 Lé bṹn nɔn ká yìa wee leéka le mí pànká wi le Dónbeenì bìo yi, à ɓànso pa míten bìo, ò o hĩ́a yí lé lùwá. 13 Ho sũ̀nló na wee yí mia á mún wee yí ɓa nùpua na ká. Le Dónbeenì na bía mu bìo à le máa yèrèmá mí ɲii, á máa día á ho sũ̀nló máa yí mia máa dà mi pànká wán. Ho sũ̀nló pã̀ahṹ á le Dónbeenì á à wé á mi ì zũń le ho ò khĩí. Lé bṹn ǹ na ká mi ì dàń mi yiwa á à ɲì ho bìo yi.
14 Wàn bɔ̃́nlowà na á ĩ wa làa sòobɛ́ɛ, bṹn bìowa so ɓúenɓúen bìo yi á mi pa miten hã wɔ̃̀nna hãló yi. 15 Ĩ wee bío kà síi làa mia lé bìo á ĩnɛ́n cɔ̃́n á mi ka lòn nùpua na yìo tɔ̃n. Minɛ́n mi bɛɛre wã́a loń bìo á ĩ bía ká mu bon, tàá mu yí bon. 16 Hen ká wa lá ho bárákà déró ɲuuníi dɛ̀ɛ ɓuan à wa dó le Dónbeenì bárákà à wa ɲun làa de, à mu so máa páaní wɛn là a Krista cãni le? Á ho búurú na wa wee cɛ̀ɛka ká wa wee là ho, à ho so máa páaní wɛn là a Krista sãnía le? 17 Á bìo ho búurú lé ho dà-kéní, á wa lè wa booró mí cúee, ká wa lé hã sãnía dà-kéní ho búurú mu na wa wee sanka bìo yi.
18 Mi loń o *Isirayɛɛle nìpomu lon, bìa wee là ɓa bùaa na ɓa fũ̀aana le muinì yɛɛníi na bìo sã̀ le Dónbeenì yi wán bán ɓúenɓúen páanía lè le Dónbeenì. 19 Bṹn so wee zéení le o yìa na ɓa fã̀ ho wã̀ahṹ wán, lè ho wã̀ahṹ mí bɛɛre á bìo ɲúhṹ wi le? Ɓùeé. 20 Ĩ wi à ĩ bío le ɓa bùaa na ɓa yan lè le muinì hã wɔ̃̀nna wán lé hã pànká sũmáa ɓànsowà na á nùpue yí dà máa mi á mu wó nɔn yi, ká mu yí nɔn Dónbeenì yi. Á bìo á ĩnɛ́n màhã́ yí wi à minɛ́n lè hã pànká-sũmáa ɓànsowà mu à páaní bìo ɓúi yi. 21 O Ɲúhṹso ɲuuníi dɛ̀ɛ á mi yí dà máa ɲunáa á máa bĩní máa khíi ɲu lè hã pànká-sũmáa ɓànsowà ɲuuníi dɛ̀ɛ. Mi mún yí dà máa dí o Ɲúhṹso dĩ́nló á máa bĩní máa vaá dí hã pànká sũmáa ɓànsowà dĩ́nló. 22 Tàá wa wi à wa wé ò o Ɲúhṹso sĩi cĩ̀ wɛn wa wárá bìo yi le? Wa so wee leéka le wa pànká wi po a Ɲúhṹso mu le?
Mi le mi bè-wénia à dé ho cùkú le Dónbeenì yi
23 Ɓa ɓúi wi mi tĩ́ahṹ á wee bío le mu bìo ɓúenɓúen dà wee wé. Mu bon. Ɛ̀ɛ ká bìo ɓúenɓúen yínɔń bìo na se. Bìo ɓúenɓúen dà wee wé, ɛ̀ɛ ká mu ɓúenɓúen yí máa wé à ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure va lè mí yahó. 24 Mi nì-kéní kéní yí ko à mi leéka mi kùrú bìo mí dòn. Mi mún ko à mi leéka bìo mi ì wé ká mu ù séení mìn zàwa na ká. 25 Mu bìo ɓúenɓúen na wee yɛ̀ɛ́ ho yàwá yi á mi dà à yà á à dí, ká mi yí lùnkaa mi yilera á dĩ̀n tùa miten yi le mu ló wen, 26 lé bìo á bìo kà lé bìo túara: «Ho tá làa bìo wi ho yi ɓúenɓúen á bìo sã̀ a Ɲúhṹso yi.»* 27 Hen ká yìa yínɔń o kèrètĩ́ɛ á von mia lè ho dĩ́nló mí zĩi, ká mi tà van, à bìo ɓa à na mia ɓúenɓúen à mi dí, ká mi yí lùnkaa mi yilera à tùa miten yi làa hen na mu ló yi. 28-29 Ká a ɓúi màhã́ bía le hã taa na kà lé ɓa bùaa na ɓa yan lè le muinì taa, à mi yí là hã. Hàrí ká minɛ́n yilera yí lùnkaa mu bìo yi, à mi pá yí là hã yìa bía mu nɔn mia bìo yi, à lùnkaráa wón yilera.
Bìo á ĩnɛ́n wee wé ká ĩ ponì sɛ́ra, á so lá ko à mu lùnka a ɓúi yilera le? 30 Ho dĩ́nló na á ĩ dó le Dónbeenì bárákà à ĩ dú, á ɓa à yáa ĩ yèni bìo yi lée webio? Ĩ so yí dó le Dónbeenì bárákà yí dúráa ho le?
31 Lé bṹn nɔn ká mi wé wee dí, ká mi wee ɲu, tàá ká mi wé wee wé bìo lée bìo, à mi wé mu, à déráa ho cùkú le Dónbeenì yi. 32 Bìa wee vĩ́iní ɓa *zúifùwa, tàá bìa yínɔń zúifùwa, tàá mìn zàwa lè mìn hĩ́nni kèrètĩ́ɛwa na ká, á minɛ́n yí dé miten yi. 33 Lé kà síi á ĩ wi à ĩ wéráa. Ĩ wi à ĩ bìo ɓúenɓúen wé sĩ bìa ká yi. Ĩ yí máa cà ĩ kùrú bìo. Bìo á ĩ ì wé á ɓa cɛ̀rɛ̀ɛ á à kã̀nínáa lé bṹn á ĩ wee bánbá yi.
* 10:1 Mi loń Léró vũahṹ (Exode) 13.21-22; 14.22-29 10:4 Mi loń Léró vũahṹ (Exode) 16.4-35; Mìló vũahṹ (Nombres) 20.8-11 10:7 Mi loń Léró vũahṹ (Exode) 32.6 § 10:8 Mi loń Miló vũahṹ (Nombres) 25.1-9 * 10:26 Mi loń Lení vũahṹ (Psaumes) 24.1