11
Bìo á ĩ wee wé á mi wé bè yi, làa bìo á ĩnɛ́n wee bèráa bìo ó o Krista wó yi.
Bìo mi ko mi ɓua lè miten ho kúeemínwánló yi
Ĩ yàá ɓɛ̀ntĩ́n wee tɛ̀ɛní mia, mi foɓúa, lé bìo á bìo á ĩ wó nɔn mia á mi wee leéka bìo fɛ́ɛɛ, á wa kèrètĩ́ɛwa kàránló na á ĩ yú á kàránna làa mia á mi mún wee bè yi. Ɛ̀ɛ ká ĩ màhã́ pá wi à mi zũń bìo kà yara: O báa ɲúhṹso lé o *Krista, ó o hã́a ɲúhṹso lé o báa, ó o Krista ɲúhṹso lé le Dónbeenì. Àwa. Ká a báa ɓúi wee fìo, tàá o wee fɛɛ le Dónbeenì ɲi-cúa ò o pon mí ɲúhṹ yi, se o wee zùań o Krista na lé o ɲúhṹ yi. Ká a hã́a ɓúi ɓɛ̀n wee fìo tàá o wee fɛɛ le Dónbeenì ɲi-cúa lè ɓa nùpua ò o yí pon mí ɲúhṹ yi se o wee zùań o báa na lé o ɲúhṹ yi, se o ka lòn hã́a na ɲúhṹ lɛɛra.* Ká a hã́a ɓúi yí máa pe mí ɲúhṹ yi se o wã́a dà a khè ho. Mu ɓúenɓúen lé dà-kéní. Ká ho ɲúhṹ khèró tàá ho lɛɛró á lé hã nìyio o hã́a cɔ̃́n, ò o wã́a wé pe ho yi. O báa yí ko ò o pe mí ɲúhṹ yi, lé bìo ó o ɓonmín lè le Dónbeenì, le Dónbeenì cùkú wee mi a yi. Ɛ̀ɛ ká a hã́a ko ò o pe mí ɲúhṹ yi, lé bìo ó o báa cùkú wee mi a yi. Ho lée tũ̀iá, le Dónbeenì yí léra a hã́a bìo ɓúi á yí wó là a báa. O báa bìo ɓúi lé bìo le léra á wó là a hã́a. O báa yí léra a hã́a bìo yi. O hã́a lé yìa léra a báa bìo yi. 10 Lé bṹn nɔn le Dónbeenì wáayi tonkarowà bìo yi, ó o hã́a na wee fìo tàá o wee fɛɛ le Dónbeenì ɲi-cúa á ko ò o pe mí ɲúhṹ yi à zéenínáa ho pànká na o yú bìo. 11 Ɛ̀ɛ ká wa páaníló là a Ɲúhṹso bìo yi, ó o hã́a yí dà máa kɛń ká a báa níi ló, ó o báa mún yí dà máa kɛń ká a hã́a níi ló. 12 Mu bon, o hã́a ló a báa yi, ó o báa ɓɛ̀n wee te o hã́a yi, ká ɓa mí nùwã ɲun màhã́ lé le Dónbeenì léra ɓa.
13 Minɛ́n mi bɛɛre wã́a loń mu sese. Mu so lée bìo na se ò o hã́a hɛ́n mí ɲúhṹ yi día ká a wee fìo le? 14 Ɓa nùpua zũ le ká a báa ɲún-vãní á túeeka, se mu lé hã nìyio o wán. 15 Ɛ̀ɛ ká a hã́a cɔ̃́n á le ɲún-vãní na túeeka so yínɔń cùkú bìo le? O hã́a ɲún-vãní le Dónbeenì nɔn wo yi, à le wé le nín-kéní na pon o ɲúhṹ yi. 16 Ká a ɓúi wi ò o pá bĩní wã̀aní bìo á ĩ bía, à ɓànso zũń le lé bṹn á warɛ́n lè ɓa kèrètĩ́ɛwa kuio ɓúenɓúen wee wé.
O Ɲúhṹso dĩ́nló dã́ní yi
17 Bìo á mu lé le zéeníi tũ̀iáwà á wa wi yi, á bìo ɓúi wi bĩ́n á ĩ yí dà máa khòoní mia bìo yi. Mu lé bìo á mi kúeemínwánló yí máa wé à mi va lè ho yahó. Ho yàá wee lén mia lè mi mɔ́n. 18 Bìo á ĩ ì cí wán lé bìo kà: Ĩ ɲá à ɓa le ká mi san san kúaa mín wán, à mi wé cũii mín. Mu ka lè mu bon. 19 Mu bon, ho sankamínló ko ho wé mí tĩ́ahṹ, à bìa lé ɓa kèrètĩ́ɛwa binbirì bìo dàń zũńnáa. 20 Lé bṹn te bìo ká mi kúaa mín wán, á ɓa yí dà máa bío le lé o Ɲúhṹso dĩ́nló á mi wee dí. 21 Mu bon, mi nì-kéní kéní dĩ́nló na mi wee ɓua ɓuennáa lé hìa mi wee wé bánbá dí. Bṹn lé bìo wee na à ɓa ɓúi le hĩni ɓúe, ká ɓa ɓúi ɲun sù wee khée. 22 Mi zĩní so mía á mi máa wé è dí ká mi ì ɲu yi le? Tàá lé ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure á mi wi mi zùań yi, à dé hã nìyio bìa khon yi le? Lée webio á mi yàá wã́a le ĩ bío na mia? Mi wi à ĩ pá dé mí foɓúa le? Ɛ̀ɛ ká ɓùeé. Ĩ ɓɛ̀ntĩ́n yí dà máa dé mi foɓúa mu bìo yi.
23 Àwa, ho kàránló na ló a Ɲúhṹso cɔ̃́n na á ĩnɛ́n yú á ɓɛ̀n yèrèmáa nɔn mia lé hìa kà: Ho tĩ́nàahṹ na ɓa à dé o Ɲúhṹso Yeesu á à na, ó o lá ho búurú, 24 á dó le Dónbeenì bárákà ò o cɛ̀ɛkaa ho ò o bía: «Hìa lé ĩ sãnía na á ĩ nɔn mi bìo yi. Mi wé wé mu, à leékaráa ĩ bìo.» 25 Lé làa bṹn bìo síi, ká ɓa dú vó, ó o ɓɛ̀n lá le ɲuuníi dɛ̀ɛ na ho *dìvɛ̃́n wi yi ò o bía: «Bìo kà lé le páaníi fĩnle na le Dónbeenì bò lè ĩ cãni. Pã̀ahṹ lée pã̀ahṹ ká mi wé wee ɲu mu, à mi wé mu à leékaráa ĩ bìo.» 26 Àwa, á pã̀ahṹ lée pã̀ahṹ na mi wé là ho búurú mu, á ɲun mu bìo mu, se lé o Ɲúhṹso húmú á mi wee zéení bìo. Mi wé wé mu, fúaa ká a khíi bĩnía ɓuara.
27 Lé bṹn nɔn ká nùpue lée nùpue wé là a Ɲúhṹso búurú mu, á ɲun o bìo mu làa bìo mu yí koráa, se ɓànso wó khon, lé bìo ó o zùańna a Ɲúhṹso sãnía là a cãni yi. 28 Nùpue na wé le mí ì là ho búurú mu, á à ɲu mu bìo mu, à ɓànso cén loń míten sese à bè yi wéráa mu. 29 Mu bon. Yìa wee là ho búurú mu, á wee ɲu mu bìo mu ò o yí máa kɔ̃̀nbi o Ɲúhṹso sãnía, se ɓànso wee síiní mí ɲúhṹ. 30 Lé bṹn te mu á mi tĩ́ahṹ á ɓa cɛ̀rɛ̀ɛ lé ɓa vánvárowà, ɓa cɛ̀rɛ̀ɛ pànkáwá mía, á ɓa ɓúi húrun. 31 Ká wa lá wee fèn loń waten sese, se le Dónbeenì lá máa wé è cítí wɛn. 32 Ɛ̀ɛ ká a Ɲúhṹso màhã́ wee cítí wɛn, à bé wɛn, bèra a na à wa ɲúná khíi yí páaní yí sí lè ho dĩ́míɲása.
33 Àwa, wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, mi wé kúaa mín wán o Ɲúhṹso dĩ́nló bìo yi, à mi yí dí mín ɲúná yi, mi wé pa mín. 34 Ká yìa le hĩni wé dà, à ɓànso dí mí zĩi à bè yi ɓuennáa, bèra a na ká mi wé kúaa mín wán, à le Dónbeenì sĩi yí cĩ̀ mia. Bìo ká na mi tùakaa bìo, bṹn á ĩ ì día ká ĩ khíi ɓuara mi cɔ̃́n, á ĩ ɓueé zéení bṹn yara làa mia.
* 11:5 Mu pã̀ahṹ, ká a hã́a lɛɛra mí ɲúhṹ se o dó hã nìyio míten yi.