12
Le Dónbeenì Hácírí bè-hãnia
Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni, hã laà na kà wán, á le Dónbeenì Hácírí bè-wénii na wa wee mi lé bìo á ĩ bío dã́ní yi. Ĩ wi à mi zũń mu yara. Mi zũ le pã̀ahṹ na mi dĩǹ yí zũ le Dónbeenì, ká mi día miten á hã wɔ̃̀nna na yí dà máa bío á yú ho pànká mi wán. Lé bṹn te mu, á ĩ wi à ĩ zéení mu làa mia à mi zũń le o nùpue na wee bío lè le Dónbeenì Hácírí pànká, wón yí dà máa dánkání Yeesu. Á nùpue mún yí dà máa bío le Yeesu lé o Ɲúhṹso ká le Dónbeenì Hácírí yí dó mu ɓànso ɲii yi.
Mu bìowa wéró pànká na le Dónbeenì Hácírí wee na á sìíwà boo, ká lé le Hácírí dà-kéní màhã́ wee na mu. O Ɲúhṹso tonló á ɲúná boo, ká lé o Ɲúhṹso nì-kéní á wa wee sá na yi. Mu bè-wénia á ɲúná boo, ká lé le Dónbeenì dà-kéní lé dìo wee na mu ɓúenɓúen wéró pànká ɓa nùpua ɓúenɓúen yi.
Le Dónbeenì Hácírí wee zéení míten wa nì-kéní kéní yi lè mí bè-wénia à séenínáa wa ɓúenɓúen. Le Dónbeenì Hácírí wee wé ò o ɓúi wé bío mu bè-zũńminì bíoní. O ɓúi wón le Hácírí mu wee wé ò o wé bío mu bìo zũńló bíoní. O ɓúi wón le Hácírí mu wee wé à le sĩidéró na ɓàn síi mía à kɛń wo yi, ká a ɓúi wón lé ɓa vánvárowà wɛɛ́ró pànká á le Hácírí dà-kéní mu wee na a yi. 10 Le Dónbeenì Hácírí wee na mu yéréké bìowa wéró pànká o ɓúi yi. O ɓúi lé le Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛró pànká ó o wee yí. Ká a ɓúi wón ɓɛ̀n lé le Dónbeenì Hácírí lè hã hácín-kora hueeka lénló mín yi ɓàn pànká á nɔn wo yi. O ɓúi le Dónbeenì Hácírí mu wee wé ò o wé bío hã bíoní na a nùpue yí zũ, ká a ɓúi le Hácírí mu ɓɛ̀n wee wé ò o wé ɲí hã bíoní mu à tã́ní na ɓa nùpua yi. 11 Lé le Dónbeenì Hácírí dà-kéní mu á wee wé bṹn ɓúenɓúen. Lé lerɛ́n wee na mu bìo wéró pànká wa nì-kéní kéní yi mín ɲúná yi làa bìo á le sĩi vá yi.
O Krista sãnía
12 Wa zũ le hã sãnía lée dà-kéní, ká bìo cɛɛ́kaa mín yi wó hã lé bìo á boo. Ɛ̀ɛ ká bṹn màhã́ yí hò bìo mu páanía lé hã sãnía dà-kéní. Wa páaníló là a *Krista bìo mún ka kà síi. 13 Wa ɓúenɓúen zìíra le Hácírí dà-kéní yi á wóráa hã sãnía dà-kéní. Wa wé *zúifùwa loo, à wa yí wé zúifùwa loo, à wa wé wobá-nìi, tàá nùpua na wi míten, se lé le Hácírí dà-kéní mu á wa ɓúenɓúen yú.
14 O nùpue sãnía yínɔń bìo dà-kéní mí dòn á wó làa hã, mu boo. 15 Ká le zeǹ lá bía le bìo mínɛ́n yínɔń le níi, á mí wã́a yínɔń hã sãnía bìo ɓúi, se bṹn pá máa hè bìo le can hã sãnía mu yi. 16 Ká ho ɲikãahṹ lá le bìo mínɛ́n yínɔń le yère, á mí wã́a yínɔń hã sãnía bìo ɓúi, se bṹn pá máa hè bìo ho can hã sãnía mu yi. 17 O nùpue sãnía lá lé le yère mí dòn, á hã lá wé è ɲí mu bìo kaka? Ká hã lá lé ho ɲikãahṹ mí dòn, á hã lá wé è tá mu bìo sũii kaka? 18 Mu bon, mu bìowa dà-kéní kéní na lé o nùpue sãnía á le Dónbeenì cɛɛ́kaa mín yi làa bìo le sĩi vá yi. 19 Mu lá lée bìo dà-kéní mí dòn, se hã yínɔń sãnía. 20 Bìo wee cɛɛ́ka mín yi wé hã sãnía bṹn lé bìo boo, ká hã sãnía hɔ̃́n lée dà-kéní. 21 Lé bṹn nɔn á le yère yí dà máa bío máa na le níi yi le mí màkóo mía le yi, á ho ɲúhṹ yí dà máa bío le hã zení le mí màkóo mía hã yi. 22 Hàrí hã sãnía bìowa na ka lè hã ɲúhṹ mía sese wa cɔ̃́n á wa màkóo yàá pá wi yi. 23 Hĩ̀a bìo cùkú mía wa cɔ̃́n lé hĩ̀a wa wee pa bìo. Á hĩ̀a bìo bíoró nìyio wi, hɔ̃́n lé hĩ̀a á wa yàá wíokaa wee pa bìo. 24 Hĩ̀a cùkú wi màkóo mía bṹn yi. Ká le Dónbeenì wíokaa o nùpue sãnía bìowa à hĩ̀a cùkú mía ò o wé dé ho cùkú yi. 25 Le Dónbeenì wó mu kà síi bèra a na à mu bìowa na cɛɛ́kaa mín yi wó hã sãnía à cũiinà yí kɛń yi, ká hã lè mí dà-kéní kéní wé leéka mín bìo. 26 Ká hã sãnía bìo ɓúi yú le lònbee, à bìo ká lɛɛ́ le yi làa bũ. Ká hã sãnía bìo ɓúi yú ho cùkú, à bìo ká lɛɛ́ le sĩ-wɛɛ yi làa bũ.
27 Minɛ́n mún ka lòn sãnía dà-kéní na bìo sã̀ a *Krista yi, á mi le mi nì-kéní kéní lé hã sãnía mu bìo ɓúi. 28 Lé làa bṹn síi á ɓa kèrètĩ́ɛwa kuure yi, á le Dónbeenì nín-yání wó ɓa ɓúi là a Yeesu tonkarowà. Bìa sã̀ lé le *Dónbeenì ɲi-cúa fɛɛrowà, mu tĩn níi lé bìa wee kàrán le Dónbeenì bìo lè ɓa nùpua. Bìa ká lé bìa yú ho pànká à wéráa mu yéréké bìowa, làa bìa wee wɛɛ́ ɓa vánvárowà, làa bìa wee séení ɓa nùpua, làa bìa dà wee dí ɓa kèrètĩ́ɛwa yahó, làa bìa wee bío hã bíoní na á nùpue yí zũ. 29 Ɓa ɓúenɓúen so lé o Yeesu tonkarowà le? Ɓa ɓúenɓúen so wee fɛɛ le Dónbeenì ɲi-cúa le? Ɓa ɓúenɓúen so wee kàrán le Dónbeenì bìo lè ɓa nùpua le? Mu so lé ɓa ɓúenɓúen á dà mu yéréké bìowa wee wé le? 30 Tàá lé ɓa ɓúenɓúen so wee wɛɛ́ ɓa vánvárowà le? Á lé ɓa ɓúenɓúen so wee bío hã bíoní na á nùpue yí zũ le? Á lé ɓa ɓúenɓúen so wee tã́ní hã le? Ɓùeé. 31 Bìo le Dónbeenì nɔn wéró pànká wɛn, á bìo ɲúhṹ wi po bìo ká lé bṹn á mi wé cà lè mi sĩa ɓúenɓúen. Bṹn bìo yi, á ĩ ì zéení wɔ̃hṹ ɓúi na se po bìo ká làa mia.